BMN 2015-05-21

Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
1(17)
Plats och tid
Norrtull, bygg och miljökontoret 09:30--10:30
Beslutande
Barbro Axelsson (S), ordförande, ersättare för Wilhelm Bodmark (S)
Sofia Karlsson (S)
Pertti Rolöf (S), ersättare för Barbro Axelsson (S)
Rebecca Asp Olson (FP), ersättare för Sven Callenberg (C)
Michael Karlsson (M)
Övriga deltagande
Carl-Gustav Bergenholtz, enhetschef – föredragande
Stefan Anteryd, bygglovsingenjör – föredragande
Susanne Nordström, miljöchef – föredragande
Kent Gustawsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör - föredragande
Roberth Melby, sekreterare
Justeringens
plats och tid
UnderSkrifter
Norrtull
Sekreterare
Paragrafer
40--48
Roberth Melby
Ordförande
Barbro Axelsson (S)
Justerande
Sofia Karlsson (S)
Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Nämnd
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Organ
Datum för
anslags nedtagande
Norrtull
Underskrift
…………………………………………………….
Roberth Melby
Utdragsbestyrkande
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
BMN § 40
Fastställande av föredragningslista
Föredragningslistan fastställs med följande tillägg:

Bygg– och miljönämndens driftbudget för 2016
Bygg och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 40
Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sida
2(17)
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
3(17)
BMN § 41
Dnr E 2015-189
Fastighet:
Kilarna 1:27, Åmåls kommun
Ärende:
Ansökan om strandskyddsdispens för gäststuga samt
tillbyggnad av huvudbyggnad på fastigheten Kilarna 1:27, Åmåls
kommun
Sökande:
Roar Andersen, Gamle Stavernsvei 206, 3267 Larvik
Miljöchef Susanne Nordström har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-05-12. bil 27.15
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för en befintlig gäststuga med
tillhörande altan samt för tillbyggnad av huvudbyggnaden på fastigheten Kilarna 1:27.
Dispensen förenas med nedanstående villkor:
1. Tillbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas
beslutet.
Som tomtplats får endast den yta som markerats på bilaga 5 tas i anspråk.
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Roar Andersen, Gamle stavernsvei
206, 3267 Larvik, en avgift om 3 644 kr för den tid nämnden lagt ned på handläggningen av ärendet.
Avgiften är satt i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda taxan för prövning och tillsyn
enligt Miljöbalken.
Upplysning om giltighetstid
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga
kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken.
Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut
Bestämmelser
Fastigheten Kilarna 1:27 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat område
får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anordningar om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
(7 kap 15 § Miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b Miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt
med strandskyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken). En dispens får förenas med villkor (16 kap 2 §
Miljöbalken).
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
4(17)
BMN § 41 forts
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Enligt en dom ett från Mark- och miljööverdomstolen, beslutad 2012-06-24 (M 1260-12), förutsätter
en dispensprövning en bedömning av hela tomtplatsens omfattning. Något hinder för att meddela en
fullständig tomtplats i samband med dispensgivning av en byggnad eller anläggning inom en redan
etablerad, men ännu inte tomtplatsbestämd fastighet, finns därför inte.
Bygg och miljönämndens bedömning
Bygg- och miljönämnden bedömer att platserna för den befintliga gäststugan och den planerade
utbyggnaden redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets
syften. Platserna består av etablerad tomtmark. Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de
tillämpliga särskilda skälen som listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer
vidare att de planerade och vidtagna åtgärderna inte strider mot strandskyddets syften eftersom
området idag varken är allemansrättsligt tillgängligt eller av särskilt värde för växt- och djurlivet.
Redogörelse för ärendet
Roar Andersen har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av
huvudbyggnaden på fastigheten Kilarna 1:27. I samband med ärendets handläggning har det
framkommit att gäststugan på fastigheten inte dispensgivits. Tidigare fastighetsägare hade fått besked
från dåvarande stadsarkitekten i Åmåls kommun att byggnaden inte behövde dispens. Anledningen till
detta skulle vara att det tidigare funnits ett redskapsskjul på platsen. Fastighetsägaren fick beskedet
att, så länge gäststugan inte hamnade närmare vattnet än redskapsskjulet, behövdes ingen
strandskyddsdispens. Nya byggnader inom strandskyddat område kräver dock alltid dispens.
