Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag

Kapitalskyddade placeringar 5505
Teckningstid 24 . 8 . – 22. 9 . 2015
Aktieindexobligation
Svenska kvalitetsbolag
MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
1
Inledning
Innehåll
17 augusti 2015
Sverige är
exceptionell
Stämningen i sommarens ekonominyheter har varit orolig efter att de
underliggande problemen i världsekonomin kommit upp till ytan. Dramatiken kring Greklands skuldkris har tolkats som ett hot mot eurosystemets
framtid, men ur global synvinkel spelar krisen en ganska liten roll i helheten.
Samtidigt har vi sett en stor justering nedåt på Kinas aktiemarknad trots
myndigheternas stödåtgärder. Oberoende av dessa osäkerhetsfaktorer har
den globala återhämtningen goda förutsättningar också i framtiden. I USA
verkar ekonomin ta fart efter den tillfälliga nedgången i början av året.
Aktiviteten i ekonomin har förstärkts av den kraftiga tillväxten i sysselsättningen samt den fortsatta minskningen i antalet arbetslösa. Då även
framtiden ser ljus ut tror vi på att USA:s centralbank förbereder en första
räntehöjning i slutet av året.
Svensk ekonomi är ljuset på den europeiska ekonomiska himlen.
Ekonomistatistiken visar på en klar förstärkning under sommaren, något
som talar för en stabilare och relativt sätt starkare tillväxt i den svenska
ekonomin också under senare hälften av året. Sverige är en relativ vinnare
också på längre sikt då föruttsättningarna för ekonomisk tillväxt är bland
de starkaste av utvecklade ekonomier. Mångsidig svensk produktion och
lättrörliga företag har hjälpt Sverige att klara sig i den globaliserade världen
där de svenska företagens inhemska funktioner producerar tjänster med
ett högt mervärde till världsmarknaden. Ett exempel på den starka svenska
tillväxtdynamiken är Sveriges bruttonationalprodukt som är redan sju
procent högre än toppfiguren före finanskrisen.
Sverige har starkare ekonomisk tillväxt och effektivare resursutnyttjande
både när det gäller arbetsinsatser och kapital. Den svenska Riksbanken
blir därför tvungen att strama åt penningpolitiken tidigare än euroområdet.
Jämfört med euroområdet ligger Sverige före i räntecykeln vilket betyder
att den svenska kronan kommer att utsättas för ett förstärkningstryck i
förhållande till euron.
Tiina Helenius
Chefsekonom,
Handelsbanken Finland
2
3
Så fungerar
kapitalskyddade placeringar
4
Aktieindexobligation
Svenska kvalitetsbolag
6
Villkor och risker
7
Risker med kapitalskyddade
placeringar
Så fungerar det
Så fungerar kapitalskyddade placeringar
Vad är kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar är, precis som det låter, placeringar
där kapitalet är skyddat. Du vet redan vid placeringstillfället vad
du minst får tillbaka på återbetalningsdagen. Handelsbankens
kapitalskyddade placeringar är värdepapper som vi ger ut och
noterar på börsen.
Kapitalskyddade placeringar består av två delar – en
obligationsdel och en del som är kopplad till utvecklingen på
en eller flera marknader. Obligationen står för skyddet och gör
att du minst får nominellt belopp tillbaka på återbetalningsdagen.
Marknadsdelen ger möjlighet till bra avkastning när marknaden
stiger. Kombinationen av de två gör att du kan få en god
avkastning, samtidigt som pengarna är skyddade.
Hur bestäms avkastningen?
Avkastningen, även kallat tilläggsbelopp, utgör värdetillväxten
i den kapitalskyddade placeringen vid löptidens slut. Hur
stort tilläggsbeloppet blir bestäms vanligtvis av hur mycket
marknaden stigit och hur stor del av uppgången du får
tillgodoräkna dig – den så kallade deltagandegraden – samt
i vissa fall valutapåverkan.
Måste jag behålla placeringen till löptidens slut?
