Vandring i hembygden från Rågdal till Bertshult 2

!
!
!
!
Vårvandring!i!hembygden!från!Rågdal!till!Bertshult!2/5!:15.!
!
En!hög!med!förmultnande!brädor,!lite!skrot!och!några!påskliljor!vittnar!om!att!
platsen!man!besöker!en!gång!varit!boställe!för!någon!familj.!Vem!eller!vilka,!när!
var!det!och!hur!gick!det!för!dem?!Finns!det!några!efterlevande!kvar!i!trakterna?!
Hur!gick!det!att!leva!så!här!långt!ute!i!skogen?!
Frågorna!är!många!och!svaren!kan!vara!svåra!att!hitta.!Med!hjälp!av!kyrkböcker!
och!församlingsböcker!(min!dotter!Ida!har!letat!i!dessa!arkiv),!och!vad!jag!hört!
berättas!av!de!som!!bor!eller!bott!på!bygden!har!jag!skrivit!ner!lite!om!de!
ställen!vi!går!förbi.!
Det!är!svårt!att!få!samstämmighet!i!dessa!källor!och!det!finns!många!uppgifter!
jag!saknar!så!jag!uppmanar!er!!Betrakta!inte!dessa!uppgifter!som!den!absoluta!
sanningen!utan!som!ett!underlag!till!vidare!diskussioner!och!klargörande!i!vår!
hembyggds!historia!!
!
Lennart!Rönnblad!
!
!
Björkängen!eller!som!det!kallas!”Avrustninga”!
!!!!!!!!
!
Herbert!Leandersson!(från!Sanserhult)!skriver!i!sin!bok!att!det!bodde!en!torpare!vid!namn!Henrik!på!
Björkängen.!Detta!låg!på!Herberts!farfars!skogsskifte!och!inga!avtal!eller!papper!fans!på!detta.!Henrik!
slog!sig!på!skomakeri!men!blev!sjuklig!och!under!delar!av!:30!talet!sängliggande.!Hans!hustru!Ella!fick!
sköta!torpet!och!dessutom!försöka!tjäna!pengar!med!hjälp!av!en!stickmaskin.!Familjen!hade!två!barn!
och!det!fanns!mat!för!dagen!men!knappast!mer.!En!gris!och!en!ko!hade!de!som!husdjur.!Han!skriver!
vidare!att!Henrik!fick!hjälp!att!lägga!in!nytt!golv!i!stugan,!detta!skulle!ha!skett!Ca!1940.!Huset!började!
förfalla!redan!när!de!bodde!där.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I!arkiven!kan!man!läsa!att!Henrik!Bengtsson!(f.!1857!i!Björketorp!d.!1924!i!Sanserhult)!och!Ella!
(möjligen!Emma)!f.!Gustavsdotter!(f.!1860!i!Härryda!d.!1930!i!Sanserhult)!fick!tre!barn,!Hilda!Elmina!
(f.!1885!–!d.!1965),!Klara!Matilda!(f.!1886,!gift!Jansson!–!d.!1953!Håltet!lilla!1:11)!och!John!Wiktor!!!!!
(f.!1892!–!d.!1953).!Jag!tolkar!det!som!att!Hultet!Lilla!1:11!är!detsamma!som!Mossängen!vid!Lilla!
Håltet!
Om!man!letar!under!Sanserhult!i!Historiska!kartor!finns!det!köpehandlingar!från!1913!som!säger…!
Jag$Karl$Andersson$upplåter$och$försäljer$härmed$från$mitt$ägande$hemman1/12$mantal$Sandserhult$
uti$Härryda$socken$och$Sävedals$härad$till$Henrik$Bengtsson$såsom$afsöndring$för$alltid$ett$
jordområde$innehållande$en$areal$af$2,42hektar.$Köpeskillingen,$225kr,$är$till$fullo$betald$och$är$
härmed$kvitterad.$
Sandserhult!28!juli!1913!Carl!Johan!Andersson!
Sen!säljer!Leander!Pettersson!Björkängen!2!på!samma!vis,!arealen!är!1,2!ha!och!köpeskillingen!200!
kr.!!
!
Hur!gick!det!sen?!Marie!Ann!och!Maj:Lis!!vid!Kärrsjöstrand!
har!berättat!att!Ellen!och!John!(efternamn!okänt)!har!bott!
på!Björkängen!och!att!torpet!även!tjänstgjort!som!
sommarställe.!De!tror!att!det!är!flygplatsens!tillblivelse!
som!slutligen!gav!Björkängen!nådastöten.!En!annan!
uppgiftslämnare!berättar!att!stugan!var!intakt!en!bit!in!på!
