PROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Vibesgården, Veinge

1
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr: KS 2015-
PROTOKOLL
Vibesgården, Veinge
151119
Plats och tid
Vibesgården, Veingeskolan, Veinge, 151119, 10.00–12.00
Ungdomar
Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet
Nessrin Assad, Osbecksgymnasiet
André Idoffsson, Osbecksgymnasiet
Billy Larsson, Lagaholmsskolan
Alma Gunnarsson, Lagaholmsskolan
Matilda Paulsson, Lagaholmsskolan
Antonia Nyberg, Lagaholmsskolan
Julia Sunnegård, Veingeskolan
Anna Petrosyan, Veingeskolan
Molly Andersson, Våxtorpsskolan
Politiker
Maria Bronelius, (c), ordförande i BUN (barn- och ungdomsnämnden)
Majvor Persson (c), vice ordförande i SON (socialnämnden)
Roland Gottfridsson (c), ordförande i kommunfullmäktige och ungdomsforum
Övriga deltagande
Peter Öhrn, Polisen
Lisette Bergman, fritidsledare
Emma Vinterstjärna
Mats Pallmar, fritidsledare
Martina Marku, fritidsledare
Sandra Ullén, fritidsledare
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Ordförande
__________________________________
Roland Gottfridsson, ordf. i Kommunfullmäktige
Sekreterare
__________________________________
Sofia Larsson, ungdomssamordnare
Justerande
__________________________________
Fredrik Roos-Lindell, Osbecksgymnasiet
PROTOKOLL
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015
1. Mötet öppnas, presentationsrunda
Roland öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
2. Val av justerare
Mötet väljer Fredrik Roos-Lindell till justerare
3. Godkännande av dagordning
Mötet godkänner dagordningen.
4. Genomgång av föregående protokoll
Ungdomssamordnaren går igenom föregående protokoll och det läggs till
handlingarna.
5. Gäster utifrån
Peter Öhrn besöker ungdomsforum. Han ansvarar för den brottsförebyggande
verksamheten i Halmstad och nu även i Laholm. Efter årsskiftet ska det finnas en
person som är ansvarig för detta arbete i Laholm från polisen.
Peter berättar om medborgardialog och medborgarlöften. Ungdomsforum har inte
hört talas om det arbetet innan. Polisen har, tillsammans med kommunens
säkerhetssamordnare, åkt runt med en minibuss och fört dialog med medborgare
om vad som känns otryggt och tryggt. Detta ska mynna ut i ett löfte till
medborgarna för 2016. De har inte träffat ungdomar i detta och vill gärna veta vad
ungdomar tycker är tryggt och otryggt.




Tidigare har ungdomar tagit upp den dåliga belysningen på olika ställen i
kommunen som något som gör att de inte känner sig trygga.
Ungdomsforum lyfter att på Lagaholmsskolan har väldigt många mopeder blivit
stulna, även på skoltid De behöver mopedställ där man kan låsa fast sina
mopeder. Vid simhallen finns det så man kan sätta fast. Ungdomarna tycker inte att
det är ett problem med buskörning, det finns men det stör inte ungdomarna.
Fritidsledarna har uppmärksammat trimmade mopeder och A-traktorer.
Ungdomarna lyfter är att tågstationen är otrygg, där vill man inte gärna stå inte
ensam. Ganska bra upplyst men är tomt och man är ensam. Det är Inte
bemannat. Maria Bronelius håller med om att det är mycket ensamt. Det har även
sovit män i väntsalen.
Ungdomsforum undrar om otryggheten efter morden i Trollhättan, om man kan
göra skolorna tryggare, det är enkelt att komma in i skolan för okända. Peter svarar
att man har infört trygghetsvärdar i Trollhättan istället för att bygga om skolor.
Ungdomsamordnaren kommenterar att det handlar mycket om att skolor är mörka
och har många korridorer och prång där man kan vara utsatt för annat, som
mobbning och kräkningar.
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015



