Den optimala arbetsplatsen

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING
Medicinsk sekreterare
Kristinehamn
Den optimala arbetsplatsen
Vad gäller teknik, möbler och miljö
Examensarbete 35 poäng
Författare: Sandra Asp
Handledare: Doris Karlsson
Våren 2015
SAMMANFATTNING
Vi vårdadministratörer arbetar främst på ett kontor eller i en reception
där vi antingen sitter eller står framför en dator. Detta belastar kroppen
och det är därför viktigt att tänka på ergonomin för att inte kroppen
ska ta skada. Det finns även en hel del andra faktorer att tänka på vad
gäller arbetsmiljö. Faktorer som ergonomiska hjälpmedel, ventilation
och renhållning påverkar också vår dagliga miljö.
Syftet med denna uppsats var att ta reda på hur vårdadministratörer ser
på sin arbetsplats idag, vad som redan är bra och vad som eventuellt
kan bli bättre. För att få svar på detta användes en webbenkät som
skickades ut till ett antal vårdadministratörer på ett större sjukhus i
Värmland. Jag sökte även en hel del information på internet för att ta
reda på hur arbetsmiljön bör se ut på en kontorsarbetsplats.
Resultatet som kom fram i enkätundersökningen gav mig en god bild
av hur vårdadministratörerna ser på sin arbetsplats idag. De flesta var
nöjda med sin arbetsstation och hade ergonomiska möbler och
hjälpmedel men det kom även in åsikter om förbättringsåtgärder och
hur arbetsplatsen skulle kunna bli ännu bättre.
”Jag tycker att alla ska få chansen att gå igenom sin arbetsplats med
en ergonom och att detta ska ske automatiskt och inte att man ska
behöva efterfråga det.”
En självklarhet kan tyckas eftersom datorarbetsplatsen har blivit vår
viktigaste arbetsplats och datormus och tangentbord våra vanligaste
verktyg. Detta ställer krav på hur arbetsplatsen bör vara utformad för
att fungera på bästa sätt.
Förhoppningen är att chefer och ansvariga på arbetsplatsen kan läsa
denna uppsats och se vad de anställda tycker idag, både vad som är
bra men även vilka förbättringsåtgärder som eventuellt kan göras.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ....................................................................... 1
BAKGRUND .................................................................................... 1
Arbetsmiljö.................................................................................. 1
Ergonomiska hjälpmedel............................................................. 2
Ljus, luft och städning ................................................................. 3
SYFTE .............................................................................................. 4
FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................. 5
METOD ............................................................................................ 5
RESULTAT ......................................................................... 6
Undersökningsgruppen ............................................................... 6
HUR SER ARBETSMILJÖN UT FÖR EN
VÅRDADMINISTRATÖR IDAG? ................................................. 6
VAD TYCKER VÅRDADMINISTRATÖRERNA KAN
FÖRBÄTTRAS PÅ ARBETSPLATSEN VAD GÄLLER
MÖBLER, TEKNIK OCH MILJÖ? ............................................... 10
KÄNNER VÅRDADMINISTRATÖRERNA TILL HUR
ARBETSMILJÖN BÖR VARA UTIFRÅN VAD
ARBETSMILJÖLAGEN SÄGER? ................................................ 11
DISKUSSION .................................................................... 12
METODDISKUSSION .................................................................. 12
RESULTATDISKUSSION ............................................................ 13
KÄLLFÖRTECKNING ................................................... 15
BILAGOR 1 - 3
INLEDNING
Vi vårdadministratörer arbetar främst på ett kontor eller i en reception
där vi antingen sitter eller står framför en dator. Detta belastar kroppen
och det är därför viktigt att tänka på ergonomin för att inte kroppen
ska ta skada. Det finns en hel del faktorer att tänka på vad det gäller
arbetsmiljö och jag kommer i denna uppsats att ta upp ett antal
faktorer som kan bidra till en optimal arbetsplats.
