Avelsrapport 2014 - Bichon Frisé Ringen

Avelsrapport
2014
AVELSRAPPORT FÖR BICHON FRISÉ 2014
Avelskommittén har under 2014 bestått av:
Mia Berg
Barbro Jonsson
(sammankallande)
Antal registrerade hundar under året var 270 st, vilket är en ökning med 37 st jämfört med 2013. År
2004 registrerades 449 bichoner och sedan dess har andelen registreringar i rasen minskat .
Det registrerades 54 kullar och 12 st importerade hundar, (6 tikar och 6 hanar). Importerna kommer från
Norge:2 hanar. Finland:1 hane, 2 tikar. Spanien:1 hane. Argentina: 1 hane. Rumänien: 1 hane.
Serbien 1 tik. Kroatien: 1 tik. Nederländerna: 1 tik. Ryssland: 1 tik.
Det har i genomsnitt fötts 4,3 valpar per kull.
Uppfödare.
Mest produktiva uppfödare under året har varit:
Kennel
Guldtassens
Team Tussar´z
Pobe´s
Duttebo´s
Magic White Socks
Ant. kullar.
11
3
2
2
2
3 nya kennelnamn registrerade under 2014.
Bellas Puppies
Embretsens
Team Tussar´z
Antal valpar.
39
14
9
9
7
Hundar i avel.
Under året användes 52 tikar i avel.
2 tikar hade 2 kullar.
37 olika hanar har använts under året. De mest använda var:
Reg.nr.
Namn
Antal kullar 2014.
SE55026/2011
S53866/2009
SE15427/2012
JR71831BKO
S29497/2007
SE18336/2010
SE18336/2010
S50565/2009
Fido de Larus
Diamella Made In Maade
Diamella Yammy Yammy
Kamians MR Scandalizer
Lilla Hawaii's Voyager
Unwind's King Louis
Guldtassens Quality Control
Groomlines Most Tasty Toblerone
Ant valp. 2014.
6
4
4
3
2
2
2
2
18
17
14
13
12
10
8
5
Antal valp. totalt.
31
32
26
13
38
45
34
27
Utdrag ras:”En enskild hanhund bör ej vara far till mer än 5% av hundarna i sin generation.
Antalet tillåtna avkommor till enskild hanhund beräknas utifrån genomsnittet av de senaste 3
årens registrerade hundar.”
Mest använda hanar under åren 2011-2014.
Reg.nr.
S23112/2008
AKCNP16033702
AKCNP16033702
S34218/2009
SE18336/2010
S14636/2009
S26819/2008
S29497/2007
S50565/2009
Namn
Unwind's King Louis
Vogelflight's The Captain
Fido De Larus
Silver-Surfer
Guldtassens Quality Control
Diamella Killer Bee
Petit Ami's Knock-Out
Lilla Hawaii's Voyager
Groomlines Most Tasty Toblerone
Antal kullar
2011-2014
Antal valpar Valpar totalt
2011-2014
11
10
10
9
8
8
7
7
7
41
45
37
40
34
31
33
27
27
45
45
37
53
34
41
43
38
27
Avelsdebut.
Utdrag Jordbruksverket:
16 § En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18
månaders ålder.
Utdrag RAS: ”Hund bör ej gå i avel före 24 månaders ålder”.
Denna uppmaning följs av de flesta.
Anledningen att man ska vänta med att använda hunden i avel tills den är minst två år beror på att
ärftliga sjukdomar kan ha hunnit debutera hos föräldrar och/eller far-/morföräldrar och därmed kan
spridningen av sjukdomen minskas genom att avstå från avel på individen i fråga. Detta kräver förstås
en öppen och ärlig kommunikation från alla parter. I vår ras är det främst PRA vi studerar men detta
arbetssätt kan gagna rasen och dess fortlevnad om andra recessiva sjukdomar dyker upp. Att
senarelägga avelsdebuten innebär vidare att tiken har hunnit med några löp och då visat om dessa är
normala eller inte. Det är väsentligt att tiken fungerar normalt när det gäller allt omkring fertiliteten,
valpning och omhändertagande av avkomman.
