Avstängningsprocedur: Start/avstängning med fjärrkontroll

ALLMÄNNA INFORMATIONER
Startprocedur:
Tryck på knappen
för att starta startcykeln som sedan delas upp
i tre faser:startar startcykeln och den delas upp i tre faser:
Väntan på start: meddelandet (STAND-BY) visas:
om kompressorn varit avstängd vänta i 15 sekunder innan du startar
cykeln, i annat fall förblir kompressorn i väntan på att luft ska begäras
av tryckvakten.
Kompressorstart: kompressorn startar i konfigurationen “stjärna” och
meddelandet (TOM) visas
Driftsstart: efter fem sekunder ändras konfigurationen från stjärna
till triangel.
Efter två sekunder, om begärt av tryckvakt/transduktor, aktiveras den elektromagnetiska fyllningsventilen och meddelandet
(FYLLNING) visas.
Avstängningsprocedur:
Tryck på tryckknappen
för att aktivera avstängningsproceduren:
aktiveringen av den elektromagnetiska fyllningsventilen avbryts, tömningscykeln startar och meddelande (TOM) visas
blinkande, vid slutförd tömningscykel stängs kompressorn av och meddelandet “OFF” visas.
Start/avstängning med fjärrkontroll (REMOTE OFF)
Medelst “remote”-kontakten placerad på uttagsplinten, eller medelst en mjukvara på avstånd, är det möjligt att stänga av
eller starta kompressorn (fjärrkontrollen är endast aktiv om kopplingsdosan på maskinen först ställs på “ON”).
Denna inställning måste utföras av yrkeskunnig tekniker, en oväntad start av kompressorn kan orsaka olyckor på
personalen som eventuellt befinner sig i närheten av maskinen, tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuellt
orsakade skador.
Reglering av displaykontrasten
Med stillastående maskin (OFF-tillstånd) tryck på knapparna
och
kontrasten, reglerbar från 1 (+ mörk) till 20 (+ ljus) med knapparna
samtidigt går du in i konfigurationsmenyn för
och
, för att gå ur menyn tryck
, kontrastvärdet
sparas automatiskt i minnet.
Displaytillstånd under normal drift
Displaytillstånd vid start (visas i 5 sekunder)
Easy Tronic II
V.0.0.0
DAG/MÅN/ÅR
B - Displaytillstånd under normal funktion
(med mekanisk tryckvakt)
oljetemp.
driftstimmar
data
drift i
minuter
100°C h00001 m00
Tillstånd=stand-by
A - Displaytillstånd under normal drift
(med elektronisk trycktransduktor)
oljetemp.
tryck
100°C 9.5Bar
kompressorns tillstånd
C - Displaytillstånd under normal drift
(med elektronisk trycktransduktor och växelriktare)
oljetemp.
tryck
Tillstånd=stand-by
driftsprocent
100°C 9.5Bar 85%
kompressorns
tillstånd
I fallen A och C, för att visa driftstiden tryck på knappen
Easytronic II - Kod 197974000 - och 5 - 01/2007
Tillstånd=stand-by
kompressorns tillstånd
, visualiseringen visas i 20 sekunder.
1
ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR
Tryck på knappen
med stillstående maskin (OFF) för att gå in i meny över driftsparametrarna, i vissa fall är det
nödvändigt att först mata in ett lösenord för att få åtkomst till ändringarna, för att rulla igenom menyn använd knapparna
och .
0) ID kopplingsdosa (servicelösenord):
väljer igenkänningstecknet för kopplingsdosan, det är möjligt att välja flera namngivarkoder om flera kompressorer är
anslutna till samma RS485-linje.
1) Timförlarm (servicelösenord):
räkneverket reducerar automatiskt varje timma som maskinen har varit i drift, när räkneverket har nått 0 utlöser
kopplingsdosan underhållslarmet.
Räkneverket med tecknet (-) framför anger antalet timmar som har passerat från det sista underhållslarmet, med knapparna
och
är det möjligt att ställa in ett annat önskat värde (man utesluter på detta sätt föregående larm).
2) Ledningstid (password från fabriken)
Med denna meny kan man ställa in motorns funktionstid
3) Tomgàngsstid (password från fabriken)
Med denna meny kan man ställa in kompressorns tomgàngstid
4) Larmhistorik (kräver ej lösenord):
medelst denna meny kan man visa de sista 30 larmen.
5) Temperaturförlarm (fabrikslösenord):
medelst denna meny kan man ställa in temperatur-“deltat” (uttryckt i °C) i förhållande till den maximala larmtemperaturen,
detta värde är inställbart från 1 till 20.