Alla våra kapitalskyddade placeringar har en bestämd löptid,
vanligtvis mellan tre och fem år. Vid löptidens slut beräknas
hur mycket pengar du får tillbaka. Det går dock att sälja våra
kapitalskyddade placeringar när som helst till aktuell kurs. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du provision, precis som
när du handlar aktier. Observera att kapitalskyddet endast gäller
vid löptidens slut. Under löptiden kan värdet på kapitalskyddade
placeringar vara lägre än det nominella beloppet.
Vad påverkar placeringens värde under löptiden?
Värdet under löptiden kan variera beroende på ett flertal
faktorer, bland annat underliggande marknad, förväntad
framtida kursrörelse, valutakursförändringar och rådande
ränteläge. Även kapitalmarknadens förtroende för
Handelsbanken kan påverka värdet under löptiden. I en
kapitalskyddad placering bestäms kopplingen till marknaden
ofta av den så kallade deltagandegraden. Deltagandegraden
beskriver hur stor andel av marknadsutvecklingen på just
slutdagen som innehavaren kommer att få ta del av. Som
innehavare ska du inte förvänta dig fullständig följsamhet mot
underliggande marknad i värdet av placeringen under löptiden.
Var kan jag förvara min kapitalskyddade placering?
Du kan förvara våra kapitalskyddade placeringar på
ett vanligt värdeandelskonto eller teckna dem inom en
placeringsförsäkring.
Vem passar kapitalskyddade placeringar generellt för?
Generellt sett passar kapitalskyddade placeringar den som
söker placeringar med låg till medelrisk och har en tidshorisont
på två till sju år. Placeraren bör ha tidigare erfarenhet av
placeringsprodukter.
Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag 5505 har en
överkurs på 10 procent. Överkursen ger möjlighet till högre
avkastning mot en lite högre risk. Om marknaden stiger inte eller
faller förlorar placeraren teckningsprovisionen samt överkursen
men inte det nominella beloppet.
Finns det några risker med kapitalskyddade placeringar?
Placeringar är aldrig helt riskfria och det finns risker som är
förknippade med kapitalskyddade placeringar. Läs mer om
dessa på sidan 7.
TILLÄGGSBELOPP
ÖVERKURS
TILLÄGGSBELOPP
MÖJLIG
AVKASTNING
MARKNADSDEL
STRUKTURERINGSARVODE
KAPITALSKYDD
NOMINELLT
BELOPP
OBLIGATION
STARTDAG
NOMINELLT
BELOPP
ÅTERBETALNINGSDAG
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du
får tillbaka hela det investerade kapitalet.
3
Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag
Placera i svenska kvalitetsbolag med
starka utsikter
Svenska kvalitetsbolag i korthet
• Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som historiskt har haft högst avkastning.
• Många svenska företag är globala ledare inom sina områden och starka på tillväxtmarknaderna, vilket bör innebära
att de kan fortsätta expandera.
• Svenska företag har generellt starka finanser och därför låg finansiell risk.
Stockholmsbörsen hör till de aktiemarknader som haft
högst avkastning i världen på lång sikt, i genomsnitt 10 procent
per år sedan år 1900*. En viktig förklaring till den höga avkastningen är de globala svenska bolagen. Många svenska företag
är idag världsledande på sina områden, och de växer snabbt
på tillväxtmarknaderna. Svenska företag har generellt starka
finanser och hög lönsamhet. Därför står de väl rustade för
framtiden, samtidigt som de kan fortsätta expandera.
Den svenska börsen har stigit kraftigt under de senaste
åren. Värderingen i absoluta tal är därför förhållandevis hög.
Trots detta kan värderingen fortfarande bedömas som attraktiv
när man tar hänsyn till de låga räntorna. Samtidigt är den
svenska ekonomin förhållandevis stark och tillväxten väntas ta
fart igen i både USA och Kina framöver. I Europa fortsätter
återhämtningen, vilket också bådar gott för företagens vinstutveckling. Därtill har Riksbankens penningpolitiska stimulanser bidragit till en mycket svag krona, vilket är positivt för de
svenska exportföretagen.