När jag arbetat samt haft praktik inom vården under min studietid har
jag sett hur det ser ut på ett antal arbetsplatser, både på sjukhus och
vårdcentraler. Oftast är de snarlikt inredda med möbler och teknik och
miljön är även den likvärdig. Jag vill därför ta reda på hur den
optimala arbetsplatsen skulle kunna se ut vad gäller teknik, möbler
och själva miljön. Jag kommer inte att lägga fokus på kostnader för
teknik/möbler/övrigt utan enbart beskriva vilka hjälpmedel som finns
på marknaden. Jag kommer även beskriva de lagar och riktlinjer som
finns vad gäller arbetsmiljön.
Denna uppsats kan förhoppningsvis ge inspiration till en personalchef
eller annan person som har ansvar för arbetsmiljön och inköp av
ergonomiska hjälpmedel och möbler. Jag kommer att beskriva en del
av de hjälpmedel som finns att tillgå och vad som är viktigt att tänka
på vad gäller arbetsmiljön på ett kontor.
BAKGRUND
Arbetsmiljö
Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö är allt som påverkar människor på
deras arbete.1 Vi påverkas av både psykiska, fysiska och sociala
faktorer på arbetet och miljön handlar om allt från ljud och ventilation
till stress och möjlighet till återhämtning. Arbetsgivaren har ansvar för
arbetsmiljön och arbetstagaren har ansvar för att hjälpa till att följa de
föreskrifter som finns och att slå larm om de upptäcker något fel.
1
prevent.se - 2015
1
Ergonomiska hjälpmedel
Datorarbetsplatsen har blivit vår vanligaste arbetsplats och datormus
och tangentbord har blivit våra vanligaste verktyg.2 Det ställer krav på
hur arbetsplatsen bör vara utformad för att fungera på bästa sätt. För
att undvika skador är det viktigt att se över placering och utformning
av tekniska hjälpmedel såsom pekdon, tangentbord och möbler.3 Ett
vanligt problem hos kontorsarbetare är så kallad ”musarm” och detta
kan förebyggas med hjälpmedel som exempelvis mousetrapper vilket
är ett tangentbord och
pekdon i ett men även
hjälpmedel som
underarmsstöd kan
underlätta.4
Vi som arbetar som
vårdadministratörer måste även tänka på hörseln då detta är ett av våra
viktigaste arbetsredskap genom att vi lyssnar på inspelade diktat. Det
finns flertalet hörlurar på marknaden, både enklare headset men även
hörlurar som stänger ute
störande ljud och är
brusreducerande. Dessa finns i
en mängd olika utföranden och
prisklasser. Ett exempel
kommer från nätbutiken
NetOnNet och kostar cirka 300
kr.5
2
medarbetarportalen.gu.se - 2015
av.se/teman/kontor - 2015
4
ergoff.se - 2015
5
netonnet.se - 2015
3
2
Det finns även ljudabsorbenter
som fångar upp ljud såsom
telefonsignaler och röster.6
Dessa finns i olika storlekar
och färger och kan placeras i
exempelvis taket för att fånga
upp ljud på platser där det är
högljutt och många personer
vistas.
Ljus, luft och städning
För att få en bra arbetsplats bör man även se över aspekter som
dagsljus och allmänbelysning, buller och akustik samt ventilation.
Vad det gäller dagsljus står det i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS
2009:2) paragraf 9 att ”Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler
och personalutrymmen som är avsedda att vistas i mer än tillfälligt,
ska det normalt finnas tillfredsställande dagsljus och möjlighet till
utblick.”7 I paragraf 38 som handlar om inredning och utrustning står
det att den ska väljas med hänsyn till de arbetandes olika
förutsättningar och de krav som arbetsuppgifterna ställer.
Ventilationen är också en viktig aspekt, inte bara i industrier och
verkstadslokaler utan även vid kontorsarbete då arbetet är
stillasittande och ofta framför en dator.8 Kontorsarbete är sällan
fysiskt krävande och därför bör rumstemperaturen vara något högre.
