HUR MÅR CHEFEN?

HUR MÅR CHEFEN?
UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD
INLEDNING
Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som
inspirerar oss till att utveckla oss själva. En chef måste dock ha tillräckliga förutsättningar för att
kunna utöva ett gott ledarskap. Annars är det svårt att vara en bra chef.
Under det senaste året har Göteborgs Stad genomfört en mängd olika omorganisationer. Dessa
omorganisationer har bl.a. ändrat ledningsstrukturerna i våra olika förvaltningar. Som de två största
fackförbunden för chefer i Göteborgs Stad har Vision och Lärarförbundets Skolledarförening velat
undersöka hur våra chefer mår just nu i bakvattnet av alla omorganisationer.
En av de viktigaste fackliga frågorna för oss är att våra chefer skall ha möjlighet att utöva ett gott
ledarskap. Det gynnar alla medarbetare i Göteborgs Stad. Vi hoppas att denna undersökning innebär
att chefernas arbetssituation och arbetsmiljö kommer upp på dagordningen i samtliga stadens
förvaltningar. En förutsättning för kunna erbjuda en kommunal service av hög kvalitet är att vi har
chefer som har möjlighet att vara goda ledare.
Marcus Gustavsson
Ordförande/Chefsansvarig
Vision Göteborg
Torgny Tjärnskog
Ordförande
Lärarförbundets Skolledarförening i Göteborg
2
SAMMANFATTNING
•
88 procent av cheferna har påverkats av det senaste årets omorganisationer i Göteborgs Stad.
•
Hälften av cheferna säger att deras arbetssituation har förändrats till det sämre under det
senaste året.
•
Tre fjärdedelar säger att de har fått mer att göra under det senaste året och att det finns för
lite tid för verksamhetsutveckling.
•
Häften av cheferna säger att den psykiska pressen har ökat under det senaste året.
•
55 procent av cheferna tycker inte att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt.
•
Häften av cheferna ser att de kommer att behöva genomföra besparingar under det
kommande året och konsekvenserna kommer att bli att kvaliteten i verksamheterna
försämras.
•
57 procent av cheferna känner inget stöd från den politiska ledningen, och nästan hälften
känner inte att de kan framföra synpunkter om sin arbetssituation till politikerna.
•
Nästan hälften av cheferna känner inte att de kan framföra synpunkter om sin arbetssituation
till massmedia.
•
67 procent svarar att det inte genomförs arbetsmiljöronder för chefer på deras arbetsplats.
•
78 procent av cheferna känner stöd i sitt arbete från sina högre chefer.
•
90 procent av cheferna känner stöd från sin personal.
•
55 procent tycker inte att de blir lönesatta utifrån sin prestation.
3
KORT OM UNDERSÖKNINGEN
Undersökningen genomfördes under oktober månad 2011. En enkät skickades via e-post till
cheferna i Göteborgs Stads förvaltningar (oavsett facklig tillhörighet). 1 000 chefer har haft
möjlighet att delta i undersökningen. När undersökningen avslutades hade 556 besvarade enkäter
inkommit. Det ger en svarsfrekvens på 55,5 procent.
Chefer från alla verksamheter i Göteborgs Stads förvaltningar har besvarat enkäten. 78 procent av
de chefer som besvarat enkäten arbetar i Göteborgs Stads stadsdelsförvaltningar. I resultaten är det
ingen verksamhet som utmärker sig utan arbetssituationen verkar vara lika oavsett verksamhet.
En hel del kommentarer till svaren har lämnats. De flesta kommentarer liknar varandra. Därför har
vi valt att lyfta fram några stycken ”typiska kommentarer” under några av svaren.
Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en direkt bild och
fingervisning om hur de som dagligen leder den kommunala verksamheten i Göteborg upplever sin
arbetssituation.
4
UNDERSÖKNINGENS RESULTAT
1. Har din egen arbetssituation förändrats under året?
A Ja,
till det bättre 32,6%
till det sämre 48,4%
C Nej 19,1%
B Ja,
2. På vilket sätt har din arbetssituation förändrats?
A Krav
på besparingar och/eller personalminskningar har gjort arbetet tuffare 44,0%
psykiska pressen har ökat 49,4%
C Det har blivit ett tuffare arbetsklimat 36,2%
D Jag har mer att göra 74,3%
E Jag har mindre administrativt stöd 40,1%
F Jag har fått svårare arbetsuppgifter 20,6%
G Jag har fått arbeta mycket med personalfrågor 37,0%
H Det finns för lite tid över till verksamhetsutveckling 72,8%
I Annat 24,5%
B Den
3 typiska kommentarer
”Sammanslagningen har inneburit ändringar från stödfunktioner som belastar verksamheten, exempelvis försämrat stöd från HRavdelningen och ekonomiavdelningen, samt försämrad tillgänglighet till Intraservice. Vem är till för vem?”