Vi förväntar således att den svenska ekonomin kommer att
vara relativt stark under de närmaste åren då en hög investerings- och exporttillväxt väntas sälla sig till hushållskonsumtionen som draglok för tillväxten. Dessutom är statsfinanserna
stabila i Sverige. Samtidigt är svenska företag beroende av
den globala konjunkturen. När den globala tillväxten är stark
gynnas den svenska börsen. När tillväxten mattas påverkas
de svenska bolagen snabbt, även om många börsbolag
faktiskt blivit mindre konjunkturkänsliga under senare år.
I Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag har vi valt ut tio
bolag som under lång tid uppvisat kvalitetsegenskaper i termer
av stabila och motståndskraftiga marginaler och hög avkastning på sysselsatt kapital. Därtill har bolagen överlag starka
balansräkningar och har kunnat ge höga och stabila utdelningar.
Många av börsens viktigaste sektorer finns med, såsom bank,
bygg, detaljhandel, hälsovård, konsumentvaror, telekom,
tjänster och verkstad.
Historiskt har dessa aktier uppvisat en hög riskjusterad avkastning. Aktier med stabila kvalitetsegenskaper tenderar att
gå bättre än börsen i övrigt under perioder då tillväxten mattas,
då kurssvängningarna på börsen ökar samt i perioder då
4
centralbanker har stramat åt penningpolitiken. Med Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag får du ta del av en eventuell
uppgång i de utvalda bolagen.
Placeringen tecknas till 10 procents överkurs och ger
preliminärt 110 procent av aktiekorgens uppgång. Placeringen
betalar minst tillbaka placeringens nominella belopp på återbetalningsdagen. Om aktiekorgens utveckling är noll eller
negativ förloras överkursen och teckningsprovisionen.
Eventuella utdelningar återinvesteras inte. För beräkning av
slutkurs används genomsnittsberäkning. Läs mer om detta på
sidan 6. Valutakursförändringar mellan euron och den svenska
kronan påverkar avkastningen. Läs mer om detta på sidan 6.
*Källa: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, Handelsbanken och
Statistiska Centralbyrån.
Aktieindexobligation
Svenska kvalitetsbolag 5505
Minimiteckning (inklusive överkurs)
Minst tillbaka (nominellt belopp)
Preliminär deltagandegrad*
Löptid
Teckningsprovision
Riskklass (marknadsrisk)
Namn på börsen
RISK 3/7
5 500 EUR
5 000 EUR
110 %
cirka 3 år
1,75 %
3
SHBO 5505
* Deltagandegraden fastställs 24 september 2015.
Så här tecknar du
Alla kan teckna våra kapitalskyddade placeringar.
Du kan teckna på www.handelsbanken.fi/kapitalskydd
eller på våra kontor. Handelsbankens kunder kan också
teckna i nätbanken. Teckningstiden börjar den 24 augusti
2015 och den sista teckningsdagen är den 22 september
2015 då betalningen också senast ska ske. Aktieindexobligationen kan säljas under löptiden, men du måste
komma ihåg att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen.
Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag
Så här kan det bli 1
Den markerade raden visar break-even nivån, det vill säga den nivån där placeringen går plus minus noll.