Enligt Arbetsmiljöverket ska en temperatur i kontorsmiljö ligga på
mellan 20 - 22 grader. Dåligt isolerade fasader och fönster kan göra att
det under vintertid ofta kan upplevas som kallt och under sommartid
leda till ökad värme inomhus. Luftens fukthalt är även viktig och
denna ligger vanligtvis på mellan 20 - 40 % RF (procent relativ
fuktighet) i bostäder och på kontor. Vid lägre nivåer kan luften
uppfattas som ”dammig och torr” och vid högre som ”klibbig”. När
6
ergoff.se - 2015
av.se/dokument - 2015
8
av.se/teman/datorarbete - 2015
7
3
luften uppfattas som just torr är det enligt Arbetsmiljöverket inte
inköp av en luftfuktare det första som bör göras då en sådan lätt kan
sprida mikrobakterier och andra organismer. Man bör i stället, så bra
som det går, satsa på dammfria kontor och så låg temperatur som
möjligt utan att personen som arbetar upplever temperaturen som för
låg och då fryser. Om man ändå upplever luften som ogynnsam kan
man mäta både lufthastighet, temperatur, luftfuktighet och
koldioxidhalt. Koldioxidhalten utomhus är cirka 300 - 400 PPM (parts
per million) och på ett kontor är denna något högre eftersom
utandningsluften ökar koldioxidhalten. Halter under 1000 PPM bör
eftersträvas och för bästa välbefinnande bör halten vara mellan 700 800 PPM. Enligt den artikel hos Arbetsmiljöverket som jag tagit del
av kan dålig inomhusluft leda till bland annat besvär från
slemhinnorna i ögon och luftvägar samt andra obehag.
Vad det gäller buller och störande ljud kan man i paragraf 32 läsa
följande: ”Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara
lämpligt utformade och inredda med hänsyn till deras ändamål,
ljudegenskaper och förekommande bullerkällor.”9 Som jag skrivit
tidigare innebär vårt arbete till stor del att lyssna på inspelade diktat
och återge det som sägs genom att skriva i ett dataprogram. Jag
kommer i resultat- och diskussionsdelen att ta upp hur de tillfrågande
vårdadministratörerna ser på buller och störande ljud, om de tycker att
detta är ett problem och hur man i så fall skulle kunna göra något åt
problemet.
Att arbeta ergonomiskt handlar om att anpassa arbetet efter personen –
inte tvärtom.10 Och eftersom alla personer är olika så måste
arbetsmiljön anpassas efter varje enskild individ.
SYFTE
Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur vårdadministratörer ser
på sin arbetsplats idag. Jag vill även ta reda på vad de möjligtvis kan
9
av.se - 2015
arbetsmiljoupplysningen.se - 2015
10
4
sakna på sin arbetsplats och vad som redan är bra samt ta reda på om
de känner till arbetsmiljölagen och vad den innebär.
FRÅGESTÄLLNINGAR
-
Hur ser arbetsmiljön ut för en vårdadministratör idag?
-
Vad tycker vårdadministratörerna kan förbättras på arbetsplatsen
vad gäller möbler, teknik och miljö?
-
Känner vårdadministratörerna till hur arbetsmiljön bör vara utifrån
vad arbetsmiljölagen säger?
METOD
Jag funderade på hur jag på bästa sätt skulle få information om hur
arbetsmiljön ser ut för vårdadministratörer idag och kom fram till att
en enkät skulle ge en bild av detta. Jag valde därför att skicka ut en
webbenkät genom att använda verktyget FluidSurveys.com. Enkäten
skickades till ett antal slumpvis utvalda vårdadministratörer på ett
större sjukhus i Värmland för att få svar på vad de tycker om sin
arbetsmiljö och hur denna skulle kunna bli bättre. Innan enkäten
skickades ut testade jag denna på en bekant som läser till
vårdadministratör på en annan skola. Efter hennes synpunkter
skickade jag ut enkäten.
Enkäten skickades tillsammans med ett missivbrev som beskrev vad
enkäten handlade om, att det var frivilligt att delta och att svaren
skulle behandlas anonymt. Enkäten skickades till 40
vårdadministratörer. Missivbrevet och webbenkäten kan ses som
bilagor 1 - 3 i slutet av denna uppsats.
Efter drygt en vecka hade jag fått in omkring 25 svar och jag valde då
att skicka ut en påminnelse till alla som fått enkäten att de om möjligt
skulle svara inom de närmsta dagarna. Jag fick totalt 37 svar vilket
blir ett bortfall på 3 personer.
Jag har även använt Google och sökord som ”arbetsmiljö”,
”kontorsmiljö” och ”ergonomiska hjälpmedel” för att hitta användbar
information.
