Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar

Index Per Wahlöö
Romaner, artiklar, noveller, pjäser, filmer, översättningar 1947–1978.
Sammanställt av Per Hellgren
Förord: Den hemlighetsfulle ”Pietro”
Följande index över Per Wahlöös texter är ett resultat av idogt detektivarbete då jag
tillbringat hundratals timmar i diverse arkiv, bibliotek och mikrofilmsapparater. Tanken
är att förteckningen ska underlätta för framtida forskare eller andra intresserade att
orientera sig i den svåröverskådliga djungel av arbeten som Wahlöö lämnat efter sig i
främst tidningsvärlden. En extra intressant del av Wahlöös författarskap, som jag själv
inte ägnat mig åt att utforska, är hans skrivande av följetonger i magasinpressen. Dessa
följetonger, var man kan hitta dem, är bara ett exempel på vad den nyfikne kan hitta i
detta index.
Inledningsvis hade jag svårt att hitta artiklar av Wahlöö under hans perioden på
Kvällsposten eftersom de sällan var signerade med hans namn. Tidigt misstänkte jag
emellertid signaturen Pietro som tillhörande Wahlöö. Detta grundade jag på två indicier. För det första: På en löpsedel från nyårsskiftet 1949/50 i Kvällsposten omnämns
Wahlöö som en av två filmkritiker, den andra är Bertil Behring. Filmrecensionerna i
början av 1950 har bara två signaturer, dels ”Pietro” och dels ”cobb”. Pietro härledde
jag ganska snabbt till en latinisering av namnet Per som ursprungligen kommer från
Petrus. Signaturen cobb hade å sin sida två b:n vilket kunde stå för Bertil Behring.
Sedan började jag titta på språket och enskilda ord i de längre artiklarna som också
var signerade Pietro. Ordfogningar som exempelvis ”underklassiga dussinprodukter”1
kände jag mycket väl igen från senare artiklar om serietidningar och kriminallitteratur.
Jag kontrollerade i Pseudonymregister (1967) vem som hade signaturen Pietro och fick
fram namnet Bertil Pettersson, ett namn som inte ens fanns med i Kvällsposten, vad jag
visste. Namnet cobb fanns däremot med i registret och stod för Bertil Behring.2 Senare
under 1950 fanns dessutom fler signaturer till filmrecensionerna än cobb och Pietro
vilket rörde till det. Genombrottet kom emellertid då jag, nästan av en slump, fick syn
1 Se t ex recension av filmen ”Jakten genom Mexico”, Kvällsposten 10.1.50.
2 Per Andersson (1967) Pseudonymregister, Lund: Bibliotekstjänst.
1
på en sida med alla skribenter på sidan två i Kvällsposten den 3 december 1950. Där stod
att Wahlöö skrev om film under signaturen Pietro.
I ett senare skede av denna undersökning har jag även fått tillgång till de medarbetarkort som finns förvarade i Sydsvenskans textarkiv, där även Kvällsposten ingår. På
dessa kort finns samtliga artiklar Wahlöö skrev på såväl Sydsvenskan som Kvällsposten
förtecknade, undantaget filmrecensioner och eventuellt frilansmaterial.
Alla de dagstidningar som Wahlöö har skrivit i har jag läst i Kungliga bibliotekets
mikrofilmade upplagor efter att ha lokaliserat artiklarna i Svenskt tidningsindex. Detta
gäller emellertid inte Kvällsposten då perioden 1950–1952 inte finns förtecknad i Svenskt
tidningsindex. En tendens verkar också vara att fast anställda reportrar inte har sina
artiklar förtecknade i index. Därför har jag för säkerhets skull blädderläst samtliga
nummer av Kvällsposten mellan åren 1950–1953 och gjort förteckningar över de artiklar
som signerats Wahlöö samt de olika signaturer han använt sig av genom åren. Jag har
även fått hjälp av personal på Sydsvenskans textarkiv som generöst delat med sig av de
medarbetarkort där Wahlöös artiklar på Kvällsposten och Sydsvenskan finns förtecknade
under åren 1947–1963. Detta kom dock in i ett sent skede av undersökningen vilket
möjliggjort för mig att ta mig in bakvägen till hans artikelproduktion och få en komplett översikt, även över nyhetsartiklarna som ej är signerade. Nyhetsartiklarna är strama
och objektivt hållna och innehåller, vad jag hittills har upptäckt, inga större portioner
samhällskritik, därav deras frånvaro i min undersökning av Wahlöös journalistik.
De tidskriftsartiklar Wahlöö skrev under perioden 1954–1958 hittade jag genom att
slå upp i Svenska tidskriftsartiklar varpå jag begärde ut tidskrifterna ur KB:s magasin
och digitaliserade dem genom fotografering.
Veckotidningar har jag bläddrat igenom för hand samtliga årgångar och nummer av
under de aktuella åren då Wahlöö arbetade för dessa vilket innebär: Veckorevyn 1959–1961
och FiB-aktuellt 1965 på Kungliga biblioteket, Folket i Bild 1961–1963, Nya Folket i Bild
med Aktuellt från hela världen 1963, FiB-aktuellt 1963–1964 på Eskilstuna stadsbibliotek
samt Tidsignal 1965–1970 på Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. Sedan har jag gjort
en bibliografisk förteckning över allt material samt digitaliserat stora delar av detta.
Urvalet av analyserade artiklar har skett utifrån samtliga av Wahlöös journalistiska
texter under åren 1947–1965. Utifrån dessa texter har jag sedan studerat strömningar
kopplade till mitt syfte. De samhällskritiska artiklarna har inte på något sätt dominerat
Wahlöös journalistik, däremot är de ständigt återkommande genom alla tre perioderna i
hans karriär. Störst utrymme får dessa artiklar i den tredje perioden inom veckopressen.
Exempelvis skrev han året 1961 totalt 19 längre artiklar i reportageform i Veckorevyn och
Folket i Bild. Av dessa skulle jag bedöma att fem eller sex artiklar har någon form av
samhällskritisk bäring.
I undersökningen har jag emellertid även tagit med enstaka andra artiklar för att
påvisa den typ av journalistik som dominerade hans karriär. Främst handlar det om rena
nyhetsartiklar i Kvällsposten. En stor del av dessa utgörs av kriminaljournalistik vilket är
något som hade återverkningar såväl på hans senare samhällskritiska journalistik som
hans skrivande av polisromanerna i Roman om ett brott-sviten. En stor del av Wahlöös
journalistik utgörs också av olika typer av film-, teater- och litteraturkritik. Filmartiklarna varierar i längd. Från långa monografiska artiklar om regissörer som John Ford
2 och Hasse Ekman till korta recensioner och filmspalter i Kvällsposten. Filmartiklarna
finns med genom hela hans produktion från Kvällsposten till FiB-aktuellt. Flertalet av
dessa är recensioner. Teaterkritiken kulminerar under andra halvan av 1950-talet och
fortsätter in på Veckorevyn för att helt upphöra på Folket i Bild som inte publicerade
någon teaterkritik. De öppet kritiska artiklarna dyker upp tidigt på Kvällsposten, oftast
i krönikeform under rubriken ”Vi diskuterar i dag” som alltid publicerades på sidan
två under en längre kulturartikel intill ledaren. Ämnet är även där oftast film, ibland
kopplat till en samhällskritisk diskurs såsom filmvåldets och censurens återverkningar
på konst och samhälle.
De mer omfattande samhällskritiska artiklarna dyker däremot upp under Wahlöös
första frilansår 1954 och återfinns sedan fram till mitten av 1960-talet då hans politiska
agenda radikaliseras betydligt i och med arbetet med vänstertidskriften Tidsignal samt
ett politiskt laddat författarskap.
Per Hellgren
3
Nyckel
Filmrecensioner: Biograf: filmtitel, tidning, dag, månad, år, sida.
Teaterrecensioner: Teater, pjäs, författare, tidning, dag, månad, år, sida. (gäller ej tidskrift)
Artiklar (dagspress): Rubrik, tidning, dag, månad, år.
Artiklar (tidskrift): Rubrik, tidning, årtal:nr, sida.
Krönikor: I skottgluggen. Rubrik, årtal:nr, sida.
Bokrecensioner: Titel, författare, tidning, dag, månad, år, sida.
Förkortningar
AB – Aftonbladet
Arbetn – Arbetaren
FIB – Folket i Bild
FIBakt – Fib-aktuellt
GHT – Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
GT – Göteborgs-Tidningen
KvP – Kvällsposten
NorrkT – Norrköpings Tidningar
NSD – Norrländska Socialdemokraten
NT-ÖD – Norrköpings Tidningar – Östergötlands Dagblad
NyaFIB – Nya Folket i Bild med aktuellt från hela världen
SDS – Sydsvenska Dagbladet Snällposten
SvD – Svenska Dagbladet
VR – Veckorevyn
ÖstersP – Östersundsposten
Signaturer
Per Wahlöö skrev under flera olika signaturer i främst Kvällsposten. De jag har hittat är följande:
Pietro (filmrecensioner och kulturartiklar)
PFW (bokrecensioner)
KvP-Pelle (nöjesspalter)
Palle (nöjesspalter)
PW
-öö (nyhetsmaterial)
Redfox (bokrecensioner)
Böcker av Per Wahlöö
Himmelsgeten (1959) nyutgåvor med titeln Hövdingen 1967, 1979, 1984, 2003.
Vinden och regnet (1961) nyutgåvor 1965, 2006.
Lastbilen (1962) nyutgåvor 1964, 1974, 1977, 1988, 2002, 2003.
Uppdraget (1963) nyutgåvor 1970, 1977, 1988, 2002, 2003.
Det växer inga rosor på Odenplan (1964) nyutgåva 2003.
Mord på 31:a våningen (1964) nyutgåvor 1966, 1973, 1989, 2001, 2003.
Generalerna (1965) nyutgåvor 1974, 1988, 2006.
Stålsprånget (1968) nyutgåvor 1970, 1973, 2001, 2003.
Filmmanus av Per Wahlöö
Flygplan saknas (1965) tills. med Arvid Rundberg
Idolen (1965) tills. med Arvid Rundberg (TV-film)
Morianerna (1965)
4 Nattmara (1965)
Mördaren – en helt vanlig person (1967) tills. med Maj Sjöwall
Mannen i skuggan (1978) (Black sun; eng. filmatisering av Lastbilen)
Radiopjäser av Per Wahlöö
Idolen (1964) tills. med Arvid Rundberg, även TV-film 1965.
Mrs. Fulman (1964) tills. med Arvid Rundberg.
Vänskapsmatchen (1965) tills. med Arvid Rundberg.
Tjuvarna (1965) tills. med Arvid Rundberg.
Uppdraget (1972)
Generalerna (1980)
Böcker av Maj Sjöwall & Per Wahlöö
Roseanna (1965)
Mannen som gick upp i rök (1966)
Mannen på balkongen (1967)
Den skrattande polisen (1968)
Brandbilen som försvann (1969)
Polis, polis, potatismos! (1970)
Den vedervärdige mannen från Säffle (1971)
Det slutna rummet (1972)
Polismördaren (1974)
Terroristerna (1975)
Sista resan och andra berättelser (2007)
Översättningar av gjorda av Maj Sjöwall & Per Wahlöö
Gordon Parks ; Kunskapens träd (1965)
Noel Behn; Brevet till Kreml (1967)
Ed McBain; Hämnden (1958; Killer’s Payoff) (1968)
Ed McBain; Hatet (1959; ’Til Death) (1968)
Ed McBain; Hotet (1959; King’s Ransom) (1968)
Ed McBain; Handen (1960; Give the Boys a Great Big Hand) (1968)
Ed McBain; Dråpet (1964; Ax) (1969)
Ed McBain; Dröjaren (1964; He Who Hesitates) (1969)
Ed McBain; Dockan (1965; Doll) (1969)
Ed McBain; Deckarna (1968; Fuzz) (1969)
Ed McBain; Pusslet (1970; Jigsaw) (1976)
Översättningar av Per Wahlöö
Valentin Katajev ; Ett vitt och ensamt segel (1962) [övers. av Gunnar Jacobsson och Per Wahlöö]
Deltagande i antologier
”Kanske i morgon” i Ardelius, Lars et. al. (1963) 20 berättelser för film, Stockholm: Bonniers/Norstedts.
”Himmelsgeten Urval” i 50-tal : en prosaantologi (1964) / sammanställd och försedd med inledning av Birger
Christofferson och Svante Foerster.
”Idolen” (1964) i Ny nordisk TV-dramatik 1964 : Nordvisionens teaterserie / [utg. av] Danmarks Radio, Norsk
Rikskringkasting, Sveriges Radio (tills. med Arvid Rundberg).
5
Recensioner av Per Wahlöös böcker
Himmelsgeten (1959)
SvD, 21.10.59.
Expressen 7.10.59.
Arbetarbladet 20.10.59.
Gefle Dagblad 1.10.59.
Sundsvalls Tidning 19.10.59.
Kvällsposten 1.10.59.
NT-ÖD 13.10.59.
Jönköpings Posten 30.10.59.
Arbetet 1.10.59.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 23.10.59.
Nerikes Allehanda 26.11.59.
Norrländska Socialdemokraten 27.11.59.
Ny Dag 6.11.59.
Arbetartidningen 7.11.59.
Stockholms-Tidningen 7.11.59.
Folket 24.11.59.
Arbetarbladet 3.11.59. [diskussionsinlägg]
Norrbottens Kuriren 19.1.60.
Dagens Nyheter 1.10.59.
Göteborgs Handels och Sjöfartstidning 7.10.59.
Vinden och regnet (1961)
Dagens Nyheter 15.9.61.
Hudiksvalls Nyheter 28.8.61.
Sundsvalls Tidning 28.8.61.
Kvällsposten 28.8.61.
Skånska Dagbladet 31.8.61.
NyTid 26.9.61.
Östgötacorrespondenten 2.9.61.
Svenska Dagbladet 1.9.61.
Västergötlands Dagblad 2.9.61.
Upsala Nya Tidning 9.9.61.
Göteborgs Tidningen 4.9.61.
Smålands Allehanda 11.9.61.
Expressen 9.9.61.
Jönköpings Posten 4.10.61.
Aftonbladet 20.10.61.
Helsingborgs Dagblad 9.11.61.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 28.8.61.
Stockholms Tidningen 16.11.61.
Arbetet 11.11.61.
Lastbilen (1962)
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 24.10.62.
Kvällsposten 1.10.62.
Norra Socialdemokraten 23.10.62.
Östergötlands Folkblad 6.10.62.
Göteborgs Tidningen 18.10.62.
6 NT-ÖD 6.10.62.
Arbetarbladet 8.10.62.
Västmanlands Läns Tidning 4.10.62.
Göteborgs Posten 29.10.62.
Stockholms Tidningen 1.10.62.
Skånska Dagbladet 23.10.62.
Jönköpings Posten 12.10.62.
Folket 22.11.62.
Aftonbladet 30.11.62.
Östgötacorrespondenten 5.11.62.
Dagens Nyheter 5.11.62.
Gefle Dagblad 9.11.62.
NyTid 14.11.62.
Sundsvalls Tidning 25.11.62.
Arbetartidningen 27.11.62.
NyDag 27.11.62.
Östgöten 2.11.62.
BlekL 31.12.62.
Expressen 12.12.62.
Västerbottens Kuriren 19.12.62.
Upsala Nya Tidning 5.12.62.
Dala-Demokraten 7.1.63.
Svenska Dagbladet 4.2.63.
Uppdraget (1963)
Örnsköldsviks Allehanda 28.8.63.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 25.9.63.
Nya Wermlands-Tidningen 10.9.63.
Aftonbladet 10.9.63.
Västerbottens Kuriren 11.9.63.
Östgötacorrespondenten 13.9.63.
Gefle Dagblad 9.9.63.
Dagens Nyheter 16.9.63.
Arbetarbladet 18.9.63.
Kvällsposten 9.9.63.
Göteborgs Posten 18.9.63.
Eskilstuna-Kuriren 20.9.63.
Svenska Dagbladet 9.9.63.
Bohuslänningen 10.9.63.
Upsala Nya Tidning 19.9.63.
Norra Socialdemokraten 26.9.63.
Sundsvalls Tidning 9.9.63.
Expressen 9.9.63.
Norrbottens Kuriren 17.9.63.
Jönköpings Posten 12.9.63.
Kvällsposten 20.9.63.
Göteborgs Tidningen 19.9.63.
Dala-Demokraten 30.9.63.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 28.9.63.
Upsala Nya Tidning 20.9.63.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 10.10.63.
7
Gotlands Allehanda 8.10.63.
Borås Tidning 25.10.63.
Dala-Demokraten 17.10.63.
Helsingborgs Daglbad 2.10.63.
Det växer inga rosor på Odenplan (1964)
Expressen 19.3.64.
Aftonbladet 17.3.64.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 16.3.64.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 8.4.64.
Skånska Dagbladet 16.3.64.
Svenska Dagbladet 20.3.64.
Stockholms-Tidningen 16.3.64.
Hufvudstadsbladet 29.3.64.
Göteborgs Tidningen 16.3.64.
Mord på 31:a våningen (1964)
Aftonbladet 21.9.64.
Stockholms Tidningen 21.9.64.
Svenska Dagbladet 21.9.64.
Dagens Nyheter 28.9.64.
Dala-Demokraten 21.9.64.
Gefle Dagblad 29.9.64.
Göteborgs Tidningen 30.9.64.
Kvällsposten 21.9.64.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 7.10.64.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 8.10.64.
Hufvudstadsbladet 20.10.64.
Ny Dag 10.11.64.
Upsala Nya Tidning 16.11.64.
Västerviks-Tidningen 2.11.64.
Expressen 22.12.64.
Gaudeamus 1964:18.
Idun/Veckojournalen 1964:42.
Libertas 1965:2.
Generalerna (1965)
Aftonbladet 11.10.65.
Upsala Nya Tidning 11.10.65.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 13.10.65.
Sydsvenska Dagbladet Snällposten 11.10.65.
Stockholms Tidningen 11.10.65.
Svenska Dagbladet 11.10.65.
Göteborgs Tidningen 26.10.65.
Göteborgs Posten 3.11.65.
Kvällsposten 12.10.65.
Dagens Nyheter 12.11.65.
Hufvudstadsbladet 13.2.66.
Stålsprånget (1968)
Aftonbladet 19.8.68.
8 Arbetet 19.8.68.
Dagens Nyheter 19.8.68.
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning19.8.68.
Svenska Dagbladet 19.8.68.
Borlänge Tidning 28.8.68.
Göteborgs Posten 19.8.68.
Kvällsposten 28.8.68.
Hufvudstadsbladet 13.10.68.
Upsala Nya Tidning 1.10.68.
Arbetaren 1968:34.
Bibliotekstidningen 1969, s. 134.
Bonniers Litterära Magasin 1968, s. 549–550.
Konkret 1968:7.
Lantarbetaren 1968:12.
Metallarbetaren 1968:26.
1947
Tidningsartiklar, SDS [ej signerade]
31.5.47 Hundra tallrikar för 1 krona!, s. 5.
31.5.47 Honungsskörden torde bli dålig i år, s. 5.
31.5.47 Får Skåne eller Blekinge den nya färjestationen?, s. 8.
3.6.47
5.6.47
6.6.47
6.6.47
9.6.47
10.6.47
10.6.47
11.6.47
13.6.47
13.6.47
13.6.47
17.6.47
19.6.47
25.6.47
30.6.47
Färre drunkningsolyckor vid kommunala badplatser, s. 10.
280 fanor utdelas på flaggans dag, s. 14.
Rektor Montén livligt avskedshyllad, s. 5.
De nordiska bilbesiktningsföreningarna sluta sig samman, s. 8.
Norra skåningarna valde ny ordförande, s. 11.
Berusad hoppade från Siriuspalatset, s. 3. [toppnyhet]
Skördeutsikterna ljusa i Skåne, s. 14.
Ingen halvkristendom i Tanganyika, s. 5.
Länsade kassaskåp, gömde pengarna i träd i Lockarp, s. 3. [krim]
Livgardets musik på genomresa, s. 3.
Fisktillgången dålig i Sundet, s. 3, 16.
Skyttepaviljongerna måste bevakas bättre, s. 7.
Många landsvägsbroar måste göras starkare, s. 16.
Den långa midsommarhelgen avfolkade gatorna i Malmö, s. 3, 8. [delvis Breitel]
Polisen får ej göras livegen, s. 3, 16.
1.7.47
3.7.47
8.7.47
11.7.47
13.7.47
14.7.47
17.7.47
17.7.47
22.7.47
29.7.47
30.7.47
1.8.47
6.8.47
Davidhallstorgs parkeringsplats blir färdig till Skånemässan?, s. 3.
Skånehästarna på väg till Ryssland, s. 3.
Aktuell intervju: med ålkungen i Åhus, s. 6. [Oe]
Vattensituationen något förbättrad, s. 16.
