UNGA I NORDEN

VI ARBETAR MED
UNGA I NORDEN
INSTITUTIONER, MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER MED
FOKUS PÅ PSYKISK HÄLSA, ARBETE OCH STUDIER
1
INLEDNING/INTRODUCTION
Den här broschyren är en del av projektet ”Unga in i Norden psykisk hälsa, arbetet, utbildning”. Läs mer om projektet här:
nordicwelfare.org/unga-in-i-norden
Denna översikt av de viktigaste departementen, myndigheterna, forskningsmiljöerna och civilsamhällesorganisationerna ska underlätta det nordiska
samarbetet kring alla unga, och särskilt de unga som riskerar att hamna i
sårbara situationer.
I Norden har vi många gemensamma utmaningar, en av dessa är att alla barn
och unga ska ha goda levnadsvillkor. Vi vet också att särskilda satsningar och
investeringar krävs för en heterogen grupp unga som riskerar utanförskap på
grund av till exempel psykisk ohälsa, avhopp från studier och långvarig arbetslöshet.
Vi kan lära oss mycket av varandras olika lösningar och insatser. Ta kontakt
och låt er inspireras!
This is an overview of the most important ministries, government agencies,
research and civil society organisations whose activities involve facilitating
Nordic cooperation regarding young people, and particularly those at risk of
ending up in vulnerable situations.
The Nordic countries have many common challenges, one of which is that
all children and young people must have good living conditions. However we
know that special initiatives and investments are required for a heterogeneous
group of young people at risk of exclusion because of, for example poor mental
health, drop-out from education and long-term unemployment.
We can learn a lot from each other’s respective solutions and interventions, so
get in touch and get inspired!
3
NIVÅER/LEVELS
DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER/
MINISTRIES AND ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
KOMMUNER OCH REGIONER/
MUNICIPALITIES AND REGIONS
FORSKNING/
RESEARCH
CIVILA SAMHÄLLET/
CIVIL SOCIETY
4
5
DANMARK/DENMARK
MINISTERIUM OCH MYNDIGHEDER/
FORSKNING/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
RESEARCH
Beskaeftigelseministeriet/Ministry of Employment: www.bm.dk
• Center for Ungdomsforskning/The Danish Centre for Youth Research: www.cefu.dk
• Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering/
• Det Nationale Forskningscentret for Velfaerd/The Danish National Centre for
The Danish Agency for Labour Market and Recruitment: http://star.dk
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse/Ministry of Health: www.sum.dk
• Sundhedsstyrelsen/The Danish Health and Medicines Authority:
www.sundhedsstyrelsen.dk
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold/ Ministry
of Children, Gender Equality, Integration and Social Affairs: www.sm.dk
• Børnerådet/ The National Council for Children: www.boerneraadet.dk
• Socialstyrelsen/The National Board of Social Services: www.socialstyrelsen.dk
Social Research: www.sfi.dk
• Det etiske råd/The Danish Council of Ethics: www.etiskraad.dk
• KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning/
The Danish Institute for Local and Regional Government Research: www.kora.dk
• Nationalt Center for Kompetenceudvikling/Research center for training and skills
development: http://nck.au.dk/
• Statens Institut for Folkesundhed/ The Danish National Institute of Public Health:
www.si-folkesundhed.dk
• Vidensråd for forebyggelse/Danish scientific board of prevention: www.vidensraad.dk
Undervisningsministeriet/Danish Ministry of Education: www.uvm.dk
CIVIL SAMFUND/
• Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)/Education for children
CIVIL SOCIETY
with special needs: www.uvm.dk
• Bedre Psykiatri/NGO Better Psychiatry: www.bedrepsykiatri.dk
KOMMUNER OG REGIONER/
• Børns Vilkår/NGO Children’s Welfare in Denmark: www.bornsvilkar.dk
MUNICIPALITIES AND REGIONS
• Dansk Ungdoms Fællesråd/The Danish Youth Council: www.duf.dk
• Det Sociale Netværk/NGO The Social Network: www.psykisksaarbar.dk
• Danske regioner/Danish Regions: www.regioner.dk (5)