MINNESANTECKNINGAR
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
Majvor Persson undrar om någon har gjort trygghetsbesiktning på en skola Peter
menar att det är en bra metod, polisen brukar vara med på vad de kallar
trygghetsvandringar. Veingeskolan ska göra en trygghetsvandring innan jul i
samband med skyddsronden. För några år sedan gjordes det regelbundet när
Katharina von Sydow arbetade som förebyggande polis, tillsammans med elever.
Vissa ungdomar känner sig som minst trygga när de ska hem från kompisar sent
på kvällen/natten. Ofta går man ensam och brukar prata i telefon hela vägen hem.
Peter pratar om att det finns olika strategier - nattvandrare exempelvis. Det kan
också finnas en stödtelefonlinje man kan ringa och prata med. Killarna i
ungdomsforum känner sig mindre otrygga, men kan också känna av det.
En av fritidsledarna berättar att hon sällan känner sig otrygg i Laholm, men undrar
hur stor är risken att det händer något i Laholm? Man inbillar sig ofta mycket.
Risken att utsättas för något är väldigt liten, men känslan skapar otryggheten. Om
det händer saker så blir det väldigt mycket uppståndelse i media och det påverkar
även om det inte är lokalt. Media har stor påverkan. I Laholm känner man sig ofta
ensam - aldrig någon ute.
Om ni kommer på ngt i efterhand så skicka in till ungdomssamordnare så
skickar hon det till Peter.
Jasmine Pejtrov, ansvarig för kommunens språkvänsprojekt, var inbjuden till
dagens ungdomsforum men kunde inte komma. Man kan anmäla sig att man vill ha
kontakt med någon nyanländ, kan även anmäla sig i grupp. Vi hoppas att Jasmine
kan komma till nästa möte, men ni hittar mer information här:
http://www.laholm.se/stod-och-omsorg/integration/sprakvan/
6. Aktuella ungdomsfrågor

Information från elevråden
Osbeck
– Omorganisation i ledningsgruppen, gamla rektor blir avdelningschef, de två
biträdande rektorerna blir rektorer.
– Julavslutning den 16 december.
– Ny kommitté - rektorerna har gett elevrådet i uppdrag att diskutera utbildningen,
förbättringar osv. i ett slags utbildningsråd.
– Nobelfest, den 10 december, utomhus, Fredrik berättar om att man delar ut
nobelpris i olika kategorier.
Veingeskolan
– De pratade mycket om mat på förra elevrådet, trångt i matsalarna, och fick tycka
till om matsedeln.
– Fotbollsplanen, mycket bollar skjuts mot husen.
Lagaholm
3
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015
MINNESANTECKNINGAR
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
– Samarbetsdag är på gång, 17 december
– Sunedagen
– Inte nöjda med hur maten läggs upp åt en och dessutom funkar det inte att man
får gå om kön när man har tagit mat.
– Dåligt att matpersonalen inte rör sig i matsalen och torkar av borden
– Toalettdörrar som inte går att låsa.
Våxtorpsskolan
– Ungdomarna vill vara mer involverade i matsedelns upplägg
– Vegetariskt alternativ i appen - Maria kollar upp om detta är möjligt. Inte så bra
vegetarisk mat, dålig variation.
– Smileypinne i matsalen, är det en möjlighet i Laholm. Exempel från Halmstad,
där man får trycka i vad man gillar.
– Behöver veta när det kommer gäster till skolan, ibland finns det inte mat till alla.
– Måla väggarna i klassrummen, när är det dags för renovering? Alla skolorna är i
behov av uppfräschning.
– Om toaletterna, varför har lärarna tillgång till att låsa upp toaletterna. Skyltar på
toaletterna behövs.

