PROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN FHC, Laholm Ungdomsforum 151020 Dnr: KS

1
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr: KS 2015-
PROTOKOLL
FHC, Laholm
151020
Plats och tid
Upplevelserummet, Folkhälsocentrum, Laholm, 151020, 12.00–15.00
Ungdomar
Casandra Hallberg, Osbecksgymnasiet
Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet
André Idoffsson, Osbecksgymnasiet
Berit Thomalla, Osbecksgymnasiet
Nessrin Assad, Osbecksgymnasiet
Elvira Lund, Lagaholmsskolan
Antonia Nyberg, Lagaholmsskolan
Billy Larsson, Lagaholmsskolan
Alma Gunnarsson, Lagaholmsskolan
Julia Sunnegård, Veingeskolan
Anna Petrosyan, Veingeskolan
Molly Andersson, Våxtorpsskolan
Amy Welther, Våxtorpsskolan
Politiker
Maria Bronelius, barn- och ungdomsnämnden (BUN) (c) (till 14.07)
Roland Gottfridsson, kommunfullmäktige och ungdomsforum (c)
Övriga deltagande
Lisette Bergman, fritidsledare
Martina Marku, fritidsledare
Emma Vinterstjärna, fritidsledare
Sandra Ullén, fritidsledare
Patrik Ekström, fritidsledare
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Utses att justera
Alma Gunnarsson, Lagaholmsskolan
Ordförande
__________________________________
Roland Gottfridsson, ordf. i Kommunfullmäktige
Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Justerande
__________________________________
Alma Gunnarsson, Lagaholmsskolan
1. Mötet öppnas kl. 13.00
Roland Gottfridsson öppnar mötet. Presentationsrunda.
2. Val av justerare
Alma Gunnarsson från Lagaholmsskolan utses till justeringsperson.
3. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
4. Genomgång av föregående protokoll
Ungdomssamordnaren går igenom förra mötesprotokollet. När det gäller den
andra delen av Ungdomsforums skrivelse om mat har vi inte fått svar från
kommunstyrelsen ännu. Sofia kollar med Elisabet Babic.
5. Aktuella ungdomsfrågor

Information från elevråden
– Osbecksgymnasiet
De har haft terminens första stormöte, där de pratade om omorganisation av
rektorerna, Ingela kommer blir övergripande utbildningschef. Två
rektorstjänster är utlysta, istället för de biträdande som är idag.
Gällande bygget är snart etapp ett klar, i mitten av november - vissa flyttar
tillbaka och det ser de fram emot. Bygget ligger en månad back, det kommer
att ta lite längre tid än de trodde.
FN-dagen firas hela veckan.
Det funkar relativt bra under ombyggnationen, vissa klassrum som ligger
precis bredvid har haft problem
– Lagaholm
Elevrådet har några elever som planerar för en vinterfriluftsdag, håller på att
kolla upp sponsorer, med idrottslärarna med mera.
– Veingeskolan
Elevrådet har lyft att det är kallt i NO-salar och dålig luftkonditionering. Annars
är det mycket matfrågor - ska kolla med köket för att ha matråd snart.
På fredag har skolan temadag om mänskliga rättigheter.
– Våxtorpsskolan
Elevrådet har diskuterat om det alltid är svenskproducerad mat i skolorna. Det
gick ett rykte på skolan att en viss maträtt inte var svensk, är det så? Handlar
det om pengar? Måste man ta det billigaste alternativet?
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Folkhälsocentrum, Laholm
2015-10-20
Maria Bronelius svarar att kommunen har tagit riktlinjer för att man ska kunna
köpa mat inhemskt. Konstigt att man inte har fått det.
Elevrådet undrar också om fotograferingen, vissa saknar att man inte får ta
enskilda bilder.
Maria svarar att det har varit mycket kritik mot fotofirmorna, familjer med
många barn kan hamna i rätt så hemska skuldfällor om de inte betalar i tid.
Verksamheten bestämde att enskilda kort inte ska tas.
Mötet diskuterar att det kanske inte är sant att maten inte är
svenskproducerad? Det första elevrådet kan göra är att ta reda på det. De kan
bjuda in någon från konstavdelningen, exempelvis kostområdeschef,
[email protected]
Det är även stökigt i matsalen, en del elever kastar mat.
Elevrådet har också pratat om utemiljön på Våxtorpsskolan - alla tycker att det
är Våxtorpsskolans tur att få en bättre utemiljö. Maria berättar att de pratar
med Laholmshem om detta, de håller på att ta fram en planeringslista, där står
Våxtorp högt upp på listan.