• En af os/Nation-wide campaign de-stigmatise mental illness: www.en-af-os.dk
• Kommunernes Landsforening/Local Government Denmark: www.kl.dk (98)
• Psykiatrifonden/ Fundraising for research about mental illness:
• Børne- og ungdomspsykiatrien/Child and Youth Psychiatry: www.bupnet.dk
www.psykiatrifonden.dk
• Lokale Jobcenter/Local Employment Agencies: https://job.jobnet.dk
• Red Barnet/Save the Children: www.redbarnet.dk
• Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)/ Educational and psychological
• SIND Ungdom/ The Danish Association for Mental Health: www.sindungdom.dk
support: www.ppr.hvidovre.dk/ppr.aspx
• Socialt Udviklingscenter (SUS)/ Social Development Centre: www.sus.dk
• Skolehelsetjenesten/School Health Service: www.sum.dk
• Stressforeningen/Organization for stress prevention: www.stressforeningen.dk
• Sykehus Psykiatri och dess underavdelningar: www.sum.dk
• Trygfonden/ The Danish foundation TrygFonden: www.trygfonden.dk
• Ungdommens utdannelse veiledning/Study Counselling Children and Young People:
• Unicef: www.unicef.dk
www.uvm.dk
• Sosialforvaltningen i kommunene/Local social service: www.kl.dk
6
• Landsforeningen LEV/ The National Association for improvement of life-conditions for people with disabilities: www.lev.dk
7
SUOMI/FINLAND
MINISTERIÖT JA VIRANOMAISET/
KUNNAT JA ALUEHALLINTO/
DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER/
KOMMUNER OCH REGIONER/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
MUNICIPALITIES AND REGIONS
Työ- ja elinkeinoministeriö/Arbets- och näringsministeriet/
Ministry of Employment and the Economy: www.tem.fi
• Nuorisotakuu/Ungdomsgarantin/The Youth Guarantee: www.nuorisotakuu.fi/
www.ungdomsgaranti.fi
• Suomen Kuntaliitto/Kommunförbundet/Association of Finnish Local and Regional
Authorities: www.kunnat.net /www.localfinland.fi
• Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket/Regional State Administrative Agencies: www.avi.fi (5)
Oikeusministeriö/Justitieministeriet/
Kunnat/Kommuner/Municipalities (320)
Ministry of Justice: http://oikeusministerio.fi
• Kouluterveydenhuolto/Skolhälsovården/School Health Service:
• Rikoksentorjuntaneuvosto/Rådet för brottsförebyggande/Council for Crime
Prevention: www.rikoksentorjunta.fi/sv/index.html
www.kunnat.net/www.stm.fi
• Sosiaalipalvelut/Socialtjänsten/Social services: www.stm.fi
• Erikoissairaanhoito/Specialistvården/Special Care Services: www.kommunerna.net
Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovårdsministeriet/
Ministry of Social Affairs and Health: www.stm.fi
TUTKIMUKSET/
• Lapsiasiavaltuutettu/Barnombudsmannen/Ombudsman for children:
FORSKNING/
http://lapsiasia.fi
• Kela/Folkpensionsanstalten (FPA)/Kela: Social Security Institution: www.kela.fi
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/Institutet för hälsa- och välfärd/National
Institute for Health and Welfare: www.thl.fi
RESEARCH
• Työterveyslaitos/Arbetshälsoinstitutet/Finnish Institute of Occupational Health:
www.ttl.fi
• Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området/
The Finland-Swedish social research center (FSKC): www.fskompetenscentret.fi
Opetus- ja kulttuuriministeriö/Undervisnings- och kulturministeriet/
Ministry of Education and Culture: www.minedu.fi
• Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen/Finnish National Board of Education:
www.oph.fi
• Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora) /Delegationen för ungdomsärenden
(Nuora)/The national Advisory Council for Youth Affairs: https://tietoanuorista.fi
• Suomenruotsalainen erityispedagoginen resurssikeskus (SPERES)/Finlandssvenskt
specialpedagogiskt resurscentrum (SPERES)/The Finland-Swedish special needs
education center: www.speres.fi
• Kansalaisjärjestö/Folkhälsan/Swedish-speaking NGO in the social welfare and
health care sector in Finland: www.folkhalsan.fi
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)/Institutet för hälso- och välfärd/National
Institute for Health and Welfare: www.thl.fi
