Full kontroll över lager & logistik Full kontroll över lager

p r o d u k t i n f o r m a t i o n
WMS
Full kontroll över
lager & logistik
Bitlog WMS är namnet på vårt innovativa och kraftfulla logistik-/produktionssystem. Bitlog WMS rationaliserar såväl den fysiska lagerhanteringen som hela order- och produktionsprocessen, vilket resulterar i lägre kostnader och ökad effektivitet. Skalbarhet, flexibel parameterstyrning
och enkel installation/användning gör Bitlog WMS till ett optimalt system för att effektivisera driften av företag inom
handel/distribution samt tillverkning. Bitlog WMS används
idag av hundratals brukare, och av företag från 10 till över
1000 anställda, på flera kontinenter.
p r o d u k t i n f o r m a t i o n
Mer än bara ett WMS-system
Jämfört med traditionella Warehouse Management System (WMS)/handdatorsystem har Bitlog WMS fler
funktioner. Traditionella WMS-system fokuserar på handhavandet på lagret (plockprocesser, handdatorinterface
mm). Bitlog WMS är givetvis utrustat med dessa funk-
tioner, men också med många andra, och tar därför ett
bredare grepp om distributions och tillverkningsprocessen: systemet optimerar inte bara lagerhantering och
produktion, utan allokerar även uppdrag samt effektiviserar den totala order- och leveransprocessen.
Med Bitlog WMS får du en effektivare produktion, minskade kostnader och nöjdare kunder.
Effektivisera ditt företag
Automatisk sampackning av order, automatisk hantering
av fasta leveransdagar, minskat antal restleveranser, bättre överblick av orderflödet, smidig fördelning av produkter vid bristsituationer samt användarvänliga klienter.
Detta är bara några av alla funktioner i Bitlog WMS.
Bitlog WMS kan även med fördel användas av tillverkande företag. Systemet ser till att rätt material finns tillgängligt, på rätt plats och vid rätt tillfälle, med hjälp av automatiska påfyllnadsuppdrag. Tid kan rapporteras enkelt,
vilket ger korrekta efterkalkyler.
Tack vare att Bitlog WMS tar ett helhetsgrepp över allt –
från inleverans och produktion till utleverans – uppnås
väsentligt ökad effektivitet. Det finns exempel på kunder
som har hämtat hem sin investering på så kort tid som
tre månader.
Skalbart standardsystem
Oavsett om ni är ett mindre företag med 10 medarbetare
eller en koncern med 1000-tals anställda finns det alltid
en Bitlog WMS-version för just er! Systemet är mycket
skalbart samt enkelt att installera, och tack vare flexibel
parametersättning kan Bitlog WMS driftsättas på mycket
kort tid. Systemet kan användas med eller utan hand-
datorer (Bitlog WMS stöder både iPod/iPad och Windows
Mobile).
Senaste tekniken
Teknikutveckling är för oss inget självändamål, men teknisk innovation genererar högre kundnytta till lägre
kostnad, och leder dessutom till mer användarvänliga
programvaror. Bitlog WMS har nu kompletterats med
skräddarsydda appar för iPad, vilket ger kraftfulla mobila
klienter på lagret. Det här är ett exempel på teknikuveckling som leder till ökad effektivitet och enklare hantering
för lagerarbetarna.
På serversidan erbjuder vi ett flertal färdiga integrationer
mot de vanligaste affärssystemen. Om en integration saknas kan vi i de flesta fall ta fram denna.
Lagerprocesser
Inleverans
Med Bitlog WMS kan du ta emot godset direkt när det
anländer till kajen. Pallar och artiklar kan även märkas
med tillhörande streckkoder. Används pallhantering håller systemet reda på vilken kvantitet som skall placeras per pall för att underlätta för användaren. Saldot kan
göras tillgängligt för plock direkt vid inleverans, alternativt
används även ankomstkontroll och inlagringsfunktionen.
Automatisk utskrift av märketiketter kan göras i samband
med inleverans.
Ankomstkontroll och inlagring
Vid ankomstkontroll görs en manuell kontroll av inkommande gods, därefter sker inleveransen till lagret. Sys-
temet kan även, om pallhantering används, föreslå placering av pallar efter olika palltyper som är inlevererade
till inlagringsytan. Systemet håller då automatiskt kontroll
på lediga platser och kan lagra in pallen på bästa tänkbara plats enligt parameterstyrda inställningar. Allt för att minimera onödiga arbetsmoment och skapa en så effektiv lagerhantering som möjligt.
