Välkommen till Björktjära fritidshem

Välkommen till Björktjära fritidshem
Vårt fritidshem består av fyra grupper med barn: förskoleklass,
klass 1, Klass 2, Klass 3+ Mellanfritids (år 4-6). Inskolning till fritids
sker genom att vi träffar barnen på förskolan eller skolan några
gånger under våren innan de börjar. Då får de träffa oss och vi de
nya barnen. I de fall när barnet börjar under terminen görs en
individuell inskolning utifrån barnets behov.
Målsättning är att på fritidshemmet:
 vill vi hjälpa barnen att ta tillvara lekens möjligheter.
 ska varje barn känna sig som en viktig del av gruppen.
 vill vi skapa en trygg grupp där man respekterar varandra och varandras
olikheter.
 barnen ska varje dag känna sig sedda av oss vuxna.
 vi arbetar för en bra föräldrakontakt.
 föräldrar & barn ska känna sig väl mottagna.
 att det finns personal som ser barnet under barnets hela dag samt samverkar
med skolan.
 daglig utevistelse
Dagsrutiner
Morgonen är en lugn stund med frukost, sedan går
barnen till skolan.
Under skoldagen möter barnen fritidshemspersonalen i
olika aktiviteter då vi samverkar med skolan.
Fritidshemmet har lite olika aktivitetsutbud beroende på
årstid och åldersfördelning i den aktuella barngruppen. Vi
ser leken som viktig och försöker stimulera den, vi
uppmanar barnen till utevistelse minst en gång per
eftermiddag. Vi har olika aktiviteter där barnen väljer
själva vad de vill göra på eftermiddagen. Det finns alltid
möjlighet att läsa, rita, pyssla, syssla med bygglek, spel,
lek och utevistelse. Barnen har själv möjlighet att välja
aktivitet, detta gäller även utevistelsen. Givetvis ökar
utbudet med åldern. Vi har en stor barngrupp - därför ges
barnen möjlighet att utnyttja några av de grupprum som
finns i anslutning till fritidshemmet, detta för att barnen ska
hitta en egen vrå att leka i.
Dagen avrundas med städning och en gemensam samling
med frukt eller grönsak ca 16.45. Därefter avslutas dagen
med lugna aktiviteter. De barn från År 3 som är kvar efter
kl. 16.45 kommer upp till fritids f-2 och deltar i
fruktstunden och avslutning av dagen.
Öppning och stängning sker uppe på Björkens
fritidavdelning.
Samverkan med skolan
Vi samverkar på många olika sätt med skolan/förskoleklass
när det gäller undervisning, olika projekt och aktiviteter,
genom att personalen på fritids arbetar i skolan under
skoldagen. Samverkan sker från fskl till år 3. Generellt för
fritidshemsgrupperna är att personalen ser barnen i olika
situationer under barnets hela dag, både på fritidshemmet
och på skolan/förskoleklassen. Personalen deltar ibland i
klassrummet, men oftast har vi grupper med olika
aktiviteter utifrån barnens behov. Det är aktiviteter som
bild, gruppstärkande lekar, naturstudier, drama, teman av
olika slag (t ex stenålder). Personalen finns även med som
rastvakter under skoldagen.
Föräldrasamverkan
Vi är oftast med på skolans och förskoleklassens
föräldramöten och ni har naturligtvis möjlighet att få ett
enskilt samtal om ert barn om ni så önskar. Ni är alltid
välkommen att besöka fritidshemmet. Informationsmöte
för blivande fritidsföräldrar har vi på våren innan barnen
börjar.
Praktisk information
Planeringsdagar läsåret 14/15
Då fritidshemmet är stängt är:
18/8, 19/8 samt 9/1 och 22/6
Fritidshemmet har öppet kl. 6,00 – 18,00
Förändringar kan förekomma t ex vid lovdagar.
Telefonnummer
Björken & Eken
(förskoleklass, åk1, åk2)
0278-250 69
Fritidshem mobiltelefon
070-335 14 40
Skolans personalrum
0278-253 75
Linden År 3,fritidsklubb
0278-255 63
Lindens mobiltelefon
070-191 80 10
Måltider
Frukost
Kl. 7.30
Barnen skall vara här 7.20 när de ska äta frukost.
Lunch
Kl. 11.00
(lovdagar)
Mellanmål
Kl. 14.20-14.45
Kläder
Barnen skall ha praktiska och oömma kläder anpassade efter väderlek
och årstid. De behöver ett ombyte med kläder på fritidshemmet.
Kläderna bör vara märkta med namn för er bekvämlighet, samt för att
minska risken för att barnen tappar bort kläder. Tofflor eller liknande är
viktiga att ha. Om vi t.ex. är i slöjden kräver vi att barnen har någon
form av skor på fötterna. Detta är en säkerhetsfråga som även underlättar
vid en eventuell utrymning t ex vid brand.
Frånvaro
Vi vill att ni själva fyller i ert/era barns närvaro i fritidsschemat vecka
för vecka. Den tid ni anger skall stämma med när ni kommer och
hämtar. Det är bra att ta till lite extra tid så slipper ni bli senare än den
angivna tiden. Meddela ändrade tider till oss!
All frånvaro på grund av t ex sjukdom, schemaändringar, semester eller att barnet åker
hem till kompis ska anmälas till fritidshemmet omgående. Vid en utrymning måste vi
kunna lita på våra närvarolistor för kontroll av att alla våra (era) barn har kommit ut ur
byggnaden. Det är även viktigt att de stämmer då vi intygar sjukdom etc. till
försäkringskassan.
Vi vill att barnen gör upp dagen innan om de ska följa med en kompis hem. Skriv
gärna en lapp som barnet får ta med sig eller ring och meddela. Vi kommer inte att
låta något barn lämna fritidshemmet på eget uttalande om att det får det för sin
förälder. Detta är för era barns säkerhet, vi har en stor barngrupp.
Ta alltid kontakt med personalen när ni hämtar ert/era barn!
Planeringsdagar
Fritidshemmet har stängt fyra dagar per läsår. Vi planerar då fritidshemmets
verksamhet, men vi planerar även tillsammans med skolan. Detta är en del i vår
strävan att skapa en helhetssyn runt barnen på fritidshemmet och i skolan.
Vikarier
Vikarier förekommer ibland liksom även praktikanter. I möjligaste mån tar vi in
vikarier som är kända för barnen.
Placering och uppsägning av plats
Placering kan oftast erbjudas efter önskemål. Rätt till plats har barn till den som
arbetar eller studerar. Platsen får utnyttjas bara när man arbetar eller studerar. Ledig
förälder = ledigt barn.
Uppsägning av plats skall ske skriftligt.
Ta kontakt med Jeanette Leek för detta, men meddela gärna även fritidshemmet att
ert/era barn ska sluta.
Uppsägningstiden är en månad. Skriftlig uppsägning av platsen skall göras minst
en månad innan barnet slutar. Avgift erläggs oavsett om platsen utnyttjas eller inte.
Platsen får endast utnyttjas under uppsägningstiden om man har arbete eller studier.