13 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med

2015-08-03
Dnr: BYGG.2015.141
Pia Olsson-Ljungberg
0413-62784
Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage på
fastigheten Östra Gårdstånga 2:15, Hästgården Amerika, Flyinge
Ärendebeskrivning
Anders Hanström ansöker om förhandsbesked för ett nytt bostadshus med
garage på en fastighet i sydöstra delen av Flyinge. Nytillkommen byggnadsarea är
cirka 200 m². Det planerade bostadshuset är i två plan med 27 graders taklutning
och träfasad. Det placeras i anslutning till den befintligt gården och trädgården.
Någon avstyckning planeras inte. Gården ligger avskilt från övrig bebyggelse med
träddungar i nordväst och sydost. Nybyggnationen möjliggör generationsboende.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse.
Beslutsunderlag
Ansökan
Översiktskarta
Situationsplan
Husförslag (4 fasadritningar)
Miljöavdelningens yttrande
Beredning
Bebyggelse har funnits på platsen sedan lång tid tillbaka enligt Häradskartan.
Befintligt bostadshus med stall är byggt i början av 1990-talet då det äldre
bostadshuset brann ner. Det nya bostadshuset är i två plan men totalt inte högre
än det befintliga huset i 1½ plan. Den planerade bebyggelsen ligger norr om
utökat strandskydd utmed Kävlingeån vid Flyinge ängar och söder om den grusås
som går genom området. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Flyinge
Gårdstånga ligger platsen inom område med värdefull landskapsbild samt
skyddsvärd terrängform (Länsstyrelsen i Skåne län). Flyinge ängar, som ligger
mellan Flyinge tätort och Kävlinge ån, ingår också i kommunens
naturvårdsprogram. I närheten av gården finns fornlämningsområden men några
kända fornlämningar finns inte på denna plats.
Fastigheten gränsar till naturreservat och andra värdefulla naturområden. Enligt
den fördjupade översiktsplanen bör landskapsförändrade åtgärder inte tillåtas i
området och uppförande av kompletterande bebyggelse ska anpassas till lokal
byggnadstradition och landskapsbild.
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
1(3)
2015-08-03
Dnr: BYGG.2015.141
Enligt 2 kapitlet 1 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL ska vid prövning av
frågor enligt denna lag hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
Enligt 2 kapitlet 2 § PBL ska prövningen i ärenden om förhandsbesked syfta till
att markområden används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning.
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kapitlet
miljöbalken ska tillämpas.
Enligt 2 kapitlet 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om
marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.
Enligt 2 kapitlet 5 § PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, möjlighet
att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk
kommunikation samt samhällservice i övrigt.
Enligt 2 kapitlet 6 § PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som
är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen
och intresset av en god helhetsverkan.
Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det ska
byggnadsnämnden enligt 9 kapitlet 17 § PBL ge ett förhandsbesked i frågan om
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen.
Enligt 9 kapitlet 18 § PBL är ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan
tillåtas bindande vid den kommande bygglovsprövningen, om ansökan om
bygglov görs inom två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.
Enligt 9 kapitlet 39 § punkt 3 PBL ska ett förhandsbesked som innebär att en
åtgärd kan tillåtas innehålla de villkor som behövs för att förhandsbeskedet ska
vara förenligt med de förutsättningar som gäller för den kommande
bygglovsprövningen.
Yttranden
Ägarna till åtta grannfastigheter har hörts. När svarstiden gått ut hade yttrande
från fyra grannfastigheter inkommit som alla godkänt åtgärden.
Miljöavdelningen påpekar i sitt yttrande bland annat att hänsyn måste tas till
naturreservatet och andra värdefulla naturområden i närheten vid byggnationen.
Sökande ska också kontakta miljöavdelningen när det gäller avloppsfrågan.
Lagrum
Plan- och bygglagen (2010:900) PBL 2 kapitlet 1, 2 och 4-6 §§ samt 9 kapitlet 17,
18 samt 39 §§.
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected] Webb www.eslov.se
2(3)
2015-08-03
Dnr: BYGG.2015.141
Motivering
Platsen är sedan tidigare ianspråktagen för bebyggelse. Nybyggnationen sker i
anslutning till nuvarande gårdsplan och omgärdas av befintlig trädgård mot söder.
De kompletterande byggnaderna bedöms inte förändra landskapsbilden avsevärt.
Bedömningen om byggnaden följer lokal byggnadstradition sker i samband med
bygglovet.
Förslag till beslut
- Positivt förhandsbesked lämnas med följande
föreskrifter:
o Utformning av byggnaden ska ske i samråd
med handläggande arkitekt i samband med
bygglovsansökan. Byggnationen ska anpassas
till landskapsbild och till lokal
byggnadstradition.
Upplysningar
- Detta förhandsbesked upphör att gälla om ansökan om bygglov inte lämnats
in inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.
Ett positivt förhandsbesked innebär inte att åtgärden får påbörjas.
- Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa i enlighet
med 2 kapitlet lagen om kulturminnen med mera, omedelbart avbrytas och
länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade
gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager med mera.
- Sökande ska ta kontakt med kommunens miljöavdelning när det gäller
avloppsfrågan. Övriga punkter i miljöavdelningens yttrande ska beaktas.
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Ägare till
grannfastigheter och andra berörda kommer att informeras.
Enligt fastställd taxa utgör avgiften för förhandsbesked 8 262 kronor och
kartavgiften 200 kronor.
Avgifterna kommer att faktureras.
Miljö och Samhällsbyggnad
Ingela Lundqvist
Förvaltningschef
Christian Nielsen
Bygglovschef
Miljö och Samhällsbyggnad
Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00
E-post [email protected].se Webb www.eslov.se
3(3)