Brevmall för beslut mm

Information
sid 1 (3)
Miljöskyddsenheten
2015-06-08
Till boende och verksamma
på norra delen av Torpön
Resultat från undersökning av misstänkta föroreningar vid Brandsnäs sågverk
på Torpön
Under våren 2015 har prover tagits där Brandsnäs sågverk tidigare låg. Provtagningen har gjorts
på initiativ av Länsstyrelsen Östergötland. Det huvudsakliga syftet med den här första
undersökningen har varit att få reda på om platsen är förorenad eller inte. Prover har tagits i
jord, grundvatten och på Sommens botten, i sedimenten. Vi har valt platser för provtagning där
det är mest troligt att man hittar föroreningar.
Vi har nu fått de allra första resultaten och vill därför informera om att proverna visar att
platsen är förorenad. Föroreningarna kommer från de kemikalier som användes för att skydda
virket mot blånadsskador. Den information vi har fått fram om föroreningarna ska nu
bearbetas. Så fort resultaten är klara kommer de att sammanställas i en rapport som också
innehåller en förenklad riskbedömning. Först då kan vi säga någonting om vilka risker
föroreningen innebär samt hur vi kan gå vidare. Vi kommer att informera när rapporten är
klar.
Som alltid när det gäller undersökningar av förorenad mark arbetar vi stegvis där resultatet från
en provtagning kan ge vägval för hur en eventuell nästa undersökning ska utformas. Detta görs
för att få säkrare resultat från undersökningarna och för att använda resurserna på ett effektivt
sätt. Det kan därför ta tid innan vi fått svar på alla våra frågor om föroreningssituationen i
området.
Har ni frågor eller vill ha mer information utöver vad som står i det här brevet, kontakta
Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland, tel: 010-223 54 56,
e-post [email protected]
Geira Torjusen, Länsstyrelsen Östergötland, tel: 010-223 54 61,
e-post [email protected]
Göran Kugelberg, Ydre kommun, tel: 0381-66 12 31,
e-post [email protected]
POSTADRESS:
BESÖKSADRESS:
TELEFON:
TELEFAX:
581 86 LINKÖPING
Östgötagatan 3
010-223 50 00
013-10 13 81
E-POST:
WWW:
ORGANISATIONSNR:
[email protected]
lansstyrelsen.se/ostergotland
202100-2270
sid 2 (3)
Bakgrundsinformation
Om undersökningen
För att få reda på om marken och sjöns sediment är förorenade av kemikalier gjordes under
våren 2015 en undersökning inom området där sågverket legat. Skälet till att platsen
undersöktes är att när sågen var i drift så doppade man virket med kemikalier som skulle
förhindra blånadsskador. Spill från doppningen kan ha hamnat i marken vid doppningskaret
och där doppat virke lagrades, och det var dessa platser som undersöktes. Medlet kan tränga
ner i grundvattnet och kan då ha runnit ut i sjön för att sedan hamna i sedimenten på sjöbotten.
Undersökning av sediment har därför också gjorts. Doppningsmedlet innehöll sannolikt
klorfenoler och dioxin och det är de ämnena som vi har letat efter i undersökningen.
Provtagningarna har gjorts av konsultföretaget SWECO som anlitats av Länsstyrelsen
Östergötland för att göra det här arbetet. Undersökningarna finansieras med medel från
Naturvårdsverket.
Hur har undersökningen utförts?
Prover har tagits där det är mest sannolikt att det finns rester av kemikalier. Enligt historiken
för Brandsnäs sågverk borde risken för spill ha varit störst vid de platser där man haft
doppningskaret uppställt, platsen där man sprutade virke och uppläggningsplatser för behandlat
virke. Eftersom sågverket låg nära sjön kan medel också ha runnit ut i sjön och fortfarande
finnas kvar i bottensedimentet. Prover på jord, grundvatten och sediment har skickats till
laboratorium för analys. I första hand har proverna analyserats på dioxin eftersom dioxiner
fastnar i högre grad i marken än klorfenoler.
Var proverna har tagits framgår av bifogad karta.
Vilka svar ger undersökningen?
Det här är den allra första provtagningen som görs på platsen. Undersökningen har därför varit
inriktad på att ta reda på om det överhuvudtaget fanns föroreningar här. Undersökningen ger
en översiktlig, generell bild av de risker som en förorening kan medföra och beskriver
föroreningssituationen vid de punkter där man tagit proverna. För att få svar på vilka områden
som är förorenade krävs en mer omfattande provtagning än den som gjorts nu.
Vad händer sedan?
När rapporten är klar och vi har resultaten i det första steget kan vi bedöma om vi bör gå vidare
med ytterligare undersökningar och om en framtida sanering kan bli nödvändig. För att göra
mer undersökningar måste vi söka ytterligare medel från Naturvårdsverket.
sid 3 (3)
Fakta träskyddsanläggningar och träskyddsmedel
Sedan lång tid tillbaka har träskyddsbehandling skett vid sågverk och impregneringsanläggningar. Syftet har varit att öka träets livslängd och skydda virket från angrepp av till
exempel bakterier, svampar och insekter. Olika metoder och produkter har använts och vissa av
kemikalierna har medfört föroreningar av miljön.
Exempel på träskyddsbehandling är tryckimpregnering och blånadsskyddsbehandling genom
sprayning eller doppning. Vid behandling mot blånad fanns tidigare både fasta installationer
och sådana där man sprayade, manuellt, direkt på virket ute på lagringsplatsen. Vid doppning
sänktes virket ner i kar fyllda med blånadsskyddsmedel. Klorfenolbaserade träskyddsmedel var
vanligt vid doppning och sprayning tills klorfenoler förbjöds 1977/1978. De klorfenolpreparat
som användes var i vissa fall, och i olika grad, förorenade med dioxiner. Båda dessa ämnen har
egenskaper som är farliga för hälsa och för miljö.