utebliven insats

Vård- och omsorgsnämndens handling nr 18/2015
1 (5)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Vår handläggare
Datum
Vår beteckning
2015-05-25
Dnr VON/2015:1-709
LS 9
Ert datum
Er beteckning
Lars Olsson, utredare
Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande
av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 § SoL (Lex
Sarah)
Bakgrund
Chefen för utföraravdelningen initierade den 24 februari 2015 att en utredning enligt
14 kap. 6 § Socialtjänstlagen, SoL, (Lex Sarah) ska inledas på grund av inkommen
avvikelse. Avvikelsen inkom den 23 februari 2015 och gäller utebliven insats hos en
vårdtagare i ordinärt boende med hemtjänst den 22 februari 2015.
Metod
I utredningens resultatdel presenteras en sammanställning av händelseförlopp samt
bakomliggande orsaker. Sammanställningen bygger på intervjuer med aktuell
vårdtagare (AVT), anhörig, två berörda enhetschefer, en vårdpersonal från hemtjänst,
en vårdpersonal från nattpatrull samt representanter i styrgrupp Treserva och
styrgrupp ICF. Intervjuerna har genomförts den 7 mars 2015 – 30 april 2015.
Sammanställningen bygger också på inkommen avvikelse från den 23 februari 2015,
inkommen minnesanteckning från den 27 februari 2015, genomgång av
dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
kring AVT samt observation av nattpatrullen när de inleder sitt arbetspass den 7 mars
2015. I utredningens del för åtgärdsplan presenteras vidtagna och planerade åtgärder
som inkommit från berörda chefer. Utredningen avslutas med utredares
sammanfattande bedömning av det inkomna materialet.
Resultat
Händelseförlopp
Dokumentation visar att AVT åkt in akut till sjukhus den 1 februari 2015 och kommit
åter till sitt boende den 9 februari 2015. Hemtjänsten tog emot AVT och ordinarie
hemtjänstinsatser kunde starta omgående. Hemtjänsten dokumenterade inte något om
att AVT var åter i hemmet. AVT har även insatser från nattpatrull. Nattpatrullen fick
aldrig något meddelande om att AVT var åter i hemmet vilket gjorde att insatser
planerade till natten uteblev. Enligt inkommen avvikelse uppmärksammade
nattpatrullen att AVT kommit åter till hemmet först den 22 februari 2015. Detta efter
att ha sett antecking i SoL-dokumentationen att AVT larmat och att larmpatrull varit
där. Anteckningen om larm är från den 17 februari 2015. Totalt handlar det om 13
nätter då insats uteblivit. Under perioden har AVT, enligt både AVT själv och
hemtjänstpersonal, inte nämnt något till hemtjänstpersonalen om att nattlig hjälp
uteblivit och hemtjänstpersonal har inte frågat om nattpersonalen varit där.
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-570 00
Telefax: 0150-570 08
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 18/2015
2 (5)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Vår beteckning
2015-05-25
Dnr VON/2015:1-709
LS 9
Utebliven insats
AVT och anhörig berättar att natten vanligen hjälper AVT med toalettbesök,
sänggående samt serverar kvällsmacka. AVT uppger sig ha sovit bra under nätterna
men att det på dagen efter har varit jobbigt. AVT har då känt sig stel och ”mörbultad”
i kroppen. Då AVT inte heller vilar under dagen innebär det att AVT suttit dygnet
runt i sin rullstol. Anhörig uppger att AVT har fått svårare att sträcka ut sina ben efter
händelsen och att AVT haft ökad smärta i benen. AVT har även fått ont i svanskotan.
Inga sittsår har uppstått. Anhörig påtalar även att AVT fått sitta i blöta blöjor då
natten vanligtvis hjälper till med toalettbesök och blöjbyte.
Anhörig anser att det bör ses som särskilt allvarligt då den uteblivna insatsen skett
direkt efter hemkomst från sjukhus. Anhörig anser att det snarare borde ha satts in
extra tillsyner under perioden.
AVT uppger att hemtjänsten inte ställt några frågor om hur natten varit eller varför
AVT satt i rullstolen på morgonen då denne egentligen borde ha legat i sängen.
Vårdpersonalen utsagor samt dokumentation visar att AVT vid några tillfällen, innan
händelsen, inte velat gå till sängs utan själv valt att sova i sin rullstol under natten.
AVT har vid några tillfällen larmat och fått hjälp upp av larmpatrullen redan innan
hemtjänstpersonal kommit för att ta upp AVT på morgonen. Detta uppges vara en
anledning till att vårdpersonal inte reagerat på att AVT suttit i sin stol när de kommit
till AVT på morgonen.
AVT och anhörig uppger att AVT under tiden har haft tillgång till trygghetslarm men
inte använt sig av detta.