”Alltför mycket tid går åt till administration. Staden måste inse att vi är dyra administratörer.”
”För många nya chefsled vilket innebär att organisationen blivit rörig. Vem gör och beslutar om vad?”
5
3. Tycker du att du kan utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt?
A Ja
44,4%
55,6%
B Nej
4. Vad tycker du är viktigast för att fortsätta förbättra/underlätta förutsättningarna för
utförandet av verksamheten?
A Tydligare
prioriteringar från politikerna 34,1%
ekonomiska resurser 40,0%
C Mer personal 20,5%
D Ökat stöd från min chef 19,1%
E Jag behöver mer kompetensutveckling och fortbildning 21,4%
F Mer tid och resurser till kompetensutveckling av personalen 48,6%
G Annat 24,5%
B Mer
3 typiska kommentarer
”Anser inte att budgeten är tillräcklig i förhållande till de riktlinjer man ska följa. Vilket ansvar ska jag ta? Min chef? Dennes chef?
Politikerna?.”
”Vi behöver mer realistiska prioriteringar från politikerna. Det saknas längre mer medvetna mål. Vi kan inte bli bäst på allt med en gång
– det finns en verklighet att förhålla sig till också.”
”Pengarna i budgeten är alldeles för hårt styrda och jag kan inte själv påverka vad jag själv anser är bäst ur verksamhetens perspektiv.”
6
5. Vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredsställande
sätt?
A Jag
behöver hjälp med att prioritera bland mina arbetsuppgifter 23,9%
behövs mer ekonomiska resurser 38,4%
C Det behövs mer personal 41,7%
D Jag behöver mer stöd från min chef 38,0%
E Det behövs tydligare prioriteringar från politikerna 27,9%
F Jag behöver mer kompetensutveckling och fortbildning 22,1%
G Annat 35,5%
B Det
3 typiska kommentarer
”Det viktigaste är att ha ett rimligt antal medarbetare och verksamheter att vara chef över. I dagsläget har jag 50 medarbetare.
Är det rimligt?”
”Jag behöver mer administrativt stöd och stöd från de så kallade ”stödfunktionerna”.”
”Tydlighet i uppdraget behövs. Struktur, förhållningssätt och förhållningsregler är fortfarande mycket otydliga områden. Vad som
förväntas av mig och vilka resurser jag har till mitt förfogande är fortfarande alltför otydligt.”
6. Ser du att du kommer att behöva genomföra besparingar under det kommande året?
A Ja
51,4%
25,2%
C Vet ej 23,4%
B Nej
7
7. Vad kommer besparingarna att få för konsekvenser?
A Nödvändiga
rationaliseringar som ända hade behövts tidigareläggas 10,7%
tvingas tänka nytt och hitta nya arbetsformer 61,3%
C Det kommer att saknas resurser för att nå målen med verksamheten 47,5%
D Minskat antal personal och större arbetsbörda för dem som är kvar 49,8%
E Kvaliteten i verksamheten kommer att bli sämre 56,3%
F Annat 6,9%
B Vi
3 typiska kommentarer
”Det är bra att tvingas tänka nytt. Vi bör vara rädda om de resurser vi får och hantera dem på klokast sätt.”
”Det blir svårt att uppfylla intentionerna i lagstiftningen. Det blir brist på rättssäkerhet för dem vi är till för.”
”Vi kommer inte att kunna ge våra brukare det dom behöver.”
8
8. Känner du stöd i ditt arbete från…
a) den politiska ledningen?
A Ja
42,6%
57,4%
B Nej
b) din chef?
A Ja
77,7%
22,3%
B Nej
9
c) din personal?
A Ja
89,7%
10,3%
B Nej
3 typiska kommentarer
”Den politiska nämnden har beslutsångest och vågar inte inser hur verkligheten ser ut. De vill inte ta ställning utan måste alltid
ha minst 7 nödutgångar. Saknar dialog med politikerna.”
”Jag känner starkt stöd från min närmaste chef men sektorschefen och stadsdelsdirektören känns långt borta.”
”Politiken och de nya cheferna är upptagna av att försöka förstå i vilket sammanhang de befinner sig i den nya organisationen.”
10
9. Kan du framföra synpunkter angående din arbetssituation till…
a) ansvariga politiker?
A Ja
21,4%
47,3%
C Vet ej 31,2%
B Nej
b) din chef?
A Ja
88,3%
8,7%
C Vet 3,0%
B Nej
11
c) din fackliga representant?
A Ja
57,6%
14,3%
C Vet ej 28,1%
B Nej
d) massmedia?