Obetydligt avfall vid restaurangerna, s. 4.
Vollsjö etta och jumbo i lyckats hemvärnsskytte, s. 2.
Årets lingonskörd torde bli normal, s. 5.
De sista finska barnen på hemväg, s. 5.
Många gäster på vandrarhemmen, s. 2.
Skånesillen lyser med sin frånvaro, s. 5.
Svår bostadsbrist i Förenta staterna, s. 14.
Malmöbor semestra i grönskande kolonier, s. 3, 16.
Gott om frivilliga vedhuggare i Nordskåne, s. 2.
9
7.8.47
8.8.47
9.8.47
10.8.47
12.8.47
12.8.47
14.8.47
15.8.47
16.8.47
17.8.47
19.8.47
19.8.47
70-80 olycksfall under badsöndagarna, s. 4.
130 fall sedan 1 juli av barnförlamning, s. 3, 14.
Svampplockare få magra skördar, s. 2.
Dålig början på årets andjakt, s. 13.
Fortfarande mycket folk vid badorterna, s. 6.
Välbehövlig minskning av godset i Malmö hamn, s. 10.
Skidfrämjandet på cykeltur i Malmö med besök på SDS, s. 14.
Bilisterna ogilla anmärkningsbok, s. 7.
Rent missgrepp att förbjuda skolagan?, s. 4.
Värmeböljan väntas fortsätta, s. 3, 20.
Årets fruktskörd ej så stor, s. 4.
Betskörden torde bli sämre än i fjor, s. 14.
1949
Tidningsartiklar, KvP
18.12
Flygburen julgran unik julgåva, s. 15.
Noveller
”Tjugo år efteråt”, Jultrevnad 1949, s. 18–21. [Publicerad under pseudonymen Edner P. Bech]
1950
Tidningsartiklar, KvP
3.1.50
Desperado jagas i Malmö, s. 1. [ej sign]
3.1.50
Skall Lund bli staden som river sina minnen, s. 4. [sign. -öö]
3.1.50
Meningarna delade om engelska som grundspråk, s. 4.
3.1.50
Jakt på talanger producentsport, s. 5. [sign. Pietro]
4.1.50
Rymlingarna hade övernattat i lada, s. 4. [ej sign]
9.1.50
Svårigheter att skaffa fullgoda föreläsare, s. 5.
11.1.50 Snövädret förorsakade stora trafiksvårigheter, s. 5.
13.1.50 Byggnadsfrågor dryftas i Lund, s. 4.
13.1.50 Strömbrytare var explosionsorsak?, s. 4.
15.1.50 Påkörd av tåg väntas överleva, s. 4. [notis]
17.1.50 Början som distriktsläkare skedde med ständig nattjour, s. 3.
19.1.50 ”Gripsholm” kan lägga sig i torrdocka vid Öresundsvarvet, s. 3. [sign. Pietro]
19.1.50 Tropiska fiskar till Malmö museum för donationsmedel, s. 4.
21.3.50 Ny debatt om Lunds rådhus, s. 3.
23.1.50 Vi semestrar i Rio säger Åke Ohberg, s. 4.
25.1.50 Skolsparandet ökar kraftigt, s. 10.
26.1.50 Svår barnsjukdom i Malmö, s. 1, 16.
29.1.50 Ramponerad bil övergavs i parken, s. 4.
30.1.50 Traktorsläp med majs föll nerför slänt en skadades, s. 1, 16.
2.2.50
Malmöplaner på flyttbar isrevy, s. 16.
5.2.50
Skånemålare reser söderut, s. 5.
8.2.50
Brandkåren låg i högsta beredskap i Malmö frihamn, s. 11.
8.2.50
Flygmissöde på Bulltofta i morse, s. 1.
8.2.50
En polis skadad vid krocken, s. 1.
14.2.50 Realistiska övningar inledde skånemanövern, s. 1, 16.
15.2.50 Olycksplatsen var känd som farlig trafikfälla, s. 5.
16.2.50 Tidsinställd mordbrand i Västra Alstad, s. 1, 16.
19.2.50 Vildsint bråkmakare löpte amok i Malmö, s. 5.
19.2.50 Skallgång efter femårig flicka..., s. 1, 16.
10 21.2.50
21.2.50
26.2.50
27.2.50
2.3.50
3.3.50
5.3.50
5.3.50
5.3.50
6.3.50
7.3.50
8.3.50
8.3.50
9.3.50
10.3.50
13.3.50
14.3.50
15.3.50
15.3.50
15.3.50
16.3.50
16.3.50
16.3.50
19.3.50
19.3.50
19.3.50
20.3.50
23.3.50
23.3.50
24.3.50
25.3.50
25.3.50
25.3.50
27.3.50
27.3.50
28.3.50
28.3.50
30.3.50
30.3.50
3.4.50
5.4.50
6.4.50
10.4.50
12.4.50
13.4.50
18.4.50
18.4.50
21.4.50
2.5.50
3.5.50
3.5.50
Traktor körde på personbil. [ej publicerad]
Ung malmöbo störtade ner i hisstrumma, s. 1.
Exotisk sjömanshustru seglar på Calcutta, s. 1, 16.
Exportfrågan huvudpunkt på jordbruksdagen, s. 4.
Man överdriver i Hälsingborg, s. 16.
Skånebyggda ”kinesbåtar” hedrar vår skeppsbyggnad, s. 11. [-öö]
Fullbelagt hos polisen – livlig lördag i Malmö, s. 3.
Tågmissöde i Fosieby, s. 4.
Gatskyltar lyftes ned, s. 16.
Bilmarodörer stal bil och hästar – vurpa i Silvåkra, s. 5.
Polisen lånar räddningsbåt av brandkåren, s. 10.
Dollarbud i Sverige ren utopi, s. 4.
Ny metod för rengöring av sjöångpannor, s. 4.
Brandchefer utbildas vid stor kurs i Malmö, s. 5.
Vältaligt hos malmöbrandmän, s. 10.
Tull och polis klarar ökade sundstrafiken, s. 13.
Rymningsepidemi i malmöfängelset, s. 1, 16.
Stor frekvens i Malmö hamn, s. 4.
Missöde på Centralen, s. 4.
Malmörymmare tog till kniven, s. 1, 16.
Rekord i trångboddhet på tullkontor i Malmö, s. 4.
Hundratalet arbetsledare på malmökurs, s. 3.
Män har tusen knep att hålla kvinnorna borta, s. 4.
Tre hoppade med brinnande kläder från andra våningen, s. 1.
”Jag såg två bylten kastas ner”..., s. 1, 16. [delvis PW]
Polisen hade många bråk på lördagsnatten, s. 5.
Brandkatastrofen i Höör har krävt två dödsoffer, s. 1.
Järnrör på flak fläkte upp taxibil, s. 4.
Atombombsskydd i Malmö ett besvärligt problem, s. 1.
Friluftsreservat för trettiotretusen lundabor, s. 3. [Rep. Per F. Wahlöö]
Cyklist välte – illa skadad, s. 16.
Två bilar kolliderade, cyklande kvinna skadad, s. 16.
Studentrummen skonas i 2 år, s. 1.
Den drunknade obduceras, s. 4.
Drottning Ingrid 40 år, s. 5.
Försvunne sjuåringen återfunnen, s. 4.
Försäkringstjänstemän på årsmöte, s. 5.
Kortslutning orsaken till Bjärredseld?, s. 1, 5.
Saltsjöbaden i Bjärred övertändes blixtsnabbt, s. 5.
Intressant föredrag vid Lv4:s möte... [ej publicerad]
Hunden väckte sin herre vid våningsbrand i Lund, s. 1, 16.
Invasion i dag av påskresenärer från danska sidan, s. 1, 16.
Hemvärn från Göteborg till anfall mot Höör, s. 4.
Malmöborna dominerade biltävling, s. 4.
Malmöborna knycker inte i tobaksautomaterna, s. 4.
Dövstumskolan behöver anslag till ombyggnad, s. 3.
Hotande brand i Malmö hamn, s. 4.
Simrishamn – skånsk idyll på framåtskridande, s. 3. [KvP-reportage]
Cigarretter och kaffe på soptipp i Limhamn, s. 3.
Hund stoppade malmöbor som skulle göra inbrott..., s. 10.
Servitör grep 2 krogsmitare, s. 5.
11
3.5.50
3.5.50
4.5.50
4.5.50
4.5.50
5.5.50
8.5.50
8.5.50
8.5.50
8.5.50
9.5.50
9.5.50
10.5.50
11.5.50
14.5.50
14.5.50
18.5.50
22.5.50
22.5.50
24.5.50
26.5.50
29.5.50
30.5.50
1.6.50
1.6.50
5.6.50
6.6.50
7.6.50
7.6.50 8.6.50
8.6.50
8.6.50
9.6.50
10.6.50
14.6.50
14.6.50
14.6.50
15.6.50
15.6.50
15.6.50
15.6.50
15.6.50
19.6.50
19.6.50 19.6.50
19.6.50
20.6.50
20.6.50
21.6.50
21.6.50
22.6.50
12 Uppståndelse vid utmätning, s. 15.
Malmöchaufför angreps bakifrån av våldsman, s. 10.
Tappad säck fällde tjuvarna med radiobilen i hälsarna, s. 4.
Bilmarodören tog till flykten av rädsla för polisen fordonet var stulet, s. 1.
Antivolontär, s. 10.
Slog två och åberopade släktskap med brottare, s. 11.
Kioskexpedit förskingrade tusen kronor,. [ej publicerad]
Lägenhet med säng uthyrdes som möblerad, s. 16.
Sköt sönder fönsterrutor med hagelbössa, s. 16.
Två arbetare brännskadade vid explosion i Trelleborg, s. 1.
Bilmarodören gripen..., s. 1.
Överpris på spritbörsen renderade langare smörj,. [ej publicerad]
Åter villkorligt för källartjuvar, s. 16.
Skånemässans bankböcker låg i Pildammarna, s. 1.
Häftig krock i Hälsingborg. [ej publicerad]
Råbyynglingar fast. [ej publicerad]
Ny strömbrytare håller i 300 år – malmöuppfinning, s. 3.
Statsutskottet besöker Hälsingborg, s. 1, 16.
Skåneskola prisbelönad, s. 13.
Svedala nykterhetsnämnd har totalt nonchalerats, s. 4.
Alnarpsosten fägnade jordbruksdelegaterna, s. 3.
Drog kniv mot landsfiskalen, s. 16.
Orgier på Malmökontor, s. 1, 16.
Familj med sjukligt barn lurades att betala 3000, s. 1, 16.
Malmöskojare förskinrade 14000 kr, s. 1, 16.
Hembiträde tog smycken från matmor, s. 16.
Gick till Folkets park istället för banken, s. 16.
Berusad konfirmationsgäst angrep polis, sökte smita, s. 5.
Ligister levde i sus och dus, s. 1, 16.
Leifs handtyfon trasig strax före kollisionen, s. 16.
Tjuvar flydde för radiobil, s. 4.
Frihetsstraff för fyra medlemmar i tjuvligan, s. 4.
Malmöbo våldtog sin trettonåriga dotter, s. 1.
Malmöbo fastklämd under spårvagn, s. 1.
Vardera fem öre byte vid inbrottet på Södergatan, s. 16.
”Någon har stulit min bil”, s. 16.
Hembiträde stod på vakt åt tjuv, s. 16.
Oförklarlig trafikfälla på Köpenhamnsvägen, s. 10.
Eliminerad fälla, s. 15.
Stulen domkraft försvårade flykt, s. 14.
Rå misshandel på malmögata, s. 10.
Knivdragare slogs i marken, s. 16.
Sommarfagert Visby inom räckhåll för malmöborna, s. 3.
Alkoholist kvitterade och söp upp kamraternas pengar, s. 16.
Köpenhamnsresa gav promille, s. 16.
Restauranggäster blev överfallna, s. 16.
Dansk butiksråtta stal guldsmycke i malmöaffär, s. 16.
Cykelfyllerist kallade poliser för snorvalpar, s. 4.
Snabbdrack halv liter efter misstänkt bildfärd, s. 5.
Bilskojare har häktats, bedrägeri för 70.000 kr, s. 11.
Berusad köpenhamnsbesökare överföll fredlig medresenär, s. 11.
23.6.50
23.6.50
26.6.50
28.6.50
29.6.50
29.6.50
5.7.50
6.7.50
6.7.50
9.7.50
9.7.50
9.7.50
10.7.50
10.7.50
11.7.50
11.7.50
12.7.50
13.7.50
13.7.50
16.7.50
16.7.50
17.7.50
17.7.50
18.7.50
18.7.50
19.7.50
23.8.50
23.8.50
23.8.50
24.8.50
24.8.50
30.8.50
30.8.50
31.8.50
31.8.50
31.8.50
31.8.50
5.9.50
5.9.50
6.9.50
6.9.50
6.9.50
7.9.50
7.9.50
8.9.50
10.9.50
10.9.50
13.9.50
13.9.50
13.9.50
14.9.50
Dörrar slogs i lås – arbetare instängda i eldhav, s. 1, 16.
Ruskig otuktsaffär i Mörnarp tre unga flickor inblandade, s. 1.
Gömde mc under stock och sten, s. 4.
Vattenförsörjningen svårt problem i skånesamhälle med stora planer, s. 3 [sign -öö]
Godstrafik på dansk färja, s. 4.
Malmönattvakt tog tjuv efter vild jakt, s. 1.
Nytt danskt angrepp mot passpolisen, s. 5.
Handelsexpert från USA på blixtvisit i Malmö, s. 10.
”Öreborg” har bekantat sig med Sundets vatten, s. 3. [sign -öö]
Badstränderna ger skydd åt rymmarna, s. 1, 16.
Rått överfall på Hardebergaflicka, s. 1, 16.
Unikt elevjubileum vid Hvilans folkhögskola,––– 16.
Rymmaren Åström är en farlig desperado, s. 4.
Föraren var utan skuld – loket i Sävsjö ”jäste”, s. 4.
En av rymmarna togs vid norska gränsen, s. 10.
Gott om plats för manlig personal vid Malmösjukhus, s. 8.
Motorprinsen flög till Rivieran via Bulltofta, s. 12.
Många telefoner ännu obrukbara i Röstånga, s. 11.
Oväderskrönika. [ej publicerad]
1600 duvor flög Hudiksvall–Malmö, s. 4.
Konrektor – titel med gammal hävd, s. 10.
Moder och barn svårt skadade vid mc-olycka, s. 5.
Bärplockare i Sydskåne borta, s. 1.
Beskattningsbara inkomsten sjunker kraftigt i Malmö, s. 1.
Husarskvadron slog vakt om Svendsens plan, s. 10.
Billesholmare på turné med stulna bilar, s. 16.
Dynamitkupp i Sösdala gav 4 kr som byte, s. 16.
Malmöspeditörerna upprörda av kollegas bedrägliga trick, s. 11.
Brandkåren tar falska larmen med upphöjt lugn, s. 1, 16.
Dynamitarderna åter framme, s. 16.
150.000 kr förskingrade i Lund – konkurs avslöjade, s. 1.
Jaktplans kanoner laddade med film under flygövning, s. 4.
Full aktivitet av flyget trots dåligt väder, s. 16.
Militäruppbåd jagade flyende olycksbilist, s. 10.
Kraftig krock på Västkustvägen, s. 10.
Rattfylleristisk natt-scramble på militärt område. [ej publicerad]
Intressanta nyheter vid kongressen i Amsterdam, s. 3.
”Skagern” på grund vid Hälsingborg, s. 16.
Polis misshandlades av berusad malmöbo, s. 4.
Svensk sjöman föll död ner efter tullvisitation i Gdansk, s. 1, 16.
Näbbvalfyndet i Sundet var det fjärde i Sverige [ej publicerad]
Cyklande est blev påkörd, s. 12.
72-åring låg död i källare, s. 16.
Våldsam krock i Vinslöv, Djurrödsbo svårt skadad, s. 10.
Svårt att få avsättning för skånska sommaräpplen, s. 3.
Många lördagsfyllerister [ej publicerad]
Malmöflickor försvann med långtradare [ej publicerad]
”Det sprängandet X:et” åter i farten, s. 16.
20-årig flicka dödades under vältande traktor, s. 11.
De försvunna malmöflickorna har påträffats, s. 16.
Arbetare skolkar för att gå till systembolaget?, s. 3.
13
16.9.50
16.9.50
18.9.50
18.9.50
18.9.50
19.9.50
20.9.50
21.9.50
21.9.50
23.9.50
25.9.50
25.9.50
27.9.50
28.9.50
28.9.50
28.9.50
29.9.50
30.9.50
2.10.50
3.10.50
3.10.50
4.10.50
4.10.50
5.10.50
5.10.50
7.10.50
9.10.50
9.10.50
10.10.50
11.10.50
12.10.50
12.10.50
12.10.50
12.10.50
13.10.50
13.10.50
13.10.50
13.10.50
14.10.50
16.10.50
16.10.50
16.10.50
16.10.50
17.10.50
17.10.50
18.10.50
18.10.50
18.10.50
18.10.50
19.10.50
21.10.50
14 Vild Italien-ko vållade kaos på Västkustvägen, s. 16.
Dr Huss reser till Sydkorea?, s. 10.
Brandbilen får inte plats i Skåne-Asks brandstation, s. 3.
Nybygge i Svalöv, s. 3.
Statistikkort för 24000 tänder finns på Vipeholm, s. 13.
450 präster på möte, [ej publicerad]
Slutbadat vid Ribersborg, s. 1.
Lundastudenterna tvingas skaffa rum utom staden, s. 11.
Rå misshandel av elev, s. 1.
Stor öppningspublik på hundutställningen, s. 10.
Far och son skadades svårt vid häftig krock, s. 4.
Fluor i svenskt dricksvatten?, s. 6.
Rymde malmöfången gripen vid stöldförsök i Hälsingborg, s. 11.
Desperadojakt i Lomma, s. 1, 11.
3000 bofinkar i minuten över Nabben i Falsterbo, s. 4.
Elvatusen portioner till skolbarn dagligen i Malmö, s. 10.
Sund stad, säger dollarturisterna om Malmö, s. 3. [-öö]
Påseglad svensk skonert avstod från att gå in till polsk hamn, s. 16.
Trevligt tulljubileum, s. 4.
Bilgangstern har erkänt flera kupper, s. 6.
Arbetstiden förorsakar personalbrist vid SJ, s. 10.
Häst skenade i Malmö, skyltfönster krossades, s. 1.
Landstinget på utfärd till länets lasarett, s. 16.
Veteranerna avtackade vid trivsamt ”matting”, s. 10.
”Reservanterna måtte aldrig haft tandvärk”, s. 16.
Två falska larm i natt – en misstänkt gripen, s. 16.
Våldsam krock vid Sjölunda
Försök till våldtäkt mot sovande sjuttiosexåring?
Fick sin deklaration höjd med 44000 kr – klagade ej
Polisskolan invigd
Rattfyllerist hoppade rakt i galen tunna
Portieren lurade även hotellgäster
Saft med sprit i landskronabos öde
Bedragare på krogrond med 72 öre på fickan...
Plånbokstjuv blev snabbt fast i Malmö
Rekordrattfyllo ansåg sig lindrigt påverkad
Polisman trakasserades vid bråk på malmögata
Tjuven fick hjälp att starta stulen motorcykel
Sparkade grannfru ned för trappan och hällde varmvatten över henne
Rattfyllo utan körkort frågade polis om vägen
Enträgen kavaljer fick stryk på gata i Malmö
Halvliter blev slagsmålsorsak
Sökte lura polisen med annans pass
Trist bakgrund till cykelstöld
MC-tjuv fast då han sökte sälja bytet
Malmödanskar i slagsmål efter våldsamt supgille
Inga spår efter den försvunne
Blixtbländad malmölektor kräver elev på 10000 kr
Monument över danska folkets motståndsvilja
Pyromanbrand i Hässleholm?
Textilfabriken i Furulund utvidgad och moderniserad
22.10.50
23.10.50
24.10.50
24.10.50
25.10.50
29.10.50
1.11.50
2.11.50
4.11.50
5.11.50
6.11.50
9.11.50
9.11.50
14.11.50
15.11.50
15.11.50
16.11.50
16.11.50
20.11.50
22.11.50
22.11.50
22.11.50
23.11.50
23.11.50
23.11.50
26.11.50
30.11.50
7.12.50
12.12.50
12.12.50
14.12.50
15.12.50
17.12.50
17.12.50
18.12.50
20.12.50
21.12.50
21.12.50
26.12.50
28.12.50
28.12.50
Tysk båt ”med förflutet” på grund mot Råttfällan
”Cornelia” till Malmö i dag
Storsvep av polisen har sprängt dynamitardband
”Kaffemålen” har börjat inför Malmö rådhusrätt
Stöldvåg över Älmhult – åtta inbrott i natt
Motorcyklist sökte forcera polisspärr på Lundavägen
”Malmös” kapten lägger hela skulden hos ”Helsingborg”
Hade ”Helsingborg” för hög fart vid sundsbåtskrocken?