Bakomliggande orsaker
Ändrat informationsflöde till nattpatrull
Minnesanteckningar och utkast till rutin för att lösa informationsöverföring hemtjänst
och nattpatrull/natt inne inkom den 27 februari 2015. Där konstaterar samtliga
enhetschefer inom hemtjänst samt områdeschef för nattpatrull, att den uppkomna
situationen har orsakats av att det i tidigare verksamhetssystem Sofia varit så att
sjuksköterska journalfört händelser likt denna i HSL-journal vilket nattpatrull kunnat
läsa. I det nya verksamhetssystemet Treserva kan nattpatrullen inte se HSL-journal
utan endast SoL genomförandejournal. Det nya verksamhetssystemet, Treserva,
infördes 2014 i vård- och omsorgsförvaltningen och gick i drift den 1 december 2014.
Även personal har framfört detta som en bakomliggande orsak. Vårdplanerare samt
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) påtalar att rutinen är att hemtjänsten är de
som meddelar nattpatrullen. Någon skriftlig rutin finns inte att finna. Nattpatrullen
påtalar att de vid hemkomster från inläggning tidigare kunnat läsa i HSL-journal
redan när en hemkomst är under planering.
MAS, som representant från styrgrupp Treserva, uppger att denne påtalat problemet
med ändrade informationsflöden sedan tidigare och påtalat behovet av att
utföraravdelningen tar fram rutiner kring detta. MAS lyfte frågan i styrgrupp för
projektet införandet av ICF och arbetsgrupperna i detta projekt fick den 14 oktober
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-570 00
Telefax: 0150-570 08
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 18/2015
3 (5)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Vår beteckning
2015-05-25
Dnr VON/2015:1-709
LS 9
2014 uppdraget att se över om det finns ytterligare behov av nya rutiner utifrån
införandet av ICF och Treserva. Arbetsgrupperna uppmärksammade ändå inte
behovet av rutin kring informationsöverföring mellan hemtjänst och nattpatrull vid
hemkomst från inläggning. Representanter från styrgrupp för införandet av ICF och
styrgrupp Treserva påtalar att det saknats representanter med kompetens kring de
båda projektens påverkan på varandra. Det har, enligt MAS, också funnits en oklarhet
i ansvarsfördelningen kring just den arbetsgrupp som arbetat med dokumentation
inom utföraravdelningen samt kring rollen som ansvarig för social dokumentation.
Bristande kunskaper i social dokumentation
Vid genomgång av social dokumentation saknas anteckning kring AVT:s hemkomst
från inläggning. Den sociala dokumentationen är även i övrigt knapphändig.
Enhetschef uppger att det överlag har dokumenterats för lite efter övergången till nytt
verksamhetssystem som också inneburit att vårdpersonal inte längre kan skriva
löpande anteckningar i HSL-journal. Merparten av de intervjuade instämmer i att
fokuset i dokumentationen tidigare har legat på HSL-dokumentation och att det nu
finns en osäkerhet i vad som skall dokumenteras i den sociala dokumentationen.
Nattpatrullens mottagande av information
Utifrån observation av nattpatrullens uppstart av arbetspass konstateras att rutinen för
nattpatrull är att en person går in i genomförandejournal när passet börjar. Sökning
görs på anteckningar från det senaste dygnet, dessa gås igenom. Vid sökning kommer
det med individer som inte är direkt aktuella för nattpatrullen. Detta gör att antalet
träffar blir väldigt stort. Vid tillfället för observationen görs en provsökning varpå 41
träffar anges. Efter genomgång är endast fem aktuella för nattpatrullen.
Utbildning
Utbildningen kring systemet Treserva har enligt såväl chefer som vårdpersonal inte
varit tillräcklig.
Styrgruppen Treserva konstaterar att alla fått utbildning i Treserva och att den
motsvarat den nivå som är normalt vid ett införande. Kanske kan beslutet om att
endast genomföra en E-learningutbildning till vårdpersonal varit otillräckligt. Det har
inneburit att ingen specifik anpassning till just våra behov varit möjlig. Enhetschefer
borde också fått en större roll i utbildningen och detta i ett tidigare skede.
Strygruppen Treserva konstaterar att gruppen som arbetat med instruktioner för
Treserva kom till sent och därför inte haft möjlighet att genomföra sitt uppdrag till
fullo.
Bifynd
Kommunikationen inom hemtjänstgruppen uppfattas också som bristande. Hinner
personalen inte klart med tvätten vid ett tillfälle så tar inte nästa vid för att ta ett
exempel. Många arbetssysslor som påbörjas lämnas till nästa personal som kommer
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-570 00
Telefax: 0150-570 08
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 18/2015
4 (5)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Vår beteckning
2015-05-25
Dnr VON/2015:1-709
LS 9
men nästa vet inte om detta. Nattpersonal vill inte gärna skriva i den kontaktbok som
AVT har för kommunikation med anhöriga.