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Höstlovet är på gång. Emma berättar om de aktiviteter som fritidsledarna
genomför under lovet. Se höstlovsprogrammet på www.laholm.se.

Projektpengar för unga
Ungdomssamordnaren redogör för den ansökan som har kommit in. Mötet
rekommenderar att den ska beviljas.
Ungdomssamordnaren berättar att det finns ett förslag på att öka det totala
anslaget som finns årligen.

Eventuella samrådsplaner
Ungdomsforum har inga synpunkter på de samråd som är ute nu, men vill
tycka till mer om centrumbildningen av Mellbystrand längre fram.

Aktuellt om aktivitetshuset för unga
Just nu pågår projekteringen av fas tre som innehåller aktivitetshuset.
Projektering betyder att vi ska säga till om stora saker som ska göras, som
flytt av väggar med mera.

Ungdomsforum under hösten, datum och teman, budget
19 november, Veinge
24 november 16.00–18.00
3
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Folkhälsocentrum, Laholm
2015-10-20
16 december, Våxtorp
Mötet diskuterar om de vill ha särskilda teman på forumen. De ska fundera på det
till nästa gång.
Mötet diskuterar Ungdomsforums budget, och ungdomsamordnaren redogör för att
det inte finns någon egen budget men att hon diskuterar frågan med
kommunledningen.
6.
Arbetsgrupper
Mötet diskuterar hur ungdomsforum kan marknadsföras bättre. Berit Thomalla är
intresserad av att vara med i en sådan grupp.
Beslut: Ungdomssamordnaren bjuder in till den gruppen och alla som vill vara med
kan anmäla sig på Facebook.
En arbetsgrupp för vårens Pride behövs för planering, Alma, Julia, Emma, Molly
och Amy är intresserade av att vara med.
Beslut: Ungdomsforum sätter samman den gruppen och alla kollar med sina
kompisar om intresse.
7.
Ungdomars frågor till politiken
Berit undrar varför alla lampor bakom idrottshallen, mellan Sparbanksvallen, gamla
Kungadrabbningen och bakom, inte är på, varför det är helt mörkt.
Maria tar med sig den frågan.
Fredrik kommenterar att de finns en skylt som i Skummeslöv, "Var vänlig följ alla
fartbestämmelser". Vem ansvarar för denna, verkar konstigt att uppmana till något
som är lag. Antagligen är det badortsföreningen som ansvarar och Fredrik ska
kontakta dem.
Fredrik undrar också om högerregeln och dålig sikt på småvägarna i Skummeslöv.
Kan kommunen göra några trafiksäkrande åtgärder där?
Maria informerar om att det finns ett förslag om att sänka hastigheten till 40 km/h.
Sofia kollar med Annika Pålsson på planeringskontoret.
Molly kommenterar att det i Hishult är väldigt roligt med nya skolan och de nya
lägenheterna, det är mycket positivt som har hänt och att det betyder mycket för
Hishult.
4
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
8.
MINNESANTECKNINGAR
Folkhälsocentrum, Laholm
2015-10-20
Politikernas frågor till ungdomsforum
Maria har med sig ett antal svar på frågor som kom upp på elevrådsutbildningarna.
– När det gäller att kunna sitta ute och äta lunch på Våxtorpsskolan så kanske det
kan bli bänkar uppsatta för att kunna äta ute.
– Vad kostar lunchen: en portion kostar 35 kr (11,60 själva maten, personalen 20
kr, transporter, disk, ledningskontor)
– Foodtruck var populärt, kostchefen Margareta blev jätteglad över den positiva