Jäktad Wigforss putsar föredrag på hotellrum
Stort intresse för Bokens dag i Stadsteatern
Många högtidligheter på Gustaf-Adolfsdagen
Tjuvtrio från Malmö på stöldturné
Arkivarbetarna i Skåne utgör inget problem
Inget hot mot Ringsjöskönhet
Från Lunds horisont
Tågkatastrof i Norge
För stora distrikt följden av nya landsfiskalsplanen
Sjukbesök med förhinder
Rusning till ”bolaget” som dock klarar krisen
Lagerkvist mest köpt i Malmö
Skånskt fartyg hårt på grund i gotlandshamn
”Sadikoglu” driver redlös
Oförsvarligt att poliserna ej serverades
Hårt arbete för ”Harald”
”Helfrid” har sprungit läck
Harry Martinsson i Malmö
Choklad och kakor stals vid inbrott
Många trafikolyckor på halkiga skånevägar
Rån på malmögata
Klostersågens skola säljes
Nattliga inbrott i två affärer i malmötrakten
Katastrof för Universitetsbiblioteket om alla utlämnade böcker återlämnades
Många belöningar utdelade vi Aeroklubbens årsmöte
Sergeant Stryker blev det populäraste namnet
Tysk båt vilse i Sundet
Silhuetten avspeglar utvecklingen
Bilkrock i Arlöv
Försvunne kaptenen for till Köpenhamn?
Malmöpolisen har haft påfallande lugn helg
Större tobakshamstring förekommer ej i Malmö
Nytt inbrott i Landskrona – två gripna
Kulturartiklar, KvP
4.1.50
Filmboven blir intellektuell, s. 8. [sign. Pietro]
9.1.50
Färgstarka filmbarn, s. 9.
14.1.50 England tog hem spelet, s. 8. [engelska filmregissörer]
18.1.50 Sociala ambitioner i USA-film, s. 8.
20.1.50 Problem i svart och vitt, s. 9. [negerfrågan i amerikansk film]
21.1.50 Urpremiärer i Hälsingborg, s. 16.
26.1.50 Danmark tar nya tag, s. 8.
27.1.50 ”Wild West” anrik filmgenre, populärare än någonsin, s. 9. [västernfilm]
15
1.2.50
2.2.50
10.2.50
15.2.50
17.2.50
1.3.50
11.3.50
2.4.50
6.4.50
14.7.50
1.9.50
3.11.50 8.12.50
12.12.50
23.12.50
31.12.50
Amerikansk seriefilm har blivit Hötorgsvara, s. 8. [västernfilmens utarmning]
Med hårda bandage i bra boxningsfilmer, s. 8.
Tyska filmnyheter bådar gott för framtiden, s. 8. [bl a Käutner]
Olivia de Havilland – skönhet som blev ful, s. 8.
Kan reklamkampanjen rädda ”Stromboli” från fiasko?, s. 8.
Komedi mest populär i amerikansk statistik, s. 8.
Förbudet mot ”Winterset” justitiemord av censuren, s. 8.
Nu kommer de stora filmerna från kriget, s. 9.
Från hjälte till ligist, s. 8. [Audie Murphy]
Vän i viken, s. 8–9. [Bildreportage om orten Viken, första gången signatur Per F. Wahlöö]
Falsterbo tar igen sig efter jäktigt säsongslut, s. 8–9. [bildsida]
Biografer och teatrar i skyddsrum under jorden?, s. 8–9.
Iwo Jima (Döp filmen!), s. 8–9.
Hopalong Cassidy, s. 8–9. [William Boyd]
Med crazy i blodet, s. 2, 9. [bröderna Marx]
Muntrationsrik Lindqvist-revy
Filmrecensioner, KvP
3.1.50
Alcazar: Västerns vilda blondin, s. 8.
3.1.50
Amiralen-Metropol: Under Capricorn, s. 8.
10.1.50 Scania: Den tredje mannen, s. 8.
10.1.50 Kaninen: Jakten genom Mexico, s. 8.
17.1.50 Amiralen och Metropol: Tjuvarnas marknad, s. 8.
17.1.50 Victoria: Den stora guldrushen, s. 8.
23.1.50 Scala: Gangsterfällan, s. 8.
24.1.50 Metropol: I hemligt uppdrag, s. 8.
28.1.50 Scala: För full räkning (The Sheriff of Sage Valley), s. 8.
31.1.50 Palladium: Svärd i öknen, s. 9.
7.2.50
Metropol: Sjömansflamman, s. 9.
7.2.50
Plaza: Djungelns härskare, s. 9.
14.2.50 Amiralen och Metropol: Jazzflickan, s. 9.
14.2.50 Grand-Plaza: Frihetsligan, s. 9.
21.2.50 Capitol: Knock-out, s. 8.
21.2.50 Metropol: Pionjären, s. 8.
28.2.50 Alcazar: Tulsa, s. 8.
28.2.50 Rio: I brottets skugga (City across the river), s. 8.
5.3.50
Alcazar: Vredens dag, s. 8.
7.3.50
Capitol: Winterset, s. 8.
7.3.50
Alcazar: Kärlek blir din död, s. 8.
14.3.50 Metropol: Luftens örnar (12 O´Clock High), s. 9.
14.3.50 Rio: De älskande i Verona, s. 9.
21.3.50 Alcazar: Flamingo Road, s. 9.
21.3.50 Göta: Västerns våghalsar (The Untamed Breed), s. 9.
21.3.50 Rio: Motorkavaljerer, s. 9.
28.3.50 Alcazar: Jag var gatflicka, s. 10.
28.3.50 Amiralen och Metropol: Norr om Rio Grande (Colorado Territory), s.10.
28.3.50 Göta: De leva om natten, s. 10.
28.3.50 Rio: Arvtagerskan, s. 10.
4.4.50
Scania: Det syndiga värdshuset, s. 9.
12.4.50 Metropol: Ligisten (Bad Boy), s. 10.
12.4.50 Plaza: Döden i hälsarna (Lust for Gold), s. 10.
16 12.4.50 23.4.50 29.4.50 9.5.50 9.5.50 16.5.50 21.5.50 23.5.50 30.5.50 31.5.50 6.6.50 13.6.50 20.6.50 4.7.50 18.7.50 22.8.50 22.8.50 5.9.50 5.9.50 12.9.50 12.9.50 12.9.50 19.9.50 26.9.50 26.9.50 3.10.50 3.10.50 10.10.50 24.10.50 24.10.50 7.11.50 21.11.50 28.11.50 28.11.50 5.12.50 12.12.50 12.12.50 12.12.50 12.12.50 19.12.50 19.12.50 Kaninen: Grevinnan av Montecristo, s. 10.
Scala: Vildmarkens hjälte, s. 9.
Scala: Terror i Arizona, s. 9.
Alcazar: Stormigt liv, (Silent Dust), s. 10.
Plaza: En tusan till cowboy (On the Old Spanish Trail), s. 10.
Metropol: Natthotellet, s. 10.
Scala: Marodören, s. 9.
Metropol: Sensationernas man (The Big Wheel), s. 11.
Plaza: Karibiens ros, s. 10.
Metropol: Den svarta demonen, s. 13.
Metropol: Myteri i Colorado-fängelset, s. 10.
Victoria: Bakom fängelsets murar (Buried Alive), s. 10.
Alcazar: Det hände på Capri (That Dangerous Age), s. 8.
Alcazar: Det händer varje vår, s. 8.
Metropol: Flicka på glid (Good Time Girl), s. 9
Amiralen och Metropol: Blå lyktan, s. 8.
Rio: Kapten China, s. 8.
Amiralen och Metropol: Hämndens timme (The Gunfighter), s. 10.
Rio: Pimpernel Svensson, s. 10.
Amiralen och Metropol: Ung man med trumpet, s. 8.
Capitol: Väster om Arizona, s. 8.
Plaza: Den sprängda ligan (The Story of Molly X), s. 8.
Amiralen: Det stora tågöverfallet (Canadian Pacific), s. 9.
Alcazar: Bortom skogen, s. 10.
Grand-Plaza: Jakten till gränsen, s. 10.
Plaza: På brottets bana (I was a Shoplifter), s. 10.
Rio: Glödande sand (Rope of Sand), s. 10.
Palladium: Stromboli, s. 10.
Amiralen och Alcazar: Trähästen, s. 10.
Plaza: Swingens mästare, s. 10.
Rio: Broadway Bill, s. 9.
Amiralen och Metropol: Sånt händer inte här, s. 9.
Metropol: Ingen väg ut, s. 9.
Rio: Copper Canyon, s. 9.
Capitol: Stjärnsmäll i frukostklubben, s. 9.
Amiralen: Skräcknätter i Paris, s. 9.
Kaninen: Mordmysteriet, s. 9.
Plaza: Nu ä vi deckare, s. 9.
Rio: Röda Häxan, s. 9.
Metropol: Anderssonskans Kalle, s. 10.
Palladium: En blondin försvinner, s. 10.
Nöjesspalter, KvP
30.1.50 Kulissprat, s. 9. [sign. Palle]
24.2.50 I kulissen, s. 9.
26.2.50 I kulissen, s. 8.
27.3.50 I kulissen, s. 8.
14.7.50 I kulissen, s. 9. [KvP-Pelle]
17.7.50 Filmnytt i korta drag, s. 8.
20.7.50 I kulissen, s. 8.
27.5.50 I kulissen, s. 8.
17
2.8.50 23.8.50 25.8.50 30.8.50 8.9.50 16.9.50 18.9.50
22.9.50 16.10.50
19.10.50 25.10.50
7.12.50 8.12.50
19.12.50 I kulissen, s. 9.
I kulissen, s. 9.
I kulissen, s. 8.
I kulissen, s. 9.
I kulissen, s. 8.
I kulissen, s. 8.
I kulissen, s. 9.
I kulissen, s. 8.
I kulissen
I kulissen, s. 9.
I kulissen
I kulissen, s. 9.
Filmnytt i korthet
I kulissen, s. 9.
Radiokrönika, KvP
18.10.50 Vi lyssnar: Gråvädersstämning
Bokrecensioner, KvP
30.11.50 Pretentiöst utanverk [rec av Ernst Lothar; Ängel med basun]
7.12.50 För flickor och pojkar [rec av Sven Hemmel; Vår utsände medarbetare, Pamel Brown; I teaterskolan]
11.12.50 De otrognas försvarstal [rec av Fritz Thorén; Svart madonna]
14.12.50 Intrig till varje pris, s. 10. [rec. av Delano Ames: Mord till varje pris, signatur PFW]
19.12.50 Vi läser: Historisk melodram [rec av Inglis Fletcher; Falken och Rosen]
20.12.50 Prövande deckare, s. 10. [rec. av James Corbett: Galgen väntar]
21.12.50 Rymdfärd för ungdomar, s. 10. [rec. av Raymond F. Yates: Rymdraketer och reaktionsflyg]
21.12.50 Frän nytysk romanrealism, s. 10. [rec. av Fred Denger: Tiggaropera anno 45]
21.12.50 På piratens stigar, s. 10. [rec. av Torkel Karlin: Husar Björk och Atropa]
1951
Tidningsartiklar, KvP
2.1.51
Skrov bärgas av ”Harald”
3.1.51
Nytt sjukhus och flera bostäder
3.1.51
Charkuteri i Bromölla brann ner till grunde
4.1.51
Tågförseningar genom snöhinder
4.1.51
Reste som fripassagerare Europa runt
4.1.51
Betydande kvinnoöverskott i Hörby [-öö]
5.1.51
Lyckas julfest för polisbarn
9.1.51
Frihetsstraff för märklig transaktion med tjuvgods
10.1.51 Smålänning togs för häleri
10.1.51 Anmälde klocka brandförstörd men ångrade sig
10.1.51 Morgongroggar inledde 25-åring i frestelse
10.1.51 Unga billånare med omfattande syndaregister
11.1.51
Blodigt slagsmål mellan kvinnor på gata i Malmö
13.1.51
Rocktjuv fick sex månader
15.1.51
Ljusning för Akademiska Föreningens byggprojekt
18.1.51
Stort vallningsprojekt ger Landskrona ny infart?
22.1 .51 Klar sikt, s. 8–9. [reportage om fönsterputsare]
24.1.51 27 besättningsmän lämnade ”flytande” inferno i Malmö
25.1.51
”Loradores” kock grät under konsulatsförhör
18 27.1.51
29.1.51
30.1.51
30.1.51
31.1.51
1.2.51
1.2 .51
8.2.51
19.2.51
19.2 .51
21.2.51
22.2.51
27.2 .51
2.3 .51
5.3.51
6.3.51
7.3 .51
7.3.51
8.3.51
12.3.51
12.3.51
15.3.51
17.3.51
19.3.51
28.3.51
28.3.51
2.4.51
3.4.51
3.4.51
4.4.51
5.4.51
5.4.51
7.4.51
9.4.51
11.4.51
12.4.51
12.4.51
14.4.51
16.4.51
17.4.51
17.4.51
18.4.51
19.4.51
21.4.51
24.4.51
26.4.51
28.4.51
28.4.51
29.4.51
30.4.51
30.4.51
Kackerlackor – icke ohyra
Konditoriernas prishöjningar är berättigade
Inlaga från kapten Bowen
Svensk båt på grund vid ryska kusten
Lund får laboratorium för förädling av torv
Rå misshandel på malmögata
Kanslihusbekymmer i Åsum, s. 8–9. [reportage om Kungliga Wendes Artilleri i Kristianstad]
Turkbåten rammades vid kajen
Tre systrar gifter sig samtidigt i Remmarslöv
Broby, s. 8–9. [reportage om orten Broby]
Babylonsk förbistring vid sjöförhör i Malmö
Folkpensionärerna hårt drabbade av dyrtiden
Massor av renat, s. 8–9. [reportage om brännvin]
Lås och bom, s. 8–9. [utställning om straffredskap]
ÖB på avskedsvisit
Skåne har landet sämsta arrestlokaler
Norringar i fält, s. 8–9. [om skånskt regemente]
Sjungande pastorsfamilj från USA på malmöbesök
Fallskärmen dalade ner i Klagshamn
Blockerade telefonlinjer och kö på uppbördsverket
Blidare väder men först snö
Lunds nya genomfartsväg äntligen mot fullbordan
Passkontrollen blir snabbare
Dystert inför stoppet
Hård vind, snö, kallare – marsvintern ger sig inte
Med Kv.P-bil till jobbet
Kommunal kräver nu skärpning
Nye fo-chefen gillar sport och frisk luft
Livliga strider under den stora skånemanövern
Ny chef för A-styrkan
Malmö gasverk får fördubblad kapacitet
Tågolycka vid Lund C
Buss släpades med tåg 150 meter, tre skadade
Inlämning vid Lv4
Bulltofta storflygplats [bildsida]
Asmundtorpsurspårningen
Skelettfynd vid Barsebäck
Försvunna flickan har spårats till Stockholm
Humor det viktigaste för polis i universitetsstaden
Oroliga malmöbor fruktar fastighetsstrejkens följder
Strejkbryteri eller skyddsarbete?
Kompensation kan begäras för utebliven rumsvärme
Inget regeringsingripande i fastighetsarbetarstrejken
Normal spårvägstrafik först måndag
”Sunbeam” på snabbvisit i Malmö
Tumathorp – död stad med minnen som lever
Finsk gåva till Lv4
Skärpta kvalitetskrav vid den åttonde industrimässan
Skilsmässodrama
Polis i taxi jagade bildåre genom Skåne
Livlig trafik av ryska fiskefartyg i Öresund
19
30.4.51
2.5.51
2.5.51
2.5.51
4.5.51
5.5.51
5.5.51
6.5.51
7.5.51
7.5.51
8.5.51
8.5.51
8.5.51
8.5.51 9.5.51
10.5.51
10.5.51
11.5.51
15.5.51
16.5.51
16.5.51
17.5.51
17.5.51
18.5.51 22.5.51
23.5.51
23.5.51
24.5.51
25.5.51
26.5.51
26.5.51
26.5.51
27.5.51
27.5.51
29.5.51
30.5.51
31.5.51
2.6.51
4.6.51
4.6.51
4.6.51
4.6.51
5.6.51
5.6.51
6.6.51
6.6.51
6.6.51
7.6.51
7.6.51
11.6.51
12.6.51
20 3 skadade då lastbil törnade mot gärdesgård
Hyresgästerna i konflikthus är villrådiga
”Harald” på väg mot Malmö med ”Oval”
Våren välkomsthälsad
Oscar Winge [bildsida]
Två straffångar rymde i natt från Tygelsjö
Antecknade sedelnummer fälla för hyresskojare
Grundstötning i Ystad
Revytrupp gjorde lång taxifärd – publiken svek
Falskdeklarant blev bötfälld
Blodig batalj i natt på båt i Malmö hamn
Malmöbo anföll dansk – ”ville hämnas för Nyhavn”
Flottist slog knock på bråkstake i danspalats
I torvens rike – På Sveriges största torvmosse, s. 8–9. [reportage]
Åklagaren smulade sönder Börsarens påståenden om förmögenhet från USA
Svårfjällad yngling nekar till allt inför domstolen
Fyllerist smet efter bilkrock
I ett glashus, s. 8–9. [bildsida]
Ohs Bruk, s. 8–9 [ortsreportage]
Rånöverfall mot 60-årig lantbrukare
Den överfallne svävar ännu mellan liv och död
Brandbefälsträff i Malmö
Sjöfartsriksdag i Malmö, s. 8–9. [tills. med Hasselskog]
Småindustribygd, s. 8–9. [bildrep. från Gnosjö]
Juvelkupp i Malmö
Våra yrkesskolor tar för lätt på övningsuppgifter
Grönsaksbörs dyrbar affär
Storskyddsrum på Stortorget
Nydala kloster, s. 8–9. [bildsida]
Nya inrarna höll måttet
Landslaget höll igen
Sagt på plan
Enligt vad man uppger från malmökriminalen
Rösta på årets bästa film
Trehundra delegater på folkpensionärskongress
Vi semestrar naturligtvis hemma i Skåne
Två påkörda, en dödad vid bilolycka i Hässleholm
Många deltagare vid möte med renhållningsexpertis
Dyr snapps för ”dundergubbe”
Dryga böter för bråkig malmöbo
Misshandlade fru och ”vän” på öppen gata
Notorisk bettlare slogs i gatan – chaufför fick böta
Misshandlade tolvåring – blev dömd till dagsböter
Sökte skydda annans hustru – fick stryk
Smart bedragare i Malmö plockade verkstadsförman
Festade i tre dagar – slog rattfyllorekord
Strängt straff för stölderna från järnvägens godsmagasin
Stockholmstjuvar fast i polisspärr vid Malmö
Rattfyllo var nära att köra på polisbil
Malmöpolisen har klarat upp 3 stora stöldkupper
Amazon golvade grannfru – fick sextio dagsböter
13.6.51
13.6.51
14.6.51
15.6.51
15.6.51
16.6.51
18.6.51
18.6.51
19.6.51
19.6.51
19.6.51
19.6.51
20.6.51
20.6.51
21.6.51
21.6.51
28.6.51
1.7.51
2.7.51
3.7.51
4.7.51
4.7.51
5.7.51
6.7.51
9.7.51
10.7.51 12.7.51 13.7.51
14.7.51
16.7.51
17.7.51
17.7.51 18.7.51 19.7.51
19.7.51
23.7.51
23.7.51
25.7.51
26.7.51
26.7.51
26.7.51
27.7.51
27.7.51
29.7.51
1.8.51
13.9.51
16.9.51
20.9.51
24.9.51
25.9.51
27.9.51
Sinnrikt förklarad bilkrock
Brottsling inför rätta pekade på sin stora rutin
Bilmarodör var nära att köra över lekande barn
Butiksråtta blev dömd villkorligt
Checkbedragare befanns vara sinnessjuk – blev straffri
Hälare fick sex månader, tjuv slapp med villkorligt
Bedragare berusad inför rätta
Behöll funnen plånbok
Fräck sol- och vårkupp i Malmö
Högmässofridstörare: Fråga fåglarna varför de flyger
Ynglingar på stöldturné
Annons om utlandsresa gav tips för inbrott
Slog falskt larm – sökte klara sig med lögnhistoria
Farliga gathörn, s. 8–9. [bildsida, Malmö]
Vansinnesmord i Lövestad
Varustöldern hos Kolonial inför rätta – tio åtalade
Säsong på Näset, s. 8–9. [badrep.]
Klockaskojare har ingenstans bättre marknad än i Sverige
På Svaneholmstinget, s. 8–9. [bildsida]
Gatorna i Nya Bellevue i skandalöst skick
Regn och kyla då Köpenhamn välkomsthälsade Walt Disney
Cirka 65 öre (SOS-tjänst) [mlst]
Slumkolonin i Höllviksnäs ett paradis för malmöbarn
Geni i Önnestad, s. 8–9.