Barnbarnskurva:
Visar vilka hundar som har stort inflytande i rasen genom att många avkommor
gått i avel.
Reg.nr
Hundnamn
Född år
Avkomma Barnbarn
N19943/00
PETIT AMI'S BRAVEHEART
2000
64
335
N12106/91
SERGEANT PEPPER FROM LIGRAY
1990
82
313
N14700/95
L'EST JARDIN'S LANCE
1995
100
313
N02520/96
PETIT AMI'S JUST A MAGIC STAR
1995
35
273
S51489/93
GIZMO'S PALER SHADE OF WHITE
1993
23
238
S17221/91
BICHONETTES PANTOMIME NICE'N EASY
1991
52
206
N11123/97
PETIT AMI'S PACEMAKER
1997
41
204
N38555/91
PETIT AMI'S STARMAKER
1991
25
175
S48985/200
PRINOS LACKIS SHOW WAY TO POBE-S
2001
71
172
S23775/91
MC COY'S SHOW BUSINESS
1991
60
171
N03274/96
LARDELLA'S BITTELITEN BITTEN
1996
10
167
S56945/97
XANBOS NICE'N SPICY
1997
71
155
S60463/90
AZURS SON OF GUILLAUME
1990
74
154
Inavelsgrad.
Utdrag RAS:”Inavelsgraden för en planerad kull bör inte överstiga 6,25%”.
Alltför stor inavel ökar risken för defekter och sjukdomar och därför är det viktigt att hålla inavelsgraden
så låg som möjligt. Inavelsgraden för en planerad kull bör inte överstiga 6,25 % (s.k. kusinparning).
Huvuddelen av de kullar som registrerades under 2013 uppfyller kriteriet. 3 kullar uppvisar en högre
inavelsgrad än 6,25 %
Inavelsgrad för kullar födda 2011 - 2013
Fördelning parningar i %
Kullar födda:
2012 2013
Upp t.o.m. 6,25%
70
62
6,26% - 12,49%
6
5
12,5% - 24,99%
0
0
25% 0
1
2014
53
1
0
0
Rasens genomsnittliga inavelsgrad. Beräknad över 5 generationer.
Inavelsgrad
2006
1,9 %
2007
1,5%
2008
1,5%
2009
1,4 %
Inavelsgraden har sjunkit något under året.
2010
1,5 %
2011
1,7%
2012 2013
1,2% 1,1 %
2014
0.9%
Patella luxation
Utdrag ur RAS;
"För att få registrera avkomma skall föräldradjur ha känd (palpatorisk) knäledsstatus före
parning. För officiell knäledsstatus gäller att hundens ålder är lägst 12 månader.
Undersökningen skall vara gjord av veterinär som genomgått SjV:s utbildning i hundens
och kattens sjukdomar.
Avelsrekommentationer;
Knäleder utan anmärkning.
Hund med konstaterad patella luxation, oberoende av grad skall inte användas i avel. "
En kull har en förälder med patella luxation medialt grad 1 och en förälder okänd status.
Två kullar har en förälder med patell luxation medialt grad 1 och en förälder UA.
20 kullar har en eller båda föräldrar med okänd knästatus. Detta kan förklaras med importer eller
att parning har skett utomlands och att det inte finns någon i SKK registrerad knäledsstatus.
Undersökta 2014:
Patella ua
Lateralt grad 1
49
Lateralt grad 2
1
Medialt grad 1
5
Totalt är 499 hundar undersökta från 2008 till 2014 med föjande diagnos:
Patella ua
Lateralt grad 1
Lateralt grad 2
Medialt grad 1
483
10
3
42
Medialt grad 2
1
Medialt grad 2
17
– Utdrag RAS: ” Inom rasen förekommer patella luxation ”. ” Vårt mål är att sänka andelen drabbade
hundar till högst 5 % inom 5 år.”
