Verksamhetsberättelse 2014 - Vänortsföreningen Jönköping

Verksamhetsberättelse för Vänortsföreningen Jönköping-­‐ Bangladesh tiden 2014-­‐01-­‐01 -­‐ 2014-­‐12-­‐31. Styrelsen får härmed avge följande berättelse över verksamheten:
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, gjort ett studiebesök och arrangerat en
öppen föreläsning.
Vänortsföreningen, som i 25 år samarbetat med SUS, har detta år beslutat att i tre år framöver
ge stöd till projektet ACCESS inom SUS via Svalorna. Tre bangladeshiska organisationer
arbetar tillsammans med projektet ACCESS som drivs av Svalorna Indien Bangladesh.
Organisationerna är Thanapara, Nijera Kori och SUS. Projektet har SIDA-bidrag.
Vänortsföreningens åtagande är 15 000 kr för 2014, 17 500 kr för 2015 och 20 000 kr för
2016.
Detta innebär inte att vårt stöd till funktionshindrade inom SUS upphör utan vi har
ambitionen att klara båda dessa projekt framöver. 160 977,01 kr har skickats till "Disability
Project". I denna summa ingår en del material till sjukhuset bl a EKG-utrustning,
mätinstrument av olika slag och träningsredskap för funktionshindrade.
Arbetet med ACCESS innefattar följande:
* Kvinnors rätt till delaktighet i familjens och samhällets ekonomiska, sociala och politiska
sfärer
* Kvinnors och mäns lika rättigheter
* Förhinder av kulturellt våld och förtryck.
Vad har då hänt under 2014 i detta projekt?
Man har valt att organisera sig i grupper för olika frågor som kvinnogrupper
familjerättsgrupper, påtryckargrupper för att förhindra tidiga giftermål, grupper som bevakar
våld mot kvinnor, ungdomsgrupper för utbildningsfrågor och grupper som uppmuntrar
kvinnor att tjäna egna pengar. En viktig fråga är att förmå kvinnorna att efterfråga och kräva
social service. De har t ex framgångsrikt utverkat stöd till utsäde och gödselmedel från
myndigheterna, stöd i form av änkepension, handikappersättning och fri utbildning av unga
flickor till sköterskor. Kvinnor har också deltagit i rättsfall och skiljedomsmål avseende
sexuella trakasserier. En framgångsrik kampanj som förts under 2013 och 2014, för att
förhindra tidiga giftermål, har nu gett goda resultat. Totalt är 1 250 kvinnor och män
engagerade i programmet.
Ur årsrapporten om arbetet med funktionshindrade hämtar vi följande:
SUS, som startade sitt handikapprogram 1998, är nu verksam i åtta områden i Netrakona
District. För närvarande har man 3 469 inskrivna patienter i centret i Netrakona. Som tidigare
arbetar man i fyra steg: 1. Informera om orsaker till olika handikapp och vad man kan göra för
att förbättra de funktionshindrades situation. 2. Erbjuda träning, tillhandahålla hjälpmedel,
utföra operationer och utbilda familjen. 3. Vidareutbilda personal och volontärer. 4. Skapa
kontakt med myndigheter, skapa nätverk med andra organisationer och bilda opinion för att
staten ska ta sitt ansvar och bidra med ekonomiskt stöd.
Trots brist på personal och resurser har SUS bl a lyckats få in 11 funktionshindrade barn i den
statliga skolan, genomfört 120 informationsmöten med ca 15 000 deltagare, distribuerat
1
hjälpmedel till 44 behövande, utbildat 45 mödrar till CP-skadade barn, utverkat statligt stöd
till 6 personer, genomfört 12 vidareutbildningar för personal och haft samarbete med andra
organisationer vid 20 tillfällen.
Rokeya, SUS grundare och ledare, beklagar att hon inte kunnat lämna över sitt ledarskap till
en kvinna men gläds ändå åt att 22 % av kvinnorna som arbetat inom SUS idag har ledande
poster i nationella eller internationella organisationer. Den 17 maj 2014 kom Rokeyas bok ut
på den bengaliska marknaden. Titeln på boken kan översättas till "Min frihet genom kunskap
och erfarenhet". Vi gratulerar Rokeya till boken som vi hoppas blir läst av många i
Bangladesh. Boken översätts f n till engelska.
I svenska medier handlar det mycket om hur det är att åldras i vårt land. "Att åldras i
Bangladesh" var rubriken på det föredrag som hölls av Åke Wahlin, professor i gerontologi
vid Hälsohögskolan i Jönköping. Vänortsföreningen inbjöd allmänheten till denna träff och ca
30 personer kom för att lyssna på redogörelsen för denna lite ovanliga men tänkvärda
forskning.