Exempel: om den maximala temperaturen är 120 °C och delt avärdet är 10°C, utlöses förlarmet för maximal temperatur då
det uppnått 110 °C.
6) Max. temperatur (fabrikslösenord):
medelst denna meny kan man ställa in den maximalt tillåtna temperaturen, regleringsområdet går från 0 till 150°C.
7) Min. temperatur (fabrikslösenord):
medelst denna meny kan man ställa in minimumtemperaturen regleringsområdet går från 0 till -14°C.
8) Fläkttemperatur (servicelösenord):
medelst denna meny kan man reglera fläktens kylningstemperatur, reglerområdet är emellan 0 till 150°C, fläkten st artar vid
den förinställda temperaturen, hysteresen är fast på 10°C.
9) Längd av tomgångsdriftscykel (servicelösenord):
medelst denna meny kan man ändra tidslängden på maskinens tomgångscykel, regleringsområdet går från 1 till 250
sekunder.
10) Automatisk start (servicelösenord):
den här parametern aktiverar automatisk Start, om den är aktiverad vid strömavbrott, startar kompressorn automatiskt på
nytt. Den första starten måste naturligtvis ske genom att trycka på knappen
.
Oväntad start av kompressorn kan orsaka skador på personalen som eventuellt befinner sig i närheten av maskinen. Detta
är anledningen till varför vi inte rekommenderar dess användning.
11) Invändig fasföljd (servicelösenord):
den här parametern aktiverar den invändiga fasföljden, eller så kopplar den från den genom att aktivera ingången av
fasföljden på uttagsplinten.
12) Språk (kräver ej lösenord):
den här parametern gör det möjligt att byta språket på vilket meddelandena visas till ett av de 5 tillgängliga (italienska,
engelska, tyska, spanska, franska).
13) RS485-aktivering (kräver ej lösenord):
den här parametern tjänar till att aktivera överföringen medelst RS485, och kopplar automatiskt ifrån den på RS232.
14) Trycksensor (servicelösenord):
aktiverar ingången “4-20 mA” där trycksensorn ska anslutas, genom att aktivera den här parametern på displayen visas
tryckmåttet, för att visa maskinens driftstid tryck på knappen , efter 20 sekunder går visualiseringen automatiskt tillbaka
till att visa tryckmåttet.
Genom att aktivera den här parametern ändrar den utvändiga tryckvaktskontaken funktion och blir tryckvaktsingången för
avsmörjarens minimum tryck, och som sådan hindrar återstart av kompressorn om trycket i avsmörjaren är högt.
15) PSI/BAR (kräver ej lösenord):
val av tryckmätenhet.
16) Tomgångs-/driftstryckinställning (kräver ej lösenord):
medelst den här parametern kan man ställa in trycket vid vilket kompressorn ska stanna, om växelriktaren är aktiverad
anger den här parametern driftstrycket vid vilket växelriktaren ska börja att strypa trycket för att bibehålla det stabilt.
17) Fyllnings-/Deltadriftinställning (kräver ej lösenord):
anger trycket vid vilket kopplingsdosan aktiverar kompressorns återstart.
2
ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR
Om växelriktaren är aktiverad blir den här parametern driftsdeltat, d.v.s. det anger tryckområdet inom vilket kompressorn
ska arbeta.
T.ex. om det inställda värdet är 1 bar och det maximala driftstrycket är 9 bar, innebär det att kompressorn stängs av vid
9,5 bar och återstartar vid 8,5 bar.
18) Maximalt tryck (servicelösenord):
den här parametern ställer in det maximala tryckvärdet som kan uppnås, det vill säga det maximala inställbara värdet vid
punkt 14.
19) Larm för maximalt tryck (fabrikslösenord):
den här parametern ställer in det maximala tryckvärdet vid vilket kopplingsdosan utlöser larmet.
20) Fjärrkontrolltryck (servicelösenord):
genom att aktivera den här parametern, bibehålls visualiseringen av trycket och de tillhörande larmen, men kontrollen av
kompressorstarten sker medelst den utvändiga tryckvaktskontakten.
21) Växelriktare (Servicelösenord):
aktiverar växelriktaren.
22) % av minimumdrift (servicelösenord):
anger den minimala driftsprocentsatsen vid vilken växelriktaren ska fungera, den maximala procentsatsen är alltid 100%.