5
RESULTAT
Undersökningsgruppen
Av de 37 personer som svarade på enkäten var det 2 personer som var
under 25 år, 8 personer mellan 26 - 40 år, 15 personer mellan 41 - 55
år och 12 personer mellan 56 - 70 år. 21 stycken av dem hade arbetat i
10 år eller mer inom yrket.
Vilken typ av kontor vårdadministratörerna har kan spela roll vad
gäller temperatur, luft och ljud. Av de 37 som svarat på enkäten hade
12 personer egna kontor, 8 personer hade så kallade flexkontor vilket
innebär att man sitter på olika platser varje dag och 17 personer delade
rum med en eller flera kollegor men med fast plats.
HUR SER ARBETSMILJÖN UT FÖR EN
VÅRDADMINISTRATÖR IDAG?
Hur nöjd är du med din arbetsstation vad gäller bord, stol,
skrivbordsutrustning, mus/pekdon, hörlurar etc?
4
11
Helt nöjd
Relativt nöjd
Mindre nöjd
22
N 37
33 personer svarade att de var HELT NÖJDA eller RELATIVT
NÖJDA med sin arbetsstation. Några få personer svarade att de var
MINDRE NÖJDA och ingen valde alternativet INTE ALLS NÖJD.
6
Är din arbetsstation ergonomiskt utformad för att passa
just dig?
Ja
13
15
Nej
Delvis
9
N 37
Av de 37 personer som svarat på frågan hade 28 personer en
arbetsstation som var HELT eller DELVIS ergonomiskt utformad för
att passa just han eller henne. 9 personer svarade NEJ på frågan.
Om personen svarade JA eller DELVIS på ovanstående fråga fick de
beskriva hur arbetsplatsen var ergonomiskt utformad för att passa just
honom eller henne.
Av de 28 personer som svarade JA eller DELVIS valde 18 personer
att beskriva hur arbetsplatsen var anpassad för just honom eller henne.
Av dessa var det ett antal personer som hade höj- och sänkbart
skrivbord. Flera har även varit med och valt ut en anpassad stol. Andra
har även lämnat svar som närhet till skrivare, mousetrapper vilket är
en typ av ergonomiskt pekdon, bra belysning och stor skärm. En av de
som svarat har ett delat tangentbord som ska vara skonsammare för
handlederna till skillnad mot ett rakt tangentbord.
Brukar du stå upp och arbeta?
Av de 36 personer som svarat på denna fråga har 26 personer svarat
JA och IBLAND och 10 personer har svarat NEJ.
7
Brukar du använda handreglage?
2
5
Ja
Nej
Ibland
30
N 37
Av 37 personer så uppgav de flesta att de inte använder handreglage.
Några få svarade att de använder handreglage IBLAND och endast
enstaka svarade JA. De som svarade NEJ på frågan om de använde
handreglage fick skriva ner varför de inte använder handreglage idag.
Det var stor spridning av svaren och några av kommentarerna löd:
-
”Krångligt.”
-
”Inte blivit av att skaffa ett…”
-
”Finns inget här.”
-
”Passar mig bättre att sitta och skriva.”
-
”Funkar bra med pedalen tycker jag. Har aldrig provat
handreglage.”
-
”Finns inte så många att använda på kliniken.”
-
”Jag har funderat på att testa men det har inte blivit av än. Jag
skulle gärna ha ett handreglage för att kunna stå upp och arbeta
mer.”
En följdfråga till ovanstående var om de skulle använda handreglage
om arbetsgivaren skulle köpa in detta. 33 personer svarade på frågan
varav 22 svarade JA, OFTA och JA, SÄLLAN. 11 personer svarade
NEJ.
Enkäten tog även upp frågor om den upplevda temperaturen och
ljudvolymen på arbetsplatsen. Av 37 personer som svarat svarade 28
8
JA och OFTAST på frågan om temperaturen är ok på arbetsplatsen, 9
svarade NEJ på frågan.
Tycker du att ljudvolymen är ok på din arbetsplats?