Svenskklubb i USA, s. 8–9.
Balsgård, s. 8–9. [bildsida]
Hanöregatta, s. 8–9. [bildsida]
Jordgubbskungen i Svensköp ... och Heribert Torsson, s. 8–9.
Transporter och personal i krux för sommarbutiker
Allmän lättnad i Lund över stadens nya genomfartsled
Konungen invigde nya laboratoriebygget i Svalöv [delvis PW]
Stålfarfar filmar, s. 8–9. [bildsida]
Kalla bad, s. 8–9. [bildsida]
30000 malmöbor såg parkteatern
Högtidlighet i Stockholms stadshus för tysk ungdom
Uppbrott i Barsebäckslägret
Brandövning i Sankt Petri skrämde malmöbor i morse
Vila, rekreation och studier semestermotto för studenter
Skånes vackra dag [delvis PW]
Fjortonårsflickor rymde – fast snabbt i Oskarshamn
Ny Skånestad? [bildsida]
Mc-körkort är inget problem för svensk del
Lärorikt och omväxlande att vara bussguide på Skånetur
Furuviks vardag [bildsida]
Växthus utan spik eller skruvar intressant nyhet på Skånemässan
Den svåra konsten att hålla sig vid liv som lundastudent
Stor mannekänguppvisning i Lund i Kvällspostens regi
Brandkårsglädje [bildsida]
Mallorca [bildsida]
Modernt bohusfartyg i Öresundstrafiken
Repetitionsvärnpliktiga lär snabbt nya vapen
21
28.9.51
30.9.51
1.10.51
3.10.51
4.10.51
4.10.51
5.10.51
5.10.51
8.10.51
10.10.51
14.10.51
15.10.51
16.10.51
19.10.51
19.10.51
19.10.51
20.10.51
23.10.51
23.10.51
24.10.51
24.10.51
25.10.51
25.10 .51
25.10.51
27.10.51
29.10.51
29.10.51
29.10.51
30.10.51
31.10.51
1.11.51
1.11.51
1.11.51
7.11.51
8.11.51
10.11.51
10.11.51
13.11.51
14.11.51
14.11.51
14.11.51
14.11.51
17.11.51
19.11.51
22.11.51
22.11.51
23.11.51
26.11.51
29.11.51
29.11.51
29.11.51
22 Nytt kraftverk [bildsida]
Svenska målare i Södern [bildsida]
Miljonbelopp till upprustning av länets sjukvård
Landstinget i Skurup
Träbildhuggeri [bildsida]
Miss Sweden gästar Lund
Borrby kyrka restaurerad
Mer träsprit – ont om potatis för brännerier
Schlagern genom tiderna [bildsida]
Sherrydrottning i Malmö
De gamlas dag
Hässleholmare skadades vid svår bilkrock
Svensk ärftlighetsforskare på givande studieresa i USA
Hamnliv [bildsida]
Centralskolan i Rörum invigningsklar nästa år
Lommabo fick 18 månader för stöld och bedrägeri
Ung mc-lånare tappade kamrat
Brandredskap
Polisspaning efter flicka i Hällestad
Dödskörningen i Svedala blev 5 månaders fängelse
Hypofys blir medicin [bildsida]
Rått djurplågeri
Stor oljelast till frihamnen
Tog mått på kvinnor för ”civilförsvarsuniformer”
Kläder för 15000 stals vid storkupp i Halmstad
Bostadslåneverksamheten problem för storkommuner
Malmöfiskare på intressant danmarksresa
Mandlar och nötter till Malmö frihamn
Våldsam krock på Lundavägen
Slakt till klockan två i natt på mulsjuksmittade Rönneberga
Olycksdag för malmötrafiken
Rekordfina mårtensgäss
Landsfogden har utrett mystiska tågdödsfallet
Lundensisk forskningsexpedition startar utgrävningar i Frankrike
Tjuv klippte ner åskledare och försålde den som skrot
Mallorcansk resa I: Medelhavsparadis i turismens guldrush [Mallorca]
30000 artiklar i en central lagerlokal i stället för åtta
Stupfull bärsärk skyllde allt på ”brutala” poliser
Svenska polensjömän väntar ännu på fartyg
Epatraktor en allvarlig fara för landsvägstrafiken
Skrotsamlare efterspanade för bedrägeri
Broförgängelse [bildsida]
Örloggskydd åt fiskarna är tveeggat
Mallorcansk resa II: Landet där var och en kan bo i eget hus [Mallorca]
Malmödam påkörd av spårvagn
Polentrålaren i Simrishamn kan inte avgå
Mallorcansk resa III: Där mandelträdet blommar [Mallorca]
Brandchefer på malmökurs
Rullande ångcentraler – livsviktig industrinyhet
Ubåtsfilm [bildsida]
Brott bakom dödsbranden
29.11.51
1.12.51
3.12.51
3.12.51
9.12.51
9.12.51
9.12.51
9.12.51
12.12.51
13.12.51
14.12.51
16.12.51
17.12.51
18.12.51
26.12.51
Första julbåten till Malmö
Taxichaufför värdefullt vittne i tjörnarpsaffären
Mot stjärnorna [bildsida]
Mannen med hundralappen tog taxi i Malmö – mördaren i Tjörnarp?
Matt båttrafik i stormvädret
Tjörnarpsgåtan
Flicka dödsskadades vid mc-olycka i Kristianstad
20 fartyg vid Stenshuvud
Spannmålslaster till Malmö hamn
Ny stilenlig silhuett på Bäckaskogs kungsgård
Räcker vaccinet? [bildsida]
Mallorcansk resa IV: Symmetrisk symbol smyckar smugglarkust [Mallorca]
Åhusborna tveksamma till inkorporeringsförslag
Många trotjänare bland Skånes landsfiskaler lämnar tjänsten
Mulsjukesituationen förvärrad under julen
Krönikor
16.6.51
21.6.51
25.7.51
31.7.51
28.9.51
29.9.51
14.10.51
18.10.51
5.11.51
12.11.51
14.11.51
24.11.51
25.11.51
28.11.51
3.12.51
Vi diskuterar i dag: Monstrum som våldsapostel
Vi diskuterar i dag: Filmgangsterns hjältedöd
Vi diskuterar i dag: Filmcensuren och logiken
Vi diskuterar i dag: Ett folk av Åsa-Nissar
Vi diskuterar i dag: Farlig tecknad film [Tom & Jerry]
Vi diskuterar i dag: För tidig filmdöd
Vi diskuterar i dag: Tvivelaktiga filmtitlar
Vi diskuterar i dag: Dårskap som blev skandal
Vi diskuterar i dag: Bättre barnfilmer
Vi diskuterar i dag: Svensk crazy
Vi diskuterar i dag: Schablonkritik och kritikschablon
Vi diskuterar i dag: Den inkonsekventa censuren
Vi diskuterar i dag: Löjliga vägskyltar
Vi diskuterar i dag: Äkthetskravet och publiken
Vi diskuterar i dag: Översexualisering
Kulturartiklar, KvP
15.2.51
Filmtrupp till Malmö efter tropisk tripp [Nordisk Tonefilm]
6.3 .51
En holländsk sjöhjälte, s. 2. [rec av Hardy, Karel Doorman och slaget i Javasjön]
12.3.51 Ingrid Bergman har inga planer på nya filmer
21.3.51 Bio- och teaterbesöken minskades kraftigt i går
24.3 .51 En långfredagsfilm, s. 2, 15. [tredelad artikel av Mårten Liljegren, Per F Wahlöö och Henrik Sjögren]
18.4.51 ”Flickor bakom galler” frän tysk problemfilm
29.4.51 June Richmond [jazzsångerska och skådespelerska]
13.6 .51 Årets bästa filmer, s. 8–9. [se lista av Pietro]
8.10 .51 Birger Malmsten i stan
17.10.51 Indonesien i grodperspektiv [rec av Eric Lundqvist ”Vildarna finns i väst”]
18.11.51 Natthumör [show av Inga Brink med nummer ur Kiss me Kate, sign. Redfox]
25.11.51 Havet [rec av Rachel Carson; Havet]
4.12.51 Blank var hans värja [Cyrano de Bergerac]
19.12.51 Jultrevnad
21.12.51 91:an första svenska film i den nya given, s. 10.
23.12.51 Känner ni igen figurerna i ”Alice”? [bildsida]
26.12.51 Känner ni Alice?
23
26.12.51 Eisenstein – filmpionjären, s. 2. [rec av Bengt Idestam-Almquist: ”Eisenstein – ett konstnärsöde
i Sovjet]
Filmrecensioner, KvP
3.1.51 Amiralen: Jagad av T-men, s. 9. [Pietro]
9.1.51 Rio: Nationens hjältar (Sands of Iwo Jima), s. 9. [sign. Per F. Wahlöö]
16.1.51 Amiralen och Metropol: Månraketen, s. 10.
16.1.51 Grand-Plaza: Nattens gata, s. 10.
23.1.51 Amiralen och Metropol: Natten och staden, s. 10.
6.2.51 Alcazar: Rampfeber, s. 9.
6.2.51 Rio: Gentleman i Vilda Västern, s. 9.
13.2.51 Capitol: Winchester 73, s. 8.
13.2.51 Plaza: Syndare i Söderhavet, s. 8.
20.2.51 Amiralen och Metropol: Biffen och Bananen, s. 9.
20.2.51 Scania: Allt om Eva, s. 9.
27.2.51 Amiralen: Falköga, s. 9.
27.2.51 Palladium: Vita Tornet, s. 9.
27.2.51 Rio: Örnen och Slaghöken, s. 9.
6.3.51 Amiralen och Metropol: Hjälten från Filippinerna, s. 9.
6.3.51 Plaza: Sjungande pistoler, s. 9.
6.3.51 Scania: Gula Fjärilen, s. 9.
6.3.51
Rio: Kanske en gentleman, s. 9.
13.3.51 Alcazar: Kvinna i Marseille, s. 9.
13.3.51 Capitol: Kvinna utan pass, s. 9.
24.3.51 Göta: Flykt genom öknen, s. 8.
28.3.51 Amiralen och Metropol: Ubåt saknas, s. 9.
28.3.51 Palladium: Attack i Röda Bergen, s. 9.
3.4.51 Alcazar: Minnenas strand, s. 9.
3.4.51 Rio: Stålhjälmen, s. 9.
10.4.51 Alcazar: Änglar på vift, s. 9.
10.4.51 Amiralen och Metropol: Attack i sol, s. 9.
17.4.51 Scania: Illdåd ombord (The Breaking Point), s. 9.
17.4.51 Palladium: Okänd ubåt siktad, s. 9.
17.4.51 Grand-Plaza: Männen från Kentucky, s. 9.
24.4.51 Scala: Landet bortom prärien (Wagonmaster), s. 9.
24.4.51 Capitol: Hon stod i rök och damm, s. 9.
24.4.51 Metropol: Narkotika (Port of New York), s. 9.
2.5.51
Rio: Flickor bakom galler, s. 9.
2.5.51 Capitol: Polisbil 13, s. 9.
8.5.51 Metropol: Tre fruar och en älskare, s. 9.
8.5.51 Scania: De var alla tappra män, s. 9.
8.5.51 Alcazar: Tro, s. 9.
15.5.51 Metropol: Präriens erövrare, s. 9.
15.5.51 Rio: Vilda västerns skräck, s. 9.
22.5.51 Plaza: En kupp i undre världen, s. 9.
29.5.51 Metropol: De rödas hämnd, s. 10.
29.5.51 Göta: Inspärrad, s. 10.
5.6.51 Metropol: 13:de brevet, s. 9.
12.6.51 Alcazar: Snurriga skolan, s. 9.
12.6.51 Metropol: Hårda tag, s. 9.
19.6.51 Göta: Farlig väg, s. 9.
24 19.6.51 26.6.51 30.6.51 3.7.51 8.7.51 10.7.51 17.7.51 4.12.51
4.12.51
18.12.51
18.12.51
23.12.51
23.12.51
27.12.51
27.12.51
Metropol: Västerns gorilla, s. 9.
Göta: Kyss mig långsamt, s. 9.
Scala: Dödskonraktet, s. 9.
Alcazar: Villebråd, s. 9.
Scala: Alarm i norr, s. 8.
Göta: Susan gör skandal, s. 8.
Göta: Med våld till sjöss, s. 9.
Alcazar: Cyrano – värjans mästare, s. 9.
Capitol: M, s. 9.
Capitol: Tur i olyckan, s. 9.
Göta: Toreadoren, s. 9.
Palladium: Texas Kid, s. 8.
Metropol: Elddonet, s. 8.
Alcazar: Under Paris himmel, s. 10.
Grand-Plaza: Jagad av spioner,s.10.
Nöjesspalter, KvP
5.1.51
I kulissen
8.1.51
I kulissen, s. 9. [KvP-Pelle]
17.1.51
I kulissen, s. 8.
22.1.51 I kulissen, s. 9.
24.1.51 I kulissen, s. 9.
25.1.51
I kulissen, s. 9.
30.1.51 I kulissen, s. 9.
7.4.51
I kulissen, s. 9.
2.5.51
I kulissen, s. 9.
28.5.51 I kulissen, s. 9.
8.6.51
I kulissen, s. 9.
14.6.51 I kulissen
18.11.51 Radio i kulissen
Bokrecensioner, KvP
3.5.51 Erotik och sunt förnuft, s. 2–3. [rec. av Gerd Osten & Artur Lundkvist: Erotiken i filmen]
3.5.51 Annonserat mord, s. 8. [rec. av Agatha Christie: Ett mord annonseras]
4.5.51 Bismarck och Ryssland, s. 9. [rec. av Leo Sager: Bismarck, Alexander II och Gortjakov]
6.5.51
Vi läser: Om insekter [rec av Lewin]
10.6.51 Vi läser: Amiral Byrd [rec av Ulf Tengbom; Amiral Byrd – bragdernas man]
14.6.51 Djupsinnigt, s. 9. [rec. av Bernard Borges: Dolt mönster]
19.6.51 Varken mördare eller martyr [rec av Ture Nerman; Arbetarsångaren Joe Hill. Mördare eller martyr?]
21.6.51 Vi läser: I rövarhänder [rec av Craig Rice; Rätt i rövarhänder]
28.6.51 Hårdkokt femetta, s. 9. [rec. av Rex Stout: Mord i jungfruburen]
29.6.51 Trög deckare, s. 9. [rec. av Elizabeth Ferrar: Möte med påskhare]
22.7.51 Vind från västern [rec. av Gwen Bristow: Lyckospåret]
24.7.51 Vi läser: Afrikas framtid [rec av Tom Marvel; Det nya Kongo]
25.7.51 Vi läser: Dubbeldeckare [rec av Richard och Frances Lockridge; Du kommer aldrig hem]
30.9.51 Vi läser: [rec av Alyce Pollock & Ruth Goode; Don Gaucho]
4.10.51 Inte flera såna! [rec av Maria Lang; Inte flera mord!]
4.10.51 Nånting roligt [rec av ”Det är roligt att läsa” (läsebok för folkskolan]
11.10.51 God historisk underhållning [rec av Lawrence Schoonover; En otrogen ädling]
11.10.51 Välstämd ljuddosa [rec av Nils Parling; Huset som var en ljuddosa]
18.10.51 Djupfryst gastkramning [rec av Hammond Innes; SOS i Antarktis]
25
18.10.51
23.10.51
26.10.51
27.10.51
28.10.51
1.11.51
11.11.51
14.11.51
15.11.51
18.11.51
22.11.51
27.11.51
29.11.51
3.12.51
5.12.51
6.12.51
10.12.51
13.12.51
15.12.51
20.12.51
Historisk eskapad [rec av Gustaf Munthe; Tre grevar i Venedig]
Dagens bok: Kardinalen [rec av Henry Morton Robinson; Kardinalen]
Dagens bok: Stöddiga tag [rec av Albert Olsson; Goda gudar]
Dagens bok: Naivt om Kina [rec av Dagny Nordgren; Lasse upplever Kina]
Usch, nej [rec av Barr]
Horisontjakt [rec av Fred Denger; Flickan som jagade horisonten]
Vi läser: Nisse Träs sjöminnen [rec av Nils Andersson; Fyrtiofem år i skansen]
Dagens bok: Blint rashat [rec av Baynard Kendrick; Blind soldat]
Dödsringning [rec av Harold Q. Masur; Döden ringer på]
Dagens bok: Deckarskymning [rec av A. A. Fair; Fladdermössen flyger i skymningen]
Deckarhärva [rec av Jack Iams; En versmakares död]
Vi läser: Bland flygfän [rec av William Beebe; Granne med djungeln]
Skogstristess [rec av Jol Strand; Timmerkojan]
Idiot med revolver [rec av John MacDonald; Virvlar i vattnet]
Vi läser: Göring-biografi [rec av Willi Frischauer; Herman Göring]
Svensk Tom Sawyer [rec av Lambert Sunesson; Vargarna]
Djupdykning [rec av Harry E. Rieseberg; Skatter ur djupet. Äventyr på havsbottnen]
Berättarkonst [rec av Gösta Gustaf Jansson; Stampen]
Himalayafärd [rec av Himalayaexpeditionen till Tirich-Mir sju författare ej namngivna]
Pekfingrigt [rec av Gustaf-Adolf Nilsson: Reporter Ragge]
Radiokrönikor
28.6.51 Vi lyssnar: Vinpresspjäs, s. 9. [radioteater: Samtal vid en vinpress av Olle Mattsson]
17.10.51 Vi lyssnar: Köksromantik
18.10.51 Vi lyssnar: Kalle Anka och freden
24.10.51 Vi lyssnar: Mötesepilog
17.11.51 Vi lyssnar: Populärkrönika
2.12.51 Vi lyssnar: Bra enaktare
1952
Tidningsartiklar, KvP
2.1.52
Bestialiskt rån
2.1.52
Tjuvtrio blev snabbt gripen
2.1.52
Lärpojke nära döden
3.1.52
Malmöbåten utom fara
3.1.52
Rånarna fast i Stockholm blev gripna på hotellrum
5.1.52
Vem är Malmös Goliat
7.1.52
Skickligt polisarbete gav resultat
7.1.52
Fruktansvärd strid på liv och död före mordet
8.1.52
Ännu inget erkännande av anhållne malmöbon
8.1.52
Nummerstorlek utan betydelse
8.1.52
”Hygglig pojke som råkat komma en smula på sned”
9.1.52
Bevisen sluter sig som en rävsax kring volontären
9.1.52
Anhållne volontärens historia beklämmande
10.1.52 Pöbeln rasar i Eksjö, attack av beväpnade långanäsligister
10.1.52 Skickligt polisarbete fällde eksjömördaren
15.1.52
Kvinnoraid på Österlen
16.1.52 Försök till mordbrand på lantgård i Degeberga
16.1.52 Hotelltjuven i Simrishamn snabbt gripen
17.1.52 Bilstöld vid elfte inbrottet
17.1.52 Mötesförbud i Sösdala
26 17.1.52
17.1.52
19.1.52
19.1.52
21.1.52
21.1.52
24.1.52
24.1.52
27.1.52
27.1.52
29.1.52
30.1.52
30.1.52
3.2.52
4.2.52
4.2.52
6.2.52
7.2.52
8.2.52
11.2.52
14.2.52
20.2.52
20.2.52
21.2.52
22.2.52
24.2.52
28.2.52
1.3.52
2.3.52
3.3.52
6.3.52
11.3.52
11.3.52
14.3.52
14.3.52
17.3.52
19.3.52
20.3.52
22.3.52
23.3.52
23.3.52
26.3.52
31.3.52
31.3.52
1.4.52
3.4.52
7.4.52
8.4.52
8.4.52
8.4.52
10.4.52
Vilda takter i Abbekås
Fräck Sjöbotjuv greps i Malmö
Tre i söndertrasad bil
Försvunnen igenkänd bland hotells gäster
Klämd mellan torvvagnar
Stormen vållade stora rubbningar i sjöfarten
Stortjuvar i bil undkom efter nattlig polisjakt
73-åring var hembrännare
Våldsamt pokergräl efter beskyllning om falskspel
Bilstöld på malmögata
Fräck spritstöld i Skanör – bytet återfanns i Malmö
De tre Solidar-tjuvarna fick stränga frihetsstraff
Rocktjuv häktades
Två vuxna och tre barn bor i oeldat rum, s. 4. [PFW]
Blev frånlurad sex halvlitrar
Båstadsnämnd glömde löfte
Talande böcker finansieras genom stor skrotinsamling
Sjökockar ,s.8–9. [bildsida]
Den stora arsenalen, s. 8–9. [bildsida]
Handelskammarens skattedag samlade över 400 deltagare
Friska frostapojkar på skogskurs
Premiär för nya passblanketter
Fångar förvandlar kråkslott till ny ungdomsvårdsanstalt
Skånskt falskmynteri gjorde dålig enkrona
Hypermodern tvättcentral betjänar tusentals hushåll
Utländska fartyg dumpar fraktpriserna malmörederiet påtalar missförhållanden
Drygt arbete med ”Lilly”
En amerikan i Paris [bildsida]
Fylleri och våldsdåd i nytändningens spår
400 lärare på hälsokurs
Ädla viner [bildsida]
Inget brott bakom likfyndet i Helgeå
Två till sjukhus efter bilkrock på lundavägen
Skånes bokskog en grön guldgruva, s. 8.9. [bildsida]
Plast av Milans rök, s. 8–9. [perstorpsplattan]
Ohyggligt drama i Lund
Vänsterhänta barn ej sämre rustade
Klingande namn [bildsida]
Stridskontakt i morse längs hela ”fronten”
Först varmare – sedan snö?