23) Fyllningsförsening (fabrikslösenord):
medelst den här parametern ställer man in förseningen, uttryckt i sekunder, från det ögonblicket startcykeln är slutförd tills
den elektromagnetiska ventilen för luftfyllning aktiveras.
24) Växelriktarintegration (servicelösenord):
Parameter som ändrar tidskonstanten av algoritmintegrationsdelen för beräkning av växelriktardriftsprocentsatsen.
ANVÄND ALLTID KNAPPARNA
OCH
FASTA PARAMETRAR
Längd av initialt Stand-By
Tid för Stjärna triangel
Fyllningsförseningstid
Försening emellan återstarter
ÄNDRINGSBARA PARAMETRAR
Förlarm för oljetemperatur (delta)
Maximal oljetemperatur
Minimum oljetemperatur
Tomgångstid
Underhållsförlarm
Fläkttemperatur
Automatisk start
Trycksensor
PSI/BAR
Inställning av tomgång /deltadrift
Inställning av fyllning/driftstryck
Max. inställbart tryck
Max. trycklarm
Växelriktare
% minimumdrift
Fyllningsförsening
Invändig fasföljd
Språk
Displaykontrastnivå
Växelriktarintegration
RS485-aktivering
FÖR ATT STÄLLA IN VÄRDET OCH BEKRÄFTA MED KNAPPEN
sek.
sek.
sek.
sek.
°C
°C
°C
sek.
Timmar
°C
bar
bar
bar
bar
%
sek.
15
5
3*
15
Min.
0
0
-14
30
0
0
JA
JA
PSI
0
0
0
0
JA
0
0
JA
1
1
Max.
20
150
0
900
32768
150
NEJ
NEJ
BAR
15
15
15
16
NEJ
100
200
NEJ
20
255
NEJ
Standard
5
110
-7
75
4000
80
NEJ
JA
BAR
10
8,5
11
13,7
NEJ
50
10
JA
SVE
5
1
JA
(* detta värde är variabelt med växelriktare aktiverad)
Easytronic II - Kod 197974000 - och 5 - 01/2007
3
LARMMEDDELANDEN
I fall av anomali eller om de inställda säkerhetsgränserna överskrids tänds det röda larmljuset och på displayen visas larm
pågår.
Displaytillstånd
1) Rotationsriktningskontroll
30°C h00110 m05
Aktiveras vid fel fasföljd. Larmet spärrar kompressorn, för att återaktivera
Fel rotationsriktning
funktionen är det nödvändigt att först återställa fasföljden.
För att återställa larmet är det nödvändigt att slå ifrån strömförsörjningen.
2) Temperatursondkontroll
aktiveras vid fel på temperatursond (sond öppen eller kortsluten). Larmet spärrar
kompressorn, för att återställa funktionen kontrollera anslutningen och/eller byt
sonden och tryck på knappen
30°C h00110 m05
Temp. sensor defekt
.
3) Maximal oljetemperatur
aktiveras då maximal oljetemperatur uppnås. Larmet spärrar kompressorn, för
att starta den på nytt är det nödvändigt att vänta tills temperaturen sjunker under
det programmerade värdet och trycka på tryckknappen
Max. oljetemp.
.
4) Minimal oljetemperatur
aktiveras när den minimala oljetemperaturen uppnås. Larmet spärrar
kompressorn, för att starta den på nytt är det nödvändigt att vänta tills temperaturen
överstiger det programmerade värdet och trycka på tryckknappen
kompressorn. För att stänga av larmsignalen tryck på tryckknappen
-10°C h00110 m05
Min. oljetemp.
.
5) Förlarm för oljetemperatur
aktiveras när temperaturen för oljeförlarmet uppnås. Larmet spärrar inte
105°C h00110 m05
Föroljetemp.
.
6) Termoskydd för motor
aktiveras när termoreläet på motorn utlöses. Larmet spärrar kompressorn. För
att stänga av larmsignalen tryck på tryckknappen
110°C h00110 m05
efter att ha kontrollerat
74°C h00110 m05
Termoskydd för motor
orsaken.
7) Nödstopp
aktiveras när nödstoppstryckknappen som spärrar kompressorn trycks in. För
att stänga av larmsignalen tryck på tryckknappen
, efter att ha återställt läget
74°C h00110 m05
Nödstoppstryckknapp
på nödstoppstryckknappen.
8) Förlarm för maskinunderhåll
detta larm underrättar användaren att maskinen behöver ett löpande underhåll
(byte av olja, filtrer, etc.). Avstängningen av larmsignal ska utföras av operatören
som utför underhållet genom att välja posten “Förlarmstimmar” och återställa värdet
som beskrivits i kapitlet “Ändringsbara parametrar” - punkt (1).