11
Ja
16
Nej
Oftast
10
N 37
Fler än hälften av de tillfrågade svarade NEJ eller OFTAST på
ovanstående fråga och de fick då skriva textsvar på vilken typ av ljud
de störs av och hur ljudvolmen skulle kunna förbättras. Det kom in 16
stycken textsvar så antagligen valde några personer som även svarat
JA på frågan att skriva en förklaring. Ett antal personer svarade att de
ofta störs av ljud från kollegor, både andra vårdadministratörer men
även annan personal som befinner sig antingen i samma rum eller
utanför rummet. Ett par kommenterade också att de försöker arbeta
med stängd dörr men att ”syret tar slut” så det bara fungerar kortare
stunder.
På frågan om de använder hörlurar som stänger ute störande ljud
svarade 34 personer NEJ och VET EJ och 3 personer svarade JA på
frågan.
Vårdadministratörerna fick även svara på frågan om de tycker att
arbetsmiljön städas tillräckligt ofta och av 36 personer som svarat
svarade 18 personer JA på frågan och 12 personer svarade NEJ. 6
personer hade ingen åsikt.
De fick till denna fråga även skriva textsvar om de hade andra åsikter
gällande temperatur, rengöring, luft etc. Av de 16 svar som kom in
svarade 7 att temperaturen ofta är ojämn. Det är för varmt på
9
sommaren och för kallt på vintern. Flera kommenterade även att luften
var torr och att kontorsmiljön inte städas tillräckligt ofta. Golven
städas en gång i veckan men resterande utrymme städas för sällan. Det
kom även in en kommentar om att det kan vara svårt att få berörda
arbetsledare att lyssna vid påpekande om luft, ventilation och
städning.
VAD TYCKER VÅRDADMINISTRATÖRERNA KAN
FÖRBÄTTRAS PÅ ARBETSPLATSEN VAD GÄLLER
MÖBLER, TEKNIK OCH MILJÖ?
Om de hade svarat RELATIVT NÖJD eller MINDRE NÖJD på
frågan om hur nöjda de var med sin arbetsstation idag vad gällde bord,
stol, skrivbordsutrustning etc. så fick de skriva textsvar om hur
arbetsstationen skulle kunna bli bättre. Det kom in 8 svar på denna
fråga och svaren var blandade. Återger svaren som citat enligt nedan:
-
”Då vi är flera om samma skrivbord/stolar/datorer då vi har flera
arbetsstationer vi sitter vid får jag alltid börja arbetspasset med
att ställa in höjd med mera. Hade varit skönt att ha ett ”eget”
skrivbord och stol.”
-
”Jag tycker att alla ska få chansen att gå igenom sin arbetsplats
med en ergonom och att detta ska ske automatiskt och inte att man
ska behöva efterfråga det.”
-
”Bättre hörlurar. Större arbetsyta vad det gäller bord.”
-
”En matta att stå på. Ett ergonomiskt eget tangentbord.”
-
”Skulle behöva en ny stol.”
-
”Eget rum. Skulle vilja ha mer möjlighet att stå och skriva, bordet
finns men inte handreglaget.”
-
”Ny stol.”
-
”Skulle nog vara bra med ett höj- och sänkbart skrivbord.
Eventuellt så att man kan stå upp och arbeta om det skulle funka
bra.”
10
På den sista frågan i enkäten fick de fylla i textsvar med övriga åsikter
och idéer om vad som skulle kunna förbättra och/eller underlätta
arbetet och svaren var blandade. Åsikter om handreglage, hörlurar
som stänger ute störande ljud, eget rum, större skrivbord och bättre
ventilation var några av svaren som kom in. Det kom även
idéer/åsikter om att det tidigare funnits möjlighet att boka massage på
arbetstid men att detta nu är bortplockat. Ett par av de som svarade
uttryckte även en önskan om att träffa en ergonom för att gå igenom
arbetsplatsen och kunna förbygga eventuella arbetsskador som kan
uppstå. Även enklare idéer som instruktionspapper för stolar kom in.
KÄNNER VÅRDADMINISTRATÖRERNA TILL HUR
ARBETSMILJÖN BÖR VARA UTIFRÅN VAD
ARBETSMILJÖLAGEN SÄGER?
Vet du hur arbetsmiljön bör vara om man ser till vad
arbetsmiljölagen säger?