Oceantrafik utestängd från smålandshamnarna
Glatt grymtande grisar hälsade svenske kungen
Vinterns come back
Skrotskatt i djupet, s. 8–9. [bärgning av tyskt fartygsvrak utanför Öland]
Mer snö i morgon?
Hund vållade trafikolycka
Mc-marodörer i Kristanstad
Pataholm, s. 8–9. [bildsida småländsk kustort]
Hembrännarcentral i Ystad 75 m från polisstationen
Tavlor för 4000 kr stals i sommarvilla på Ljungen
Lasarettsbrand i Lund – skador för över 100000
27
10.4.52
12.4.52
14.4.52
19.4.52
19.4.52
21.4.52
21.4.52
22.4.52
24.4.52
26.4.52
27.4.52
27.4.52
28.4.52
28.4.52
28.4.52
28.4.52
29.4.52
29.4.52
29.4.52
30.4.52
30.4.52
2.5.52
2.5.52
2.5.52
4.5.52
4.5.52
5.5.52
5.5.52
8.5.52
8.5.52
12.5.52
12.5.52
12.5.52
12.5.52
12.5.52
12.5.52
13.5.52
15.5.52
19.5.52
19.5.52
19.5.52
20.5.52
20.5.52
20.5.52
21.5.52
21.5.52
21.5.52
21.5.52
21.5.52
22.5.52
24.5.52
28 Låg tvärs över elkablar med kläderna i ljusan låga
Bråkstake slogs i bojor
Blodiga kläder i Lagan
Fräck stöld i bondgård
Femåringens syn räddas
Flicka föll av motorcykel
Stenkastning genom fönster hos frånskild
Förrymda råbyynglingar övernattade på soptipp
Kungaparet gör snabbvisit i Malmö och Kristianstad
Vaksam polis grep tjuv på bar gärning
Bör ansvaret för sövning åvila narkossköterskan?
100 höns innebrändes vid hälsingborgsbrand
Taxichaufför överfallen på bakgata i Landskrona
Fräck kupp i Röstånga av tjuvar i stulen bil
Skadades svårt av exploderande sprutaggregat
Stort uppbåd söker försvunnen
Ene röstångatjuven fast fri i blott fyra dagar
Bilmarodör demolerade lyktstolpe
Explosionsoffret mycket illa däran
Liten flicka dödad under faderns traktor
TV-afton på Museet
Tullman blev misshandlad av smugglare
Svensk dubbelsuccé i Byn, s. 8–9. [bildsida]
Danska kvinnor butiksråttor
100–9 i målkvot
”Tåg 56” hos IOGT
Resenär brutalt rånad i malmöplantering
Cigarrettsmugglare påstod att han erkänt under tvång
Halmstadstjuv greps i natt
Påstod sig ha slukat rakblad
”Drottningen” står hårt på – flott tidigast i morgon
Halmstack antändes
Många mc-olyckor i går – malmöbo blev svårt skadad
Vådlig vurpa i Linderöd
Ligistdåd i Traryd
Körkortslös malmörattfyllo välte stängsel i Klagstorp
Röster om fallande stjärnor
Drinkmixartävlan (De fina smaknerverna) [bildsida], s. 8–9.
Bil krockade el-stolpe fattade eld, två skadades
Kanotolycka kostade landskronapräst livet
Maximum av kunskaper på minimitid bilskolans lösen
Dryga böter för ölgruff
Straffarbete för bedragare
Fräck malmöbedragare skojade fattigvården
Utpressningsaffärer mellan spritlangande malmöpolacker
Nya kommunallönerna kommer att kosta Malmö 10 milj. kronor
Rånaren inser ej att han begått en svår förbrytelse
Flyttad milanostation mönster för Malmö C?
Potatisen svårt skadad men kylan börjar släppa
Fo-trupper visade kampanda och styrka i österlenkriget
Gas genom brevlåda förhindrade tragedi
24.5.52
26.5.52
27.5.52
28.5.52
30.5.52
30.5.52
30.5.52
2.6.52
3.6.52
3.6.52
4.6.52
4.6.52
7.6.52
10.6.52
10.6.52
14.6.52
16.6.52
18.6.52
19.6.52
22.6.52
22.6.52
23.6.52
26.6.52
27.6.52
29.6.52
30.6.52
30.6.52
1.7.52
5.7.52
6.7.52
6.7.52
7.7.52
10.7.52
10.7.52
10.7.52
10.7.52
11.7.52
14.7.52
19.7.52
19.7.52
24.7.52
25.7.52
29.7.52
30.7.52
31.7.52
13.8.52
13.8.52
14.8.52
17.8.52
1.9.52
1.9.52
Straffarbete för två hälare i målet mot mattbedragaren
Skottarna väntar värre motstånd av svenskarna
Svensk företagsledarutbildning den mest avancerade i Europa
Inga livstecken från försvunna malmöbåten
K.m:et beslut att husvärden skall måla och tapetsera
Spårvägstaxorna höjs åter i Malmö
Sekelgammal gård i ny skepnad i Östskåne
Snickeribrand i Limhamn
Fyrkasunen har ännu ej förankrats
Skatter från fjärran, s. 8–9. [bildsida]
Skumgummimöbler, s. 8–9. [bildsida]
Större anslutning än någonsin till årets Kristianstadsmässa
Nattportier slogs ned av rånare
Ny Kv.P-tävling: Döp Frostavallens djurpark
Han flyttar hus, s. 8–9. [bildsida]
Drömresa, s. 8–9. [bildsida]
Arkitekttävlan om bästa idén för friluftsområdet
Annonstävlingen avgjord
Arlövsgården ett mönsterlantbruk, s. 3. [Pietro]
Bil i Falsterbo tog vägen in i finrummet
Bildsidan: Charlie Chaplin
Derbydag i regn, s. 8.9. [bildsida, galopptävling]
Dyrbar kyrka i Torekov
Industriforskning II: I textilvetenskapens huvudkvarter, s. 3. [KvP-reportage]
Spanska ridskolan till Malmö den 13 augusti
Nya läkemedlen Cortison och ACTH bör utnyttjas försiktigt
Busskrocken svårförklarlig
Skånsk regementsläkare på stor kongress i Oslo
Bildsidan: Vrakgods, s. 8–9. [Runö-katastrofen]
Kollektivförsäkring nyhet i nya sjukkassesystemet
Enormt intresse för spanska ridskolans besök i Malmö
Mördaren slogs till golvet
Galathea och tjurskelett höjdpunkter på Bellahöj
Edvard P. filmar i Malmö
Malmöbo fast som rattfyllo
16-åringen påträffad
Autostradabygge, Maskinvälde, s. 8–9. [bildsida]
Märkligt fynd i Malmö industrihamn
Den femtonde olympiaden öppnad
Friluftsfritt, s. 8–9. [bildsida, friluftsteater]
Prinsessan Sibylla och två av Haga-sessorna till Malmö
Tvistande zigenarsläkter färgklick på Sjöbo marknad
Svenska scoutflickor övar i Skåne inför stor good-willresa söderut
Tvåvåningshus flyttar sig – familj bor kvar som vanligt
Elitgolf [bildsida]
Spanska ridskolan i Malmö
Grace, skönhet, Rytm [bildsida]
Riduppvisningen blev en strålande folkfest
Varför vill vi krångla?
Olycksmaskinens bromsar skadades vid landningen?
Värdefull sommargård eldhärjad
29
1.9.52
3.9.52
3.9.52
6.9.52
19.9.52
21.9.52
22.9.52
22.9.52
25.9.52
25.9.52
29.9.52
1.10.52
2.10.52
5.10.52
5.10.52
6.10.52
7.10.52
7.10.52
8.10.52
9.10.52
9.10.52
9.10.52
13.10.52
13.10.52
14.10.52
14.10.52
15.10.52
20.10.52
21.10.52
21.10.52
22.10.52
22.10.52
23.10.52
26.10.52
27.10.52
28.10.52
29.10.52
30.10.52
30.10.52
30.10.52
31.10.52
1.11.52
4.11.52
4.11.52
5.11.52
6.11.52
6.11.52
8.11.52
10.11.52
10.11.52
10.11.52
30 Danska anklagelserna bemöts punkt för punkt
Taxi välte trafikdelare malmöbo skadades svårt
Full chaufför visste ej var han befann sig
Dagsböter för ärekränkning mot Heuman
Snabbkurs i svenska språket
Gripande avsked vid ”Jutlandias” tredje avresa till Koreafronten, s. 3.
Långa köer redan innan vallokalerna öppnades [delvis även Meldal]
Virkesvård studeras vid informationsmöte i Malmö
Regnväder och folkbrist saboterar potatisskörden
Danske mördaren observerad från Smygehamn till Kiruna
Landshövding Vougt hälsad till länets 90:de landsting
Definitiva rösträkningen inledd
Luktfri ladugårdsluft värmer förvaltarebostad
Talrika fylleribråk i Malmö på lördagsnatten
Frisörsprotest mot den nya prissättningen
Rattfyllo krockade
Inskrivningen av årsklass 53 nu inledde i malmölänet
En skadad vid dikeskörning
Mystisk skottlossning i Malmö
”Fönsterskytten” åter framme i natt
Radiohandlare ofta utsatta för bedragare
Kaffe och tobak till Malmö hamn
Dramatisk biljakt slöt med våldsam vurpa
Biltjuv greps på lundagata
Anmälningar om hot har ökat väsentligt efter Hurva-morden
Älgjägare var rattfyllerist
Många välkända jurister samlade till kurs i Lund
Galapremiär [bildsida]
Rasande mur begravde landskronaarbetare 2 dödade, flera skadade
Hemvärn larmades för röjning
Lund får sin ”Lilla teater” genom ungdomligt initiativ [Alf Matteson]
Öresundsbron dryftad vid möte i Malmö
Rekordstor modelljärnväg på leksaksexpo
Evangelisk folktalare (Gösta Rosén)
Barnbio på Lundavägen [bildsida], s. 8–9.
Trista torvtider [bildsida], s. 8–9.
Bostadsbygge mekaniseras
Inga överljudsplan i praktisk tjänst
Vilttjuvar i Ystad
Plana tak bör ej vara modenyck
Föredrag om lyhördhet
Den stora lokslakten [bildsida], s. 8–9.
Fel av allvarlig natur i ansökningshandlingen
Ruskig otukt i Kristinastad
”Sadism i skolbad” polisen utreder
Ungdomlig jazzsuccé [bildsida]
Nattlig kassaskåpskupp av dynamitard i Stehag
Kan Du trafikreglerna?
Svårt att överblicka skadorna i Tryggs hus
Guldsmeder på kurs i Malmö
Malmökurs för vittvättare
11.11.52
12.11.52
12.11.52
12.11.52
13.11.52
13.11.52
13.11.52
13.11.52
14.11.52
16.11.52
18.11.52
18.11.52
19.11.52
19.11.52
19.11.52
20.11.52
20.11.52
20.11.52
20.11.52
20.11.52
20.11.52
20.11.52
24.11.52
24.11.52
24.11.52
25.11.52
26.11.52
26.11.52
26.11.52
30.11.52
30.11.52
3.12.52
29.12.52
30.12.52
30.12.52
Prisfall på skogsauktion
Storförskingringar i Malmö fick ett års straffarbete
Succé för Kv.P:s kunga-TV i Lund
Återfallstjuv sinnesundersökes
Tobakshälare dömdes till straffarbete
Hårt straff för återfallstjuvar
Tjuvar greps på tak i Malmö
Två mc-tjuvar fick dagsböter
Falsk hyresvärd tog grovt betalt för överlåtelser
Återblick /Christina Nilssons hembygd i Småland/ [bildsida]
Hustrumisshandlare nekade men dömdes till dryga böter
Sålde sin bil trots förbud
Malmöpolisen gjorde fint kap
Hos djurdoktorn [bildsida], s. 8–9.
Rattfyllo slog vad om att köra fel vid trafikdelare
Dansk stortjuv fick 9 månader
Stortjuvar internerade
Rattfyllo tappade skärm och kofångare – fortsatte
Körkortslös stal bil efter fem krogsvängar
Rattfyllo hade ”tablettrus”?
”Behöver motion” sa tjuv efter flykt från polisen
Stränga frihetsstraff för tjuvliga i Malmö
Intensiv pyromanjakt
Pälsvarufabrik hårdast drabbad av vindsbranden
Pyromanen anlade ännu en brand
Pyromanen stoppas bäst av en vaksam allmänhet
Helt spårsystem byttes ut på sex timmar
Förnäma nykonstruktioner från maskinverkstad i Malmö
Länsgränsen ej polisgräns
Knivmannen fortfarande på fri fot
Teknistspex [bildsida], s. 10.
Split-Cane [bildsida] spinnspötillverkare, s. 8–9.
5.000 maskindetaljer i fingerborg – mästerskytt idkar märklig industri
Imponerande resandeström över Öresund under 1952
Långväga gäster i Malmö
Kulturartiklar
20.1.52 Mångfrestare i Hollywood, s. 2–3. [John Ford]
5.2.52
Pansarkryssaren Potemkin, s. 2. [Filmen]
10.2.52 Fenomenal enmansteater i Köpenhamn [Orson Welles]
9.3.52
Mannen i rullstolen, s. 2. [Lionel Barrymore]
9.3.52
Oordnad stillfotosamling blev upphovet till Dansk Filmmuseum, s. 3. [PFW]
17.3.52 Montanus-expon torkade in – idén återupptas i sommar, s. 3 [utställning]
1.4.52
”Linje Lusta” på vita duken, s. 2–3.
6.4.52
Stjärnprofilen: Robert Newton, s. 9.
14.4.52 Stjärnprofilen: Maureen O´Hara – färgdrottning, s. 9.
20.4.52 Stjärnprofilen: John Ireland
27.4.52 Stjärnprofilen: Ella Raines
27.4.52 Amerikansk H.C. Andersen
4.5.52
Stjärnprofilen: Randolph Scott
11.5.52
Segraren i filmtävlingen får flyga till Stockholm
31
11.5.52
18.5.52
22.5.52
25.5.52
31.5.52
2.6.52
8.6.52
15.6.52
22.6.52
29.6.52
3.7.52
6.7.52
8.7.52
13.7.52
20.7.52
22.7.52
27.7.52
3.8.52
10.8.52
17.8.52
24.8.52
31.8.52
7.9.52
22.9.52
28.9.52
12.10.52
13.10.52
28.12.52
27.10.52
30.11.52
7.12.52
14.12.52
26.12.52
Stjärnprofilen: Judith Anderson – ragatan
Stjärnprofilen: Lloyd Bridges
Stjärnprofilen: Alan Ladd
Stjärnprofilen: Richard Basehart
Årets bästa filmer, s. 8–9.
Stjärnprofilen: Michael Rennie
Stjärnprofilen: Paula Raymond
Stjärnprofilen: Steve Brodie – fotbollsidol
Stjärnprofilen: Yvonne de Carlo
Stjärnprofilen: Richard Widmark
Vad är filmkunskap?, s. 2. [rec. av Ebbe Nergaard: Filmkunskab]
Stjärnprofilen: Roy Rogers
Den rättframme dykaren, s. 2. [rec. av Ernst Lagerström: Mitt liv som dykare]
Stjärnprofilen: Dan Duryea
Stjärnprofilen: Ann Blyth
Munter Danny Kaye fick gå igenom högofficiellt program i Köpenhamn
Stjärnprofilen: Broderick Crawford – giganten
Stjärnprofilen: Robert Mitchum
Stjärnprofilen: Pedro Armendariz
Stjärnprofilen: John Wayne
Stjärnprofilen: Susan Hayward
Stjärnprofilen: Douglas Fairbanks jr – arvtagaren
Stjärnprofilen: Mel Ferrer
Stjärnprofilen: George MacReady
Stjärnprofilen: Barbara Bel Geddes – ett särfall
Stjärnprofilen: Sir Ralph Richardson – den oförliknelige
”Tösen från Stormyrtorpet” i dansk filmversion blev fullträff
Stjärnprofilen: José Ferrer
Anouilh i malmöradio
Stjärnprofilen: Richard Todd, s. 13.
Stjärnprofilen: Ann Francis, s. 14.
Stjärnprofilen: Forrest Tucker, s. 12.
Stjärnprofilen: Barbara Laage, s. 7.
Bokrecensioner
3.1.52
Privatkrig med ironi, s. 10.[rec. av Vladimir Peniakoff: Popskis privatarmé]
3.1.52
Trista rävar, s. 10. [rec. av Per Wikberg: Rävspel]
7.1.52
Passionerad pessimism [rec. av Svensson]
9.1.52
Tredje ståndpunkten på Java, s. 2–3. [rec. av Erik Lunqvist: Vildarna finns i väst]
10.1.52 Helnyktert, s. 10. [rec. av Mats Rehnberg (red.): Godtemplarminnen]
10.1.52 Medeltidsmörker, s. 10. [rec. av Sigurd Elkjaer: Fela och plog]
17.1.52 Astronomiskt, s. 10. [rec. av Fred Hoyle: Världsalltets byggnad]
17.1.52 Om Quisling, s. 10. [rec. av H. Frankling Knudsen: Jag var Quislings sekreterare]
31.1.52 Rött övervåld, s. 10. [rec. av Shapi Ollobiev: Det hände hos oss]
31.1.52 Telekonst, s. 10. [rec. av Yngve Kämpe: Talaren]
21.2.52 Listig dialog [rec. av Ivy Compton-Burnett; Tjänare och tjänarinna]
28.2.52 Den kloka spindeln, s. 3. [rec. av Mike Joslin: Anansi Sem]
6.3.52
Fem böcker om film [rec. av Siegfried Kracauer; Utlänningar i amerikansk film – Carl Theodor
Dreyer; Tre essayer om film – Holmström; När ljuset släcks – Alberto Cavalcanti; Filmarkitektur – Theodor Christensen; Om bruket av filmmuseer]
32 13.3.52 Detektivromaner med perspektiv, s. 10. [rec. av Georges Simenon: Maigret på semester + Min vän
kommissarie Maigret]
13.3.52 Svag antologi, s. 10. [rec. av ”Junior”-antologi]
20.3.52 Överflödig deckare, s. 10. [rec. av Richard Ellington: Döden på S:t Thomas]
24.4.52 Robust resa, s. 10. [rec. av Helge Ingstad: Resor och äventyr]
8.5.52
Ortodox kriminalgåta, s. 10. [rec. av Leslie Ford: Kvinnan i svart]
22.5.52 Vi läser: Byggbok
12.6.52 Depraverad USA-deckare, s. 9. [rec. av Gregory Tree: Fallet Sally Shaw]
12.6.52 Farliga traktorer, s. 9. [rec. av Skydd mot jordbrukets maskiner] sign Redfox
19.6.52 Hårdhudad sommarläsning, s. 10. [rec. av Harold Q Masur: Änglar på Broadway + Fredric
Brown: Döden har många dörrar]
26.6.52 Vilt i väster [rec. Albert Viksten; Vilda vägar västerut] sign. Redfox
28.6.52 Vi läser: Sjöäventyr [rec. av Karl Forsell; Äventyr till sjöss] sign. Redfox
1.7.52
Vi läser: Olympiabok [rec. av Gert Engström, red; Olympiakalender 1952]
25.9.52 Latinamerikansk revoltroman [rec. av Mariano Azuela: Rebellerna: roman från den mexikanska
revolutionen]
2.10.52 Maigret än en gång [rec. Georges Simenon; Kommissarie Maigrets första fall] sign. Redfox
3.10.52 Hårdkokt raffel [rec. av Craig Rice; Brottsligt livat]
9.10.52 Kvicktänkt [rec. av Delano Ames; En medpassagerares död] sign. Redfox
16.10.52 Italiensk kulturblomma [rec. av David Invrea; Släkt med solen]
24.10.52 Dagens bok: Historiskt äventyr [rec. av John Masters; Uppror i Bengalen] sign. Redfox
30.10.52 Förtrollande [rec. Doris Leslie; Förtrollerskan] sign. Redfox
30.10.52 Guldreptil [rec. Victor Canning; Den avbrutna resan] sign. Redfox
30.10.52 Nya böcker för ungdomen [rec. av Don Hillson; Månskensryttarna, Gustaf-Adolf Nilsson; Caparens hjälteseglats, Eva Håkansson; Äventyr i Atlantis, Nils Björgås; Sista sommaren] sign. Redfox
3.11.52 Dagens bok: Ett patetiskt negerproblem [rec. av Marguerite Steen; Skuggorna flyr i gryningen]
sign. Redfox
8.11.52 Vi läser: Lidelsefull målarroman [rec. av Irving Stone; Den lidelsefulla resan] Redfox
10.11.52 Vi läser: Bygdemålning [rec. av Martin Grip; Jeskota Petter, sa Knalle-Johan] Redfox
12.11.52 Vi läser: Värmeland du sköna [rec. av Linnar Linnarsson; Mäster Hults Värmlandshistorier] Redfox
13.11.52 Fantasifull globetrotter [rec. av Olle Strandberg; Tigerland och Söderhav] Redfox
15.11.52 Dagens bok: Den fantastiska verkligheten [rec. av Paul Brickhill; Vi flyger i natt]
17.11.52 Vi läser: En krutgubbe [rec. Erik Berg; Jonas Petrus i Klondike] Redfox
27.11.52 Bildglosor [rec. av Bildordboken] Redfox
29.11.52 Crazyindian [rec. av Lambert Sunesson; Inka Indian] Redfox
1.12.52 Ubåtssaga [rec. H. Strang]
11.12.52 Äventyrsromantik [rec. Hans Martin; Högt spel] Redfox
Krönikor
2.1.52
5.1.52
13.1.52
15.1.52
26.1.52
27.1.52
31.1.52
20.2.52
26.2.52
1.3.52
3.3.52
Vi diskuterar i dag: Språkproblem på bio, s. 2. [om dubbning på film]
Vi diskuterar i dag: Trickfilmens pånyttfödelse, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Långanäs och Eksjö, s. 2. [PFW]
Vi diskuterar i dag: Prästkarikatyr på bio, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Ett filmiskt varningsrop, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Åsnesparken på film, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Storstaden lockar, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Lotsen som ”guide”, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Osmidig skattebefrielse, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Sportidioten och kritiken, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Expertisen har ordet, s. 2.