70:talet!och!att!den!då!troligen!tjänstgjorde!som!bostad!åt!
några!skogsarbetare.!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fotografier!från!:14!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Fotot!taget!!4/4!:15!
Simons!eller!Sågebacken!
Någon!gång!under!senare!delen!av!1800:talet!bodde!Simon!och!Katrina!här,!de!hade!två!
barn.!En!anteckning!i!församlingsböckerna!1851!säger!att!det!är!”förpantningsjord!på!49!år”!
vilket!innebär!att!Simon!och!Katrina!inte!står!som!ägare!till!Sågebacken.!!Gustav!Alfred!
Johansson!(f.!1845!:!d.!1926)!och!Anna!Maria!Henriksdotter!(f.!1846!–!d.!1932)!gifter!sig!1871!
och!kanske!är!det!vid!den!tiden!de!tar!över!Sågebacken,!Simon!och!Katrina!!flyttade!över!
bäcken!till!stället!som!i!dag!kalls!”Katrinas”.!Under!åren!1871!–!1892!fick!Gustav!och!hans!fru!
Anna!Maria!14!barn!!Gustav!kom!sedermera!till!Önnered!(d.!1926)och!Maria!dog!(1932)!nere!
på!Långenäs!(hos!sin!dotter!och!hennes!man,!John,!som!arbetade!där).!
Vid!Simons!hade!Rågdal!både!kvarn!och!såg,!lämningar!finns!kvar.!
Den!22/11!1912!köper!Johan!Edvard!och!Verner!Alexius!Gustavsson!(söner!till!Gustav!och!
Maria)!torplägenheten!Sågebacken!(6,63!ha)!för!350!kr!av!Johan!Andreasson.!Jag!tror!och!
tolkar!det!så!att!Johan!Andreasson!var!gift!med!H.!Karolina!Andersdotter!alt.!Andreasdotter!
och!att!de!bodde!i!Lyckan!i!Bertshult.!Stämmer!detta!är!de!farfar!och!farmor!till!Alfhild!(där!
Öster)!och!Alf!i!Stjärnås.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Johan!Edvard!flyttar!senare!till!Ledet!i!Bertshult,!han!är!farfar!till!Gustavsönerna!i!Bertshult,!
och!Verner!flyttar!till!Snugga!(farfar!till!Anders).!
Längre!fram!står!John!Gottfrid!Alfredsson!(f.!1889!i!Härryda)!och!hans!hustru!Agnes!Teresia!
(f.!Augustdotter!1888!i!Landvetter)!som!ägare/brukare.!Av!deras!sju!barn!är!de!tre!första!
födda!i!Göteborg!och!de!övriga!i!Landvetter.!Där!står!att!nr.!3,!Knut!Arne!Gottfrid!är!född!i!
Masthugget!!1917!och!nr.!4,!John!Herbert!Vilhelm!är!född!1920!i!Landvetter.!Det!är!troligt!att!
de!utifrån!dessa!fakta!flyttade!till!Sågebacken!någon!gång!1918:20.!Barn!nr.!2!i!denna!skara!
är!”handlarns!Greta”!.!
Enligt!nya!uppgifter!ska!Gottfrid!och!Agnes!sen!ha!sålt!torpet!till!Gustav!och!Marias!dotter!
Hildur!(f.!1890!–!d.!1932!i!Önnered).!!
Det!berättas!också!om!att!Helge!Pettersson!bodde!på!Sågebacken!på!:60!talet.!Han!lär!ha!
tagit!sig!namnet!Ångman!och!varit!föremål!för!polisens!intresse!i!samband!med!att!han!haft!
olovliga!vapen.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
När!flygplatsen!skulle!byggas!löstes!även!denna!fastighet!in!och!har!fått!förfalla.!
!
!
!
Fotot!taget!påskveckan!:15.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Katrinas!
Simon Gunnarsson och Katrina f. Larsdotter bodde först på Sågebacken, de hade ett
eller två barn. Några källor gör gällande att de i slutet av 1800-talet sålde stället till
Gustav och Maria för att själva flytta över bäcken till det som vi i dag kallar ”Katrinas
hytta”. Stugan ligger på Mattias marker intill Kärrflöterna, den hade brädtak, ett
fönster och en dörr på långsidan.