9
Ja
Nej
19
Delvis
9
N 37
De flesta av de tillfrågade svarade JA eller DELVIS på denna fråga
och har alltså koll på hur arbetsmiljön bör se ut om man ser till vad
lagen säger.
11
DISKUSSION
METODDISKUSSION
Innan jag valde inriktning på mitt arbete hade jag ett antal inriktningar
som jag var intresserad av men jag ville välja ett ämne som dels
kändes viktigt ur en ergonomisk synvinkel men även ett ämne som jag
relativt enkelt skulle kunna ställa frågor om och ta reda på hur det ser
ut idag. Jag kände till viss del till hur arbetsmiljön ser ut idag med
tanke på att jag haft fyra LIA-perioder (lärande i arbete) inom vården
men jag ville även ha synpunkter från de vårdadministratörer som
arbetar idag. Vad de tycker om den arbetsmiljö de arbetar i dagligen
och hur denna eventuellt skulle kunna bli bättre.
När jag skickade ut min webbenkät använde jag en hemsida som hette
FluidSurveys.com. Det var enkelt att konstruera frågorna och jag
valde att göra en enkät som skulle ta omkring fem minuter att svara
på. Innan jag skickade ut enkäten valde jag att testa den på en bekant
som studerar till vårdadministratör på en annan skola i Sverige. Hon
lämnade sina synpunkter innan jag slutligen skickade ut den till
vårdadministratörerna via mejl.
Jag är väldigt nöjd att jag fick så pass många svar och att flera tog sig
tid att skriva egna textsvar baserat på vad de svarat på frågorna. Det
gav mer substans till svaren än om jag enbart fått svar på
kryssfrågorna.
I efterhand så hade jag gärna haft ett par intervjuer för att få
utförligare svar på hur arbetsmiljön bör se ut och vilka ergonomiska
hjälpmedel vi vårdadministratörer skulle kunna använda oss av, men
jag valde istället att söka denna information på internet.
Jag hade även kunnat skicka ut min enkät till vårdadministratörer som
arbetar på vårdcentral för att se om det hade varit någon skillnad på
svaren.
12
Det hade även varit intressant att göra intervjuer med chefer/ansvariga
för att höra hur de ser på arbetsmiljöfrågor och vad det finns för
möjlighet för mig som anställd att påverka hur arbetsmiljön ser ut på
min arbetsplats.
RESULTATDISKUSSION
Det var intressant att läsa resultatet av enkäten och jag är nöjd med de
svar jag fick, framförallt textsvaren där de kunde skriva egna
kommentarer, åsikter och idéer om arbetsmiljön. Jag känner att jag
fick svar på de frågeställningar jag hade innan jag skickade ut enkäten.
På första frågan om vad de tyckte om sin arbetsplats svarade 89 % att
de var helt nöjda eller relativt nöjda, men det kom ändå in flera idéer
vad gäller hur arbetsmiljön skulle kunna förbättras och även hur den
skulle kunna anpassas för att passa just den enskilde personen
ergonomiskt.
På frågan om ljudvolymen är ok svarade 21 personer nej eller oftast.
De svarade att störande ljud ofta kommer från pratande kollegor, både
i samma rum men även kollegor som befinner sig utanför i exempelvis
lunchrum. Endast 3 personer av 37 som svarat använder hörlurar som
stänger ute störande ljud och detta skulle kunna vara en idé till
förbättring.
Flera av vårdadministratörerna kommenterade att arbetsmiljön bör
städas oftare. I faktadelen beskriver jag vad Arbetsmiljöverket har för
bestämmelser och riktlinjer vad gäller arbetsmiljö och rengöring. De
skriver att en arbetsmiljö som upplevs som ”torr” ofta kan bero på
dammig miljö. Enligt kommentarerna jag fick i enkäten städas golven
en gång i veckan men det gäller inte resterande möbler i rummet. Att
rengöra alla möbler och all utrustning i varje rum tar tid och ett tips
kan därför vara att varje rum/arbetsplats utrustas med ett enklare
”städkit” och att det ges tid till att städa när det finns behov. Både
dator och möbelytor bör dammas, både av hygieniska skäl men även
för att om möjligt förbättra luften.