33
15.3.52
17.3.52
31.3.52
4.4.52
18.4.52
28.4.52
30.4.52
5.5.52
8.5.52
9.5.52
12.5.52
19.5.52
21.5.52
24.5.52
26.5.52
30.5.52
2.6.52
3.6.52
4.6.52
15.5.52
16.6.52
18.6.52
30.6.52
26.11.52
1.12.52
Vi diskuterar i dag: Silvanafeber och gangsterreklam, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Information om försvaret, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Pressavarter i strålkastarljus, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Filmen och landsbygden, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Varning för sabotörer, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Svensk filmhegemoni brytes, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Passar sig långbyxor?, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Traktorerna och körkorten, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Inspiration till brott,s.2.
Vi diskuterar i dag: Brott lönar sig inte, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Legitimation på bio, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Ungdomens rökvanor, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Roligare språkundervisning, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Gamla komiker blir som nya, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Missbrukad filmfond, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Farlig happy end, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Antiolycksfallspropaganda, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Filmklubbar för barn, s. 2.
Vi diskuterar i dag: ”Lekgator” för barnen, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Polisen och Sisyfos, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Lokalbetonad filmsmak, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Urspårad filmforskning, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Kunskapen om lagen, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Barnparkering på bio, s. 2.
Vi diskuterar i dag: Den lättlärda konsten, s. 2.
Radiokrönikor
7.2.52
Vi lyssnar ... på Glokar Well, s. 9.
5.3.52
Vi lyssnar: Populär medicin, s. 9.
12.4.52 Vi lyssnar: Långfredagsrutin, s. 9.
14.4.52 Vi lyssnar: Sober ”Påsk”, s. 7.
20.4.52 Vi lyssnar: Karusellen, s. 9.
2.5.52
Vi lyssnar: Povel i fin form
18.8.52 Vi lyssnar: Unikt rättsfall
1.12.52 Vi lyssnar: Sten Broman
Nöjesspalter
3.6.52
I kulissen, s. 9.
23.11.52 Kvällspostens filmläsning
30.11.52 Kvällspostens filmläsning, s. 13.
28.12.52 Kvällspostens filmläsning, s. 10.
7.12.52 Kvällspostens filmläsning, s. 14.
14.12.52 Kvällspostens filmläsning, s. 12.
21.12.52 Kvällspostens filmläsning, s. 10.
26.12.52 Kvällspostens filmläsning, s. 7.
28.12.52 Kvällspostens filmläsning
Filmrecensioner KvP
15.1.52
Grand-Plaza: De sju gamarnas berg (sensationen för dagen), s. 9.
22.1.52 Scania-Amiralen: Högförräderi, s. 9. [PFW]
22.1.52 Grand: Med mask och pistol, s. 9.
34 22.1.52
29.1.52
29.1.52
29.1.52
5.2.52
5.2.52
12.2.52
12.2.52
19.2.52
19.2.52
4.3.52
4.3.52
4.3.52
11.3.52
11.3.52
18.3.52
18.3.52
26.3.52
26.3.52
1.4.52
1.4.52
8.4.52
8.4.52
16.4.52
16.4.52
16.4.52
19.4.52
22.4.52
22.4.52
29.4.52
29.4.52
29.4.52
2.5.52
6.5.52
13.5.52
13.5.52
13.5.52
20.5.52
20.5.52
27.5.52
3.6.52
10.6.52
26.6.52
12.8.52
19.8.52
19.8.52
26.8.52
26.8.52
2.9.52
2.9.52
23.9.52
Kaninen: Överfall i djungeln, s. 9.
Rio-Rex: En plats i solen, s. 9.
Victoria: Jag sköt Jesse James, s. 9.
Palladium: Teaterbåten, s. 9.
Alcazar: Pansarkryssaren Potemkin, s. 9.
Amiralen: Monte Christos skatt, s. 9.
Alcazar: Tre kvinnors hemlighet, s. 9.
Amiralen: Pansarbrigaden, s. 9.
Alcazar: Golden Girl, s. 9.
Scania-Amiralen: Frånskild, s. 9.
Plaza: Våldets lag, s. 9.
Göta: Mord i tjugonde våningen, s. 9.
Metropol: Fredlös på öarna, s. 9.
Plaza: Revansch i Stilla Havet, s. 9.
Rio: Expressen till Peking, s. 9.
Scania: Mannen i den vita kostymen, s. 9.
Alcazar-Amiralen: Möte med livet, s. 9.
Capitol: Cimarron Kid, s. 3.
Kaninen: Panik på nattexpressen, s. 3.
Amiralen: Vägen till Santa Loma, s. 3.
Palladium: Landet bortom bergen, s. 3.
Victoria: Raseri, s. 3.
Plaza: Nätter i Paris, s. 3.
Plaza: Främlingen i natten, s. 9.
Rio: Utan samvete, s. 9.
Grand: Pistoler i nävarna, s. 9.
Scala: Sabotage, s. 9.
Victoria: Bajonett på, s. 9.
Palladium: Ska ske, överste, s. 9.
Grand: Indianöverfallet vid Mississippi, s. 3.
Capitol: Parksoffan, s. 3.
Alcazar: Flicka försvunnen, s. 3.
Göta: Mördare ombord, s. 9.
Metropol: Duell med döden, s. 3.
Scania: Med en sång i mitt hjärta, s. 3.
Piccadilly: En skarpskytt i Arizona, s. 3.
Palladium: Brott i blixtljus, s. 3.
Metropol: Ingen skall äga dig, s. 9.
Rio: Parningstid, s. 9.
Metropol: Brådstörtad flykt, s. 9.
Scania: Möte med Venus, s. 9.
Metropol: Huvet i väggen, s. 10.
Göta: Det jagade vittnet, s. 9.
Scania: Sheriffen, s. 9.
Metropol: Storstadsmarodörer, s. 9.
Rio: Duell i Röda Bergen, s. 9.
Alcazar: Ring kriminalen 1-1000, s. 9.
Scania: Fest i Las Vegas, s. 9.
Rio: Polisstation 21, s. 9.
Victoria: Myteri, s. 9.
Rio: Här kommer brudgummen, s. 3.
35
23.9.52
23.9.52
30.9.52
30.9.52
30.9.52
7.10.52
7.10.52
7.10.52
21.10.52
21.10.52
28.10.52
28.10.52
4.11.52
11.11.52
11.11.52
11.11.52
18.11.52
18.11.52
18.11.52
25.11.52
25.11.52
2.12.52
2.12.52
27.12.52
27.12.52
Palladium: Eldfågeln, s. 3.
Kaninen: Dådet, s. 3.
Scania: Trots, s. 9.
Plaza: Orkanernas ö, s. 9.
Amiralen: Drama på hotell, s. 9.
Palladium: Intermezzo på Sicilien, s. 9.
Alcazar: Förbjudet område, s. 9.
Grand: Rödskinnen slår till, s. 9.
Scania: Viva Zapata, s. 9.
Amiralen: Shanghajad i Frisco, s. 9.
Amiralen och Metropol: Hård klang, s. 9.
Göta: Kaliforniens erövrare, s. 9.
Grand-Plaza: Västerns rallare, s. 9.
Grand-Plaza: Flammande fjädrar, s. 6.
Alcazar: Spetsbyxan, s. 6.
Victoria: Känguru, s. 6.
Rio-Rex: Drömsemester, s. 9.
Göta: Mord på tåg 63, s. 9.
Plaza: Hong-Kong, s. 9.
Palladium: Klasskamrater, s. 9.
Alcazar: Övervakad (-ungdom på glid), s. 9.
Metropol: På farlig mark, s. 9.
Plaza: Zorros ryttare (del 1), s. 9.
Metropol: Utpost i Malaya, s. 10.
Alcazar: Charleys tant, s. 10.
1953
Tidningsartiklar (obs även sport)
7.1.53
Nya folkskolan i Sösdala kostade över halv miljon
8.1.53
Glada lundabarn i svensk skolpatrull till Danmark
8.1.53
Färre ambulansutryckningar i Malmö 1952 än tidigare år
9.1.53
Många nyheter i TBV-program
10.1.53 Morgontidig malmöbrand svepte Mellanheden i rök
12.1.53 600 miljoner senaste budet för sundsbron
12.1.53 Danskt yrkesfolk såg Chaplin-filmen i Malmö
12.1.53 Godsägare skadad vid våldsam brand på gård i Sydöstskåne
18.1.53
Jorden runt åtta gånger
19.1.53 Felplacerad umeåpolis [Skid-DM]
21.1.53 IFK-kedjan lekte bort Ystad i fyrstadsfinalen
21.1.53 Förlåt en fråga ... Bertil Samuelsson
24.1.53 Bred brottning
25.1.53 Gösta Berg vann hård skånerunda
25.1.53 Pelle Wahlöö på skånerundan
26.1.53 Förlåt en fråga ... Bertil Samuelsson
27.1.53 Utredning om treskande a-klassförare i Skånerundan
28.1.53 IFK-målvakt ljuspunkt i monoton DM-semifinal
29.1.53 Bröder från Kågeröd sensation på mattan
30.1.53 Ivar Johansson 50 år en idrottens hjälte
1.2.53
DM-bandy
2.2.53
Skada hos Halmstad räddade darrigt MBI
3.2.53
Förlåt en fråga ... Gerdt Flintberg
36 6.2.53
6.2.53
7.2.53
7.2.53
8.2.53
9.2.53
9.2.53
10.2.53
11.2.53
12.2.53
15.2.53
17.2.53
19.2.53
19.2.53
20.2.53
23.2.53
23.2.53
24.2.53
1.3.53
1.3.53
1.3.53
2.3.53
4.3.53
5.3.53
5.3.53
8.3.53
8.3.53
10.3.53
11.3.53
11.3.53
12.3.53
13.3.53
14.3.53
14.3.53
15.3.53
15.3.53
15.3.53
15.3.53
15.3.53
16.3.53
16.3.53
16.3.53
16.3.53
16.3.53
17.3.53
18.3.53
23.3.53
25.3.53
29.3.53
30.3.53
30.3.53
1.4.53
Förlåt en fråga ... Assar Jonson
Stavhopp inomhus
Djupfryst isgala, s. 8. [bildsida]
Förlåt en fråga ... Stig Bennhagen
Kritik från Nässjö
Tio minuters vulkanutbrott
Förlåt en fråga ... Sven Ohlsson
Ahnelöv blir avstängd för ”förklarlig” fadäs
Blåsig succé
MFF har chansen till ”The Double” i hockey
DM på skidor i Tyringe
Skånes ishockeyfinal avgörs i Hälsingborg
Nära 800 i Vasaloppet fyra skåningar startar
Förlåt en fråga ... Curt Wadmark
4–4 spartaners tips inför klubbmatchen
Höjdhopp gav färg åt inomhusidrotten
Trelleborg i högform, MBI knockades direkt
Två skånelag i ettan MBI stannar i trean
Vederhäftigt Malmö FF i solig fotbollsstart
Kan en boxare bli åtalad för misshandel i ringen
IFK vann i Limhamn
IFK kommer i kvalen
Stabil stomme i F11 – ungdomar i b-kedjan
Förbundet ”medlar” mellan MAI och Alliansen
Förlåt en fråga ... Tage Flisberg
5.000 startade i KvP:s ungdomsvecka
IFK uddamålsbesegrade fyra småklubbar: 7–3
Förlåt en fråga ... Sven Lindvall
Förlåt en fråga ... Sven Ohlsson
Freijs ryggskada allvarlig
Förlåt en fråga ... Torsten Ahlin
Skånes fotbollsstjärnor går emot ”slavkontrakt”
Svagaste mellanvikten Freijs skada förvärrad
Specialkur för Freij E-tuna fick extrapass
Lindberg meniskskadad
Skåneröster i Eskilstuna
Tummen upp och ner
Endast en skåning blev eliminerad, Lindberg o. Hydén vann åter...
Berlin blev kastad, men vann diskutabelt
Bäste mans bäste pris
Hade ingen chans nu
Gamlingar imponerade ej. Nya generationen dröjer
Lämnade in
SM i Eskilstuna: Livtag knäckte Freijaxel
Förlåt en fråga ... Gert Flintberg
Pärla i blåbärssoppa
Förlåt en fråga ... Gert Flintberg
Råå och Lund matchar Södra i veckoskiftet
Fler spelare men färre klubbar efter tjugo år. IFK, Malmö – MBI 3–0
Förlåt en fråga ... Gerdt Flintberg
H 43 firade jubileum 24 kvalmål av ”Pessa”
Freijs nacksvingsförsök säkrade biljett till VM
37
4.4.53
4.4.53
6.4.53
7.4.53
8.4.53
11.4.53
13.4.53
15.4.53
16.4.53
16.4.53
17.4.53
18.4.53
18.4.53
19.4.53
19.4.53
21.4.53
22.4.53
22.4.53
23.4.53
24.4.53
25.4.53
27.4.53
27.4.53
27.4.53
29.4.53
29.4.53
30.4.53
2.5.53
3.5.53
3.5.53
3.5.53
4.5.53
4.5.53
4.5.53
10.5.53
11.5.53
12.5.53
14.5.53
18.5.53
18.5.53
20.5.53
21.5.53
25.5.53
25.5.53
26.5.53
26.5.53
31.5.53
31.5.53
3.6.53
3.6.53
4.6.53
38 Fyra svenska topplag tippar guld åt sig själva
Förlåt en fråga ... Paul Christiansson
HIF övertygade – slog blivande allsvenskarna
Uppåtgående i Höganäs, sin egen lyckas smed
Tips
Förlåt en fråga ... Henry Kronholm
Förlåt en fråga ... Sven Lindvall
Två skånelag kan gå upp, två i nedflyttningsfara
Förlåt en fråga ... Gunnar Hägg
MAI ej till terräng-SM?
Fem frågor till Sven Ove Svensson
Elitmän i bowling [bildsida]
En-poängskalkylen till heders hos IFK
Bowling i 126 timmar – väloljat mammut-SM
Grinande otur fällde IFK, Malmö mot HIF
Förlåt en fråga ... Bertil Pettersson
Skador i Råå-Höganäs ”ödesomgång” i tvåan
Niva i allsvensk debut mot Göteborg på söndag
Förlåt en fråga ... Gerdt Flintberg
Förlåt en fråga ... Henry Kronholm
Fjärdeplacering säkrar plats i högre division
Fem frågor till Ad. Sandgren; Bowling är en hård tävling
HIF-försvar i baklås mot Gais
HIF har Ullevi-komplex
Förlåt en fråga ... Gustaf-Adolf Claesson
Är vi vuxna att slå MFF?
Skånelagledare tippar Kalmartriumf i tvåan
Okoncentrerat spel utan storseriesmak
Förlåt en fråga ... Gustaf-Adolf Claesson
Praktmatch av IFK trots förlust
Snabbkritik från Råsunda
Kuno tog fel väg – vann ...
Förlåt en fråga ... Alfred Pålsson
De gulas bästa match ...
Norrköping – HIF
HIF var nära ta den ena poängen
Niva! Niva! Niva!
Årets bästa filmer [bildsida]
MBI-kedjan fann formen – uppflyttningen hägrar
Sju lag kan ta segern i tvåan
Nedflyttningshotet sporrar till serieseger
Höganäs BK har raka spåret till allsvenskan
Halmstad – Örgryte 6–0
Bottensmak
Örgrytes svartkonster
4 lag kan ännu vinna
Drömresa [bildsida]
Svag början av IFK Malmö mot Gais
Fem nya klubbar degraderas även nästa år?
Förlåt en fråga ... Tage Ringström
LFF:s 76 poäng av 78 är skåneserierekord
11.6.53
11.6.53
12.6.53
14.6.53
15.6.53
18.6.53
18.6.53
25.6.53
25.6.53
27.6.53
1.7.53
4.7.53
5.7.53
5.7.53
13.7.53
14.7.53
14.7.53
15.7.53
16.7.53
18.7.53
18.7.53
19.7.53
19.7.53
20.7.53
21.7.53
27.7.53
27.7.53
28.7.53
30.7.53
1.8.53
3.8.53
5.8.53
6.8.53
7.8.53
8.8.53
10.8.53
11.8.53
13.8.53
17.8.53
24.8.53
24.8.53
27.8.53
28.8.53
30.8.53
30.8.53
31.8.53
31.8.53
6.9.53
6.9.53
30.10.53
18.2.53
MBI stannar i fyran får malmökonkurrens
Handikappad göing räddade DM-start
DM går för tidigt på friidrottsåret
Nya idrottsplatsen i Skillinge invigd
Cirkus Skillinge
Holmesson till Råå, kedjan hyperfarlig
Förlåt en fråga ... Alfred Pålsson
Hajduk, Split väntar stormatch
Förlåt en fråga ... Alfred Pålsson
Wolfbrandt mot Hållsta direkt final på 4 x 400?
Förlåt en fråga ... Gustaf Plato
Matt tiomannafotboll i IFK:s andra DM-match
Tysklands oldtimers blev helt utraderade
Tyskarna var chanslösa även på 5-milsdistansen
Stor skånsk dominans i simborgartävlingen
Två gamlingar kör bättre än ”Stålfarfar”
Farligt norrlandslag mot HIF i kvartsfinal
I Ystad på fredag
”Stålfarfar” kolliderade med pojke
”Penta” tar Klass Ä G Håkansson chanslös
”Vi är i prima form men det räcker inte”
Gäckande skuggan slog Stålis med över 12 timmar
Bra ystadsungdomar i bordtennisspelen
Sommar-bt i Löderup: Unga troyaner gav fina framtidslöften
IFK med samma lag som i allsvenskan
MFF – Norrköping i cupfinalen: 3–2
Sportposten: Var det svanesången?
Många tennisungdomar gör lärospån i Bjärred
En mans gärning skapade oas för barnen
Förlåt en fråga ... Bertil Persson
Landslagsmännen organiserade HIF:s seger
Paul Sarwe: Vi siktar på vinst
IFK, Malmö och Höganäs inför svåra uppgifter
Sportposten: Färjeläget kommer
Kinkiga lagproblem hos IFK mot Norrby
Goda utsikter för MBI men säkerheten saknas
2–1 till Jönköping mot MFF tippar Södra-ledare
Storspel av HIF:s båda inrar grundlade segern
IFK Malmö har ännu ej kunnat finna formen
Höganäs åter i slag. Råå sladdar i tvåan
Försvaret i kedjan gjorde susen för IFK Malmö
Förlåt en fråga ... Gert Flintberg
Malmö Roddklubb gör en tysk turné i höst
Är Skånes värsta publik att söka i Trelleborg?
