RCC SYDÖST PATIENT- OCH NÄRSTÅENDERÅDSDAG! Tid

RCC SYDÖST
PATIENT- OCH NÄRSTÅENDERÅDSDAG!
Tid: torsdag den 10 september 2015
Deltagare Patientråd:
Dieter Rühmann
Mariana Hermansson
Gunilla Persson
Börje Adolfsson
Dorothy Jansson
Lena Lindhe-Söderlund
Maggie Målevik
Marie Steen
Matts Järgården
Yvonne Subay
Jerker Pernrud
Lars-Erik Grahn
Susanna Enifena
Anna Wahlstam
Ann Edvardsson
Deltagare RCC:
Inger Berg
Kerstin Törnquist
Åsa Malm
Helena Tufvesson Stiller
Rapport
RCC-dagarna i Göteborg
Maggie och Marie
Informerade kring dagarna. Fick bla lyssna på hur nivåstruktureringsarbetet fortlöper i
landet. Även diskussioner kring cancerrehabilitering och dess utveckling i landet.
Diskussioner fördes även i grupp med andra patientföreträdare samt med RCCchefer. Patientrepresentanterna ombeddes att tycka till om den information som
delas ut till de som utreds inom SVF. Tiden för egna diskussioner upplevdes som för
kort.
RCC sydöst ledningsgrupp
Susanna och Yvonne
Två viktiga punkter diskuteras: SVF (standardiserade vårdförlopp) och
nivåstrukturering. Se mer under resp rubrik.
Uppdraget överenskommen arbetsfördelning (nivåstrukturering) av regionens
cancervård
Hans Starkhammar, Susanna och Yvonne
Nivåstrukturering i sydöstra sjukvårdsregionen
”ÖVERENSKOMMEN ARBETSFÖRDELNING
FÖR CANCERVÅRDEN”
Hans Starkhammar, RCC sydöst, 2015-09-10
(Klicka på bilden för bildspel
Patient- och närståenderådet är helt enigt i att det är av oerhörd vikt att man ser ur
patientsynpunkt och inte sjukhus- eller professionsfokuserat. Nästa möte i
arbetsfördelningsgruppen är den 16 september. Representanter ur denna grupp
önskas också i de sakkunniga diagnosgrupperna.
Diagnosgrupperna är:
AML
Ändtarmscancer
Lungcancer
Inflammatorisk bröstcancer
Njurcancer
Lokalt avancerad urinblåsecancer
Försäkringskassan
Birgitta Svärd, Gunnel Ekvall
Information och dialog i ärendet.
RCC-nytt
Srinivas Uppugunduri verksamhetschef
(Klicka på bilden för bildspel)
Pratade om framtidens cancervård och dess möjligheter men också svårigheter.
RCC:s dåtid, nutid och framtid som organisation.
Kommunikation.
Nu kommer SVF och det viktigaste är att ha patientfokus.
Standardiserade vårdförlopp
Kalmar
Helena Berglund, projektledare
Bakgrund: Projektgrupp har arbetat from 1 feb. Viktigt med patientmedverkan under
hela tiden. Arbetar i olika gruppkonstellationer utifrån de olika diagnoserna, har också
kontaktsjuksköterska, cancerrehabilitering med i arbetet.
Arbetet planeras dra igång den 21 september. En kort (6 min) informationsfilm är
inspelad. Arbete pågår med speciella remissmallar. Planeringen för nästkommande
fem vårdförlopp påbörjas nu under hösten. En förhoppning är att alla 13 hittills
planerade vårdförlopp ska vara påbörjade innan sommaren 2016.
Jönköping
Mari Bergeling, regional processcoach
Projektledare Marianne Johansson.
Har samma startdatum som Kalmar län. I Jönköping har man redan smygstartat med
cancer i urinvägar/prostata Patientmedverkan i de olika processgrupperna. Mycket
verksamhetsnära besök pågår. Styr- och projektgrupp har under arbetets gång tänkt
på sk undanträngningseffekter och anpassade vårdförlopp då man som patient av
ngn möjlighet inte kan gå in i SVF.
Östergötland
Marie Lagerfelt, projektledare
Arbetet bygger mycket på erfarenheter av det tidigare koloncancerprojektet. Bygger
på symtom som människor och inte redan satta diagnoser. Vi har inte tillräckligt bra
kontroll på cancervården. Därför bygger nu Östergötland en ingång.