Påfyllnadshantering
Med påfyllnadshantering håller systemet automatiskt
reda på vilket antal varor som skall vara tillgängligt på
plockplatserna. Om nivån understiger inställningen skapas ett påfyllnadsuppdrag per automatik. Dessutom
prioriteras påfyllnadsuppdragen för att minimera risken
att plockplatsens kvantitet inte räcker till kundorderplock.
Kundorderplock
Automatisk sampackning av order till samma mottagare
p r o d u k t i n f o r m a t i o n
är standard i Bitlog WMS. Systemet hanterar även plockzoner, plockområden och annat som effektiviserar plockflödet. Vid handdatorplock får man dessutom kontroll på exakt vilken produkt som är placerad i vilken kartong.
En annan funktion är att systemet kan föreslå plock från
bästa tänkbara plats. Systemet stöder FIFO-plock, prioriterat plock från standardplats samt automatisk dirigering
till buffert vid stora kvantiteter. Det går också att skapa
batchplock (funktion att plocka flera liknande kundorder
samtidigt).
Pallplock är mycket användbart vid frekventa palleveranser. Om en hel pall ska plockas till kund föreslår systemet automatiskt pallplock. Med pallplock uppnås även
full spårbarhet från inleverans till kundorder.
Utskeppning
Frakthandlingar kan genereras direkt från systemet, detta görs genom att skapa underlag till externt frakthandlingsprogram som genererar utskriften på skrivaren. Olika sätt kan användas för att snabbt bekräfta ett plock på
bästa sätt. Följesedel genereras per automatik av Bitlog
WMS och PDF-kopia sparas på servern för arkivering.
Inventering
Inventeringsunderlag skapas enkelt i Manager-klienten
och tilldelas inventerarna. Inventeringen kan sedan följas
löpande i Manager varefter lagret räknas. Man kan sedan
enkelt räkna om differenser och uppdatera affärssystemet med inventeringsresultatet.
Bitlog Production (tillval till Bitlog WMS)
Förenkla tillverkningsprocessen
Bitlog WMS kan enkelt kompletteras med en modul, Bitlog Production, som är speciellt anpassad för tillverkande företag. Genom att utveckla stöd för tillverkningsprocessen och samtidigt införa en avancerad tidsuppföljningsfunktion, uppnås en väsentligt ökad effektivitet
inom produktionsprocessen. Allt detta är färdigintegrerat
med ert affärssystem vilket leder till kort implementeringstid och säker drift.
portering ökar möjligheten att göra korrekta efterkalkyler
– utan tidskrävande manuella administrationsinsatser.
Exempel: När en operation startas stämplar en person eller en grupp in på tillverkningsordern. Därefter åter-
rapporteras produktionsmängden löpande och systemet håller reda på hur mycket tid som läggs ned på respektive tillverkningsorder. Det är även möjligt att arbeta med
flera tillverkningsorder samtidigt, systemet håller då reda
på och fördelar tiden på respektive tillverkningsorder.
Rätt material på rätt plats vid rätt tid
Bättre överblick Bitlog Production styr materialförsörjningen per produktionsplats: genom enkla inställningar övervakar systemet
att material som behövs för produktionsprocessen fylls
på vid behov. Detta minskar risken för materialbrist vid produktion, vilket höjer effektiviteten.
Bitlog Production beräknar löpande vad, och hur mycket, som kan tillverkas baserat på tillgängligt material. Detta presenteras i en översiktsbild, vilket innebär att
produktionspersonal och planerare ser direkt hur mycket
som kan tillverkas per tillverkningsgrupp. Igångsättning
och rapportering av tillverkningsordern sker i ett användarvänligt gränssnitt, vilket bland annat minskar utbildningstiden för ny personal.
Exempel: När operatören startar en tillverkningsorder
kontrollerar systemet att material finns vid produktionsplatsen och om det saknas material skickas automatiskt
en signal till lagerpersonalen om påfyllning. Dessutom
ser operatören på skärmen exakt hur mycket som ska
och kan produceras under dagen, vilket minskar behovet
av tidsödande intern kommunikation. Detta leder till att
produktionspersonalen kan fokusera på det som de kan
bäst – att producera!
