Jurister

Jurister
Utbildning, arbetsmarknad och karriär
Jusek
 Akademikerförbundet för:
Jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare,
kommunikatörer och samhällsvetare.
 Vi gör våra medlemmar starkare…
Karriärstöd, lönestatistik, seminarier,
opinionsbildning, traditionell facklig verksamhet
 …genom hela karriären
Oavsett privat-, kommunal- eller statlig sektor.
Under studietiden, yrkeslivet samt för egna
företagare och chefer.
Vad gör en typisk jurist?
•
Förhandlar
•
Upprättar och granskar avtal
•
Utredningsarbete
•
Förbereder beslutsunderlag
•
Ger juridisk rådgivning
•
För processer
Överblick av arbetsmarknaden
Jurister finns över hela arbetsmarknaden
och på många olika slags tjänster
 4 av 10 jurister arbetar med traditionellt juridiskt arbete
(Domare, åklagare, advokat, företags-, förvaltnings- eller organisationsjurist)
 1 av 10 jurister jobbar med inköp, försäljning, och värdering
 Antalet jurister inom bank, försäkring och finans ökar
(Utreder, granskar, upprättar avtal, förhandlar m.m.)
7 % av juristerna är chef eller VD
Utbildning
Juristprogrammet
•
Yrkesexamen i juridik (270 hp.)
(Leder till juristexamen f.d. jur.kand.)
•
Utbildningen berör alla juridiska områden
(ex. civilrätt, internationell rätt, straffoch processrätt)
•
Ger möjlighet /krav för att söka
notarietjänstgöring, bli advokat, domare,
åklagare , kronofogde m.fl.
•
Utbildningen ges i Uppsala, Stockholm, Lund,
Göteborg, Umeå och Örebro
Utbildning
Examen i affärsjuridik
•
Grundnivå (180 hp.)
•
Kan byggas på med masterutbildning på
avancerad nivå (vanligen 120 hp.)
•
Fokus på civilrätt, finans- och affärsrätt samt
företagsekonomi
•
Utbildningen ges vid Linköpings Universitet
(och Högskolan i Jönköping)
Utbildning
Examen i rättsvetenskap
•
Grundnivå (180 hp.)
•
Kan byggas på med masterutbildning på
avancerad nivå (vanligen 120 hp.)
•
Huvudämne: rättsvetenskap
(rättshistoria och rättsteori)
•
Vanliga kurser: affärsrätt, europarätt
•
Utbildningen ges vid Luleå Universitet, Örebro
Universitet och Karlstads Universitet
Notarietjänstgöring
Notarietjäntgöring
•
Utbildningspraktik under två år
•
Utförs vid tingsrätt eller förvaltningsdomstol
•
Delar kan ibland förläggas till
Kronofogdemyndigheten, Allmänna
reklamationsnämnden, Justitiekanslern
eller Migrationsverket
•
Formellt krav för vissa befattningar inom
rättsväsendet (åklagare, kronofogde,
domarutbildning)
”Att bli advokat…”
Advokat är en titel
• Som jurist kan man jobba med samma
saker som en advokat jobbar med
• Bara den som har antagits som ledamot av
Advokatsamfundet får dock kalla sig för advokat
Krav för att kunna bli advokat:
• hemvist i Sverige, eller land i EU och EES
• avlagd juristexamen (läst juristprogrammet)
• tre års praktisk kvalificerad juridisk erfarenhet
• utbildning för advokatexamen
• ha gjort sig känd för redbarhet,
• i övrigt anses lämplig att verka som advokat
Arbete efter examen
Nyutexaminerade jurister
• 36% får jobb innan de avslutar studierna
• 37% har jobb 1-3 månader efter examen
• 15% har jobb 4-6 månader efter examen
• 3% är öppet arbetslösa
De med examen inom ämnena
affärsjuridik eller rättsvetenskap, får
oftast sitt första jobb på en
revisionsbyrå, i statlig förvaltning,
myndigheter eller hos en kommun.
Arbetsmarknaden
Arbetslöshet
Löneläget
Juristernas löner (exklusive notarier)
våren 2013 i kronor
33 000
Övre kvartil
Medelvärde
Median
32 000
Undre kvartil
31 000
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
24 000
Privat
sektor
Statlig
sektor
Kommunal
sektor
7
Mer information
Juseks webbsida:
www.jusek.se
Kontakt:
Linda Agetoft
Tel: 08-450 01 73 / 070-655 11 73
[email protected]
Skicka gärna förfrågningar
om material och dylikt!