”Entrén” som nu heter Enheten för samordnad cancerutredning. Mycket arbete pågår
också med de människor som inte kan gå in i SVF (kanske 50% av alla). Start för
Östergötland är den 1 oktober. Mycket förberedelsearbete görs med praktiska
detaljer inför starten.
Gemensamt för alla tre län är: IT-frågor, gemensamma remissmallar,
undanträngningseffekter (hur påverkas detta på diagnostiken bla?) Det finns ett stort
engagemang och vilja. Bra att det finns nationella dokument att arbeta från, ger
styrka åt arbetet.
Prevention
Matti Leijon
Prevention i relation till socialstyrelsens besök hos oss. Matti arbetar med att ta fram
RCCs cancerpreventionsplan. Ansvaret har lyfts till RMPG (hälsofrämjande
strategiers) vilket underlättar arbetet och RCCs roll i cancerpreventivt arbete. Planen
delas in i fyra delstrategier.
Nya planen sträcker sig från 2016-2018 och skrivs ur ett pedagogiskt angreppssätt.
Planen inkluderar mål, åtgärdsförslag och uppföljningsbara indikatorer. RCC jobbar
med specifika frågor som tobaksvanor och solvanor. Nytt projekt på gång med
cancerpreventionskalkylatorn. Matti återkommer nästa gång med data från projektet.
Nuläge
PROM/PREM
Det mesta arbetet är fokuserat kring PREM i SVF. Projektplanen är framtagen och
enligt planen kommer enkäten att fastställas under september, valideras under
september/oktober med utrymme för justeringar under november. En färdig version
planeras att finnas för nationellt bruk 1/1-16. Helena ber patient- och närståenderådet
om hjälp med validering, detta godkändes av gruppen. Enkäten kommer att skickas
till rådet per epost och kommentarer skickas tillbaka till RCC samma väg. PROM för
melanom rullar på, de första svaren är just nu under analys. Studien fortsätter under
hösten. PREM för melanom ligger i startgroparna.
Cancerrehabilitering
Sammanlagt har 10 platser/enheter besökts. En hel del bra jobb pågår i spridda
skurar och bristen på samverkan mellan kliniker har blivit väldigt synlig för oss.
Önskemål till RCC har bland annat varit ngn form av kartläggning av de resurser som
finns och också att det ska vara lätt att hitta informationsmaterial som arbetas fram
ute i landet. En utbildningsdag i ämnet cancerrehabilitering kommer att vara den 6
oktober i Nässjö. Viktigt att involvera skolhälsovården för att ta hand om de barn som
är anhöriga. Kerstin arbetar vidare med att få en mötesplats på Ronald McDonald’s
hus. Nytt projekt på gång med kurator på CHV för att få ut tankar om patientens
erfarenhet till verksamheten.
Kontaktsjuksköterska
Fjärde terminen med KSSK-utbildningen. Det jobbas med aktivt överlämnande
Min vårdplan
Arbete pågår med att få in vårdplanen i e-format.
Övriga frågor
”Överenskommen arbetsfördelning”
Patientrepresentanter behövs till följande grupper. Rådet fördelar uppgifterna enligt
nedan.
Arbetsfördelningsgruppen - Marie, Yvonne, Dieter
Ändtarmscancer - Yvonne, Gunilla, Matts
Lungcancer - Mariana, Marie
Inflammatorisk bröstcancer- Dorothy, Ann
Njurcancer - Lars-Erik
Lokalt avancerad urinblåsecancer - Lars-Erik, Börje
AML - Jerker, Dieter
Hemsidan
Alla är överens om att den behöver förbättras. I dagsläget finns gamla dokument men
inte de nya. Dessutom saknas mycket information i dagsläget. Helena skickar frågan
vidare till Sofie för kontroll och korrigering.
Filmerna
Ett par av filmerna för patientföreträdare är redan föråldrade och behöver göras om.
Vår film om palliativ vård är fortfarande aktuell men skulle kunna göras kortare
genom att klippa ner den. Inger lägger fram förslaget till RCC samverkan.
Vårdprogram
Huvud-hals och neuroendokrina tumörer (GEP-NET) har nypublicerade vårdprogram.
Just nu finns 23 klara vårdprogram. Följande fem är aktuella för remissrundor under
hösten: cervixcancer, endometriecancer, palliativ vård, peniscancer, galla/gallvägar
samt långtidsuppföljning av unga vuxna.
Ytterligare fem kommer att starta under hösten. Dessa är analcancer, KLL,
cervixcancerprevention, skelett och mjukdelssarkom samt mantelcellslymfom.
Nästa möte planeras till 26/11 2015.