Sammanställning från föräldramöte

Föräldramöte i Barkarö
För ett par dagar sedan träffades vi i matsalen och diskuterade ett coachande
förhållningssätt och hur detta kan göra eleverna mer delaktiga i sin egen process när det
gäller att inhämta kunskaper. Vi pratade också om vad som bygger motivation och hur vi
tillsammans kan skapa förutsättningar för våra barn att bli mer medvetna om sina
styrkor, goda egenskaper och resurser? Vi talade också om vikten av ett gott samarbete
mellan hem och skola som en viktig del.
Vi fick chansen att ställa lite frågor om hur det ser ut idag och vad som redan händer när
det gäller samarbete och vad ni som föräldrar uppskattar i er samverkan med skolan.
Vi pratade även om framtiden och vad man ser som en positiv utveckling. Som vi ser det
händer mycket av detta redan men i arbetssättet jobbar vi alltid med att skapa målbilder
för vart vi ska, att ta ut en riktning.
Nedan har vi sammanställt era svar som ni skrev på post-it lappar. På flera lappar stod
det samma saker och vi har tagit oss friheten att baka ihop dessa.
Fråga 1
Saker som vi föräldrar gör som vi är nöjda med som bygger samarbete med
skolan
Vara en bra kamrat – prata om hur man är det
Empati/Sympati
Följer råd och instruktioner
Engagerade i barnen
Nyfiken, visa intresse
Få barnen att vilja lära sig
Hur man beter sig/vara en bra kompis
Vara frågvis, vad har hänt idag, visa intresse
Delaktig på utvecklingssamtal
Vi ställer frågor varje dag för att stödja lärarens roll
Vi besöker skolan
Pratar mycket om vad de gjort och vad de tycker om
Försöker ha bra kontakt med lärarna
Visar intresse för skolarbetet
Reflekterar över dagen
Följa individuella utvecklingsplanen
Gemenskap mellan barnen efter skolan
Pratar peppande om skolan
Engagerar mig i barnets skoldag
Kontakt mellan föräldrar
Pratar om allas lika värde
Pratar om hur man är en bra kamrat
Berömma prestation
Ge feedback till skolan genom kontakt på olika sätt, exempelvis enkäter
Fokuserar på det som varit bra i skolan
Förmedla en bra bild av skolan
Hjälpa till med läxor
Gå igenom dagen med barnet. Vad har varit bra? Mindre bra?
Fråga 2
Saker som skolan gör som vi föräldrar uppskattar
En fungerande kommunikation
Bra och snabb info via mail
Tekniska lösningar för att underlätta kommunikation
Positivt klimat
Pedagogerna ger oss sin tid när vi hämtar och lämnar
Förtroende för lärarna
Relationsbyggande
Veckobreven
Om något har hänt så berättar personalen det vid hämtning av barnet
Utvecklingssamtal
Bloggen
Dialoger
Fadderskapet
Björkenmöten
Inbjudna till att vara med på skolan
Kontakten med lärare (ringa hem, dialog)
Fritids
Att vi vuxna pratar och är öppna med varandra
Barnen uppskattar leken
Bra bemötande
Pedagogerna
Enkelhet/smidighet
Bra information, positiv stämning, ordning och reda
Direktkontakt med personalen
Trivselgrupper
Jag får säga vad jag vill
Öppenhet ifrån skolan när föräldrar tar kontakt
Öppet hus där barnen visar vad de gjort
Björkenmöte där barnen uppträder
Att skolan uppskattar när föräldrar besöker skolan
Alla får vara med
Ekenmötet med föräldrarna
Veckoregler
Trevligt kort innan skolstart
Sammanhållningen
Alla hjälps åt
Unikum
Förutom utvecklingssamtalen är det ganska lite information (fortlöpande)
Barn känner sig trygga
Snabb respons/handlingskraft
Att många ser och bryr sig i skolan, ordning, kontroll
Snälla lärare
Barnen känner igen alla lärare
Tydlig information
Feedback när det händer något
Elevledda utvecklingssamtal
Stöd ifrån skolan när det behövs
Visat hemsida med pedagogiska spel
Fråga 3
Om vi skulle ses om ett år, vad är några saker som har hänt som ni skulle
vilja berätta för oss
Längtar till skolan efter lov
Individuell positiv feedback veckovis om ens barn
Barnen visar glädje och vilja att lära sig
Fin gemenskap i klassen
En bra stämning på skolan
Mer individanpassad undervisning
Ökad självkänsla hos barnen
Att de har lärt sig att söka information
Nästa gäng vill vi ha en Ipad att skriva på 
Trygga barn
Barnen känner sig sedda och att de duger som de är
Att de är engagerade och få göra sin röst hörd
Att få vara delaktig
Det finns nya verktyg för arbetsro
Mer coachande
En positiv anda
Bättre självförtroende
Fortsatt trygghet
Goda resultat
Gå utanför boxen
Lärare som utmanar sig själva och eleverna
Att mitt barn kan stå upp för sitt handlande och trivs i skolan
Nyfikenheten ökar
Att barnet är på rätt väg att ta ansvar för sitt lärande
Att de vet vad de är bra på, styrkor (lyft självkänsla)
Att de har lust att lära
Glada och engagerade barn som vill och tycker att det är kul i skolan
Barnen berättar självmant om skolan när de kommer hem
200-dagaras festen
Fortsatt lycka över att få gå till skolan och nyfikenhet på lärande
Mer självständiga och delaktiga barn
Lustfyllt lärande
Lusten att lära – glädje – utan hot och mutor 
Kritiskt tänkande
Våga fråga
Ha vänner
En märkbar självständighet hos barnen
Delaktighet och coachande förhållningssätt ger bra klasser och tryggare barn