Stora danska framgångar i soldränkt KvP-regatta
Råå enda skånska ljuspunkten
Lyckad roddregatta
Malmöexpertisen om MFF
Åter 0–3 för MFF
”Disputationerna” fortfarande rent medeltida” Kulturartiklar
Där vitklövern blommar, s. 2 [om John Wayne och filmen Hans vilda fru (The Quiet Man]
39
Bokrecensioner
15.1.53
Ehrenrettung [rec. av Richard Kaufman; Himlen ger ingen ränta] Redfox
29.10.53 Objektivt om Chaplin [rec. Lars Forssell; Chaplin]
4.11.53 Resebagatell [rec. George Millar; En vit båt från England]
13.11.53 Pretentiös biografi [rec. av Irving Stone: Presidentens hustru (om Andrew Jackson)]
Krönikor
20.3.53 Vi diskuterar i dag: Tacka vet jag Sigge Stark
Filmrecensioner KvP
7.1.53
Alcazar: Don Camillo och hans lilla värld, s. 9. [PFW]
7.1.53
Victoria: Våld mot ung kvinna, s. 9.
8.1.53
Rio: Afrikas drottning, s. 9.
13.1.53
Grand-Plaza: Fasornas slott, s. 9.
13.1.53
Amiralen och Metropol: För min hela ungdoms skull, s. 9.
17.1.53 Piccadilly: De laglösas övermän, s. 9.
20.1.53 Amiralen: Trummor över Haiti, s. 9.
20.1.53 Rio: Farlig kurva, s. 9.
27.1.53 Palladium: Stormfågel, s. 9.
27.1.53 Kaninen: Ligan bakom lagen, s. 9.
3.2.53
Metropol: Mara Mara, s. 3.
3.2.53
Göta: Prickskytten, s. 3.
3.2.53
Rio: Världens största show, s. 3.
10.2.53 Palladium: Spionpolisen, s. 9.
10.2.53 Capitol: Hon kom som en vind, s. 9.
10.2.53 Plaza: Dödspatrullen, s. 9.
10.2.53 Rio-Rex: Janne Vängman i farten, s. 9.
17.2.53 Scania: Snön på Kilimandjaro, s. 9.
17.2.53 Victoria: Den gåtfulla kvinnan, s. 9.
24.2.53 Amiralen: Blodhundar på Broadway, s. 9.
24.2.53 Plaza: Halvblodet, s. 9.
3.3.53
Capitol: Ogift fader sökes, s. 9.
3.3.53
Metropol: Showflickan, s. 9.
3.3.53
Scania-Amiralen: Sommaren med Monica, s. 9. [ej imponerad]
10.3.53 Kaninen: Mannen i kappan, s. 10.
10.3.53 Palladium: Vår korrespondent i Paris, s. 10.
24.3.53 Alcazar: Gauchon, s. 9.
31.3.53
Metropol: De smygande stegen, s. 9.
31.3.53
Palladium: Farlig zon, s. 9.
8.4.53
Amiralen: Järnhandsken, s. 9.
8.4.53
Capitol: Intruder in the dust, s. 9.
14.4.53 Alcazar: En söndag i augusti, s. 9.
14.4.53 Rio-Rex: Han glömde henne aldrig, s. 9.
21.4.53 Göta: Kärlekens fröjder, s. 9.
21.4.53 Rio: Czardasfurstinnan, s. 9.
28.4.53 Alcazar: Fången nr 393, s. 9.
28.4.53 Rio: Sjung med mej, s. 9.
5.5.53
Palladium: För din skull, s. 9.
5.5.53
Rio: Raid i gryningen, s. 9.
5.5.53
Alcazar: På musikens vingar, s. 9.
19.5.53 Piccadilly: Motorpatrullen, s. 9.
40 26.5.53
2.6.53
2.6.53
9.6.53
9.6.53
16.6.53
23.6.53
7.7.53
4.8.53
4.8.53
11.8.53
11.8.53
11.8.53
18.8.53
18.8.53
18.8.53
18.8.53
25.8.53
25.8.53
1.9.53
1.9.53
1.9.53
Grand: Havens rovriddare, s. 9.
Göta: Guldhöken, s. 13.
Scania: The Star, s. 13.
Plaza: Brinnande kroppar, s. 9.
Palladium: 3 från polisen, s. 9. [Simenon]
Metropol: Kapten Flagg, s. 9.
Metropol: Utan varning, s. 9.
Scania: Han kom för att hämnas, s. 9.
Göta: Kontakt med undre världen, s. 9.
Rio: Terror, s. 9.
Rio: Spåren leda till Berlin, s. 9.
Palladium: Vattnets Venus, s. 9.
Göta: Folket i fält, s. 9.
Scania: Spioncentral Hawaii, s. 9. [PFW]
Palladium: Högt spel i New Orleans, s. 9. [Pietro]
Rio: Två glada sjömän på Bali, s. 9. [Pietro]
Göta: Roland den djärve, s. 9.
Rio: Mannen som såg tågen gå förbi, s. 9. [Simenon]
Alcazar: Härliga tider,s.9.
Kaninen: Attentat i Tokyo, s. 9.
Scania-Amiralen: Dansa min docka, s. 9.
Palladium: Salome, s. 9.
Filmspalter
4.1.53
Kvällspostens filmläsning
11.1.53
Kvällspostens filmläsning, s. 10. [Pelle Wahlöö]
18.1.53
Kvällspostens filmläsning, s. 10.
25.1.53 Kvällspostens filmläsning, s. 10.
1.2.53
Kvällspostens filmläsning, s. 10.
8.2.53
Kvällspostens filmläsning, s. 10.
15.2.53 Kvällspostens filmläsning, s. 10.
22.2.53 Kvällspostens filmläsning, s. 10.
1.3.53
Kvällspostens filmläsning
8.3.53
Kvällspostens filmläsning
15.3.53
Kvällspostens filmläsning: Från filmfronten
22.3.53 Kvällspostens filmläsning
29.3.53 Kvällspostens filmläsning
6.4.53
Kvällspostens filmläsning
12.4.53 Kvällspostens filmläsning
19.4.53 Kvällspostens filmläsning
26.4.53 Kvällspostens filmläsning
3.5.53
Kvällspostens filmläsning
10.5.53 Kvällspostens filmläsning
17.5.53 Kvällspostens filmläsning
25.5.53 Kvällspostens filmläsning
31.5.53
Kvällspostens filmläsning
7.6.53
Kvällspostens filmläsning
14.6.53 Kvällspostens filmläsning
21.6.53 Kvällspostens filmläsning
28.6.53 Kvällspostens filmläsning
12.7.53 Kvällspostens filmläsning
41
19.7.53
26.7.53
2.8.53
9.8.53
16.8.53
23.8.53
Kvällspostens filmläsning
Kvällspostens filmläsning
Kvällspostens filmläsning
Kvällspostens filmläsning
Kvällspostens filmläsning
Kvällspostens filmläsning
1954
Tidskriftsartiklar
Den gamle och filmen [om Hemingway], Perspektiv, Häfte 10, December 1954, s. 451–453.
Bör flickorna lifta?, Barn i hem-skola-samhälle 1954:4, s. 10, 16.
Tragedien som kom bort, Nautisk tidskrift 47 (1954) s. 319–321, 326. [Tysk fartygskatastrof vid Öland 1941]
Det första Tsushimaslaget, Sveriges flotta 50 (1954) s. 194–197.
Bokrecensioner
Homosex bland krigare, KvP, 14.1.54, s. 12. [rec av Walter Baxter: Utan nåd]
Utan nåd, Arbtn, 21.5.54. [rec av Walter Baxter: Utan nåd]
Tidningsartiklar
700 mycket unga författare, GHT, 23.2.54 [En novellpristävling]
En vanlig svensk grabb, GHT, 13.5.54, s. 3. [Den hårdkokta kriminalberättelsen]
Stålmannens bättre jag, GHT, 8.7.54 s. 3 [Seriemagasinets för- och nackdelar]
Skogvaktaren som blev barnträdgårdsmästare, GHT, 19.6.54 [Friedrich Froebel]
1000 unga författare i återvändsgränd, AB, 14.8.54
Två finesser i svampvärlden, GHT, 14.8.54 s. 4 [lördagsbilaga]
En studie i våld, Hbl, 28.9.54
Våld till vardags, NSD, 6.10.54, s. 2, 9. [Våldsmentaliteten i detektivmagasinen]
Den ömsinte slavdrivaren, Arbtn, 19.10.54 [John Ford]
En gigant i filmhistorien, NorrkT, 24.11.54 [John Ford]
1955
Tidningsartiklar
Då tyskar härskade i Stilla havet, NorrkT, 4.1.55 [Första världskriget]
Masslakten på Pribylovöarna, GHT, 15.1.55 [Säljakt]
Den första riktiga järnvägsfilmen, GHT, 12.2.55 [John Ford]
1956
Tidningsartiklar
Filmproducenten Stanley Kramer, NorrkT, 25.1.56
Pacifist från tredje riket, NorrkT, 3.1.56 [Helmut Käutner]
Jakten på Medusas fruktansvärda öde, NorrkT, 21.1.56
Sjöstriden vid Östergarn, NorrkT, 31.1.56
Ett sjökrig för 50 år sedan, NorrkT, 4.2.56
Käutner och freden, ÖstersP, 8.3.56
Hemingway och filmen, NorrkT, 6.4.56
Våld i världsrymden, NorrkT, 1.6.56 [Science-fiction]
Filmregissören och filmförfattarna, ÖstersP, 18.7.56
Det svenska filmlustspelet, ÖstersP, 11.6.56
Filmen och konstnärsbiograferna, NorrkT, 20.6.56 [John Huston]
Alf Sjöberg som filmman, NorrkT, 23.7.56
42 Tysk marinlitteratur, NorrkT, 16.7.56
Alcazar – märkligt tjugoårsminne, NorrkT, 1.8.56 [Spanska inbördeskriget]
Filmregissören Gustaf Molander, NorrkT, 13.8.56
En märklig filmskapare, ÖstersP, 27.8.56 [Alf Sjöberg]
Det finns giftchampinjoner, NorrkT, 18.8.56
Sprödlingarnas problematik, NorrkT, 25.8.56 [svampar, lördagsbilaga, foto: Inger Holm-Wahlöö]
Problematiska pjäsval i Malmö – Hälsingborg, NorrkT, 4.9.56
Brittiska flottan och guldmyntfoten, NorrkT, 21.9.56
Anders Henrikson som filmregissör, NorrkT, 7.9.56
Ugo Betti-dramatik i Malmö – Hälsingborg, NorrkT, 5.10
Nutida spansk film, NorrkT, 25.10.56
Regissören som flydde Hollywood, ÖstersP, 9.10 [John Huston]
Filmregissören Arne Mattsson, NorrkT, 19.10.56
Anouilh, Giraudoux i Skånepremiärer, NorrkT, 12.11.56
Filmregissören Anders Henriksson, ÖstersP, 15.11.56
Bokrecensioner
Fönster av Tito Colliander, NorrkT, 7.12.56
Dessa engelsmän av Robert Bruce Lockhart, NorrkT, 15.12.56
Aftonsolens länder av Håkan Mörne, NorrkT, 15.12.56
Solbåten av Göran Schildt, NorrkT, 7.12.56
Teaterrecensioner
Balett, NorrkT, 22.8.56
Hälsingborg, Stadsteatern, Balladen om ingen av Johannes W. Kleifisch, NorrkT, 10.10.56
Hälsingborg, Stadsteatern, Sällskapslek av Erland Josephson, NorrkT, 1.12.56
Malmö, Intiman, Ritten till havet & Kittelflickarens bröllop [dans], NorrkT, 12.12.56
1957
Tidskriftsartiklar
Visste ni detta om en våldsfrälst drömvärld?, Barn i hem-skola-samhälle, 1957:1, s. 12–13, 38, 40, 42–43. [Seriemagasin]
Tidningsartiklar
Våld som vardagsvara, NorrkT, 16.1.57
Hasse Ekman som filmman, NorrkT, 24.1.57
Arne Mattsson och John Ford, ÖstersP, 9.1.57
Flottan och guldmyntfoten, NSD, 18.3.57
Det svenska filmlustspelet, NorrkT, 15.5.57
Den förbluffande mr [Stanley] Kramer, ÖstersP, 7.5.57
Den talangfulle Hasse Ekman, ÖstersP, 24.5.57
Fallet ´Wilhelm Gustloff´, NSD, 27.6.1957, s. 4 [fartyg]
En filmisk förnyare, ÖstersP, 13.7.1957, s. 4. [Elia Kazan]
Nävrättens evangelium, NSD, 27.7.57, s. 4. [litt. historia]
Det universella våldet, NSD, 18.7.57, s. 4. [Science-fiction]
Ernest Hemingway och filmen, NSD, 12.7.57
Filmregissören Jean Negulesco, NorrkT, 30.7.57
Ingmar Bergman som filmregissör, NorrkT, 12.6.57 och ÖstersP, 29.6.57
Science-fiction – årsbarn med filmen, ÖstersP, 6.8.57 [med annan titel även i NorrkT, 7.8.57]
En rumänsk filmestet, ÖstersP, 20.8.57 [Jean Negulesco]
43
”Central Americas” förlisning. Ett hundraårsminne, NorrkT, 10.8.57
[Elia] Kazan, ovanlig filmman, NSD, 24.9.57
Hampe Faustman och den svenska filmen, ÖstersP, 20.9.57
Propaganda för nävrätt, ÖstersP, 28.10.57
Filmingenjören Hitchcock, ÖstersP, 7.10.57 [med annan titel även i NorrkT, 11.10.57]
Hampe Faustman som filmregissör, NorrkT, 17.10.57
Teaterrecensioner
Malmö, Stadsteatern, Hans och Greta av Engelbrekt Humperdinck, NorrkT, 2.1.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Charleys tant av Thomas Brandon, NorrkT 14.1.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Barberaren i Sevilla, NorrkT, 16.2.57
Malmö, Stadsteatern, Peer Gynt av Henrik Ibsen, NorrkT, 9.3.57
Malmö, Intiman, Historien om en soldat av Igor Stravinskij & Frankie and Johnny av Carl-Gustaf Kruuse,
NorrkT, 12.3.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Markisinnan av Noel Coward, NorrkT, 12.4.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Den girige av Molière, NorrkT, 27.6.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Dårskapens timme av Anna Bonacci, NorrkT, 31.8.57
Malmö, Stadsteatern, Anne Franks dagbok, NorrkT, 24.8.57
Malmö, Intiman, Underbara människor av William Saroyan, NorrkT, 26.8.57
Malmö, Stadsteatern, Bohème av Puccini, NorrkT, 23.9.57
Malmö, Södra teatern, Vad vet mamma om kärlek? av William Douglas Home, NorrkT, 16.9.57
Malmö, Intiman, Flyktingen av Fritz Hochwälder, NorrkT, 23.10.57
Malmö, Stadsteatern, Kamrat i silkesstrumpor av Cole Porter, NorrkT, 16.11.57 [Musik]
Malmö, Intiman, Eurydike av Jean Anouilh, NorrkT, 4.11.57
Hälsingborg, Stadsteatern, Nationalmonumentet av Tor Hedberg, NorrkT, 30.11.57
Hälsingborg, Stadsteatern, 17:e dockan av Ray Lawler, NorrkT, 12.11.57
Malmö, Intiman, Missförståndet av Albert Camus, NorrkT, 20.12.57
Malmö, Stadsteatern, Misantropen av Molière, NorrkT, 10.12.57
Malmö, Intiman, Glädjespridaren av John Osborne, NorrkT, 14.12.57
Bokrecensioner
Ur katastrofkrönikan, NorrkT 6.2.57 [rec. av Heinz Schön: Der Untergang der Wilhelm Gustloff och Fritz
Otto Busch: Tragödie am Nordkap]
Mark Twains äventyr av Jerry Allen, NorrkT, 18.4.57
Konung för en dag av John Steinbeck, NorrkT, 2.5.57
Hjälpkryssare, NorrkT, 24.7.57 [rec. av ny litteratur om sjöstrider under första och andra världskriget]
Der Untergang der Wilhelm Gustloff av Heinz Schön, ÖstersP, 4.6.57 och NSD, 27.6.57
La guerra sui mari nel conflitto mondiale 1939–1945 del 1–3, NorrkT, 17.8.57
Branden i Milano av Riccardo Bacchelli, NorrkT, 24.9.57
Captaines de la route de New York av Edouard Peisson, NorrkT, 18.9.57
Anklagelsen av Max Frisch, NorrkT, 26.10.57
Melville. En samlingsvolym, NorrkT, 13.11.57
Hajar och småfisk av Wolfgang Ott, NorrkT, 27.11.57
Gallipoli av Alan Moorehead, NorrkT, 27.11.57
Resa i Bulgarien av Lars Norrman, NorrkT, 23.11.57
Hav och människor av Roland Svensson, NorrkT, 16.11.57
Teaterkrönikor
Disig lustspelsvinter på Skånescenerna, NorrkT, 28.1.57
Tre teaterpremiärer, NorrkT, 29.10.57
44 1958
Tidningsartiklar
Spansk ödesstund för 20 år sedan, NorrkT, 5.2.58, s. 9.
Jacques Becker, fransk films förnyare, ÖstersP, 10.2.58
Jules Dassin – filmgeni för dagen, NorrkT, 10.2.58
Jacques Becker – förnyare eller fäsör?, NorrkT, 11.3.58
Jules Dassin – förbisett filmgeni, ÖstersP, 19.3.58
Hampe Faustman och den svenska filmen, NSD, 28.3.58
Henry Hathaway – en produkt av Hollywood, ÖstersP, 26.4.58 och NorrkT, 13.5.58
David Lean – årets filmman, NorrkT, 3.4.58, ÖstersP, 11.4.58 och GT, 27.8.58
Herman Melville och ”Essex”, NorrkT, 21.5.58
Filmesteten [Anders] Henrikson, NSD, 28.5.58
Moby Dick och verkligheten, ÖstersP, 21.7.58 [Herman Melville]
Robert Siodmak – en internationell filmman, NorrkT, 28.7.58
Filmregissören Gustaf Edgren, NorrkT, 31.7.58
Hasse Ekman, talang på villovägar, NSD, 9.7.58
Filmregissören Gustaf Molander, NSD, 29.7.58
Robert Siodmak – filmens ”skräckmästare”, ÖstersP, 5.8.58
Gustaf Edgren – en svensk filmman, ÖstersP, 29.8.58
Arne Mattsson, durkdriven men ojämn kraft, NSD, 7.8.58
Alf Sjöberg, vår förnämste filmdiktare, NSD, 1.8.58
[Henri-Georges] Clouzot – en morbid filmdiktare, ÖstersP, 29.9.58
Ingmar Bergman och ”kvinnolinjen”, NSD, 23.9.58
Mysteriet [Henri-Georges] Clouzot, NorrkT, 22.10.58
Anthony Asquith och den engelska filmen, ÖstersP, 10.11.58
Edgren, miljöns mästare, NSD, 28.11.58
Anthony Asquith – engelsk filmestet, NorrkT, 9.12.58
Teaterrecensioner
Lund, Studentteatern, Kröningen av Lars Forssell, NorrkT, 29.1.58
Malmö, Stadsteatern, Don Juan av Mozart, NorrkT, 8.2.58 [Musik]
Hälsingborg, Stadsteatern, Sankta Johanna av George Berhard Shaw, NorrkT, 15.2.58
Malmö, Stadsteatern, Månfåglarna av Marcel Aymé, NorrkT, 3.3.58
Hälsingborg, Stadsteatern, Vid skilda bord av Terence Rattigan, NorrkT, 14.3.58
Hälsingborg, Stadsteatern, Tolvskillingsoperan av Kurt Weill och Bertholt Brecht, NorrkT, 30.8.58
Malmö, Stadsteatern, Trubaduren av Guiseppe Verdi, NorrkT, 4.10.58
Malmö, Stadsteatern, Faust av J.W. von Goethe, NorrkT, 20.10.58
Hälsingborg, Stadsteatern, Bäddat för tre av Claude Magnier, NorrkT, 31.10.58
Malmö, Stadsteatern, Kungen och jag av Hammerstein och Rodgers, NorrkT, 22.11.58
Hälsingborg, Stadsteatern, Auguste av Raymond Castans, NorrkT, 5.12.58
Bokrecensioner
Dansa min vän av Sven Christer Swahn, NorrkT, 21.3.58 [Lund]
Hjälpgruppen av Åke G. Selin, NorrkT, 25.6.58
Mein Leben av Erich Raeder, NorrkT, 22.7.58
Slagskeppet ”Bismarck”, NorrkT, 5.9.58 [rec. av Will Berthold: Bismarck, ett slagskepps seger och undergång,
R. Grenfell: The Bismarck episode och F. D. Busch: Geheimnis der Bismarck]
Att hängas vid halsen av Robert Graves, NorrkT, 18.10.58
Vredens man av Gerald Green, NorrkT, 1.10.58
Majstormar av Nancy Hallinan, NorrkT, 15.10.58
45
Landet Gud gav Kain av Hammond Innes, NorrkT, 9.10.58
Vänner, ovänner och främlingar av Robert Bruce Lockhart, NorrkT, 31.10.58
Spionage förr och nu, NorrkT, 28.10.58 [rec. av Torsten Schentz (utg.): Spion och Ronald Seth: Den osynlige
fienden]
Ljuset från norr av A. J. Cronin, NorrkT, 9.12.58
Lady Wu av Lin Yutang, NorrkT, 13.12.58
Teaterkrönikor
Helengelskt säsongslut på Hälsingborgs-scenen, NorrkT, 28.5.58
Molière och Hinrich på sydsvenska scener, NorrkT, 25.6.58
”Boboll” och Saroyan på scenerna i Malmö, NorrkT, 4.9.58
Nöjsamt hos Johan Falck, tristess hos Laestadius, NorrkT, 21.10.58
Genombrott hos Falck, sammanbrott i Malmö, NorrkT, 12.11.58
Helsvensk teater i Malmö. Urpremiär och gengångare, NorrkT, 23.12.58
Noveller
”Xantippa”, Jultrevnad 1958, s. 14–18.