Tidsbesparande återrapportering
I Bitlog Production finns ett inbyggt stöd för att stämpla
in och ut på tillverkningsorder. Detta kan även integreras
med tidrapporteringssystemet för att öka effektiviteten ytterligare. Genom den förenklade hanteringen av tidrap-
Avancerad ledtidsberäkning
Genom att Bitlog Production kontinuerligt beräknar vad
som kan tillverkas, kan samma information användas för
att beräkna leveransdatum på kundorder. Systemet räknar ut det totala flödet, från inköp/tillverkning och ända
fram till kundorder, vilket leder till automatik i leveransdatumberäkningen. Ett försenat inköp kan resultera i förseningar i produktionen, vilket i sin tur kan orsaka leveransproblem. Genom att få bättre överblick ökar
kundnöjdheten och effektiviteten.
p r o d u k t i n f o r m a t i o n
Funktionsspecifikation
Lagerhantering
Lagerflytt
Lagerplatser
• Flytta dina produkter inom lager mellan hyllplatser eller mellan olika fysiska lager.
• Systemet hanterar flera lagerplatser, dessa kan även
grupperas som plocksiter. En plocksite kan innehålla en
eller flera lagerplatser och används för att gruppera ihop
flera lagerplatser till ett och samma fysiska lager.
• Varje lagerplats kan sedan hantera hyllplatser, en hyllplats kan vara ett pallställ eller en hylla där man placerar
produkter.
Plockzoner
• Plockzoner används inom en lagerplats och används
för att automatiskt dela upp plockförslag per specifika
produkter eller, till exempel, ett säkerhetslager.
Plockområden
• Plockområden är ett sätt att enkelt sortera plocklistans
rader per hyllplatser.
• Denna funktion används även när man vill integrera
med exempelvis plockautomater.
Plock
• Många typer av plock stöds, till exempel plock av enskilda plockförslag eller batchplock av flera plockförslag
samtidigt.
Inleverans
• Varje inleverans kan placeras på valfri hyllplats, systemet håller sedan reda på hur många som ligger på
vilken hyllplats. Stöder även FIFO-plock.
Pallhantering
• Vid inleverans håller systemet automatiskt reda på lediga pallplatser och föreslår placering av pallen beroende
på palltyp och ledig plats.
• Även i plockfunktionen kan pallar hanteras. Systemet
känner då av den mest optimala plocksituationen för en
specifik order. Är det en kvantitet som finns i en pall föreslås automatiskt hela pallen i plockförslaget.
• Kombineras ofta med plock av mindre kvantiteter från
standardplatser.
• Pallhantering i kombination med påfyllnadsfunktionen
ger en mycket effektiv och tidsbesparande lagerhantering.
Plockplatser med påfyllnad
• En artikel kan ha en fast plockplats och flytande lager i buffert.
• Påfyllnad:
• Stöd för ankomstkontroll.
– Man anger enkelt påfyllnadsnivå och systemet kan sedan automatiskt föreslå påfyllnadsuppdrag så att plockplatsen bibehåller plockbart antal.
• Möjlighet att ge förslag på placering av produkt.
Inventering
• Skapa dina inventeringsunderlag baserat på produkt
eller hyllplatsintervall.
bitlog wms som ipad-klient:
•All lagerhantering sker med iPad helt papperslöst.
•Avancerad WMS-funktionalitet såsom batchplock, pallhantering, full spårbarhet m.m.
•Följ upp alla lagertransaktioner på tid och användarnivå med färdiga statistikfunktioner.
•Öka effektiviteten genom att ha all information tillgänglig på ett enkelt och tydligt sätt.
Flytande lager
•Kräver låg bandbredd – går att använda över 3G nätet vid t.ex. externa lager.
•Minska felplock genom att koppla till en extern streckkodsläsare för verifiering av hyllplats, artikelnummer etc.
– Systemet prioriterar även påfyllnadsuppdragen så att de med akut brist på plockplatsen priori-
teras högst.
p r o d u k t i n f o r m a t i o n
Säljorderoptimering
Med Bitlog WMS får du även följande funktioner (som
ofta saknas i traditionella WMS-system):
Automatisk ledtidsberäkning
• Systemet beräknar per automatik leveranstider på
samtliga inneliggande kundorder baserat på parameterinställning, och tar automatiskt hänsyn till förändringar
som görs på inköpsorder eller tillverkningsorder.
enkelt att se leveranshistorik där detaljerad information
finns om varje leverans, som till exempel leveranstider
och följesedelsinformation. Informationen kan även enkelt exporteras till Excel för vidaresändning till kund.
Fördela produkter enkelt vid bristsituation
• Förutom automatisk ledtidsberäkning statusflaggar Bitlog WMS samtliga säljorderrader med mer än 10 leveranstatusar. Man kan t.ex. per orderrad se om order
plockas, väntar på plockning eller inväntar samleverans.
