välkomna till läsåret 2015/16

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/16
Det är med stor glädje och med höga förväntningar på ett spännande läsår
som jag hälsar alla välkomna! Vi som varit i Sverige har väl kanske inte haft
sol i överflöd – men de senaste veckorna har vi i alla fall fått lite mer av det
efterlängtade varma ljuset ☺ och jag hoppas att alla är taggade för ett nytt
spännande skolår
Byleskolan har utökats med ytterligare tre fina, toppmoderna paviljonger för att kunna inhysa
det utökade elevantalet. Vi har också flyttat klassrum och anpassat klassrumsmöbleringen i
flera klasser för att på bästa sätt kunna hantera utökningen. Så nu känns det nästan som en
helt ny skola – med nya klasser (härligt att få behålla våra åk 6 elever) och nya
fritidsavdelningar ☺ Nu är vi 500 elever och 61 personal som jobbar på skolan och därmed
är maxtaket nått. Vi känner oss trygga och stolta över den organisation vi har byggt upp inför
läsåret med åldersrena klasser i åk 2-6 och känner stor tillförsikt att vi får ett jättebra läsår.
Byleskolan har även till detta läsår fått nya medarbetare som vi hälsar välkomna och ser
fram emot att jobba med på skolan.
Byleskolans värdegrund tydliggörs i skolans regler, våra ”Förväntansdokument” samt i vårt
dagliga arbete med social kompetens. Vi strävar efter att ta tillvara på varandras
kompetenser med barnens bästa för ögonen. Alla elever är allas barn och all personal
ingriper genast när skolans regler bryts. Det är viktigt att hem och skola har ett gemensamt
förhållningssätt till hur barnen uppträder mot varandra och mot vuxna. Vi arbetar tillsammans
för att skapa en god studiemiljö för eleverna. En nyhet för året är att vi startar upp läsåret
tillsammans ute på skolgården. Kl. 8.00 syns vi vid scenen för att kickstarta igång oss.
Därefter går eleverna till respektive klassrum och har vanlig skoldag med schema till kl.
13.00.
Vår IT-satsning fortsätter – alla åk 4-6 elever har en Ipad var och i övriga klasser har en
utökning gjorts så att det finns en mycket god tillgång till enheter. Detta medför nya
pedagogiska grepp som vi med spänning ska utvärdera. Vi kommer även jobba med
projektet – en läsande klass i flera klasser.
Skapande skola projektet fortsätter med en gemensam kommunsatsning på språk och
läsning.
Skolans miljöarbete har lett till att vi har uppnått ”Grön Flagg”-certifiering. Under året
fortsätter vi arbetet med att göra elever och personal mer miljömedvetna. Fokus ligger i år
också på att få eleverna mer delaktiga och miljömedvetna.
Det har ju blivit en härlig tradition med Byleskolans dansföreställning och vi hoppas kunna
upprepa förra läsårens succé och skapa en ny dansföreställning där alla elever som så
önskar kan delta. Klart är i alla fall att Emma Hedström, vår duktiga danspedagog kommer
att fortsätta att ha dansundervisning med alla elever.
Att så här efter en lång ledighet tala om behov av ledighet, känns inte rätt men det är ändå
viktigt att ta upp vilka regler som gäller för skolverksamheten från skolår 1. Använd elevernas
lov för resor etc.
Era barn behöver sin garanterade undervisningstid i skolan för att lyckas med sina studier.
Undervisningstiden är framräknad utifrån vad en elev i genomsnitt anses behöva i skolan för
att uppnå de nationella kunskapsmålen varje läsår.
Eleverna lär sig i samverkan med varandra och detta kan inte tas igen vid egenstudier. I
enlighet med Täby Kommuns gemensamma policy kommer jag därför inte att bevilja någon
ledighet annat än vid extraordinära tillfällen som t.ex. begravning.
En annan vädjan gäller trafiksituationen runt skolan. Dels får vi många klagomål från de
boende runt skolan som hindras att ta sig till och från sina tomter och dels utgör det en
riskfaktor vad gäller barnens säkerhet. I största möjliga mån vädjar jag därför till er att gå till
skolan. Kanske kan ni ordna ”gå-tåg” och hjälpa varandra med lämningen. Om ni ändå
måste ta bilen ber jag er att ta det lugnt samt att respektera att parkeringsplatserna närmast
skolan är personalparkering.
Apropå parkeringen så håller kommunfastigheter på att färdigställa vår nya parkeringsplats
med utökade korttidsparkeringsplatser samt avsläppningsfickor. Vi hoppas att denna p-plats
är färdigställd till skolstart annars får vi ha tålamod ett litet tag till.
Bygget av vårt fina annex är i full gång. Vid skolans entré kan ni se ritningen på hur den
färdiga byggnaden ska se ut. I september ska väggarna resas och till skolstart 2016 ska allt
stå klart för inflyttning.
Här kommer några viktiga datum för läsårets första månad.
Onsdagen den 19 augusti är det informations- och föräldramöte för föräldrar med barn i våra
F-1 klasser med tillhörande fritids kl. 18.00-20.00. Torsdagen den 20 augusti samma tid är
det dags för 2-3 klasserna och för 4-6 klasserna är det onsdagen den 26 augusti som gäller.
Samtliga möten börjar med en gemensam samling i Studiehallen, ca 1 timma, därefter
fortsätter mötena i respektive klassrum. Alla hälsas hjärtligt välkomna till dessa möten.
Vi ser fram emot ett spännande läsår, fyllt med kunskap och roliga upplevelser.
Anki Bång
Rektor