Aktiekorgens utveckling
Placerat
belopp
Korgens
utveckling2
Kronan oförändrad
Kronan stärks med 15 %
Kronan försvagas med 15 %
Utveckling
per år
Återbetalt
belopp
Avkastning
per år3
Återbetalt
belopp
Avkastning
per år3
Återbetalt
belopp
Avkastning
per år3
11 000 EUR
50 %
14,2 %
15 500 EUR
11,3 %
16 325 EUR
13,2 %
14 675 EUR
9,3 %
11 000 EUR
40 %
11,7 %
14 400 EUR
8,7 %
15 060 EUR
10,3 %
13 740 EUR
7,0 %
11 000 EUR
30 %
9,0 %
13 300 EUR
5,9 %
13 795 EUR
7,2 %
12 805 EUR
4,6 %
11 000 EUR
20 %
6,2 %
12 200 EUR
2,9 %
12 530 EUR
3,8 %
11 870 EUR
2,0 %
11 000 EUR
10,68 %
3,4 %
11 175 EUR
0,0 %
11 351 EUR
0,5 %
10 999 EUR
-0,5 %
11 000 EUR
0%
0,0 %
10 000 EUR
-3,6 %
10 000 EUR
-3,6 %
10 000 EUR
-3,6 %
11 000 EUR
-20 %
-7,1 %
10 000 EUR
-3,6 %
10 000 EUR
-3,6 %
10 000 EUR
-3,6 %
1. Beräkningarna är gjorda på en placering på nominellt 10 000 EUR och en deltagandegrad på 110 procent. Deltagandegraden fastställs 24 september 2015.
2. Med hänsyn tagen till genomsnittsberäkning (se sidan 6).
3. Inklusive teckningsprovision om 1,75 procent.
Aktiekorg Svenska kvalitetsbolag
Assa Abloy
En global leverantör av lås- och dörrlösningar. Den största
delen av försäljningen kommer från eftermarknaden.
Mer information på www.assaabloy.com.
Ssecuritas
Säkerhetsföretag verksamt i drygt 50 länder med kunder
i många olika branscher och segment.
Mer information på www.securitas.com.
AstraZeneca
Globalt läkemedelsföretag med terapiområden inom bland
annat hjärt/kärl, inflammation, andningsvägar och onkologi.
Mer information på www.astrazeneca.com.
Skanska
Byggföretag som bygger bostäder, kommersiella fastigheter
och infrastruktur på hemmamarknaderna i Norden, övriga
Europa och USA. Mer information på www.skanska.com.
Atlas Copco
Världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet som kompressorer samt anläggnings- och gruvutrustning,
Mer information på www.atlascopco.com.
TeliaSonera
Teleoperatör och teletjänstbolag som har verksamhet i bland
annat Norden, Baltikum, Spanien och på tillväxtmarknaderna.
Mer information på www.teliasonera.com.
Hennes & Mauritz
En detaljhandelskoncern som i sitt sortiment har kläder för
kvinnor, män och barn samt kosmetik och hemtextiler.
Mer information på www.hm.com.
Så här har det gått för aktiekorgen*
ICA Gruppen
Ett av nordens ledande dagligvaruföretag med 2 400 egna
och handlarägda butiker i Sverige, Norge och Baltikum.
Mer information på www.icagruppen.se.
200
180
160
140
Nordea Bank
Nordisk universalbank och Nordens största finanskoncern
med verksamhet även i Baltikum och Ryssland.
Mer information på www.nordea.com.
SCA
Globalt hygien- och skogsindustriföretag som utvecklar och
producerar bland annat mjukpapper och personliga hygienprodukter. Mer information på www.sca.com.
120
100
80
aug-10
aug-11
aug-12
aug-13
aug-14
aug-15
* Historisk utveckling är ingen garanti för framtida utveckling.
100 = 5 augusti 2010.
Källa: Bloomberg och Handelsbanken Capital Markets 10 augusti 2015.
5
Villkor och risker
Alternativ
Aktieindexobligation Svenska kvalitetsbolag tecknas med en överkurs på 10 %.
Betalningsdag
Betalningen sker vid teckning, senast den 22 september 2015.
ISIN-kod
FI4000065206.
Underliggande tillgång
1/10 Assa Abloy B, 1/10 AstraZeneca, 1/10 Atlas Copco A,
1/10 Hennes & Mauritz B, 1/10 ICA Gruppen, 1/10 Nordea Bank,
1/10 Securitas B, 1/10 Skanska B, 1/10 Svenska Cellulosa B,
1/10 TeliaSonera. Eventuella utdelningar återinvesteras inte.