Tack Åke Wahlin, för att du utan kostnad ställde upp för Vänortsföreningen!
Bangladesh kom också i fokus när Johannes Sandgren, Taizébroder i Bangladesh, tillfälligt
besökte Sverige. Föreningen för Byskolor i Mymensing arrangerade en kväll kring rubriken
"Aktuellt läge i Bangladesh". Vänortsföreningen var inbjuden och ca 75 personer kom och
lyssnade till Johannes som verkat i landet i över 20 år och kunde ge djupgående information
om människornas situation och brödernas arbete.
Sedan man en gång varit i Bangladesh består intresset för detta lilla folkrika land. Därom
vittnar den studiecirkel , som pågår hela tiden med deltagare från resan 2012. Den ena boken
efter den andra med anknytning till Bangladesh läses och diskuteras.
Åren går och föreningen som startade 1979 har nu en ganska lång historia. Mängder av
"papper" finns i pärmar och mappar. En rensning har skett och handlingar värda att spara har
lämnats till Folkrörelsearkivet i Jönköping. Styrelsen har varit där på studiebesök och
Richard Fransson gav då god information om arkivets betydelse.
Syns och hörs man inte finns man inte. Informationsfloden i dagens samhälle är enorm och
det är viktigt för Vänortsföreningen att på något sätt finnas med i detta flöde. En digital
fotoram har införskaffats och den ska sättas upp på en indisk restaurang i Jönköping där den
kontinuerligt kommer att visa bilder från föreningens verksamhet. Hemsidan,
www.bangladesh.nu är också en del i vår information. Du som medlem kan hjälpa oss!
Berätta gärna för folk i din omgivning om Vänortsföreningen. Den metoden är ju väl
beprövad.
Ett Stickcafé på Sofia Församlingsgård har under året skänkt pengar till Vänortsföreningen.
Clary Mörtsell och Anna Malmström har besökt dem och berättat om föreningens arbete.
En gåva av annat slag har vi fått från HEA Medical AB i Göteborg, som arbetar med
funktionshindrade. De har skänkt en del hjälpmedel som ska vidarebefordras till Bangladesh
framöver.
Även vår cykelrickshaw har inbringat en summa pengar då den varit uthyrd vid tre tillfällen i
samband med studentfirande.
2
Styrelsen har skrivit årets dela lika-brev, vår och höst, som har inbringat 37 364 kr. Övriga
gåvor har gett 20 300 kr samt 39 217 kr från Galleri Persgården. Ett hjärtligt tack till er alla
för ert trogna och generösa stöd! Behoven är omfattande så varje litet bidrag är av stor
betydelse för de människor som får del av detta bistånd.
Medlemsantalet Vid verksamhetsårets slut fanns 149 medlemmar varav en del betalt familjeavgift samt
dessutom 4 föreningar.
Ekonomi Föreningen har inga skulder. Tillgångarna är 133 765,80 kr. En del av denna summa kommer
att betalas ut till SUS och Svalorna under 2015. I övrigt hänvisas till bifogade kassarapport.
Föreningens styrelse har under året bestått av:
Ledamöter
Suppleanter
Lars Forsberg, kontaktperson Bangladesh och kassör Marie-Louise Stålbark
3
Clary Mörtsell, kontaktperson Sverige
Inger Forsberg, sekr
Ulf Linderholm
Anna Malmström
Lars-Olov Nilsson
Göran Hanson
Marianne Nilsson
Charlotta Zackrisson
Greta Johansson
Simon Hjälmarö
Avslutning Om 3 år är det 70 år sedan FN:s deklaration om mänskliga rättigheter antogs. Det finns
fortfarande länder i världen som inte är kapabla att skydda sina svagaste och mest utsatta
medborgare. Eller ännu värre - man har ingen uttalad vilja att göra det. Kvinnor är en oerhört
utsatt grupp och arbetet med ACCESS är en rörelse i rätt riktning. Vänortsföreningen har
under 35 års tid satsat på att stärka kvinnors rätt i samhället bl a genom REFLECT-metoden.
Om vi jämför förr med nu är skillnaden inte mikroskopisk, som man kanske kan tro, utan väl
synlig. Ett stort antal människor är dock fortfarande omedvetna om sin usla situation, de vet
inte ens vad mänskliga rättigheter är. Hur ska de då kunna kräva rättvisa?
Vi har alla ett ansvar!
"Fattigdom är det grövsta våldet mot människor", sade Mahatma Gandhi.
Visingsö i januari 2015
Styrelsen
_______________________________
Lars Forsberg
________________________________
Clary Mörtsell
_______________________________
Ulf Linderholm
________________________________
Lars-Olov Nilsson
_______________________________
Anna Malmström
________________________________
Göran Hanson
_______________________________
Inger Forsberg
4