KOMMUNIKATIONSLYFTET

KOMMUNIKATIONSLYFTET
för goda relationer, effektivitet, kvalitet och välmående i skolan
Kommunikationslyftet riktar sig till chefer och personal från förskola till gymnasium.
Syftet är att förmedla kunskap om det kommunikativa ledarskapets betydelse och
möjligheter, individanpassat bemötande, gruppdynamik och stresshantering.
Kunskap som...
... skänker stöd och vägledning i kontakten med elever, kollegor och föräldrar.
... höjer effektivitet och kvalitet i verksamhet och undervisning.
... minimerar stress och leder till ökat välmående.
Frigör rektorers, lärares och elevers fulla potential!
Bakgrund: Att vara rektor eller lärare innebär att dagligen ställas inför en mängd olika
situationer och möten med andra människor. Ni förväntas inte bara lyssna på elever utan
verkligen höra vad de säger, ni förväntas kunna hantera stress (både egen och
andras), planera, vara pedagog, agera psykolog, administrera, stödja kollegor, lösa
konflikter, motivera och inspirera, förmedla respekt, visa medkänsla, hantera krav och
eventuell kritik och samtidigt få andra att lyssna på era behov.
Ni har som jag ser det ett synnerligen ansvarsfullt och krävande uppdrag och den senaste
tiden har olika rapporter påvisat allt sämre resultat, ökad arbetsbelastning och stress i
den svenska skolan. Ger verkligen rektors- och lärarutbildningen er den kunskap och de
förutsättningar ni behöver för att förverkliga skolans uppdrag?
Efter ett årslångt projekt på Rydebäcksskolan där jag väglett en del av lärarna i
kommunikativt ledarskap och bemötande så är mitt svar: Nej! Utbildningen till lärare
och rektor förmedlar t.ex. inte någon kunskap om det kommunikativa ledarskapets
betydelse för goda relationer, effektivitet, kvalitet, välmående och hälsa i skolan och min
erfarenhet är att de flesta tyvärr inte vet vilka kommunikativa resurser och möjligheter de
bär inom sig. Detta tomrum fyller kommunikationslyftet! Så här säger två lärare:
"Innerst inne har jag alltid vetat vad jag vill förmedla i kontakten med elever och andra människor.
När jag kom i kontakt med Ola fick jag också klart för mig hur jag kan göra det så att andra
lyssnar och förstår mig. Även om jag arbetat med kommunikation i 14 år så har
kommunikationslyftet bidragit till nya perspektiv och djupare kunskap som gör mitt jobb enklare
och roligare.
Olas hjälp och den samtalsmall han tillhandahållit har gett mig ökad förståelse för elevernas
beteende. De upplever sig mer sedda och hörda utifrån sin situation. De blir lugnare, mer öppna
och villiga att vara delaktiga. Jag har fått ett verktyg som hjälper mig att förstå olika elevers
behov och möta dem där de är. Undervisningen bli mer effektiv, kvalitén ökar och alla mår bättre.
Ett exempel som en del lärare kanske känner igen sig i är "mobiltelefonen" som kan vara svår för
elever att hantera på ett lämpligt sätt i klassrummet. Tidigare kunde jag bli frustrerad vilket gick
ut över undervisningen men med hjälp av samtalsmallen kan jag välja att hantera det annorlunda.
Detta sätt att möta eleverna på tas väl emot av dem och de bli mer villiga att samarbeta med mig.
Det känns bra att inte behöva använda demotiverande regler och tvång eller behöva argumentera
för min sak. Vi undviker också segdragna diskussioner kring rätt eller fel som inverkar negativt på
undervisningen vilket påverkar atmosfär och lärandemiljö positivt."
Fotini Sandek - Lärare i matematik, NO & teknik på Rydebäcksskolan
”Mötet med Ola Andersson har gett mig enormt mycket. Under mina 15 år som lärare har jag känt
att jag haft ett bra bemötande med elever, föräldrar och kollegor. Med Ola har jag lärt mig så
mycket mer.
T.ex. i situationer då jag tidigare gått i försvar, förklarat varför det är så, argumenterat osv. nu
istället tar mig tid att möta personen med empati och förståelse. Få den att känna att jag bryr mig
om att höra det de vill säga, att jag är nyfiken på hur de tänker för att sedan kunna berätta vad
jag känner och upplever. Så kan vi tillsammans hitta ett sätt att kommunicera och samarbeta.
Jag har lärt mig ett sätt att tänka och tala med elever, föräldrar, kollegor och även med min familj
som visar att jag är intresserade av dem, intresserad av att veta hur de tänker och känner i olika
situationer och på detta sätt skapa goda relationer.
Jag känner mig mer trygg och avslappnad i min lärarroll tack vare coachning från Ola, där han på
ett proffsigt sätt berömt och belyst det positiva arbete jag gör samt gett tips och feedback så att
jag kan utvecklas. Jag har även blivit mer medveten om mina egna behov och mitt eget
förhållningssätt till kollegor och chefer.”
Agneta Westman - Musiklärare på Rydebäcksskolan
Genom kommunikationslyftet får ni tillgång till kunskap som hjälper er att:
 Forma en trygg, positiv och stimulerande lärandemiljö.
 Väcka elevers vilja att lyssna och sammarbeta.
 Motivera och inspirera elever inför olika aktiviteter.
 Involvera eleven, bidra till delaktighet och engagemang.
 Värna omtanke, medkänsla och medmänsklighet.
 Hantera stress och öka koncentrationsförmågan.
 Utveckla konfliktförståelse och social kompetens.
 Skapa effektiva och givande arbetslagsmöten.
 Bidra till ökad glädje, välmående och hälsa.
 Stimulera intresse och utveckla mod att våga prova.
 Återkoppla och ge feedback som stärker eleven.
 Stimulera elevers reflektionsförmåga.
 Utveckla det kollegiala stödet och lärandet.
 Forma ett respektfullt och öppet klimat.
 Konstruktivt möta ifrågasättande och kritik.
 Minimera motargumentation och låsta positioner.
 Säkerställa klarhet kring mål och medel.
Listan kan göras mycket längre men viktigare är kanske vilka utmaningar just du upplever i
din vardag och vad du skulle vilja ha hjälp med?
Så gott som samtliga rektorer och lärare jag pratar med har samma syn på vad som är
viktigt för dem i deras yrke och vad de vill förmedla i kontakten med elever, kollegor och
föräldrar men väldigt få har en klar strategi/plan för hur de ska agera för att omsätta det i
praktiken. Det erbjuder kommunikationslyftet!
Jag vill hjälpa rektorer och lärare att frigöra sin egen och elevers fulla potential! Önskar du
ta del av mina erfarenheter så är du välkommen att kontakta mig på 0733-945388 eller
[email protected] och du får du gärna dela med dig av information om
kommunikationslyftet till andra som du tänker kan vara intresserade.
Jag vill också understryka att fler handledare med samma bakgrund som jag har finns att
tillgå i det fall att ett uppdrags omfattning kräver det.
Avslutningsvis vill jag tacka John Horvat och Kenneth Olsson som varit rektorer vid
Rydebäcksskolan i Helsingborg under mitt första projekt riktat specifikt till skolor. Utan
deras visionära förhållningssätt, mod och tillit till min erfarenhet och kompetens samt
intresse för det kommunikativa ledarskapets betydelse och möjligheter i skolans värld så
hade kommunikationslyftet kanske aldrig blivit av.
Ola Andersson – Grundare av kommunikationslyftet (www.kommunikationslyftet.se)