• Normalt tilldelas produkter säljordrarna enligt FIFOmodellen, så att de som har lagt sin order först skall få
sin kvantitet. Det är ju logiskt, men problem kan uppstå
om man har begränsad tillgång av en produkt men vill se
till att många kunder får några få produkter, istället för att
få kunder får stora kvantiteter. Detta löses enkelt i Bitlog
WMS, fördelningen kan till och med göras innan inleveransen är gjord. Det går även att knyta ihop en säljorderrad med en specifik inköpsorderrad.
Automatisk fraktdebitering
Automatisk hantering av fasta leveransdagar
• Frakttariffer och fraktfrinivåer kan enkelt läggas på
kunder och kundkategorier. Frakten räknas sedan ut automatisk och läggs på kundordern vid utleverans.
• Ställ enkelt in per kund eller leveransvillkor vilka veckodagar som leverans skall ske till kund. Därefter
hanterar systemet detta automatiskt så att plock sker på
rätt dag – oavsett hur säljordern har registrerats i affärssystemet.
Full kontroll över orderstocken
Minska antalet små restleveranser
• Låt små restleveranser vänta in nästa beställning på
kund: kommer ingen ny inleverans in till lagret levereras
ordern efter ett par dagar per automatik. Denna funktion
är mycket flexibel och ställs enkelt in i systemet. Detta
gör att arbetstoppar vid restorder minskar och fraktkostnaden kan sänkas då färre leveranser skickas till kund.
Användarvänliga klienter ger rätt information
• I Manager-klienten får användarna snabbt rätt information om var en order är i leveranskedjan. Man kan exempelvis få en översikt över alla orderrader för en viss
kund med exakt information om varför inte ordern är
skickad med beräknade leveransdatum. Det går även
Enterprise-funktionalitet
För en koncern med multipla fysiska lager och säljbolag i
flera länder finns en Enterprise-version av Bitlog WMS
som stöder:
centrallagerfunktionaliteten får man bland annat auto-
matisk ledtidsberäkning mellan bolagens säljorder.
Multipla bolag
Med den avancerade bokningsfunktionaliteten kan ni reservera produkter till säljbolag eller specifika kunder.
Bitlog WMS övervakar att rätt säljbolag får rätt kvantitet,
säljbolaget kan i sin tur fördela produkter till specifika
kunder och på så sätt säkerställa hög servicegrad.
Stöd för flera fysiska lager (med olika inställningar per lager) och flera olika bolag.
Centrallagerfunktionalitet
Har ni behov av att leverera produkter från centrallager i ett eller flera länder? Detta stöds i Bitlog WMS. Med
Reservera produkter till säljbolag och kunder
Versionsmatris
Bitlog WMS Bitlog WMS Bitlog WMS
Bitlog
EnterpriseAdvanced StandardProduction
Funktioner i Bitlog WMS
Integrera mot valfritt affärssystem
Inventering
X Bitlog
X Production
är ett tillval
X
X
X som lämpar
sig för till-
X
X
verkande
X
X
företag som
använder
X
X
X
Bitlog wms.
X
X
X
Standard,
eller högre
X
X
X
version.
X
X
X
Lagerflytt
X
X
X
Flytande lager – FIFO-plock och batchhantering
X
X
X
Pallhantering
X
X
Påfyllnad av plockplatser
X
X
X
Plock från fasta plockplatser
X
X
X
Mobil lagerhantering med Windows Mobile handdatorer
X
X
Mobil lagerhantering med Apple iPad
X
X
X
Säljorderoptimering
Automatisk ledtidsberäkning
X
X
X
Full kontroll över orderstocken
X
X
X
Automatisk fraktdebitering
X
X
X
Automatisk sampackning av order till samma adress
X
X
X
Fördela produkter vid bristsituation
X
X
X
Gruppera säljorderplock i köer
X
X
X
Reservera produkter till säljbolag och kunder
X
Stöd för flera företag och centrallagerhantering mellan dessa
Stöd för ett fysiskt lager – flera lagerplatser
Stöd för flera fysiska lager
Stöd för anpassningar i användarklienter (plugins)
Plockzoner inom ett lager
Plockområden inom ett lager
Inleverans av produkter
Produktionsoptimering
Tidsbesparande återrapportering av material och tid
X
Påfyllnad av material till produktionsplatser
X
Automatisk loggning av tid på individ- eller lagnivå per operation X
Produktionsoptimering med hänsyn till tillgängligt material
X
Vissa avvikelser kan förekomma beroende på vilket affärssystem som används. Kontakta oss för mer information.
Bitlog WMS fungerar med:
Bitlog AB
Stockholm
|
08-643 68 00
|
Göteborg
|
|
[email protected]
Linköping
|
|
Eksjö
www.bitlog.se