Deltagandegrad
Deltagandegraden talar om hur stor del av uppgången i underliggande
tillgång placeraren får ta del av och beräknas på nominellt belopp. Om deltagandegraden är högre än 100 %, får du mer än den faktiska utvecklingen.
Deltagandegraden i denna broschyr är preliminär. Den definitiva deltagandegraden fastställs den 24 september 2015. Nivån avgörs bland annat av hur
internationella och euroräntor samt den framtida förväntade kursrörligheten
(volatiliteten) på marknaderna förändras fram till detta datum.
Startkurser
Startkurs är värdet på respektive akties stängningskurs den 24 september
2015.
Värdet under löptiden – andrahandsmarknad
Ansökan om notering av Aktieindexobligation Svenska kavlitetsbolag 5505
kommer att inlämnas till NASDAQ Helsinki. Noteringsdagen är 28 september
2015. Du kan även följa värdet på din placering på www.handelsbanken.fi/
kapitalskydd eller på Handelsbankens nätbank under fliken placeringar. Väljer
du att sälja före löptidens slut betalar du provision, precis som när du handlar
aktier. Det är viktigt att veta att kapitalskyddet endast gäller på återbetalningsdagen. Under löptiden kan värdet vara lägre än det nominella beloppet. Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köpkurser
och om möjligt säljkurser.
Slutkurser och genomsnittsberäkning
Slutkurser fastställs som respektive akties genomsnittliga värde från och
med 26 mars 2018 till och med 24 september 2018, med en avläsning varje
månad (7 observationer). Vissa placeringar använder så kallad genomsnittsberäkning för att beräkna slutkursen. Det innebär att slutkursen blir respektive
underliggande tillgångs genomsnittliga värde under ett antal avläsningar.
Genomsnittsberäkningen ger ett skydd mot kursfall mot slutet av löptiden.
Samtidigt innebär den att en uppgång i marknaden under genomsnittsperioden inte får fullt genomslag.
Återbetalningsdag
Pengarna sätts avgiftsfritt in på ditt konto den 11 oktober 2018.
Valuta
Tillägsbeloppet påverkas av valutakursförändringar mellan euron och den
svenska kronan. En förstärkning av den svenska kronan ger ett högre tillläggsbelopp och en försvagning av den svenska kronan ger ett lägre tilläggsbelopp. Observera att det nominella beloppet inte påverkas av valutakursförändringar.
Riskklass
Riskklassen mäter risken i våra placeringar enligt en sjugradig skala, där
1 är lägst risk och 7 är högst. Riskklassen följer så långt som möjligt de
riktlinjer för fonder som tagits fram av Europeiska värdepappers- och
marknadsmyndigheten, ESMA. Därmed kan du jämföra risken i våra
placeringar med risken i fonder från bland annat Handelsbanken.
Riskklassens nivå beror dels på placeringens konstruktion, dels på risken i
6
underliggande marknad(er). Riskklassen är utformad så att den mäter
risken för mindre sannolika kraftiga negativa utfall. Över tiden kan
riskklassen ändras både uppåt och nedåt.
Riskklassen mäter bara marknadsrisken, det vill säga hur förändringar i
marknaden påverkar värdet av placeringen. Andra typer av risker, till
exempel kreditrisk och likviditetsrisk, tar den inte hänsyn till. Det är också
viktigt att notera att vi mäter risken på placeringens slutdag, inte under
löptiden.
Teckningsprovision (courtage) och struktureringsarvode
När du tecknar kapitalskyddade placeringar betalar du teckningsprovision
på det nominella placeringsbeloppet. Vid teckning tillkommer en teckningsprovision om 1,75 % beräknat på nominellt värde för poster om nominellt
EUR 5 000 - 1 000 000 och 1,25 % för en teckning överstigande EUR
1 000 000. Du betalar inga löpande förvaltningsavgifter eller avgifter i samband med återbetalning. Teckningsprovision benämns courtage i Slutliga
Villkor.