Nuvarande fastighetsägare har, trots stadsarkitektens tidigare besked, som skulle kunna ses som ett
gynnande beslut, valt att ansöka om strandskyddsdispens för den befintliga gäststugan. Skälet till
detta är att han vill ha papper på byggnadens laglighet. Bygg- och miljönämnden har besökt platsen.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 41
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Susanne Nordströms förslag.
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda privat område, eller hemfridszon. Det
innebär att allemansrätten inte gäller inom fastställd tomtplats.
Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun
beviljar. Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten
ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp
ärendet för prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att
beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga
kraft.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
5(17)
BMN § 41 forts
Upplysningar om giltighetstid
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga
kraft, annars upphör dispensen gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken.
Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga.
Bilagor
1. Överklagandehänvisning
2. Situationsplan
3. Ritningar
4. Bild befintlig gäststuga
5. Tomtplatsavgränsning
Protokollet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Roar Andersen, Gamle stavernsvei 206, 3267 Larvik, Norge
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
BMN § 42
Dnr E 2015-194
Fastighet:
Bredvik 1:57, Åmåls kommun
Ärende:
Ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av
huvudbyggnad på fastigheten Kilarna 1:27, Åmåls kommun
Sökande:
Said Nicolai Alavinasab, Nedre Badstuveien 11, 2208
Kongsvinger
6(17)
Miljöchef Susanne Nordström har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 2015-05-13. bil 28.15
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden ger dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av
huvudbyggnaden på fastigheten Bredvik 1:57.
Dispensen förenas med nedanstående villkor:
1. Tillbyggnaden ska utföras i enlighet med de ritningar och den situationsplan som bifogas
beslutet.
Som tomtplats får endast den yta som markerats på bilaga 5 tas i anspråk.
Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att debitera sökanden, Said Nicolai Alavinasab, Nedre
Badstuveien 11, 2208 Kongsvinger, en avgift om 3 644 kr för den tid nämnden lagt ned på
handläggningen av ärendet. Avgiften är satt i enlighet med den av kommunfullmäktige fastställda
taxan för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken.
Upplysning om giltighetstid
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga
kraft, annars upphör dispensen att gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken.
Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut
Bestämmelser
Fastigheten Bredvik 1:57 ligger inom Vänerns strandskyddsområde. Inom ett strandskyddat område
får man inte uppföra nya byggnader. Man får inte heller utföra anläggningar eller anordningar om det
hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt
(7 kap 15 § Miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får kommunen ge dispens från
strandskyddsbestämmelserna (7 kap 18 b Miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt
med strandskyddets syfte (7 kap 26 § Miljöbalken). En dispens får förenas med villkor (16 kap 2 §
Miljöbalken).
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
7(17)
BMN § 42 forts
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Enligt en dom ett från Mark- och miljööverdomstolen (M 1260-12) beslutad 2012-06-24 förutsätter en
dispensprövning en bedömning av hela tomtplatsens omfattning. Något hinder för att meddela en
fullständig tomtplats i samband med dispensgivning av en byggnad eller anläggning inom en redan
etablerad, men ännu inte tomtplatsbestämd fastighet finns därför inte.
Bygg och miljönämndens bedömning
Bygg- och miljönämnden bedömer att platsen för den planerade utbyggnaden redan tagits i anspråk på
ett sätt som gör att de saknar betydelse för strandskyddets syften. Platserna består av etablerad
tomtmark. Att platsen på detta sätt tagits i anspråk utgör ett av de tillämpliga särskilda skälen som
listas i 7 kap 18 c § Miljöbalken. Bygg- och miljönämnden bedömer vidare att den planerade åtgärden
inte strider mot strandskyddets syften eftersom området idag varken är allemansrättsligt tillgängligt
eller av särskilt värde för växt- och djurlivet. I samband med dispensprövningen fastställs en tomtplats
för hela fastigheten. Tomtplatsavgränsningen utgör, i detta fall, en formalisering av befintlig och
redan ianspråktagen hemfridszon.