• Nuorisotutkimusseura ry/Ungdomsforskningssällskapet/
The Finnish Youth Research Society: www.nuorisotutkimusseura.fi
8
9
FÆRØERNE/FAROE ISLANDS
JÄRJESTÖT/
MINISTERIUM OCH MYNDIGHEDER/
CIVILA SAMHÄLLET/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
CIVIL SOCIETY
• Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry/Anhörigas stöd för mentalvården
centralförbund/NGO promoting mental Health: www.finfami.fi
• Mielenterveyden keskusliitto/Centralförbundet för Mental Hälsa/ Finnish Central
Association for Mental Health: http://mtkl.fi
• Suomen ruotsinkielisten vammaliitto/Finlands Svenska Handikappförbund/The
Finland-Swedish disability organisation: www.handikapp.fi
• Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi/Finlands Ungdomssamarbete Allians rf/Finnish
Youth Cooperation: www.alli.fi
• Mannerheimin Lastensuojeluliitto/Mannerheims Barnskyddsförbund (MLL)/The
• The Government of the Faroe Islands www.government.fo
• Socialministerium/Ministry of Social Affairs: www.amr.fo
• Sundhedsministeriet/Ministry of Health Affairs: www.hmr.fo
• Erhvervsministeriet/Ministry of Trade and Industry: www.vmr.fo
• Kulturministeriet/Ministry of Education, Research and Culture: www.mmr.fo
• Deildin fyri arbeiðs- og almannaheilsu/Rådet för folkhälsa/Public Health Agency of
Faroe Islands: www.folkaheilsa.fo
• Gigni Børne og unge helsetjeneste: www.gigni.fo
• Arbeiðsloysistryggingin/ Unemployment Insurance Agency: www.als.fo
Mannerheim League for Child Welfare: www.mll.fi
• Pelastakaa Lapset/Rädda barnen/Save the Children: www.pelastakaalapset.fi/
KOMMUNER OG REGIONER/
• Samarbetsförbundet kring funktionshinder/Finland-Swedish Cooperation Associa-
MUNICIPALITIES AND REGIONS
tion on Disability: http://samsnet.fi
• Youth Against Drugs (YAD): www.yad.fi
• Socialförvaltningen/Social Insurance Agency: www.av.fo
• Sernam/Educational and psychological support: www.sernam.fo (30 st)
• Kommunernes landsforening/Local Goverment of Faroe Islands: www.kf.fo
FORSKNING/
RESEARCH
• University of the Faroe Islands: www.setur.fo
• National Institute of Environmental Health: www.health.fo
CIVIL SAMFUND/
CIVIL SOCIETY
• Barnombudsmannen/The Ombudsman for Children: www.bum.fo
• Barnaverndarstovan/Children Rights Organization: www.bvs.fo
• MBF - The Faroe Islands Disability Federation: http://mbf.fo
• Sinnisbati/The Faroe Islands Association for Mental Health: www.sinnisbati.fo
10
• Fountain House: www.fountainhus.fo
• Barnabati/NGO – Children´s welfare: www.barnabati.fo
• Føroya Ungdómsráð/The National Youth Council of Faroe Island: www.fur.fo
11
GRØNLAND/GREENLAND
MINISTERIUM OCH MYNDIGHEDER/
CIVIL SAMFUND/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
CIVIL SOCIETY
Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke/Ministry of
• Bedre Børneliv/Children rights organization: www.mibb.gl
Education, Culture, Research and Church
• Foreningen Grønlandske Børn/Children rights organization: www.fgb.dk
• Kalaallit Røde Korsiat/Red Cross: www.krk.gl
Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel/
• Lions Club: www.lions.dk/groenlandsfonden
Ministry of Industry, Labour and Trade: www.naalakkersuisut.gl
• Nanu Børn/NGO in the social sector: www.nanuboern.gl
• Red Barnet/Save the Children: www.redbarnet.dk/grønland
Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Likestilling/
• Rotary: www.rotarynyt.dk/distrikter/distrikt1470/groenland
Ministry of Family, Equality and Social Welfare: www.naalakkersuisut.gl
• Unicef: www.unicef.dk/groenland
• Børnerettighedsinstitutionen/National Advocacy for Children’s Rights (MIO):
• Børnerettighedsinstitutionen MIO/Children’s Rights Organization: http://mio.gl
http://mio.gl
Departementet for Sundhed/Ministry of Health: www.naalakkersuisut.gl
• Ung i Grönland PAARISA/Young in Greenland: www.inuusuk.gl/paarisa.html
KOMMUNER OG REGIONER/
MUNICIPALITIES AND REGIONS
• De Grønlandske Kommuners Landsforening/The Greenland Association of Local
Authorities: www.kanukoka.gl (4)
FORSKNING/
RESEARCH
