Resursteamet Alingsås folder

Gryning Vård är en offentligt ägd samhällsaktör
som sätter människan i centrum och bidrar till social
­hållbarhet. Verksamhetens medel används för ständig
utveckling, i nära dialog med ägarkommunerna i Västra
Götaland.
Vi erbjuder
• Institutions- och öppenvård för barn, ungdomar och
familjer
• Jour- och familjehem
• Beroendevård
• Boende för ensamkommande barn
• Enhet för insatser mot hedersrelaterat våld och
­förtryck
• LSS-boende
Post: Box 5154, 40226 Göteborg
Besök: Kålltorpsgatan 2, Göteborg
Telefon: 031-7033950
E-post: [email protected]
Webb: www.gryning.se
Resursteamet Alingsås
Göteborgsvägen 9, 441 43 Alingsås
Tel 0322–197 20 • Fax 0322–63 35 15
Kontakt:
Karin Möller
Fil.kand. i pedagogik, inriktning mot ungdoms- och missbruksvård 2001.
MI-utbildning 2011. Grundutbildning i funktionell familjeterapi 2008.
Familjeterapi steg ett och två GSI. Socialpsykologi 20 p.
Tel. 0705-89 72 70.
Mikael Astner
Fritidsledare. MI-utbildning 2011. Grundutbildning i funktionell familje­
terapi 2008. ART-utbildning steg ett och två. Familjeterapi steg ett och
två GSI. Miljöterapiutbildning av Erik Larsen.
Tel. 0703-03 27 07.
Claes Högsveden
Socionom 1999. MI-utbildning 2011. Grundutbildning i funktionell
­familjeterapi 2008. Miljöterapiutbildning av Erik Larsen. ADAD-utbildad.
Grundläggande psykoterapiutbildning GU.
Tel. 0703-03 27 04.
Ingemar Andréasson
Socialpedagog 1979. Grundutbildning i funktionell familjeterapi 2008.
Miljöterapiutbildning av Erik Larsen. Familjeterapi steg ett och två GSI.
ADAD-utbildad.
Tel. 0703-03 27 05.
Caroline Selim
Socionom 1997. Familjeterapi steg ett GSI. Utbildad i nätverkslagsarbete
2005 Nordiska nätverksprojektet. MI-utbildning 2011.
Tel. 0703-03 27 06.
Bild: Kristin Wilfing.
Resursteamet
Alingsås
Vid förfrågan ring Anna-Lena Grundel
0704–17 50 02 eller 031–773 08 29
Kommunernas Gryning
Kommunernas Gryning
Medarbetare på Resursteamet Alingsås.
Fr.v. Claes Högsveden, Ingemar Andréasson, Karin Möller,
Caroline Selim och Mikael Astner.
RESURSTEAMET ALINGSÅS
Resursteamet erbjuder förstärkt öppenvård för
­ungdomar och deras familjer med täta träffar, ett
­helhetsgrepp samt dygnet runt-jour. Bekymren
kan visa sig i form av skolk, kriminalitet och missbruk. ­Arbetet fokuserar på att förstärka familjernas
egna resurser och är målfokuserat. Vi arbetar med
hem­baserat familjearbete och träningsboende.
­Resursteamet samarbetar med andra enheter inom
Gryning och kan vara en del i en obruten vårdkedja.
TRÄNINGSBOENDE
Resursteamet förfogar över träningslägenheter
i ­Göte­borg och i Alingsås avsedda för ungdomar
18-23 år. Enskilda, målinriktade samtal utgör basen
i arbetet och insatsen utvärderas kontinuerligt.
­Resursteamet har ett tydligt familjefokus. Familjesamtal och nätverks­möten är därför vanliga inslag
i ­behandlingen. ­Resursteamet strävar även efter
kontakt med andra delar av nätverket då ungdomars
mående och b
­ eteende påverkas av de sociala system
som de ingår i. Arbetet i träningsboendet utgår från
miljö­terapi, så som att vara ett stöd i praktiska göromål
och att stötta i kontakter med myndigheter och andra
­viktiga aktörer i ungdomens liv. Resursteamet har
tillgång till praktikplatser med upparbetade kontakter
som kan bli ­aktuella om övrig sysselsättning inte är
möjlig.
Träningsboendet kan ge referenser vid egen boendeansökan.
HEMBASERAT FAMILJEARBETE
Insatsen styrs av familjens behov och utifrån de
mål som familjen och socialtjänsten formulerar i en
genom­förandeplan. Familjens hem och naturliga
miljö är utgångspunkten för våra möten och vi ­strävar
efter att finna en gemensam förståelse för familjens
bekymmer. Vi fokuserar på styrkor och resurser
men uppmärksammar risker och negativa mönster.
­Tillsammans med familjemedlemmarna arbetar vi för
att öka kommunikationen inom familjen. Vi stärker
även kontakten mellan familjen och deras övriga nätverk, vilket innebär att vi ofta samarbetar med andra
professionella knutna till familjen.
Kommunernas Gryning
TILLGÄNGLIGHET
Resursteamet har hög tillgänglighet och vi anpassar
våra träffar efter familjernas tider i möjligaste mån.
­Resursteamet erbjuder inskrivna ungdomar och ­familjer
tillgång till jour där man via telefon kan få stöd och
­konsultation av någon i teamet.
ÖVRIGA RESURSER
Resursteamet har tillgång till olika ­specialistkompetenser
inom Gryning för konsultation, t.ex. drogprevention
och hedersrelaterat våld. Resursteamet har även
­tillgång till konsultläkare, specialist inom barn- och
ungdomspsykiatri, samt Grynings psykologer som
­erbjuder trauma- och samtalsbehandling. Teamet har
regelbundet extern metod- och processhandledning
och ingår i Grynings kvalitetsarbete.