Redogörelse för ärendet
Said Nicolai Alavinasab har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för tillbyggnad av
huvudbyggnaden på fastigheten Bredvik 1:57. Tillbyggnaden består av en dryg 50 procentig utökning
av boytan samt en altan på ca 48 kvadratmeter. Bygg- och miljönämnden har i samband med ärendets
handläggning besökt platsen.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 42
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Susanne Nordströms förslag.
Upplysningar
Tomtplats är det område där markägaren har rätt att hävda privat område, eller hemfridszon. Det
innebär att allemansrätten inte gäller inom fastställd tomtplats.
Länsstyrelsen Västra Götalands län ska kontrollera de strandskyddsdispenser som Åmåls kommun
beviljar. Inom tre veckor från det att Länsstyrelsen får ta del av kommunens beslut ska myndigheten
ta ställning till om det finns skäl att ta upp kommunens beslut till prövning. Tar Länsstyrelsen upp
ärendet för prövning innebär det att dispensbeslutet inte vinner laga kraft. En annan möjlighet till att
beslutet inte vinner laga kraft är att det överklagas. Påbörja inga åtgärder förrän beslutet vunnit laga
kraft.
Det delgivningskvitto som medföljer beslutet ska skrivas under och skickas tillbaka till Åmåls
kommun.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
8(17)
BMN § 42 forts
Upplysningar om giltighetstid
Åtgärden ska påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag detta beslut vinner laga
kraft, annars upphör dispensen gälla. Detta framgår av 7 kap 18 h § Miljöbalken.
Information om hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län, se bilaga.
Bilagor
1. Överklagandehänvisning
2. Situationsplan
3. Ritningar
4. Bild på befintlig byggnad
5. Tomtplatsavgränsning
Protokollet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götalands län, 403 40 Göteborg
Said Nicolai Alavinasab, Nedre Badstuveien 11, 2208 Kongsvinger, Norge
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
BMN § 43
Sida
9(17)
Dnr E 2015-179
Föreläggande om åtgärder på fastigheten Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs
Stom 1:72 i Åmåls Kommun.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson har upprättat en tjänsteskrivelse, Dnr E 2015-179
daterad 2015-05-07. bil 29.15
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Åmåls Kommun förelägger, med stöd av 26 kapitlet 6 § Miljöbalken (MB)
och hänvisning till 15 kapitlet 30 § MB, Peter Andersson med personnummer ------------- att på
fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 Fröskogs Stom 1:72:
1. Ta bort den skräphög som syns på bifogade bilder (bilaga 1) och karta (bilaga 2). Materialet
ska tas om hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
2. Ta bort den skrotbil som syns på bifogad bild (bilaga 3) och karta (bilaga 2). Bilen ska tas om
hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
3. Ta bort den skrotbil som syns på bifogad bild (bilaga 4) och karta (bilaga 2). Bilen ska tas om
hand på ett miljömässigt korrekt sätt.
4. Ta bort den skrotade lastbil som syns på bifogad bild (bilaga 5). Lastbilen ska tas om hand på
ett miljömässigt korrekt sätt.
Åtgärderna ska vara utförda senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Åtgärderna ska
utföras på ett sådant sätt att naturmiljön inte kommer till skada. Material och skrotbilar ska tas om
hand på ett miljömässigt korrekt sätt vilket t.ex. innebär transport till Östby miljöstation respektive
auktoriserad bilskrot.
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 21 § MB att Peter Andersson med
personnummer -------------:
5. senast två veckor efter det att åtgärderna i punkt 1-4 ska vara färdiga, ska skicka in bilder som
styrker att föreläggandet utförts på ett tillfredställande sätt. Bilderna ska skickas till
Miljöenheten, Åmåls Kommun, Box 62, 662 22 Åmål.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
10(17)
BMN § 43 forts
Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av 26 kapitlet 14 § MB att förena punkt 1-4 i
föreläggandet med nedanstående viten:
Punkt 1 vid vite av 5 000 kr.