feedbacken, det var Santa Maria som sponsrade– Det kommer inte att bli någon prao, men barn- och ungdomsnämnden ska ha
möte med företagarna, för att diskutera hur man kan ordna fler studiebesök eller
kanske ta emot praktikanter. Kommenteraren från Ungdomsforum var: Ta med
några ungdomar i detta arbete.
– Trasiga böcker på biblioteket i Våxtorp, det är en fråga för Kultur- och
utvecklingsnämnden. Sofia tar den med sig.
– Det var en fråga om varför man inte har drama i skolan som ämne, svaret är att
det hör till ämnet svenska, och har ingen egen kursplan.
– Gamla vikarier - som inte hängde med i den tekniska utvecklingen, Maria svarar
att det inte är så mycket att göra eftersom det är så svårt att få tag på
lärare/lärarvikarier
– Ingenstans att sitta under håltimmarna som är lugnt (främst på Våxtorpsskolan).
Detta är egentligen en resursfråga, det finns utrymmen men det behövs personal
som rör sig i de utrymmena. Casandra föreslår spelförbud.
– Bussen från Hishult till Våxtorp - full, Maria har pratat med
skolskjutssamordnaren och det ska vara sittplats för alla. Nästa termin är det från
Skottorp det kommer att vara fullt.
Representanterna på Våxtorpsskolan tackar för att det har fått en IT-tekniker,
Mattias!
9.
Remiss om tågtrafiken Markaryd-Halmstad
Roland går igenom bakgrunden, plus invigning av tunneln genom Hallandsåsen
som kommer att ge fler stopp i Laholm.
Diskussion om remissen. Ungdomsforum vill lyfta ungas behov av tågtrafik, och
stopp i Knäred och Veinge bland annat. Svårt som det är redan med busstrafiken.
Beslut: Sofia får i uppdrag att skriva ihop ett svar från Ungdomsforum utifrån
diskussionerna och ta upp på nästa Ungdomsforum.
10.
Lokal cykelplan
5
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015-106
MINNESANTECKNINGAR
Folkhälsocentrum, Laholm
2015-10-20
Mötet diskuterar den lokala cykelplanen och vill tycka till om den.
Beslut: Alma och Casandra utses till bollplank för Sofia i att skriva ett svar från
Ungdomsforum. Förslaget läggs ut på mail och i Facebookgruppen innan det
skickas in.
11.
Övriga frågor

Molly undrar över det vindskydd som tidigare fanns vid bussen där hon bor.
Det rasade och föräldrar och ungdomar försökte bygga upp det, men det
funkar inte. De är fem som väntar på bussen vid hållplats Norra Össjö, och
föräldrarna har kontaktat kommunen men ingenting har hänt.
Sofia kollar upp med Veronica, skolskjutssamordnaren

Alma undrar över belysning på cykelvägen mot Vallberga - gamla järnvägen.
Ungdomsforum bestämmer att ta med den frågan i svaret på lokala
cykelplanen.

Molly undrar över hur man arbetar med klimatförändringsfrågan i skolan. Det
vore bra om det fanns ett projekt där Laholms kommun kan hjälpa till att
förebygga, göra en miljösatsning i Laholms kommun
Alma berättar att de på Lagaholmsskolan, på elevens val ska arbeta med
entreprenörskap och kolla hur förskolor arbetar med miljöfrågor.
Ungdomssamordnaren svarar att det finns en hel del miljöarbete i
kommunen, som är ekokommun med mera, men att vi kan bjuda in någon
från Miljökontoret i kommunen till nästa möte.
12.
Nästa möte
Nästa möte är den 19 november, kl. 10.00–12.00 i Veinge
13.
Mötet avslutas
6