13
En annan idé som kom fram under de fria textsvaren var ”…att alla
ska få chansen att gå igenom sin arbetsplats med en ergonom och att
detta ska ske automatiskt och inte att man ska behöva efterfråga det.”
Detta tycker jag borde vara en självklarhet på varje arbetsplats. Vi
spenderar en stor del av vår tid på arbetsplatsen och det är viktigt att
arbeta förebyggande vad gäller skador som kan uppstå vid exempelvis
felbelastning, felaktig arbetsställning och hörselpåverkan.
Att så många som 72 % svarade ja eller ibland på frågan om de brukar
stå upp och arbeta är positivt eftersom variation i arbetsställning är bra
för kroppen.11 81 % använder dock inte handreglage idag så jag antar
att de står upp när de gör andra arbetsuppgifter än lyssnar på diktat
och skriver anteckningar. Flera av de som svarat verkar dock nyfikna
på att testa handreglage om det finns tillgängligt och det kanske vore
något att se över och eventuellt köpa in så att möjligheten finns för de
som vill prova.
Min förhoppning är att chefer/ansvariga på arbetsplatserna kan ta del
av denna uppsats och se vad vårdadministratörerna tycker om sin
arbetsplats idag. Ta del av både de positiva svaren som att de flesta är
helt eller relativt nöjda med sin arbetsstation som den ser ut idag men
även ta till sig de förslag på förbättringar som framkom i enkäten. Att
ekonomi spelar stor roll vid inköp av olika hjälpmedel och att allt
måste inhandlas genom offentliga upphandlingar kan göra att det kan
ta tid och att det inte finns möjliget att genomföra alla förslag, men
även små medel skulle kunna förbättra en arbetsmiljö.
Om man vill arbeta vidare på detta ämne skulle man kunna forska i
hur inköpen ser ut idag, vilken chans vi anställda har att påverka inköp
som kan göra arbetsmiljön bättre för oss eller om ekonomin inom
landstinget är så pass ansträngd att vi måste köpa egna hjälpmedel. Jag
hade även velat veta mer om hur vår hörsel blir påverkad eftersom att
lyssna på diktat och skriva anteckningar är en av de största
arbetsuppgifterna vi har.
11
publikt.se - 2015
14
KÄLLFÖRTECKNING
Internetkällor i alfabetisk ordning:
Arbetsmiljöverket, 2015-02-26
http://www.av.se/teman/kontor/faq/?AspxAutoDetectCookieSupport=
1
http://www.av.se/dokument/afs/afs2009_02.pdf
http://www.av.se/teman/datorarbete/forebygg/lokaler/fordjupning_ven
tilation.aspx
Arbetsmiljöupplysningen 2015-02-26
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Ont-i-kroppen/
Ergoff 2015-05-04
https://www.ergoff.se/ljudabsorbenter/616-sound-off.html
Medarbetarportalen 2015-02-26
http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1405/1405487_datorarbe
te_checklista.pdf
NetOnNet 2015-05-04
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-horlorar/horlurar/slutna/philipsshp260000/194225.3198/
Prevent 2015-02-26
http://www.prevent.se/Arbetsmiljoarbete/Om-arbetsmiljo/
Publikt 2015-05-07
http://www.publikt.se/artikel/sta-ratt-din-halsas-skull-16983
15
Bildkällor
Sida 2 - pekdon
https://www.ergoff.se/centrerade-styrdon-rollermouse-mousetrapperetc/32-rollermouse.html
Sida 2 - hörlurar
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-horlorar/horlurar/slutna/philipsshp260000/194225.3198/
Sida 3 - ljudabsorbent
https://www.ergoff.se/ljudabsorbenter/616-sound-off.html
16
MISSIVBREV
BILAGA 1
2015-04-12
Hej!
Mitt namn är Sandra Asp och jag läser andra året på
vårdadministratörsprogrammet i Kristinehamn.
Just nu skriver jag mitt examensarbete som bland annat kommer att
handla om vilka tekniska hjälpmedel som finns för oss
vårdadministratörer och hur den optimala arbetsplatsen skulle se ut.
Jag kommer också ta reda på vad ni tycker om er arbetsplats som den
ser ut idag och hur denna eventuellt kan bli bättre.
