Eureka broschyr - Fructus Data AB

CNC simulering
Robotsimulering
Roboƞräsning
Eureka simulerar, analyserar och opƟmerar
NC-program (G-kod) för fräsar och svarvar.
Den kan även konvertera dina CAM-filer Ɵll
bearbetningsprogram för en Robotcell.
Distributör i Skandinavien:
PROGRAMVARAN
NOGGRANN OCH REALISTISK SIMULERING
Eureka hjälper dig undvika
dyrbara testkörningar ute i
maskin.
Eventuella programmeringsfel som orsakar kollisioner,
körning över gränslägen och
syntaxfel kan istället
upptäckas redan när du siƩer
vid din dator.
Med Eureka kan alla typer av maskiner byggas upp i en användarvänlig miljö. Den
stöder alla typer av numeriskt styrda maskiner, utan begränsningar i antal axlar.
Eureka finns för:
Windows XP/Vista/7
32 och 64 bit
5 axlig maskin med 2 roterande
axlar i bordet
5 axlig maskin med 2 roterande
axlar i fräshuvudet
Alla populära styrsystem kan emuleras exakt, utan specialanpassning: Fanuc, Siemens,
Okuma, Mori Seiki, Mazak, Heidenhain, Fidia, Selca, Num, Osai och många fler.
Avverkningen av material från råämnet simuleras i realƟd, så aƩ du kan upptäcka fel
såsom snabbtransport-i-materialet och kollisioner mellan detalj, maskinkomponenter
och fixturer.
Finesser
1. Simulerar även fleraxliga svarvar med flera programkanaler.
2. Simulerar verktygsväxling, huvudrotaƟon, paleƩväxling samt Ɵlläggsaggregat såsom motspindlar, stöddockor etc.
3. Exakt emulering av styrsystemsfunkƟoner:
- G koder och M funkƟoner.
- Nollpunkter / koordinatplan.
- Verktygs längd och radiekompensering.
- Borrcykler.
- Logiska instrukƟoner.
4. Kollisionsimulering i realƟd mot fixturer, maskindelar och råämnen.
5. Overtravel kontroll mot maskinens gränslägen.
6. RealƟds visualisering av nollpunkter och referenspunkt på verktyg.
7. InterakƟv och automaƟsk borƩagning av ”flytande material”.
8. JOG och MDI funkƟoner.
FINESSER
OPTIMERING
Inte bara simulering.
Eureka llåter dig även
inspektera på en mängd olika
sä för a upptäcka och
undgå misstag i produk on,
och hjälper dig även a
op mera körningar så a Du
sparar dyrbar test och kör d.
- Rörelser kan redigeras och infogas interac vt och med automa serade verktyg.
Debugger och real ds-editering.
- Tack vare Eurekas kra fulla Editor, kan NC-programmet redigeras i real d, utan a
simulatorn behöver startas om.
- Op meringen för verktygslängd hjälper dig a snabbt få fram minsta llåtna längd för
a kollisioner skall undvikas mellan hållare och råämne.
- Probningsru nerna kan emuleras inklusive rörelsestopp som uppstår när proben
vidrör objektet och nollpunktsberäkning sker.
KOMPLETT OCH EXAKT ANALYS AV RESULTATET
- Må sä ning/analys kan u öras på det bearbetade ämnet. Diameter, tjocklek och
avstånd kan mätas enkelt.
- Jämförelse mellan bearbetat ämne och CAD modell hjälper Dig upptäcka underskär
och kvarstående material i 3D. Resultatet e er bearbetning kan exporteras som en 3D
modell för vidare hantering i valfri CAD system.
- Simuleringsresultaten kan summeras i en HTML eller EXCEl rapport, eller i egendefinierad rapport. Rapporten kan sedan ny jas exvis för offerter eller för vidare op mering.
Rapporten ger dsangivelse för varje verktygs ingrepps d, opera onens d, mängden
d för snabbtransporter och de för matningsrörelser.
Analys och må sä ningsverktyg
FINESSER
INTEGRATION MOT CAD/CAM OCH VERKTYGSHANTERARE
Eureka är läƩ aƩ använda,
dess grafiska interface är
byggt med tanke på
CNC-operatörens och
programmerarens behov.
Vidare kan Eureka sammankopplas med en mängd olika
system tack vare eƩ kompleƩ
API som stöder flertalet
programspråk såsom .NET, VB,
C++, Delphi och VBScript.
Verktygsbanan, använda verktyg, råämnen, detaljmodellen och fixturer kan överföras
från diƩ CAM system in Ɵll Eureka i en handvändning.