Punkt 2 vid vite av 5 000 kr.
Punkt 3 vid vite av 5 000 kr.
Punkt 4 vid vite av 5 000 kr.
Redogörelse för ärendet
Den 13/3 2015 fick bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun en anmälan om nedskräpning på
fastigheten Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs Stom 1:72 Vid besök på fastigheten kunde vi
konstatera att flera nedskräpande föremål placerats utanför den bostadsfastigheten som Peter
Andersson bor på. Peter Andersson har sagt till kommunen att skräphögen ska betraktas som en
experimentell kompost. Under ärendets handläggning har han dock vid upprepade tillfällen blivit
uppmanad att ta bort både skräphög och skrotbilar eftersom de utgör nedskräpning. Detta beslut är en
formalisering av dessa uppmaningar.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 43
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Kent Gustawssons förslag.
Skälen för Bygg- och miljönämndens beslut
Bestämmelser
Fastigheten Fröskogs Stom 1:58 är taxerad som specialenhet och ägs av Åmåls kommun. Fastigheten
Fröskogs Stom 1:72 är taxerad som småhusenhet och ägs av Åmåls kommun. I enlighet med 15
kapitlet 30 § MB får man inte skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till.
Bygg- och miljönämnden har tillsyn över att bestämmelserna i 15 kapitlet 30 § MB efterlevs i Åmåls
kommun. I 26 kapitlet MB regleras hur tillsynen får bedrivas. Bland annat anges att
tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att
åstadkomma rättelse om balkens bestämmelser har överskridits. Tillsynsmyndigheten får för detta
ändamål, meddela de förelägganden och förbud som behövs för att MB, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas. Tillsynsmyndigheten får även förelägga den som
bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd vilken det finns bestämmelser om i MB, att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Beslut om föreläggande får förenas med viten.
Nämndens ställningstagande
Bygg- och miljönämnden konstaterar att nedskräpning skett på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58
respektive Fröskogs Stom 1:72. Fastigheterna är tillgängliga för allmänheten och eftersom åtgärden
strider mot bestämmelserna i 15 kapitlet 30 § MB, finner nämnden det motiverat att förelägga om
åtgärder för att städa upp nedskräpningen.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
11(17)
BMN § 43 forts
Upplysningar
Detta beslut har förenats med ett vite till ett sammanlagt värde av 20 000 kr. Vitet döms ut efter
särskild domstolsprövning och endast i de fall föreläggandet inte uppfyllts inom angiven tid. Utdömda
viten tillfaller staten.
Om en fastighetsägare väljer att inte genomföra de åtgärder bygg- och miljönämnden ålägger honom i
ett föreläggande kan nämnden komma att fatta beslut om nytt föreläggande och förena detta med ett
löpande vite. Nämnden kan som alternativ välja att ansöka om att Kronofogdemyndigheten verkställer
nämndens beslut.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen Västra Götalands län enligt bifogad besvärshänvisning
(bilaga 6).
Bilaga:
Bilaga 1, bilder på skräphög
Bilaga 2, karta över Fröskogs Stom 1:58 och Fröskogs Stom 1:72 med ungefärliga markeringar av
överträdelsernas lokaliseringar
Bilaga 3, bild skrotbil 1
Bilaga 4, bild skrotbil 2
Bilaga 5, bild skrotad lastbil
Bilaga 6, besvärshänvisning
Protokollet skickas till
Peter Andersson, personnummer -------------
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
BMN § 44
Sida
12(17)
Dnr E 2015-179
Anmälan om åtalsprövning för nedskräpning på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58
respektive Fröskogs Stom 1:72, Åmåls kommun
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kent Gustawsson har upprättat en tjänsteskrivelse, Dnr E 2015-179
daterad 2015-05-07. bil 30.15
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun anmäler, i enlighet med 26 kap 2 § Miljöbalken (MB),
överträdelser av 15 kapitlet 30 § MB på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs Stom
1:72 i Åmåls kommun. Överträdelsen gäller skräphög, skrotbilar och skrotlastbil. Åtgärderna är
straffsanktionerade i enlighet med 29 kap 7 § MB.
