Flödesmätning öppnasystem

FLÖ D E S M ÄT N I N G Ö PPN A SYS T E M
Flödesmätning i ’öppna system’ används ofta vid vattenutlopp från industrier och
kommunala avloppsreningsverk. Man arrangerar en mätanordning, mätöverfall eller
mätränna, som skapar ett samband mellan nivåförändring och flödesmängd.
M ÄTÖV E R FA L L ( S K I B O R D )
Mätöverfall används ofta vid flödesmätning i brunnar, kanaler, bäckar, utlopp från bassänger etc.
Ett mätöverfall skall utformas enligt specifika normer, lämpligen enligt ISO standard.
Till mätanordningen används flödesmätare av olika modeller för att uppfylla de önskemål som finns när
det gäller avläsning och signalbehandling.
713U
713P
mjk levererar kompletta lösningar
Signature
M ÄT R Ä N N A T Y P PA R S H A L L R Ä N N A
Mätrännor används ofta vid utsläpp från industrier och kommunala avloppsreningsverk. Mätrännor
tillverkas enligt gällande ISO-standard. Rännor tillverkas i olika storlekar för att passa till aktuell
flödesmängd.
För mätning används en flödesmätare, ofta med ultraljudsgivare.
Mätrännan är en konstruktion som ger enkel möjlighet till funktionskontroll och kalibrering.
713U
Signature
mjk levererar parshallrännor enligt ISO-9826
M ÄT R Ä N N A T Y P H
H-rännan är mycket användbar i olika applikationer då utformningen delvis kan anpassas till aktuella
montageförhållanden.
Tillverkas i olika storlekar och i 3 grundvarianter för att passa till aktuell flödesmängd.
713U
Signature
SonoiX
mjk levererar H-rännor i standardutförande eller anpassade till aktuella applikationer
www.mjk.se
A R E A / H A S T I G H E T S M ÄT N I N G
Area / Hastighetsmätning kan bland annat användas för flödesmätning i kanaler och rör.
Mätare finns för stationärt och portabelt bruk.
Signature A/V
ADFM pro 20
www.mjk.se
N Ä R M AT N I N G S S PÄ N N I N G S A K N A S
Batteriedrivna alternativ för loggning av flöden.
Flödesmätning öppnasysten 2014
2150 A/V
MJK Automation AB
Post:
Box 105
S-661 23 Säffle
Sweden
Tel.: +46 533 177 50
Fax: +46 533 138 11
www.mjk.se
[email protected]
Besök/Gods:
Nytorget 4
S-661 42 Säffle
Sweden
2110 Ultraljud
MJK Automation AB är ett svenskt bolag som levererar mätutrustning
till bl.a. Vattenrening, Vattenkraft, Kommuner, Industri och Forskning.
MJK Automation AB säljer och lagerför produkter i Sverige från
följande leverantörer:
MJK Automation A/S, Teledyne ISCO, SI Analytics, YSI Inc., Sensorex,
Pronamic m.fl.