CALISSENDORFF SWARTING

CALISSENDORFF SWARTING
Calissendorff & Co rekryterar, stärker sin ställning och blir
Calissendorff Swarting
Calissendorff & Co nyrekryterar fyra medarbetare, varav tre inträder som delägare, och ändrar firma
till Calissendorff Swarting. Samtliga jurister på byrån är advokater.
De nya medarbetarna medför en utveckling av det boutiquekoncept som Calissendorff & Co
framgångsrikt drivit i snart två år och innebär en breddning av erfarenhet och kompetens samt en
förstärkning av resurserna inom viktiga kärnområden. Verksamheten kommer att präglas av
kvalificerad affärsjuridisk rådgivning såsom till styrelser, särskilt i krissituationer och andra
affärskritiska frågor, bolags- och börsrätt, förberedelser och genomförande av bolagsstämmor,
tvistlösning och skiljemannauppdrag, kommersiella avtal och transaktioner, fastighetsjuridik,
regulatoriska frågor inom life sciences-området, immaterialrätt m.m. Byrån kombinerar juridisk
expertis med djup erfarenhet och förståelse för klienternas affärer och förmåga att finna kreativa
lösningar, med särskilt branschfokus på life sciences, skogsindustrin, energi och fastigheter.
Rådgivningen präglas av att delägarna själva engagerar sig djupt i all rådgivning samt av närhet till
klienterna och förståelse för deras affärsmässiga behov. Våra jurister har bred kunskap inom många
områden men har också ett mycket omfattande nätverk som kan engageras i frågor som faller utanför
vårt kompetensområde. Vi kommer att hålla en hög servicenivå, med hög tillgänglighet och flexibilitet.
De nya medarbetarna är;
Advokat Odd Swarting, f n delägare i Setterwalls, har en lång och gedigen advokatkarriär bakom sig,
med fokus på kommersiella avtal och transaktioner, life sciences-branschen samt rådgivning i
ekonomiska kriser. Han är rådgivare till flera börsföretag och har ett fokus på läkemedelsföretag,
skogsbolag, och andra industriföretag. Han har också stor erfarenhet inom innovation och utveckling
samt myndighetsfrågor. Han har under många år varit konkursförvaltare, likvidator och
företagsrekonstruktör. Odd är rankad som en ledande advokat av flera internationella rankinginstitut
och anses allmänt vara en av landets ledande advokater. Odd är dessutom starkt ideellt engagerad
som ordförande i UNICEF Sverige, REKON, SALK m.m. samt sitter i ett antal bolagsstyrelser.
Advokat Joakim Cederlöf, f n delägare i Landahl, har en lång och gedigen erfarenhet av
fastighetsrättsliga frågor, särskilt fastighetsköp och handläggning av tvister rörande fastighetsköp och
andra fastighetsrelaterade frågor. Han är sedan länge ordförande i styrelsen för ett fastighetsbolag och
är medförfattare till Norstedts kommentar till jordabalken. Joakim är en mycket ansedd och högt
respekterad advokat.
Advokat Camilla Appelgren, har varit verksam hos Setterwalls i närmare tio år och inträder nu som
delägare i Calissendorff Swarting. Hon är verksam inom life sciences, företagsöverlåtelser, finansiering
och kommersiella avtal. Hon har stor erfarenhet av regulatoriska frågor inom bl.a. områdena hälsooch sjukvård, läkemedel, livsmedel och medicinteknik. Camilla är engagerad i ett flertal nätverk och
skriver regelbundet artiklar inom främst life sciences.
Advokat Charlotte Nörklit, har varit verksam hos Setterwalls i närmare åtta år. Hennes inriktning är
immaterialrätt, marknadsrätt och life sciences. Hon ägnar sig också åt tvistlösning, avtal och
regulatoriska frågor inom dessa områden. Hon biträder bl.a. läkemedelsföretag, företag inom
detaljhandeln och kulturinstitutioner. Charlotte sitter med i Internationella Handelskammarens (ICC)
Marknadsföringskommitté och är knuten till ett antal nationella och internationella
branschorganisationer inom området.
De nya medarbetarna börjar i september 2015. Odd Swarting, Joakim Cederlöf och Camilla Appelgren
inträder som delägare.
Det ska bli mycket spännande att arbeta tillsammans med mina nya högt kvalificerade kollegor i en
byrå präglad av både bredd och djup kompetens; också att efter många år på nytt arbeta tillsammans
med Axel, säger Joakim Cederlöf, tillträdande delägare i den nya byrån.
Det känns mycket bra och inspirerande för mig, Camilla och Charlotte att få börja arbeta tillsammans
med en så ledande och välrenommerad advokat som Axel och att i en ny och framtidsinriktad miljö få
vidareutveckla det vi kan, inte minst arbetet inom life sciences-sektorn, säger Odd Swarting,
tillträdande delägare i den nya byrån.
Jag är mycket glad över att börja arbeta som delägare hos Calissendorff Swarting och ser fram emot
att, tillsammans med mina nya kollegor, få möjlighet att utveckla en modern advokatbyrå med tydligt
fokus på kvalitet och klienternas verksamhet och intressen, säger Camilla Appelgren, tillträdande
delägare i den nya byrån.
Jag och min mångåriga medarbetare advokat Felicia Winberg hälsar med glädje de nya medarbetarna
välkomna. Genom att knyta fyra utomordentligt kvalificerade och gedigna medarbetare utvecklas den
grundläggande tanken med att bygga en kvalificerad boutique för sofistikerad juridisk och
affärsmässigt orienterad effektiv personligt anknuten rådgivning. Det är en ny form av
advokatverksamhet, som under senare år utvecklats både internationellt och nationellt. Den har
mottagits väl av klienter och har många fördelar såsom ett minimum av intern byråkrati, liten risk för
klientkonflikter, samt effektivitet och flexibilitet i hanteringen av uppdragen. Jag är övertygad om att
vi kommer att möta fortsatt ökad efterfrågan och är mycket glad över att Odd, Joakim, Camilla och
Charlotte velat inträda i vad som i realiteten blir en ny firma. Vi har nu en mycket bra plattform att
bygga vidare på, säger Axel Calissendorff, delägare och grundare.
Kontaktuppgifter
För ytterligare information vänligen kontakta
Axel Calissendorff, [email protected], 076 – 840 91 03
Odd Swarting, [email protected], 070 - 644 12 13