I församlingsböckerna står det att Simon (f. 1808, d.14 dec 1893) och Katrina (f.
1818, d.18 okt 1899) under åren 1858-62 var torpare. 1868 – 75 står Gustav & Maria
på Sågebacken medan Simon & Katrina står som fattighjon! Det finns en svårläst
anteckning från 1851, möjligen sålde de Sågebacken då. En son finns noterad,
Johan Adolf (f. 1853, d. 1936 i Mölndal).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
Petters!och!trehörningen.!
!
Intill!stigen!mot!Sågebacken!(ca.!500m!söder!om!Sågebacken)!passerar!man!lämningarna!
efter!Petters!och!Trehörningen.!
Petters!ligger!öster!om!stigen!och!där!finns!en!stor!del!av!grunden!kvar.!Detta!var!ett!torp!
under!Mattias!i!Bertshult!bebott!av!Petter!Helgesson!från!Hasslerås!och!Elsa!från!
Brännemaden*!samt!barnen!Karl!(Petters!Karl),!Axel!(Axel!i!Snugga)!och!Gustava.!
Uppgiftslämnarna!säger!att!det!kan!ha!varit!fler!barn,!ev.!har!något/några!barn!emigrerat!till!
Amerika.!Petter!var!bror!till!Mattias!fru!Britta:Stina!och!arbetade!som!dräng!hos!sin!svåger!
och!syster.!Mattias!ska!ha!kommit!i!skuld!till!sin!dräng!som!då,!troligen,!fick!torpet!som!
ersättning.!Det!sägs!att!Petter!gjorde!”fjärdingar”!(kärl!för!våta!varor,!¼!tunna!=!31,4!
liter)som!han!bar!till!stan!för!avsalu!!
Enligt!nya!uppgifter!kan!det!ha!varit!så!att!det!timrade!huset!till!Petters!plockades!ner!för!att!
åter!byggas!upp!på!Madkullen.!
*Brännemaden!kallas!också!”Skräddas”!efter!skräddaren!Johannes!Andreasson!som!
tillsammans!med!sin!hustru!Elsa!Larsdotter!köpte!stället!av!sina!föräldrar!1865.!Petters!fru!
Elsa!var!då!syster!till!skräddaren.!
!
Trehörningen!var!ett!dagsverketorp!under!Kjellgrens!i!Bertshult,!byggt!troligen!någon!gång!
1850:60.!Här!bodde!Andreas!med!sin!syster!Kristina!(de!var!även!syskon!till!Katrina).!Andreas!
arbetade!på!sågen!vid!Ålgårdsbacka,!de!ägde!två!kor!så!de!hade!det!bra.!Senare!lär!han!ha!
varit!som!hjon!hos!”där!Öster”!innan!han!flyttade!till!Björred!(troligen!bortauktionerad),!han!
lär!ha!varit!en!jäkel!på!att!svära!!!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Här!finns!noteringar!om!Andreas!Larsson!(f.!1828!i!i!Landvetter!d.!1910!i!Bertshult)!och!
Dorothea!Mattiasdotter!(f.!1820!d.!1901),!de!står!som!”inhyses”!!Det!är!ganska!troligt!att!
man!tog!emot!”inhysingar”!mot!betalning.!Dessa!uppgifter!står!i!en!församlingsbok!som!
börjar!1899!och!i!samma!bok!står!även!Katrina!upptagen!på!detta!torp.!Det!är!väl!troligt!att!
hon!slutade!sina!dagar!på!Trehörningen!!
Detta!ställe!har!också!benämnts!Fyrkanten!eller!Fyrhörningen!och!lite!lämningar!finns!kvar.!
Runt!dessa!ställen!finns!det!kvar!en!del!stenmurar!och!skogen!är!ganska!öppen!så!det!är!!lätt!
att!se!att!det!varit!bebodda!trakter.!
!
!
Mattias,!Ledet!och!Där!Östes!!Var!ligger!dessa!ställen?!
Mattias,!Källgrens,!Ledet,!och!”Där!Östes”!ligger!i!Bertshult!och!Brännemaden!!på!Stora!Håltet.!
!!Mattias!!
!Kjellgrens!!
!Ledet!!
!”Där!Öster”!
!!Brännemaden!eller!”Skräddas”!!