• Det Nationale Forskningscenter for Velfaerd/The Danish National Centre for Social
Research: www.sfi.dk
• Videnscenter om Børn og Unge i Grønland/Children and youth research center:
http://mipi.nanoq.gl
12
13
ÍSLAND/ICELAND
RÁÐUNEYTI OG STOFNANIR/
RANNSÓKNIR/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
RESEARCH
Mennta- og menningarmálaráðuneytið/The Ministry of Education, Sci-
• Félagsvísindastofnun/The Social Science Research Institute: http://fel.hi.is
ence and Culture: http://eng.menntamalaraduneyti.is
• Rannsóknir & greining/Icelandic Centre for Social Research and Analysis:
Velferðarráðuneytið/The Ministry of Welfare
• Þjóðmálastofnun/Social Research Centre, University of Iceland:
www.rannsoknir.is
http://eng.velferdarraduneyti.is/
http://thjodmalastofnun.hi.is/
• Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri/RHA University of Akureyri:
• Barnaverndarstofa/Government Agency for Child protection: www.bvs.is
Research Centre: www.rha.is/en
• Embætti landlæknis/Directorate of Health: www.landlaeknir.is
• Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins/The State Diagnostic and Counselling Centre:
www.greining.is
BORGARLEGT SAMFÉLAG - ANNAÐ/
CIVIL SOCIETY - OTHER
• Geðheilsa-Eftirfylgd/Primary Health Care centres:
www.heilsugaeslan.is/onnur-thjonusta/gedheilsa-eftirfylgd/
• Reykjalundur/Iceland’s largest rehabilitation centre: www.reykjalundur.is
• Landspitali/The National University Hospital of Iceland: www.landspitali.is
• VIRK/Vocational Rehabilitation Fund: www.virk.is
• Tryggingastofnun/The Social Insurance Association: www.tr.is
• Öryrkjabandalagið/Organization of Disabled in Iceland: www.obi.is
• Vinnumálastofnun/Directorate of Labour: http://vinnumalastofnun.is
• Fræðslumiðstöð atvinnulífsins/Education and Training Service Centre: www.frae.is
• Umboðsmaður barna/The Office of the Ombudsman for Children:
• Geðhjálp/The Icelandic Mental Health Alliance: www.gedhjalp.is
https://www.barn.is/
• Hringsjá/Rehabilitation center: www.hringsja.is
• Hugarafl/Psychological councelling: www.hugarafl.is
SVEITARFÉLÖG OG SVÆÐI/
• Hlutverkasetur/Learning center: www.hlutverkasetur.is
MUNICIPALITIES AND REGIONS
• Janus Starfsendurhæfing/Local learning and rehabilitation center: www.janus.is
• Klúbburinn Geysir/Fountainhouse: http://kgeysir.is
Sveitarfélög/Municipalities (74)
• Landssamband æskulýðsfélaga/The Icelandic Youth Council: www.aeska.is
Svæði/Regions (8)
• Rauði krossinn/Red Cross: www.raudikrossinn.is
• Samvinna starfsendurhæfing (MSS)/Learning center:
• Samband íslenskra sveitarfélaga/Icelandic Association of Local Authority:
www.samband.is
• Félagsþjónustur sveitarfélaga/The social services:
http://www.velferdarraduneyti.is/malaflokkar/fel-sveitarf/
www.mss.is/samvinna-starfsendurhaefing
• Starfsendurhæfing Hafnarfjarðar/Local learning and rehabilitation center:
www.stendur.is
• Starfsendurhæfing Norðurlands/Local learning and rehabilitation center: www.stn.is
• Starfsendurhæfing Austurlands/Local learning and rehabilitation center:
www.starfa.is
14
15
NORGE/NORWAY
• Starfsendurhæfing Vestfjarða/Local learning and rehabilitation center: www.sev.is
DEPARTEMENTER OG MYNDIGHETER/
• Birta starfsendurhæfing/Learning center: www.birtastarfs.is
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
• Þroskahjálp/The National Federation for the Aid to People with Intellectual Disability: www.throskahjalp.is
• Fjölsmiðjur/Youth community workshops: www.fjolsmidjan.is
Arbeids- og sosialdepartementet/Ministry of Labour and Social Affairs:
www.regjeringen.no/nb/dep/asd/id165/
• Idebanken/Think bank for an inclusive labour market: www.idebanken.org
• Arbeids- og velferdsetaten (NAV-direktoratet)/The Norwegian Labour and Welfare
Administration: www.nav.no
• Arbeidstilsynet/The Norwegian Labour Inspection Authority: www.arbeidstilsynet.no
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)/
Ministry of Children, Equality and Social Inclusion:
www.regjeringen.no/nb/dep/bld/id298/
• Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir)/Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs: www.bufdir.no
Helse- og omsorgsdepartementet/Ministry of Health and Care Services:
www.regjeringen.no/nb/dep/hod/id421/
• Folkhelseinstituttet/The Norwegian Institute of Public Health: www.fhi.no
• Helsedirektoratet/The Norwegian Directorate of Health: www.helsedirektoratet.no
• Statens helsetilsyn/The Norwegian Board of Health Supervision: www.helsetilsynet.no
Justis- og beredskapsdepartementet/Ministry of Justice and Public
Security: www.regjeringen.no/nb/dep/jd/id463/
• Det kriminalitetsforebyggende råd/The Norwegian National Crime Prevention
Council: www.krad.no
• Kriminalomsorgsdirektoratet/The Directorate of Norwegian Correctional Service:
www.kriminalomsorgen.no
16
17
Kunnskapsdepartementet/Minstry of Education and Research:
https://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/id586/
• Foreldreutvalget for grunnopplaering (FUG)/ The National Parents’ Committee for
Primary and Secondary Education: www.fug.no
• Utdanningsdirektoratet/ The Norwegian Directorate for Education and Training:
www.udir.no
Norwegian National Advisory Unit on Concurrent Substance Abuse and Mental
Health Disorders: www.rop.no
• Nordiskt Institutt för studier av innovasjon, forskning och utdanning (Nifu)/The
Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education: www.nifu.no
• Nordlandsforskning/Nordland Research Institute: www.nordlandsforskning.no
• Norges forskningsråd/The Research Council of Norway: www.forskningsradet.no
• Velferdsforskningsinstituttet NOVA/Social research institute: www.hioa.no
KOMMUNER OG REGIONER/
MUNICIPALITIES AND REGIONS
SIVILSAMFUNN/
CIVIL SOCIETY
• Kommunesektorens organisasjon KS/The Norwegian Association of Local and
Regional Authorities: www.ks.no (429 primärkommuner, 19 fylkeskommuner)
• Barneverntjenesten/Child Welfare Service: www.barnevernet.no
• Fylkes Navene/Local Nav Offices/The Norwegian Labour and Welfare Administration: www.nav.no
• Fylkeskommunenes opplaeringskontorer/Local training office: www.ks.no
• Oppfølgingstjenesten (OT-Tjenesten)/Follow-up services for youth. Ex:
www.veiledningssentrene-akershus.no
• Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste/Educational and psychological support
(PPT). Ex: www.ppt-ot.no
• Skolehelsetjenesten/School Health Service:
https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste
• Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/The Norwegian Federation of Organizations of Disabled People: www.ffo.no
• Kirkens Bymisjon/The Church City Mission in Norway: www.bymisjon.no
• Landsforeningen for barnevernsbarn/Children rights organization:
www.barnevernsbarna.no
• Mental helse ungdom/Organization promoting mental health: www.mentalhelse.no
• Natteravnene/Parents organization: www.natteravnene.no
• Norske Kvinners Sanitetsforening/The Norwegian Women’s Public Health Association: www.sanitetskvinnene.no
• Norges barne- og ungdomsorganisasjoner/The Norweigan Children and Youth
Council: www.lnu.no
• Spesialisthelsetjenesten/Special Health Care: www.helsetilsynet.no
• Redd Barna/Save the Children: www.reddbarna.no
• Barn- og ungdomspsykiatrin (BUPA)/Child and Youth Psychiatry: http://bupa.no
• Rådet for psykisk helse/Norwegian Council for Mental Health: www.psykiskhelse.no
• Røde Kors Ungdom/Red Cross Youth: www.rodekors.no/ungdom
FORSKNING/
RESEARCH
• Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner/Norweigan Disability
Federation: www.safo.no
• Voksne for Barn/Organization promoting mental health for children: www.vfb.no
• Arbeidforskningsinstittutet AFI/Work Research Institute: www.afi-wri.no
• Forskningsstiftelsen Fafo/Research foundation developing and disseminating knowledge about changes in living and working conditions: www.fafo.no
• Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP)/The
18
19
SVERIGE/SWEDEN
DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER/
Utbildningsdepartementet/Ministry of Education and Research:
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