Handelsbanken kalkylerar med ett struktureringsarvode motsvarande maximalt 1,0 % per år av den kapitalskyddade placeringens nominella belopp.
Arvodet ska täcka kostnader för riskhantering, produktion och distribution.
Struktureringsarvodet tas ut som en engångskostnad vid start, beräknas på
placeringens maximala löptid och är inkluderat i placeringens pris.
Tilldelning och villkor för emissionens genomförande
Tilldelningen sker i tidsordning. Handelsbanken kommer att ställa in emissionen om deltagandegraden inte kan fastställas till minst 100 %. Handelsbanken har rätt att ställa in hela eller delar av emissionen i vissa fall. För ytterligare
information, se Slutliga Villkor. Om emissionen ställs in efter att betalning
genomförts, betalar Handelsbanken tillbaka beloppet.
Beskattning
Handelsbankens kapitalskyddade placeringar är enligt rådande skatteregler
föremål för kapitalbeskattning. Beskattningen beror dock på innehavarens
speciella förhållanden och reglerna kan ändras över tiden.
Placeringsförsäkring
Du kan även placera kapitalskyddade produkter i en placeringsförsäkring.
För mer information se www.handelsbanken.fi/livförsäkring. Försäkringen
beviljas av SHB Liv Försäkringsaktiebolag och som ombud fungerar Svenska
Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland.
Kunskapsnivå
Placerare ska förvissa sig om att kunskapen om handel med kapitalskyddade
placeringar är tillräckligt för att kunna fatta ett affärsmässigt beslut.
Fullständiga villkor
Kapitalskyddade placeringar ges ut under Svenska Handelsbanken AB (publ)
svenska MTN, Warrant- och Certifikatprogram. Det fullständiga prospektet
utgörs dels av Grundprospektet för Handelsbankens MTN-, Warrant- och
Certifikatprogram, dels av Slutliga Villkor. Båda dokumenten samt en finskspråkig sammanfattning av prospektet kan erhållas från de finska bankkontoren samt finns på www.handelsbanken.se/grundprospekt_shb.
Tillstånd och övervakande myndighet
Den övervakande myndigheten är Finansinspektionen, Box 6750, SE-11385
Stockholm, Sverige, som har godkänt Grundprospektet för Handelsbankens
MTN-, Warrant- och Certifikatprogram.
Försäljningsrestriktioner
Erbjudandet riktar sig till personer i Finland eller Sverige vars deltagande inte
förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder utöver de
som vidtas av Handelsbanken. Prospektet får inte distribueras i något annat
land där distributionen eller erbjudandet kräver sådan åtgärd eller strider mot
reglerna i sådant land. Förvärv av värdepapper som emitteras i enlighet med
detta prospekt i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltig.
Villkor och risker
Ansvarsbegränsning
Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ). De som
arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende
investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Finland och
Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och
utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.
Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder
bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån
egen erfarenhet.
Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som
uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen
grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som
bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken
dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte
för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.
Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska
och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.
Important notice – in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It
is not an independent or objective research report prepared by research
analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by
Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for
instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes
the laws of such country.
Risker med Kapitalskyddade placeringar
Det finns risker som är viktiga att känna innan du tecknar en kapitalskyddad placering.
Emittentrisk (kreditrisk)
Vid köp av värdepapper utgivna under Handelsbankens MTN-, Warrantoch Certifikatprogram tar placerare en kreditrisk på Handelsbanken.
Med kredit-risk menas risken att Handelsbanken inte skulle kunna fullfölja sina betalningsåtaganden gentemot placeraren. Om Handelsbanken skulle hamna på obestånd riskerar placeraren då att förlora delar av
eller hela sin placering, oavsett hur den underliggande marknaden har
utvecklats under värdepapprets löptid. Oberoende kreditbedömningsinstitut ger betyg på bankers och andra företags förmåga att klara av sina
finansiella åtaganden. Handelsbanken har följande kreditbetyg: AA- från
Standard & Poor’s (”S&P”), Aa2 från Moody’s, AA- från Fitch och AA
(low) från DBRS. Med Moody’s rating Aa2, S&P rating AA- och Fitch
rating AA- och DBRS rating AA (low) menas ”hög kvalitet med mycket
låg kreditrisk”.