Personuppgifter
Person som anmälan avser:
Adress:
Postadress:
Fastighetsbeteckning:
Personnummer:
Telefon:
Peter Andersson
Pensionatsvägen 10
662 95 Fengersfors
Fröskogs Stom 1:30
-----------
Avvikelse/åtgärd som föranleder anmälan
Peter Andersson har skräpat ner på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs Stom 1:72
som ligger intill den bostadsfastighet Peter Andersson hyr. Nedskräpningen består av en skräphög
bl.a. innehållande gipsskivor, TV, CD-spelare, däck, färgburkar, ihopknutna påsar osv, samt två
skrotbilar och en skrotad lastbil. Peter tillstår att materialet är hans och att det är han som har placerat
det på de respektive platserna.
Författningsbestämmelse som enligt nämnden är lämplig
29 kap 7 § MB
Vid behov av kompletterande uppgifter
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:
Justerare
Kent Gustawsson
0532-17258
[email protected]
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
13(17)
BMN § 44 forts
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 44
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Kent Gustawssons förslag.
Redogörelse för ärendet
Den 13/3 2015 fick Bygg- och miljönämnden i Åmåls kommun en anmälan om nedskräpning på
fastigheterna Fröskogs Stom 1:59 respektive Fröskogs Stom 1:72. Vid besök på fastigheten kunde vi
konstatera att flera nedskräpande föremål placerats utanför den bostadsfastigheten som Peter
Andersson bor på.
Bilaga
1. Karta på fastigheterna Fröskogs Stom 1:58 respektive Fröskogs Stom 1:72 med markeringar för de
ungefärliga platserna för skräphög respektive skrotbilar och skrotad lastbil.
2. Bilder på skräphög, skrotbilar och skrotad lastbil.
Protokollet skickas till
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, enheten i Göteborg, Box 87, 401 21 GÖTEBORG
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
Sida
14(17)
BMN § 45
Ersättare för delegater i delegationsordningen
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 45
Bygg- och miljönämnden beslutar att i redovisade ärenden/ärendegrupper i delegationsordningen utse
planingenjören och bygglovsadministratören som permanent ersättare för delegaten
BI – bygglovsingenjör.
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska anmälas vid nästkommande nämndsammanträde.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
BMN § 46
Budget
Enhetschef Carl-Gustav Bergenholtz redovisade bygg- och miljönämndens budget.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 46
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sida
15(17)
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
2015-05-21
BMN § 47
Delegationsbeslut
Föredrogs förteckningar över delegationsbeslut för tillväxtenheten och miljöenheten.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 47
Bygg- och miljönämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Justerare
Utdragsbestyrkande
Sida
16(17)
Sammanträdesprotokoll
Bygg- och miljönämnden
Sammanträdesdatum
Sida
2015-05-21
17(17)
BMN § 48
Bygg- och miljönämndens driftbudget för 2016
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till driftbudget för år 2016 uppgående till 152 000 kronor
Sammanfattning
Bygg- och miljönämndens driftbudget för 2016 uppgår 152 tkr vilket inte innebär någon förändring
jämfört med driftbudgeten för 2015.
Bakgrund
Enheter
2016
2015
Förändring
Bygg- och miljönämnden
152
152
0
Summa tkr
152
152
0
Förvaltningens/enhetens ståndpunkt
Inga förändringar finns att ta hänsyn till
Ekonomiska konsekvenser
Beslutet innebär inte några ekonomiska konsekvenser för styrelsen
Måluppfyllelse
Beslutet överensstämmer med det strategiska utvecklingsområdet Samverkan och service och det
strategiska målet En effektiv verksamhet, professionellt bemötande och hög kvalitet ska prägla våra
verksamheter.
Enligt kommunallagen (SFS 1991:900) ska plan för verksamhet och ekonomi upprättas så att
resurserna används på rätt sätt.
Bygg- och miljönämndens beslut 2015-05-21 § 48
Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslag.
Protokollet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare
Utdragsbestyrkande