www.regeringen.se/utbildning
• Barn- och elevombudet/The Child and School Student Representative, BEO:
Arbetsmarknadsdepartementet/Ministry of Employment:
www.regeringen.se/arbetsmarknad
• Arbetsförmedlingen/National Public Agency: www.arbetsformedlingen.se
• Arbetsmiljöverket/Swedish Work Environment Authority: www.av.se
www.skolinspektionen.se/BEO
• Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor/The Swedish Agency for Youth
and Civil Society (MUCF): www.mucf.se
• Sameskolstyrelsen/Saami School Board: www.sameskolstyrelsen.se
• Skolinspektionen/The Swedish Schools Inspectorate: www.skolinspektionen.se
Justitiedepartementet/Ministry of Justice: www.regeringen.se/justitie
• Skolverket/The National Agency for Education: www.skolverket.se
• Brottsförebyggande rådet (BRÅ)/The Swedish National Council for Crime Preven-
• Specialpedagogiska skolmyndigheten/National Agency for Special Needs Education
tion: www.bra.se
• Kriminalvården/The Prison and Probation Service: www.kriminalvarden.se
and Schools: www.spsm.se
• Temagruppen Unga i Arbetslivet/Theme Group Youth: www.temaunga.se
Kulturdepartementet/Ministry of Culture: www.regeringen.se/kultur
KOMMUNER OCH REGIONER/
• Statens medieråd/The Swedish Media Council: www.statensmedierad.se
MUNICIPALITIES AND REGIONS
Socialdepartementet/Ministry of Health and Social Affairs:
www.regeringen.se/social
• Sveriges Kommuner och Landsting/The Swedish Association of Local Authorities
and Regions: www.skl.se
• Barnombudsmannen/The Ombudsman for Children: www.barnombudsmannen.se
• Folkhälsomyndigheten/The Public Health Agency of Sweden:
www.folkhalsomyndigheten.se
• Försäkringskassan//The Swedish Agency for Participation: www.forsakringskassan.se
• Myndigheten för delaktighet/Swedish Agency for Participation: www.mfd.se
• Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP)/
National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental Ill-Health:
http://ki.se/nasp
Kommuner/municipalities (290)
• Lokala arbetsförmedlingskontor/Local Employment Agencies:
www.arbetsformedlingen.se
• Skolhälsovården/School Health Service. Socialstyrelsens riktlinjer/Guidelines:
www.slf.se/upload/4930/20041302.pdf
• Ungdomsmottagningar/Social and medical advice/counselling centre for young
people: www.umo.se
• Socialstyrelsen/The National Board of Health and Welfare: www.socialstyrelsen.se
• Statens Institutionsstyrelse/ The National Board of Institutional Care:
www.stat-inst.se
Landsting/counties (20)
• Länsstyrelserna/The County Administrative Board: www.lansstyrelsen.se
• Primärvården/Primary care: www.sfam.se
• Specialistvården/Specialist care: www.socialstyrelsen.se
• BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin)/Child and Youth Psychiatry: www.bup.se
• FINSAM/samordningsförbund/Financial co-ordination: www.finsam.se
20
21
FORSKNING/
RESEARCH
• Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer/National Council of Swedish
Youth Organisations: www.lsu.se
• Lika Unika/Equally Unique, The Swedish Federation Human Rights for Persons
• Allmänna Barnhuset/Children rights organization: www.allmannabarnhuset.se
• Barnrättsakademin/The Child Rights Academy: www.oru.se/barnrattsakademin
with Disabilities: www.likaunika.org
• Maskrosbarn/Children Rights organization: www.maskrosbarn.org
• Centre for Health Equity Studies, CHESS: www.chess.su.se
• Mind/Mental health information and councelling organization: www.mind.se
• Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska hälsa (CFBUPH)/Centre
• Nationell Samverkan Psykisk Hälsa/National Partnership for Mental Health
for Research on Child and Adolescent Mental Health: www.kau.se/cfbuph
• Förbundet för Forskning i Socialt Arbete, FORSA/Swedish Association for Social
Work Research: www.forsa.nu
• Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE)/Swedish Research Council
for Health, Working Life and Welfare: www.forte.se
• Inspektionen för socialförsäkringen (ISF)/ The Swedish Social Insurance Inspectorate: www.inspsf.se
• Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)/ The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy: www.ifau.se
• Kunskapsguiden/Website for Health Care Professionals: www.kunskapsguiden.se
• SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering/Assessing Health Care Interventions: www.sbu.se
• SkolFam/For Improved Schoolresult for Children in Fostercare: www.skolfam.se
• Statskontoret/The Swedish Agency for Public Management: www.statskontoret.se
(NSPH): www.nsph.se
• Psykiatrifonden/Fundraising for research about mental illness:
www.psykiatrifonden.se
• Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH)/Swedish National Association
for Social and Mental Health: www.rsmh.se
• Riksförbundet Hjärnkoll/Brain Trust Association: www.nsph.se/hjarnkoll
• Riksförbundet för homosexuella, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter/ The Swedish Federation for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights:
www.rfsl.se
• Riksförbundet för sexuell upplysning/ The Swedish Association for Sexuality Education: www.rfsu.se
• Roks (Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer)/The National Organisation for Women’s Shelters and Young Women’s Shelters in Sweden: www.roks.se
• Rädda Barnen/Save the Children: www.rb.se
• Stressforskningsinstitutet/Stress Research Institute: www.stressforskning.su.se
CIVILA SAMHÄLLET/
CIVIL SOCIETY
• Barnens rätt i samhället (BRIS)/Children’s Rights in Society: www.bris.se
• Sveriges Fontänhus/Fountain House Sweden: www.sverigesfontanhus.se
• Friends/International Centre Against Bullying: www.friends.se
• Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar/National organisation for social
and medical advice/counselling centre for young people: www.fsum.org
• Handikappförbunden (HSO)/The Swedish Disability Federation: www.hso.se
22
23
ÅLAND/ÅLAND ISLANDS
DEPARTEMENT OCH MYNDIGHETER/
FORSKNING/
MINISTRIES AND ADMINSTRATIVE AUTHORITIES
RESEARCH
Ålands landskapsregering/The Government of Åland:
• Ålands statistik- och utredningsbyrå/Statistics and Research Åland: www.asub.ax
www.regeringen.ax
• Diskriminerings- och barnombudsmannen/Discrimination Ombudsman:
www.doaland.ax/do/
CIVILA SAMHÄLLET/
CIVIL SOCIETY
Näringsavdelningen/Department of Industry: www.regeringen.ax
• Emmaus Åland: www.emmaus.ax
• Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet/The Åland Labour Market
• Folkhälsan/NGO in the social and welfare sector: www.folkhalsan.ax
and Student Service Authority: www.ams.ax
• Intresseföreningen för ungdomar i skärgården/Youth Organization: www.skunk.ax
• Klubbhuset Pelaren/Åland Fountain House: www.klubbhusetpelaren.ax
Social- och miljöavdelningen/Department of Social affairs and
• Rädda Barnen/Save the Children: www.raddabarnen.ax
Environment: www.regeringen.ax
• Ung Resurs/NGO in the social sector for young people: www.ungresurs.ax
• Ålands Hälso- och sjukvård (ÅHS)/Ålands Public Health Care Services: www.ahs.ax
• Ålands handikappförbund/The Åland Disability Federation: www.handicampen.ax
• Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)/Åland Environmental and
• Ålands ungdomsförbund/Åland Youth Organization: www.ungdom.ax
Health Protection Authorities: www.miljohalsoskydd.ax
Utbildnings- och kulturavdelningen/Departement of Education and
Culture: www.regeringen.ax
• Ålands gymnasium/Åland Secondary School: www.gymnasium.ax
• Ålands folkhögskola/Åland Folk High School: www.afhs.ax
KOMMUNER OCH REGIONER/
MUNICIPALITIES AND REGIONS
Kommuner/Municipalities (16)
• Primärvården/Primary Care: www.ahs.ax
• Specialistvården/Specialist Care 0–18 år (BUP): www.ahs.ax
24
25
Det nordiska samarbetet omfattar Danmark,
Nordiska ministerrådet
Finland, Island, Norge och Sverige samt Fär-
Nordiska ministerrådet är de nordiska regeringarnas officiella samarbetsorgan. Minist-
öarna, Grönland och Åland.
rarna inom respektive fackområde möts några gånger per år för att samarbeta inom
sitt område, exempelvis arbetslivsfrågor, social- och hälsopolitik, samt utbildning och
forskning.