9) Separatortryckvakt
aktiveras vid öppning av kontakten för separatortryckvakten. Larmet spärrar
kompressorn. För att stänga av det tryck på knappen
, efter att ha återställt det
74°C h00110 m05
Löpande underhåll
75°C h00110 m05
Separatortryckvakt
normala tillståndet på separatortryckvakten.
10) 4-20 mA defekt (trycksensor)
aktiveras när trycksensorn ansluten till 4-20mA-ingången inte fungerar på rätt
sätt. Larmet spärrar kompressorn. För att stänga av det tryck på knappen
efter att ha återställt trycksensorn till normalt tillstånd.
4
,
74°C h00110 m05
4-20mA defekt
LARMMEDDELANDEN
11) Maximalt tryck
aktiveras när det maximala inställda trycket överskrides. Larmet spärrar
kompressorn. För att stänga av det tryck på knappen
, efter att ha återställt det
74°C h00110 m05
Max. tryck
rätta trycket.
Larmhistorik
Det är möjligt att se historiken av de sista 30 larmen. Tryck på knappen
för att
gå in i menyn för “larmhistoriken” och rulla igenom med pilarna.
Displayen visar förutom larmtypen också driftsklockslaget då det inträffade och
temperaturen.
1) 95°C h1 m0
Termoskydd för motor
2) 40°C h1810 m22
För att radera larmhistoriken tryck samtidigt på
och mata in
nödstoppstryckknapp
fabrikslösenordet
etc...
TEKNISKA DATA - KOPPLINGSSCHEMA
Strömförsörjning ..........................
Max effekt vid 24Vac ...................
Reläutgångar ...............................
Maximal reläsström .....................
Standar serial RS232 ...................
Standar serial RS485 ...................
Digitala ingångar ..........................
24/230Vac ingång ........................
Ingång för fasföljd ........................
Analog temperaturingång ............
Kontrastreglering LCD .................
Maximal livslängd i timmar ..........
Analog 4-20mA-ingång ................
Analog 4-20mA-utgång ................
Easytronic II - Kod 197974000 - och 5 - 01/2007
24 Vac (15-30)
200mA
4
8 A motstånd.
1
1
6 + gemensam
1
1 med 5 Vac
1
20 nivåer
50.000 timmar
1
1
5
ANSLUTNINGAR FÖR FJÄRRKONTROLL
Rs485-anslutning
•
Kommunikationsavståndet emellan den första och den sista anordningen får inte överskrida 1200 meter.
•
Till Rs485-utgången kan upptill 10 kopplingsdosor anslutas parallellt, avslutningsmotståndet får inte vara aktiverat
om en CLE strömriktare används. (kopplingsdosorna har alla avslutningsmotståndet aktiverat, för att koppla från det avlägsna
motståndsförbindningstråden. Avslutningsmotstånd finns bakom kopplingsdosan vid gränsytskontaktdonet Rs485).
•
Vi rekommenderar att använda en tvinnad och skyddad kabel. För att undvika stängda kretsar, ska skärmen endast
anslutas i en punkt för hela nätet, som anges på figuren.
Exempel Anslutning av en kopplingsdosa för fjärrkontroll via RS485.
Exempel Anslutning av två kopplingsdosor eller flera för fjärrkontroll via RS485.
RS232-anslutning
För att kunna ansluta kopplingsdosan till en dator medelst RS232-gränsyta, måste en kabel av typen nullmodem anslutas.
De nödvändiga signalerna är 3 (Gnd, RX och TX), om man använder en standardkabel med alla kontakter anslutna är
funktionen alltid garanterad.
Standardavståndet för denna gränsyta är cirka 15m, men inget förbjuder att försöka med större avstånd.
NULL-MODEM
DB-25 PC DB-9 PC DB-9 kopplingsdosa
Signalnamn
TX (Transmit data)
RX (Receive data)
Gnd (Signal ground)
2
3
7
3
2
5
2
3
5
MONTERING AV KOPPLINGSDOSA
1)
2)
3)
4)
Placera tätningen (1) på kopplingsdosan.
Stick in kopplingsdosan i anläggningens slits
Sätt fast fästbygeln (2)
Skruva i skruvarna (3) till botten
1
2
VARNING!
Innan du ansluter kopplingsdosans
uttagsplintar slå ifrån strömmen.
6
3
RX
TX
Gnd