Åtgärdsplan
Vidtagna åtgärder
•
•
•
•
•
•
•
Områdeschef nattpatrull har genomfört möte 2015-02-27 med samtliga chefer
inom hemtjänst där händelsen gås igenom och rutin togs fram.
En ny rutin för informationsöverföring mellan hemtjänst och nattpatrull/natt inne
togs fram 2015-02-27. Enhetschefer hemtjänst fick i uppdrag att sprida rutinen till
sin personal.
Arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och hemtjänstpersonal träffade
2015-03-10 AVT för samtal, bedömning och plan för vidare åtgärder.
Ny arbetsgrupp för social dokumentation bildad 2015-03-02.
Ny rutin för social dokumentation antagen 2015-05-04.
Plan framtagen för extra utbildningsinsatser i Treserva 2015-05-07.
Enhetschef har träffat AVT för samtal 2015-05-11.
Planerade åtgärder
•
•
•
•
Vårdpersonal behöver fortsatt arbeta med motivering till sänggående, även dagtid
om AVT tackat nej till sänggående för natten.
Utbildning i social dokumentation för hela utföraravdelningen är under planering
och beräknas kunna genomföras under hösten 2015.
Områdeschef kallar till återkommande träffar för berörda områdeschefer och
enhetschefer inom hemtjänst och nattpatrull för att säkerställa
informationsöverföring.
Enligt projektdirektivet för införande av Treserva ska en utvärdering av projekt
Treserva genomföras efter projektslut. Chef myndighets- och
specialistavdelningen beslutar om ett tillägg, där utvärderingen även ska belysa
kopplingen mellan projekt Treserva och projekt införande av ICF. Tidpunkt för
slutrapport och utvärdering beslutas av styrgrupp Treserva.
Vidtagna och planerade åtgärder följs upp av enhetschef och områdeschef senast 6
månader efter beslut i vård- och omsorgsnämnden.
Sammanfattande Bedömning
Utredningen visar att AVT under 13 nätter inte fått beviljade insatser från
nattpatrullen. AVT har vid, mellan 9-12 nätter inte kommit i säng och vid samtliga 13
nätter gått miste om toalettbesök/blöjbyte. Detta har fått till följd att AVT fått sitta i
blöta blöjor under natten och att AVT fått ont i ben och svanskota samt fått
svårigheter med att räta ut sina ben. Detta bedöms som ett allvarligt missförhållande.
Utredningen visar vidare flera bakomliggande orsaker som i sig kan ses som risker
för ytterligare missförhållanden. Det har funnits en otydlighet i ansvarsfördelning var
ansvaret för att ta fram nya rutiner, kring förändrade informationsflöden i nytt
verksamhetssystem, har legat. Dels mellan parallellt pågående projekt och dels
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-570 00
Telefax: 0150-570 08
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340
Vård- och omsorgsnämndens handling nr 18/2015
5 (5)
UTREDNING
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Datum
Vår beteckning
2015-05-25
Dnr VON/2015:1-709
LS 9
mellan olika professioner. Det kan konstateras att styrgrupperna har saknat
representanter med kompetens kring projektens påverkan på varandra, något som
bedöms nödvändigt för att förstå vilket behov av nya rutiner som föreligger.
Utredningen visar på en okunskap hos vårdpersonalen kring social dokumentation. I
social dokumentation ingår att dokumentera händelser av vikt eller händelser som
avviker från det normala. Såväl hemkomst från sjukhus som att hemtjänstpersonal har
funnit AVT sittande i sin rullstol på morgonen när denne borde legat i sin säng är
händelser som skall dokumenteras, detta har inte gjorts. Istället har ett felaktigt
förfarande smugit sig in, där verksamheterna har vant sig vid att information om
brukares hemkomst tidigare dokumenterats av sjuksköterska i HSL-journal.
Vidtagna och planerade åtgärder för att detta inte händer igen anses tillräckliga. Ny
rutin kring informationsöverföring mellan hemtjänst och nattpatrull samt
återkommande träffar med berörda chefer ses som vikigt. Viktigt är också att
planerade utbildningar i social dokumentation prioriteras högt då bristerna i kunskap
bedöms som allvarliga. Vidare att planerade extra utbildningsinsatser i Treserva är
anpassade till behoven. Det är också viktigt att utvärdering av projekt Treserva också
belyser projektets koppling med projekt införande av ICF. Det är av stor vikt att
arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och vårdpersonal vidtar planerade åtgärder
för AVT, samt att vårdpersonal fortsätter arbeta med motivering till sänggående, även
dagtid om AVT tackat nej till sänggående för natten.
Lars Olsson
Utredare
VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se
Besöksadress: Upplandsgatan 2
Telefon: 0150-570 00
Telefax: 0150-570 08
E-post: [email protected]
Org.nummer 212000-0340