Övriga evenemang/info från fritidsledarna
Håller på att planerar inför Lucia på varje gård, den 11 december.
Tjejkvällar - varannan måndag i CityGården. Trevligt i måndags, åtta st., det var
nya tjejer som kom.
Kommer att hålla öppet några strödagar i jul.
 Projektpengar för unga
Sofia informerar om att pengarna är slut för i år, men att det går att söka igen i
januari 2016.
 Eventuella samrådsplaner
Sofia informerar om att det är en plan ute på samråd för ett område i Hishult och ett
i Laholm.
Beslut: Molly och Sofia får ansvar för att skriva ihop synpunkter om planen för
Hishult och skicka in senast den 4 december.
Alma och Sofia får i uppdrag att skriva ihop synpunkter för Kvarteret Kobben i
Laholm och skicka in senast den 18 december.
 Aktuellt om aktivitetshuset för unga
På tisdag, den 24 november fattar kommunfullmäktige beslut om hur mycket
pengar verksamheten i aktivitetshuset ska få. Vill ni vara med då så anmäl er till
[email protected] senast på fredag.
4
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015
MINNESANTECKNINGAR
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
7. Arbetsgrupper
– Marknadsföring
Ungdomssamordnaren har sammanställt de slogans ni jobbade med vid förra
mötet och kommer att arbeta vidare med dem tillsammans med Berit.
– Pride 2016
Julia berättar man gruppen har försökt att få ihop en träff men inte hittat en tid som
passar alla. De ska ses snart och bjuder även in Axel Lilja och Jonas Hellsten till
gruppen.
– Cykelplanen
Ungdomsforums synpunkter är inlämnade, Sofia går igenom dem (se bilaga).
8. Ungdomars frågor till politiken
Fredrik nämner igen att det verkligen behöver bli belysning på cykelvägen mellan
Skottorp och Skummeslöv. Det ligger med i ungdomsforums synpunkter på
cykelplanen.
På Danska vägen i Laholm går det fort på cykel och dålig sikt, det är otäckt med
bilar som kommer ut. Får vara försiktig där. Häckar och kullersten som behöver
åtgärdar.
9. Politikernas frågor till ungdomsforum
Maria undrar om kränkande behandling, om en elev känner sig kränkt av en
annan elev är lärare skyldiga att anmäla det till rektor, som ska anmäla det till barnoch ungdomsnämnden. Känner ni att ni vet vart ni ska vända er om barn/unga blir
kränkta av vuxna i skolan?
Molly svarar att på Våxtorpskolan tycker de att man känner en trygghet och vänder
sig till sin lärare. Viktigt att alla har det så på sina skolor. Det finns ett gäng lärare
som man känner sig trygg med,
Osbeck svarar att de flesta går till fritidsledaren om det skulle vara något. Men hur
systemet funkar måste ses över, elever som känner sig kränkta får inte hjälp och
heller ingen information. Måste återkoppla så att man vet vad som har hänt.
Från Lagaholmsskolan svarar de att de inte vet vart man ska vända sig.
Ungdomssamordnaren kommenterar att när LUPP-enkäten gjordes visade
resultaten att det var få som visste vad man ska vända sig redan 2012.
Ungdomsforum tycker att det är bra att man från BUN har koll på om det inte
kommer in anmälningar från vissa områden.
Veingeskolan, i sjuan känner man sig kanske inte trygg med sina nya lärare.
5
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015
MINNESANTECKNINGAR
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
Vart ska man vända sig? Någon vuxen som man har förtroende för, rektor i sista
hand. Om det är svårt att få tag på rektorn prata med biträdande rektor.
Man kan också vända sig till en fritidsledare - kan vara lättare att vända sig till
någon som inte är en del av skolan. Martina nämnder att man kan vilja vara
anonym. Fritidsledare och ungdomssamordnare har tystnadsplikt och
anmälningsplikt.
Det finns en webbsida som man som skola kan använda för kränkningar –
ungdomsamordnaren kollar upp det och återkommer.
Molly undrar om det är mycket fusk på de andras skolor?
Lagaholmsrepresentanterna svarar att det är det hos dem, och det förekommer
också på Osbeck.
Det är många nya lärare på Lagaholm - förstår inte vad vissa säger, väldigt rörigt,
och de ser inte fusk. Stor omsättning på lärare är ett problem.
Billy berättar om att för vissa lärare är det lättare att fuska.
Alma berättar att de har ändrat systemet så att man inte ska kunna berätta för
varandra.
På Våxtorpsskolan samlas telefonerna in, eftersom folk tar bilder på proven och
sprider. Elever vågar inte säga till om det.
Veingeskolan - samlar in telefoner och pratar man är det 0 poäng på provet.
Maria Bronelius tar med sig det.
Fritidsledarna är också tillgängliga i detta, kan föra vidare det de får reda på
Majvor pratar om psykisk ohälsa, man kan känna att man är orolig och inte räcker
till, hur mår ungdomar och hur jobbar man i skolan med det?
Ungdomsforum svarar att det finns läxhjälpbara för sjuorna på Lagaholm, behöver
för övriga årskurser.
André säger att den psykiska ohälsan märks tydligt i skolan, det är perioder med
massor med prov och inlämningar, man hinner inte ens titta på tv i två minuter, mår
så dåligt att man vill hoppa av. Osbeck har mattestugor, men lärarna kan inte
matten. Finns för olika ämnen, men de ligger samtidigt i tid.
På Veingeskolan finns ingen läxhjälp.
Molly berättar att det är mycket skolstress i Våxtorp, lärarna lägger allt samtidigt.
Man hinner inte träna eller vara med familjen. Har inget liv efter skolan. Blir tajt och
jobbigt, behöver bara få pusta ut och vara den man är.
6
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________
LAHOLMS KOMMUN
Ungdomsforum
Dnr KS 2015
MINNESANTECKNINGAR
Vibesgården, Veinge
2015-11-19
Beslut: Ungdomsforum lyfter denna fråga igen på nästa ungdomsforum
10. Remiss om tågtrafiken Markaryd-Halmstad
Förslaget på skrivelse godkänns och ungdomsamordnaren får i uppdrag att skicka
in den till Region Halland.
11. Nästa möte, tema och julavslutning
16 december, Hishult
12. Mötet avslutas
7
Ordförandes signatur:_____________________________
Justerandes signatur:_____________________________