För att få svar på detta skickar jag ut en enkät till 40
vårdadministratörer som arbetar på ett större sjukhus i Värmland.
Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på och jag är tacksam om ni har
tid att svara inom de närmsta dagarna.
Följ länken för att svara på
enkäten: http://fluidsurveys.se/surveys/sandra-asp/den-optimalaarbetsplatsen/
Vid frågor får ni gärna kontakta mig.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Sandra Asp
YH5 Presterudsskolan Kristinehamn
PÅMINNELSEBREV
BILAGA 2
2015-04-21
Hej!
För cirka en vecka sedan skickade jag ut en enkät för att ta reda på vad
ni vårdadministratörer tycker om er arbetsplats och hur denna skulle
kunna bli bättre.
Jag saknar en del svar och skickar därför ut en påminnelse till alla.
Tacksam om ni kan svara under dagen eller i morgon.
Följ länken för att svara på enkäten.
http://fluidsurveys.se/surveys/sandra-asp/den-optimala-arbetsplatsen/
Om du redan svarat på enkäten eller av någon anledning inte kan/vill
svara kan du bortse från detta mail.
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Sandra Asp
YH5 Presterudsskolan Kristinehamn
ENKÄTUNDERSÖKNING
BILAGA 3
DEN OPTIMALA ARBETSPLATSEN
Här nedan följer några frågor om din arbetsplats/arbetsstation samt de
möbler och hjälpmedel som finns. Svara gärna på textfrågorna så
utförligt som möjligt.
Ålder
 0-25 år
 26-40 år
 41-55 år
 56-70 år
Antal år inom yrket
 Mindre än 1 år
 1 - 5 år
 5 - 10 år
 10 - 20 år
 20 år eller mer
Vilken typ av kontor har du?
 Eget kontor
 Flexkontor (ingen egen plats)
 Delar rum med kollega, fast plats
 Annat, vad?
Hur nöjd är du med din arbetsstation vad gäller bord, stol,
skrivbordsutrustning, mus/pekdon, hörlurar etc.?
 Helt nöjd
 Relativt nöjd
 Mindre nöjd
 Inte alls nöjd
Om mindre nöjd eller inte alls nöjd, vad skulle kunna bli bättre
med din arbetsstation?
Beskriv gärna så utförligt som möjligt. Vad saknas för att du skulle bli
helt nöjd?
Är din arbetsstation ergonomiskt utformad för att passa just dig?
 Ja
 Nej
 Delvis
Om ja eller delvis på tidigare fråga, hur är den ergonomiskt utformad
för att passa dig?
Beskriv gärna vilka möbler, tekniska hjälpmedel som finns.
Har du möjlighet att påverka inköp av tekniska hjälpmedel, möbler etc.
till din arbetsstation för att de ska passa just dig?
 Ja
 Nej
 Beror på vad som köps in
 Vet ej
Brukar du stå upp och arbeta?
 Ja
 Nej
 Ibland
Brukar du använda handreglage?
 Ja
 Nej
 Ibland
Om nej, varför använder du inte handreglage?
Frisvar
Om din arbetsgivare skulle köpa in handreglage, skulle du då använda
detta?
 Ja, ofta
 Ja, sällan
 Nej
Tycker du att temperaturen är ok vid din arbetsstation?
 Ja
 Nej
 Oftast
Tycker du att ljudvolymen är ok på din arbetsplats?
 Ja
 Nej
 Oftast
Om nej eller oftast, vilken typ av ljud störs du av och hur skulle
ljudvolymen kunna förbättras?
Frisvar
Använder du hörlurar som stänger ute störande ljud?
 Ja
 Nej
 Vet ej
Tycker du att kontoret/miljön du vistas i städas tillräckligt ofta?
 Ja
 Nej
 Ingen åsikt
Har du några andra åsikter/svar gällande temperatur, rengöring, luft
etc.?
Frisvar
Vet du hur arbetsmiljön bör vara om man ser till vad arbetsmiljölagen
säger?
 Ja
 Nej
 Delvis
Övriga kommentarer/åsikter om arbetsmiljö, din arbetsstation,
ergonomi etc. Idéer som skulle förbättra och/eller underlätta ditt
arbete?
Frisvar