Inom varje ämnesområde finns en ämbetsmannakommitté som består av tjänstemän
som har till uppgift att förbereda och följa upp ärenden.
Nordiska rådet
Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Nordiska
rådets ledamöter sitter i ländernas parlament.
Nordiska rådet möts två gånger om året. De beslut som fattas vid mötena genomförs
av Nordiska ministerrådet och de nordiska regeringarna. Det löpande politiska arbetet
NORDENS VÄLFÄRDSCENTER EN INSTITUTION UNDER NORDISKA
MINISTERRÅDET
sker i utskott och partigrupper.
Det finns stora likheter de nordiska länderna emellan, men vi organiserar välfärden på olika sätt. Skillnaderna gör att vi kan lära av varandras
erfarenheter. Och det är här Nordens Välfärdscenter kommer in i bilden.
Nordens Välfärdscenter arbetar med aktuella välfärdsfrågor. Vi tar fram konkreta
förslag till politikerna, sammanställer forskningsresultat och arrangerar nordiska och
internationella konferenser.
Vi arbetar inom följande områden
• Välfärdspolitik
• Funktionshindersfrågor
• Arbetsinkludering
• Alkohol- och drogfrågor
• Välfärdsteknologi
26
27
The Nordic co-operation involves Denmark,
Nordic Council of Ministers
Finland, Iceland, Norway and Sweden, as
The Nordic Council of Ministers is the official inter-governmental body for co-oper-
well as the Faroe Islands, Greenland and
ation in the Nordic region. The ministers within each specific policy area meet a few
Åland.
times a year to collaborate on matters such as working life issues, social and health
policy, and education and research.
Within each policy area, there is also a committee of senior officials, comprising civil
servants whose task is to prepare and follow up issues.
Nordic Council
The Nordic Council is the official parliamentary body of the Nordic co-operation.
NORDIC CENTRE FOR WELFARE AND
SOCIAL ISSUES – AN INSTITUTION
UNDER THE NORDIC COUNCIL OF
MINISTERS
Members of the Nordic Council are members of parliament in the individual countries.
The Nordic Council meets twice a year. The decisions taken at the meetings are implemented by the Nordic Council of Ministers and the Nordic governments. The day-today political work is carried out in committees and political party groups.
Although there are some national differences in the Nordic welfare systems, there are also great similarities between the countries. National
differences provide opportunities for comparison and learning from each
other’s experiences. The Nordic Centre for Welfare and Social Issues is
a key-actor in explaining, supporting and developing the Nordic welfare
model.
Our work aims at developing strategic input to politicians, compiling research findings
and arranging Nordic and international conferences on current welfare issues.
Our focus areas are:
• Welfare policy
• Disability issues
• Labour market inclusion
• Alcohol and drug issues
• Welfare technology
28
29
ÖVRIGA PROJEKT INOM NORDENS
VÄLFÄRDSCENTER MED ANKNYTNING
TILL UNGAS PSYKISKA HÄLSA,
ARBETE OCH STUDIER
ÖVRIGA NORDISKA INSTITUTIONER
OCH VERKSAMHETER MED KOPPLING
TILL TEMATIKEN
• Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK)/The Nordic Committee for
• Barnfattigdom i Norden/Child poverty in the Nordic countries:
www.nordicwelfare.org/Projekt/Barnfattigdom
• Fokus på barn i fosterhem/Children placed in foster family/residential care:
www.nordicwelfare.org/fosterhem
• Nordisk kunnskapsbank om frafall i videregående utdanning/ The Nordic Knowledge Base on Dropout from Upper Secondary Education:
www.kunskapsbanken.org
Children and Young People:
www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/
barn-och-ungdomar/nordiska-barn-och-ungdomskommitten-nordbuk
• Nordisk Samorganisation for Ungdomsarbejde/The Nordic Youth Organisation:
http://nsu.is
• Stiftelsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
(NIFU)/The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education:
www.nifu.no
• Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder/The Council of Nordic Cooperation on Disability:
30
www.nordicwelfare.org/Om-oss/Funktionshinderradet
31
Nordens Välfärdscenter
Tel: +46 (0)8 545 536 00
[email protected]
Läs mer om vår verksamhet och
våra projekt på vår webbplats:
www.nordicwelfare.org
Du kan också följa oss på
Facebook och Twitter.
32