A Ja
24,2%
47,6%
C Vet ej 28,2%
B Nej
3 typiska kommentarer
”Svår fråga att svara på. Alla har ju det likadant just nu och man vill inte verka som om man inte klarar av sitt uppdrag.”
”Att som chef kontakta massmedia kan vara ett känsligt kapitel som man noga gärna drar sig för.”
”Det känns svårt att som chef kontakta sitt fackförbund. Då måste det ha gått väldigt långt.”
12
10. Genomförs det arbetsmiljöronder för chefer på din arbetsplats?
A Ja
32,8%
67,2%
B Nej
11. Har du och dina kollegor arbetsplatsträffar där du har möjlighet att lyfta frågor i egenskap
som medarbetare?
A Ja
58,7%
41,3%
B Nej
13
12. Upplever du att din chef lönesätter dig efter prestation?
A Ja
45,4%
54,6%
B Nej
3 typiska kommentarer
”Vi pratar prestation men jag och mina kollegor har ändå likartade löner. Vi kanske är exakt lika duktiga allihopa?”
”Chefen säger att denne bara har en begränsad pott att fördela. Ska det vara så?”
”Vi får ett generellt påslag efter våra uppdrag, inte utifrån prestation.”
14
13. Känner du att du får ha din fritid ostörd?
a) Jag kan stänga av min telefon under min ledighet.
A Ja
59,6%
40,4%
B Nej
b) Jag slipper läsa jobbmejl under min ledighet.
A Ja
61,9%
38,1%
B Nej
15
14. Har du påverkats av de senaste årets alla omorganisationer i Göteborgs Stad?
A 88,8%
B 11,3%
3 typiska kommentarer
”Beslutsvägarna har blivit längre med fyra chefsnivåer.”
”En omorganisation måste få ta tid. I Göteborgs Stad stressades den igenom på ett halvår.”
”Göteborgs Stad är en hierarkisk och toppstyrd organisation. Det känns väldigt omodernt. Vi mellanchefer är mer klämda än
någonsin.”
16
SLUTORD
Vår undersökning visar att det senaste årets alla omorganisationer i Göteborgs Stad har tagit hårt på
våra chefer. Nu är det viktigt att frågan om chefernas arbetssituation kommer upp på dagordningen i
varje förvaltning och att beslut om åtgärder tas för att förbättra den.
Vision och Lärarförbundets Skolledarförening föreslår följande åtgärder:
•
Cheferna måste ha ett rimligt antal medarbetare. Vår åsikt är att en chef kan ha max 25
underställda medarbetare för att kunna ha möjlighet att utöva ett nära och kvalitativt
ledarskap
•
Cheferna får inte exkluderas från det systematiska arbetsmiljöarbetet. Chefer är också
medarbetare och har precis lika stor rätt till en god arbetsmiljö som alla andra. Varje
förvaltning i Göteborgs Stad måste säkerställa att arbetsmiljöronder genomförs kontinuerligt
även för cheferna.
•
Kvaliteten och tydligheten i lönesättningen av chefer måste höjas och förbättras. Goda
prestationer skall visa sig i lönekuvertet. Även chefer måste få veta varför de har den lön de
har och hur de ska göra för att förbättra sitt löneläge.
•
Administrationen måste utvecklas i Göteborgs Stad och staden måste bättre tillvarata
administratörernas kompetens. Det är inte rimligt att chefernas arbetstid äts upp av
administrativa arbetsuppgifter. Det hindrar cheferna från att utöva ett gott ledarskap.
Administration ska utföras av professionella administratörer. Det är rätt använd kompetens.
•
Många chefer som deltagit i undersökningen framför att stödet från ”stödprocesserna” blivit
sämre efter omorganisationerna. Detta måste åtgärdas. Cheferna behöver ett högkvalitativt
och tillgängligt stöd från HR-, ekonomi- och utvecklingsavdelningar för att kunna fatta rätt
beslut.
•
Politikerna i Göteborgs Stad måste visa mer intresse och bry sig mer hur Göteborgs Stads
verksamheter fungerar och vad politikernas beslut får för effekter. Våra politiker borde också
skapa forum för dialog med stadens medarbetare där de kan samla in alla goda tankar och
idéer om hur verksamheterna kan utvecklas. Det är hos stadens medarbetare som visionerna
om den kommunala servicens utveckling finns.
För frågor om undersökningens innehåll, kontakta Vision och Lärarförbundets
Skolledarförening.
Marcus Gustavsson
Ordförande och chefsansvarig
Vision Göteborg
Telefon: 0767-69 00 82
E-post: [email protected]
Torgny Tjärnskog
Ordförande
Lärarförbundets Skolledarförening i Göteborg
Telefon: 0707-85 17 13
E-post: [email protected]
17