1959
Tidskriftsartiklar
Terror, VR, 1959:48, s. 22–23, 48, 58, 65. [Om pennalism vid en svensk skola]
Flickorna i hamnen, VR, 1959:51, s. 12–13, 40.
Ledare
Filmkonst utan ansvar, VR, 1959:49, s. 2–3.
Tidningsartiklar
Filmregissören Lars-Eric Kjellgren, NSD, 27.1.59 och ÖstersP, 28.1.59
[Cecil B.] DeMille och filmkonsten, NorrkT, 10.2.59 och ÖstersP, 14.2.59
Filmregissören Lars-Eric Kjellgren, NorrkT, 3.2.59
Vincente Minnelli, årets filmman, NorrkT, 13.4.59, NSD, 15.4.59 och ÖstersP, 21.4.59
Edward Dmytryk – ett konstnärsöde i Hollywood, ÖstersP, 27.5.59
Edward Dmytryk – konstnärsöde i Hollywood, NT-ÖD, 9.6.59
Amerikansk mästerregissör [William Wyler], ÖstersP, 11.6.59 [med andra titlar även i NT-ÖD, 17.6.59 och
NSD, 19.6.59]
Teaterrecensioner
Dramaten, Rosmersholm av Henrik Ibsen, VR, 1959:49, s. 15.
Följetånger
Utan giltigt förfall, VR, 1959:49, s. 18–19, 50, 61, 70. [Romanföljetång skriven tillsammans med Birgitta
Carlberg om tonåringars samlevnadsproblem]
Utan giltigt förfall, VR, 1959:50, s. 32–33, 58–59, 60–61.
Utan giltigt förfall, VR, 1959:51, s. 30–31, 33–34, 37.
Utan giltigt förfall, VR, 1959:52, s. 18–19, 40, 46.
Bokrecensioner
Vidundret av Aksel Lindström, NorrkT, 17.1.59
Gyllene länkar av Kelvin Lindemann, NorrkT, 3.1.59
Ingen kommer att överleva av Hans Helmut Kirst, NorrkT, 3.1.59
Lagen av Roger Vailland, NorrkT, 10.1.59
46 Filmen – det nya språket av Bertil Lauritzen och Rune Waldekranz, NorrkT, 7.1.59
Showfilmens förvandling av Erik Ulrichsen och Jörgen Stegelmann, NorrkT, 21.1.59
Sju års ensamcell av Edith Bone, NorrkT, 5.1.59
Teaterkrönikor
Shakespeare, Ustinov och Williams. Sydsvensk teaterkrönika, NorrkT, 23.2.59
Molière, Höijer och – Max Hansen, NorrkT, 18.3.59
Ambitioner och rutin i Malmö, NT-ÖD, 11.6.59
Noveller
”Amlwch Rose”, Jultrevnad 1959, s. 14–18. [pseudonym Edner P. Bech]
1960
Tidskriftsartiklar
Ciao, ciao Umberto!, VR, 1960:2, s. 12–13, 47. [Om sångaren Umberto Marcoto]
Skåne-Hitler hotar med terror!, VR, 1960:7, s. 20–21, 42, 56–57. [Om svensk nynazism]
Ingrid – gatflicka i Milano, VR, 1960:9, s. 14–15, 33, 37. [Om prostituerad svenska i Milano]
Teaterns drottning och prinsessa, VR, 1960:11, s. 18–19, 70. [Om Inga Tidblad och Christina Schollin]
Sydafrika – en skamfläck, VR, 1960:15, s. 22–23, 61, 70–71.
En droppe negerblod, VR, 1960:16, s. 36–37, 69. [Sydafrika – en skamfläck]
Film, fisk och fotboll, VR, 1960:21, s. 32–33. [Gunnar Oldin]
Sveriges blå band, VR, 1960:28, s. 12–13, 28. [Göta Kanal] (se Roseann, Lincoln Nebraska)
Varför rider inte killarna, VR, 1960:29, s. 24–25.
Två män i ett tält, VR, 1960:30, s. 14–15, 38. [Tills. med Lennart Edling]
Alla gillar Olle, VR, 1960:30, s. 26–27. [Olle Björklund]
Han heter faktiskt inte Perry Mason, VR, 1960:31, s. 28–29. [Raymond Burr]
Jäst eller rutten fisk, VR, 1960:33, s. 12–13. [Tills. med Erik Norlander]
Putte började med en nolla..., VR, 1960:34, s. 28–29. [Putte Kock]
Klockan runt i Klara, VR, 1960:35, s. 22–23, 61, 64.
En värld av oro, VR, 1960:36, s. 22–23. [Tills. med Bertil Torekull]
Hur ska det gå för Rolf?, VR, 1960:37, s. 22–23.
Varför erkänner mördaren?, VR, 1960:38, s. 32, 58, 59.
Vad är det för fel på blågult?, VR, 1960:39, s. 26–27, 64. [Tills. med Björn Grundelius]
Vi vänder dem ryggen, VR, 1960:41, s. 18–19, 48–49, 68. [zigenare]
Zigenarna – de utfrusna, VR, 1960:42, s. 22–23, 74–75.
Hoppas hon blir som Astrid, VR, 1960:44, s. 18–19, 68–69.
Mordet på Heydrich, VR, 1960:44, s. 31, 61.
Den ruttna sporten, VR, 1960:46, s. 26–27, 68–69, 75. [svensk hästsport]
Det kunde gälla ditt barn, VR, 1960:49, s. 22–23, 55, 61, 75, 78. [afasi]
Julbilder, VR, 1960:51, s. 24–27.
Nöjesspalt: Veckans revy
Tjeck med nya tricks, VR, 1960:21, s. 15. [Film, Karel Zeman]
Då dog ”damen med lampan”, VR, 1960:31, s. 9, 47. [Florence Nightingale]
Kongo: Frihet med födslovåndor, VR, 1960:32, s. 9.
Teater på alla håll och kanter, VR, 1960:34, s. 11.
Dubbelt franskt i Östergötland, VR, 1960:46, s. 15. [teater]
Bokrecensioner
De sista av sin art, VR, 1960:46, s. 15. [rec. av Bengt Sjögren: De sista av sin art]
47
Ledare
TV-schabbel, VR, 1960:5, s. 2–3.
Dopingtragedin, VR, 1960:37, s. 2–3.
Teaterrecensioner
Svenska Floyd av Carl-Gustaf Lindstedt och Rune Moberg, VR, 1960:4, s. 32.
Stockholm, Lilla teatern, Primadonna av Marc-Gilbert Sauvajon, VR, 1960:6, s. 32.
Uddevalla-revyn, Livet i soptunnan av Hagge Geigert, VR, 1960:6, s. 32.
Malmö, Stadsteatern, Toreadorvalsen av Jean Anouilh, VR, 1960:7, s. 61.
Stockholm, Munkbroteatern, Antigone av Jean Anouilh, VR, 1960:8, s. 46.
Stadsteatern Norrköping-Linköping, Gisslan av Brendan Behan, VR, 1960:13,5, s. 15.
Stockholm, Munkbroteatern, Vägglusen av Majakovskij, VR, 1960:17, s. 15, 6.
Stockholm, Arenateatern, Djurgårdslif av Per Edström, VR, 1960:20, s. 15, 48.
Folkets parker, Tolv edsvurna män av Reginald Rose, VR, 1960:30, s. 9.
Uppsala stadsteater, Don Gil med gröna byxor av Tirso de Molina, VR, 1960:39, s. 15.
Stockholm, Lilla teatern, Om tobakens skadlighet av Tjechov, VR, 1960:40, s. 71.
Stockholm, Alléteatern, Trädet och skuggorna av Werner Aspenström, VR, 1960:42, s. 15, 48.
Stockholm, Arenateatern, Stolarna av Eugén Ionesco, VR, 1960:43, s. 71.
Följetånger [tills. med Birgitta Carlberg]
Utan giltigt förfall, VR, 1960:1, s. 29, 36–37, 47.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:2, s. 27, 37.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:3, s. 29, 43, 50.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:4, s. 31, 36, 43.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:5, s. 31, 35–36, 59.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:6, s. 33, 41, 51.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:7, s. 39, 60.
Utan giltigt förfall, VR, 1960:8, s. 33, 47. [Sista delen]
Fallet Carola Lester, VR, 1960:41, s. 20–21, 70, 75.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:42, s. 24–25, 56, 62–63, 66.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:43, s. 20–21, 46–47, 48, 50.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:44, s. 52–53, 56, 58.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:45, s. 52–53, 54, 56.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:46, s. 20–21, 42–43, 45.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:47, s. 20–21, 42, 46, 48.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:48, s. 38, 48, 68–69.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:49, s. 33, 64–65, 68–69.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:50, s. 36–37, 47, 50–51.
Fallet Carola Lester, VR, 1960:51, s. 36, 41. [Sista delen]
Noveller
“Penelope”, KvP, 6.1.60
”Xantippa”, SvD, 3.1.60
”Lucia delle Fave” Jultrevnad 1960, s. 16–19. [illustrerad av Claes Wahlöö]
1961
Tidskriftsartiklar
Detta är jazz, VR, 1961:1, s. 30–31.
När jag landade en DC-8, VR, 1961:4, s. 18–19, 38.
Kampen om Afrika, VR, 1961:7, s. 32–33, 62–63.
Kampen om Afrika del 2: Gå och dö i Kongo, VR, 1961:8, s. 30–31, 61, 64–65.
48 Kampen om Afrika del 3: Dödsmarschen genom Kongo, VR, 1961:9, s. 39, 66–68, 70.
Hur blir semestervädret i sommar?, VR, 1961:12, s. 18–19, 64–65.
Drömbåten, VR, 1961:13, s. 26–27.
Yrkeskvinna eller hemmafru?, VR, 1961:14, s. 18–19, 42, 59.
Dräpt för en sup, VR, 1961:15, s. 22–23, 50–51.
Mitt ibland oss – svartkonst, VR, 1961:16, s. 30–31, 63–64.
Får vi följa med..., VR, 1961:18, s. 26–27.
Se sån stil de får, VR, 1961:21, s. 20–21.
Jag överger honom aldrig, VR, 1961:22, s. 20–21, 56–57. [Carole Tregoff, domstolsdrama]
Tack snälla farbror Sven, VR, 1961:22, s. 24–25. [Sven Jerring]
Ett hekto roligare i veckan, VR, 1961:23, s. 14–15, 36. [Hasse Alfredson]
Samma gamla kompis år från år..., VR, 1961:27, s. 16–17, 37. [Carl-Gustaf Lindstedt och Arne Källerud]
Nils Asther – Åter på svensk scen, FIB, 1961:37, s. 11.
FIB:s största bokhöst!, FIB, 1961:38, s. 23.
Carl-Gustaf och Arne gör razzia, FIB, 1961:40, s. 28, 37.
Teaterrecensioner
Uppsala, Stadsteatern, ”Erik XIV” av August Strindberg, ”Mänsklig Göran Persson”, KvP, 30.6.1961.
Stockholm, Alléteatern, ”Att vänta så vackert” av ??, ”Svenskt drama om pressfrihet, KvP, 7.9.1961.
Stockholm, Stadsteaterns studio, ”Skämtarna” av ??, KvP, 9.12.1961.
Stockholm, Intima teatern, Det är aldrig för sent av Felicity Douglas, VR, 1961:12, s. 15, 75.
Framåt mars av Rune Moberg, VR, 1961:26, s. 9. [Carl-Gustaf Lindstedt och Arne Källerud]
Filmkrönikor
Vilken blir höstens film?, FIB, 1961:35, s. 26, 46.
Teaterkrönikor
Det är premiär..., FIB, 1961:36, s. 26, 30.
Ledare
I skottgluggen. Sjön eller”kåken, FIB, 1961:48, s. 6.
1962
Tidskriftsartiklar
Kvick blir man inte kvickt, FIB, 1962:13, s. 8–11.
Sju män i timmerlandet, FIB, 1962:19, s. 8–9.
Maratonbrottaren och hoppande loppan, FIB, 1962:21, s. 12–14.
Glömmer ni Franco?, FIB, 1962:22, s. 7.
Poppe på post, FIB, 1962:28, s. 13.
Fotografen och världens stora, FIB, 1962:29, s. 6–11.
Är raggare ”vem som helst?”, FIB, 1962:29, s. 12–13.
Idrottsmännen och skattemoralen, FIB, 1962:30, s. 16–17.
Vacker flicka i Vita frun, FIB, 1962:32, s. 8–9.
Malmsjö – misstänkt i Vita frun, FIB, 1962:33, s. 20.
Unga utbrytare öppnar egen teater, FIB, 1962:34, s. 14–15.
Vad ska vi odla själen med i höst?, FIB, 1962:35, s. 18–19.
Ungdomen inför valet, FIB, 1962:37, s. 8–9.
Dagens ungdom om politik kärlek sprit pengar, FIB, 1962:38, s. 18–21.
Mekaniska kor och automatiska sekreterare, FIB, 1962:38, s. 22–23.
Valbomben i Vaxholm, FIB, 1962:40, s. 14–15.
Blå gubben och blå jungfrun, FIB, 1962:40, s. 20–21.
49
De sista järngubbarna i Bredsjö, FIB, 1962:41, s. 14–17.
Per Edström – Thalias frejdige fribrytare, Teatern, 1962:4, s. 6–7, 16.
Teaterrecensioner
Uppsala, Stadsteatern, ”Grottan” av ??, KvP, 20.10.1962.
Filmrecensioner
Veckans film. Vaxdockan, FIB, 1962:36, s. 20–21.
Veckans film. Chans – En berättelse om förnedring, FIB, 1962:37 s. 22–23.
Veckans film. ”Nattåg – Ett drama ur vår tid, FIB, 1962:38, s. 24–25.
Veckans film. De besatta – Förhäxat kriminaldrama, FIB, 1962:39, s. 22–23.
Veckans film. ”Stormen bedarrar – krigets sista dagar, FIB, 1962:40, s. 22–23.
Veckans film ”Älskarinnan – ett fragment ur tillvaron, FIB, 1962:41, s. 22–23.
Veckans film. Nunnan och djävulen – något om katolicismen, FIB, 1962:42, s. 22–23.
Veckans film. Mannen som sköt Liberty Valance, FIB, 1962:43, s. 28–29.
Veckans film. Spartacus – inte enbart spektakel, FIB, 1962:44, s. 32–33.
Veckans film. Feber – mästerverk av Antonioni, FIB, 1962:45, s. 22–23.
Veckans film. Jobbet – sådan är vardagen, FIB, 1962:46, s. 24–25.
Veckans film. Ivans barndom – den vackraste filmen om kriget och skräcken och kärleken ..., FIB, 1962:49,
s. 21.
Ledare
I skottgluggen. Nu rasar diktaturerna!, FIB, 1962:26, s. 6.
I skottgluggen. Det handlar om människor, FIB, 1962:27, s. 4.
Noveller
Lucia delle Fave, SIA, 1962:21, s. 36–37 [Skogsindustriarbetaren]
Ofelia, Metallarbetaren, 1962:48, s. 19
1963
Tidskriftsartiklar
Kan THX-doktorn bota cancer, FIB, 1963:1, s. 12–14, 40.
Det kunde gälla ditt barn, FiB, 1963:2, s. 18–19, 45.
Långtradarnätter, NyaFIB, 1963:9, s. 26–29, 66.
Vårens man: Han som (nästan) alltid har långa benet före, NyaFIB, 1963:20, s. 26–29.
Här kommer den nye Piraten, NyaFIB, 1963:21, s. 3–7.
De lever med stövlarna på, NyaFIB, 1963:22, s. 6–9, 62
Världens största show, NyaFIB, 1963:23, s. 28–29, 60.
Birgitta Andersson – Sveriges roligaste flicka, NyaFIB, 1963:24, s. 22–23.
Öga mot öga med Anders-Erik Malm, NyaFIB, 1963:31, s. 30–33.
Fåglums flyger lågt, NyaFIB, 1963:33, s. 30–31.
Magistern säljer cola på Scala, NyaFIB, 1963:35, s. 30–31.
De levande begravda, NyaFIB, 1963:37, s. 20–23. [Tills. med Ulf Nilsson]
Tranströmer, NyaFIB, 1963:38, s. 20–21.
Lars Forsell, NyaFIB, 1963:39, s. 10–11.
De rymde en fredag, NyaFIB, 1963:40, s. 24–27.
Vi kan inte lita på polisen, FIBakt, 1963:44, s. 14–16, 70
Breven som avslöjar de argaste svenskarna, FIBakt, 1963:47, s. 39–41.
Teaterrecensioner
Stockholm, Dramaten, ”Becket” av Jean Anouilh, ”Blek Anoulih på Dramaten”, KvP, 23.2.1963.
Stockholm, Intiman, ”Klara” av Sven Stolpe, KvP, 10.3.1963.
50 Filmrecensioner
Veckans film. Den väldigaste filmen om västern, FIB, 1963:2, s. 26–27.
Veckans film. Otillbörligt närmande – om idealismens chans att överleva, FIB, 1963:4 s. 32.
1964
Tidskriftsartiklar
Spaniens frihet del 1: Så våldtog Franco Spaniens frihet, FIBakt, 1964:4, s. 32–37. [osignerad] [Serien Vår
tids historia]
Spaniens frihet del 2: Hellre döden än slaveri, FIBakt, 1964:5, s. 38–42.
Spaniens frihet del 3: Skall vi klara det som män?, FIBakt, 1964:6, s. 32–36.
Spaniens frihet del 4: Massakern i Guernica, FIBakt, 1964:7, s. 36–40.
Spaniens frihet del 5: De blodiga månaderna vid Ebro, FIBakt, 1964:8, s. 32–36.
Spaniens frihet del 6: Franco har krossat Spaniens hopp, FIBakt, 1964:9, s. 32–35.
Slaget om Atlanten del 1, FIBakt, 1964:17, s. 30–31, 36. [Serien Vår tids historia]
Slaget om Atlanten del 2: Havets vargar, FIBakt, 1964:18–19, s. 40–41, 56.
Slaget om Atlanten del 3: Träff – nu görs räkningen upp, FIBakt, 1964:20, s. 32–33, 40.
Slaget om Atlanten del 4: Alle man i båtarna, FIBakt, 1964:21, s. 32–33, 39.
Slaget om Atlanten del 5: Hitlers nya ubåtar kunde ha vunnit kriget!, FIBakt, 1964:22, s. 38–39.
Kampen om Stalins arv del 1, FIBakt, 1964:23, s. 3–5.
Kampen om Stalins arv del 2: ”Makten är din...”, FIBakt, 1964:24–25, s. 22–23.
Flygplan saknas, FIBakt, 1964:48, s. 22–25. [Tills. med Arvid Rundberg]
1965
Vi är alla tillfredsställda – men på låtsas, AB, 26.8.1965, s. 3. [Tills. med Maj Sjöwall]
1966
Antologibidrag
”Grisen är ett gåtfullt djur”, Tryckpunkter – 23 Norstedtförfattare i egen sak, 1966
Ledare
”Tidsignal 1 år”, Tidsignal 1966:8. [Tills. med Bo Hammar och Kurt Salomonson]
1969
Noveller
”Rullningen”, Jultrevnad 1969, s. 13–18. [Tills. med Maj Sjöwall, senare även publicerad som ”Sista resan”
2007]
1970
Noveller
Multimiljonären, Jultrevnad 1970, s. 11–15. [Tills. med Maj Sjöwall, illustrerad av Claes Wahlöö]
1972
Noveller
”Befälhavaren”,Vi 1972:39, s. 42–44. [Tills. med Maj Sjöwall]
Tidskriftsartiklar
”Kriminalromanens förnyelse”, Jury 1972:1, s. 9–11. [Tills. med Maj Sjöwall]
1976
Noveller
”The time she rolled”, Sweden now 1976:4, s. 34–38. [Tills. med Maj Sjöwall] Tidigare publicerad under
titeln ”Rullningen” i Jultrevnad 1969.
51