Eureka stöder bl.a dessa system:
- ALPHACAM
- VISI
- RTM
- WINTOOL
- MAIKA
- Go2CAM
- GIBBSCAM (ToolManager)
- PRO MANUFACTURING
- TEBIS
- DELCAM
Verktygsbibliotek: Parametriska
definiƟoner från DXF eller 3D modeller.
FLERKANALIGA SVARVAR (MTM MASKINER)
5axlig simultan bearbetning
på motspindel
- Simulering för flerspindliga / fleraxliga svarvar med flera programkanaler (MTM)
- Stöd för simultan 5axlig bearbetning över flera spindlar
- Stöd för grovbearbetningscykler (G71/72 i Fanuc och CYCLE93-95 i Siemens 840D)
- Stöd för polär interpolering i svarvar (G112 i Fanuc och TRANSMIT i Siemens 840D)
- AutomaƟsk överflyƩning av råämne Ɵll motspindeln vid dockning
Dockning av detalj mellan spindlar
- Noggrann beräkning av sveprörelser vid Caxel indexering/rotaƟon
FINESSER
RATIONELL PRODUKTION
- Bearbetning med mul pla nollpunkter, råämnen, detaljer och pale er.
- Exakt emulering av bl.a Fanuc och Siemens kod inklusive logic för matema ska
funk oner, underprogram, macros, specialcykler, probcykler, villkorliga programhopp,
variabler, mul pla nollpunkter och användning av flera offset på samma verktyg.
- Simulering av ltade arbetsplan (G68.2, PLANE SPATIAL, CYCLE800)
- Simulering av kubrota on, frilägen, hemkörning och verktygsväxling.
UTBILDNING OCH SKOLOR
NC-kod och 3D CAD modell
- Eureka är den perfekta ”CNC maskinen” för skolor som sysslar med teknikprogram och
liknande CNC utbildning.
- Med Eureka kan skolan slippa tunga investeringar i CNC maskiner, och istället lära ut
kinema k och konsekvenstänkande ll eleverna Virtuellt.
- I Editorn kan program skrivas i sin helhet, och direkt simuleras i en Virtuell NC-maskin.
Förståelsen för G-koder och NC-programmering ökar snabbt tack var en mycket direkt
visuell återkoppling. Ändra i programmet, och se direkt vad som händer i simulatorn.
- Simulera en kollision, utan a det kostar 1 krona i form av skadad maskin eller trasigt
verktyg!
ROBOT
Redan för många år sedan
intog Eureka en ledande
posiƟon på marknaden inom
RobotSimulering.
Tack vare Eureka kan man nu
kombinera flexibiliteten i en 6
axlig industrirobot med den
robusta teknologi som
återfinns i CNC maskinernas
värld.
Med Eureka kan diƩ CAM
system uƞöra bearbetning i en
6-axlig IndustriRobot.
Bearbetning med skiva/klinga.
Bearbetning med roterande bord.
(7:e axel)
Distributör i Skandinavien:
Fructus Data AB
Domnarvsgatan 14
16353 Spånga, Sweden
+46 8 59411630
[email protected]
www.fructus.se
ROBOTFRÄSNING DIREKT FRÅN CAM
Eureka konverterar programkod som skapats i eƩ CAM
system Ɵll eƩ Robotprogram.
Vid konverteringen beräknar Eureka den opƟmala rörelsen för Roboten och eventuella
externa axlar och simulerar därmed hela Robotcellen. Programvaran upptäcker automaƟskt
problem såsom singularitet, kollisioner samt rörelsebegränsningar och erbjuder läƩanvända
verktyg för aƩ räƩa Ɵll dessa problem. Vid kollisionberäkningen tas även hänsyn Ɵll det
bearbetade ämnet. 64 bits programversion ger snabb processning även av stora filer.
- Enkelt aƩ konvertera fräsbanor etc från valfriƩ CAM system.
- RealisƟsk 3D simulering av hela Robotcellen.
- RealƟds simulering av avverkning/bearbetning.
- DetecƟon av kollisioner, gränslägen och singularitetsproblem.
- AutomaƟsk hantering av verktygsväxling.
- Väl utvecklat stöd för stora verktygsbanor med miljoner posiƟoner.
- InterakƟv redigering av banor.
- AutomaƟsk opƟmering av robotaxlar samt Ɵlläggsaxlar.
- KraŌfulla verktyg för åtgärdande av kollisioner, singularitet och gränslägen.
- Stöd för bearbetning med skivfräsar.
- Stöd för bearbetning med arbetsstycket fastsaƩ i Robot.
- Utvecklad för alla roboƞabrikat; ABB, Kuka, Fanuc, Motoman, Kawasaki, Staubli, Comau.
- Kan samköras med alla välkända CAM system.