Handelsbanken är en universalbank och har därmed ett komplett
utbud av olika bankprodukter. Därigenom uppkommer en rad olika
risker som identifieras, mäts och hanteras på ett systematiskt sätt inom
koncernens alla delar. Placerarens möjlighet att erhålla betalning under
ett värdepapper är beroende av bankens möjlighet att infria sina betalningsåtaganden, vilket i sin tur är beroende av utvecklingen i bankens
verksamhet och bankens hantering av de olika riskerna i dess verksamhet. Handelsbanken ställer inga säkerheter för utgivna värdepapper och
kapitalskyddade placeringar omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.
Marknadsrisk och risk vid förtida försäljning
Under löptiden påverkas värdet på en kapitalskyddad placering av flera
faktorer, bland annat marknadens utveckling, återstående löptid, förväntad framtida volatilitet, marknadsräntor och eventuella aktieutdelningar.
Kapitalskyddet gäller endast på återbetalningsdagen. Under löptiden
kan värdet vara lägre än det nominella beloppet.
Likviditetsrisk
Under vissa perioder kan det vara svårt eller omöjligt att sälja en kapitalskyddad placering. Detta kan till exempel inträffa vid dålig likviditet i
marknaden, vid kraftiga kursrörelser eller då handeln på någon relevant
marknadsplats stängs eller åläggs restriktioner under viss tid. Även
tekniska fel kan störa handeln.
Överkurs
Risken är större i kapitalskyddade placeringar som köps till överkurs,
eftersom kapitalskyddet enbart gäller det nominella beloppet.
Valuta
Valutakursförändringar kan direkt och indirekt påverka avkastningen.
Avkastningen påverkas direkt av valutakursförändringar till exempel när
investeringen görs i annan valuta än den i vilken underliggande tillgång
är uttryckt. I de fall exempelvis direkt valutapåverkan neutraliserats med
så kallat fast växelkursförfarande kan eventuell indirekt valutapåverkan
fortfarande föreligga. Indirekt valutapåverkan kan till exempel uppstå om
underliggande tillgång utgörs av ett index, en fond eller en korg som uttrycks i en annan valuta än de tillgångar som ingår i indexet, fonden eller
korgen. En investering kan således påverkas av valutakursförändringar
såväl direktsom indirekt, i kombination eller var för sig.
Specitika risker avseende olika kapitalskyddade placeringar
Såväl Handelsbanken som andra aktörer ger ut kapitalskyddade placeringar. Olika kapitalskyddade placeringar kan vara kopplade till samma
marknad, men vara konstruerade på olika sätt. Därför är jämförbarheten
mellan olika kapitalskyddade placeringar ofta begränsad. För att få en
helhetsbild av placeringen bör du läsa både Grundprospektet och Slutliga Villkor. Båda dokumenten samt en finskspråkig sammanfattning av
prospektet kan erhållas från de finska bankkontoren samt finns på
www.handelsbanken.se/grundprospekt_shb.
Riskklassifiering: Låg Risk. Kapitalskydd.
Strukturerade placeringar där nominellt belopp återbetalas på förfallodagen, förutsatt att emittenten är solvent. Placeringen kan ha högst
15 % överkurs. Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och täcker inte överkurs eller provisioner och kostnader som placeraren har
erlagt. Risken med emittentens obestånd har beskrivits i denna marknadsföringsbroschyr. Mer information om riskklassificeringen finns på
Strukturerade Produkter i Finland rf:s internetsidor www.sijoitustuotteet.fi.
7
handelsbanken.fi/kapitalskydd
8