Utvärdering 2008: Granskning av data visar att andelen bichoner med någon grad av patella luxation
är drygt 10 % när alla undersökningsresultat analyseras och om endast resultat för 2008 analyseras är
andelen 12,5 %.
Utvärdering 2009: Granskning av data visar att andelen bichoner med någon grad av patella luxation
är 10 % när alla undersökningsresultat analyseras och om endast resultat för 2009 analyseras är
andelen 10,4 %.
Utvärdering 2010: Granskning av data visar att andelen bichoner med någon grad av patella luxation
är 10 % när alla undersökningsresultat analyseras och om endast resultat för 2010 analyseras är
andelen 13,3 %.
Utvärdering 2011: Granskning av data totalt visar att andelen bichoner med någon grad av patella
luxaton är 10,6 % när alla undersökningsresultat analyseras och om endast resultat för 2011
analyseras är andelen 14,6 %.
Utvärdering 2012: Granskning av data totalt visar att andelen bichoner med någon grad av patella
luxation är 10,9 % när alla undersökningsresultat analyseras och om endast resultat för 2012
analyseras är andelen 14,9 %.
Utvärdering 2013: Granskning av data totalt visar att andelen bichoner med någon grad av patella
undersökta från år 2008 till 2013 ligger på 13%.Om endast resultat för 2013 analyseras är andelen
12%.
Utvärdering 2014: Granskning av data totalt visar att andelen bichoner med någon grad av patella
undersökta från år 2009 till 2014 ligger på 13%.Om endast resultat för 2014 analyseras är andelen
12,%.
Ögon.
Utdrag från RAS:
"PRA - Ögon
Registreringsförbud för
• Avkomma efter föräldradjur som inte ögonundersökts inom ett (1) år före parningen
• Avkomma efter föräldradjur med PRA
Avelsförbud för
• Föräldrar till avkomma behäftat med PRA
• Individ med konstaterad PRA
• Avkomma efter föräldradjur med PRA
Ovanstående innebär i korthet att kända anlagsbärare av PRA, dvs djur med generell PRA samt
deras föräldrar och eventuell redan producerad avkomma, ej vidare skall användas i avel.
Individ som konstateras vara behäftad med ärftlig katarakt eller ögonsjukdom skall inte användas i
avel.
Avelsdjur bör ögonlysas upp till 8 års ålder.
Avelsrekommendationer;
"Ögon utan anmärkning. "
I de flesta fall så följs de ögonrekommendationer som rasklubben har. Det är önskvärt att de
framtagna rekommendationerna följs av alla, för att hålla rasen frisk, sund och rastypisk i
framtiden.
Hundar lysta under 2013
Diagnos
Katarakt Total ärftlig
Antal
3
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Ärftligheten kan f.n ej bedömas
3
Katarakt, partiell cortex främre, lindrig. Genetisk betydelse okänd
1
Katarakt, partiell cortex bakre, lindrig. Ärftligheten kan f.n ej bedömas
1
Katarakt, partiell cortex bakre. lindrig. Genetisk betydelse okänd
1
Katarakt, partiell cortex ekvatoriell, lindrig.Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
1
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ärftlig
3
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, lindrig. Ej ärftlig
2
Katarakt partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Ärftlighet kan f.n. ej bedömas
3
Katarakt partiell cortex ekvatoriell, lindrig. Genetisk betydelse okänd
1
Katarakt, partiell cortex främre Y-söm, måttlig. Ärftlig
2
Öga UA
116
Rinnande ögon
Utdrag RAS:” Förekomst av mycket rinnande ögon bör också beaktas vid val av avelsdjur.”
Rinnande ögon med missfärgning av pälsen är ofta ett problem som ägaren till drabbad hund vill ha
hjälp med. Avelskommittén har genom enkäten 2011 och kontakt med ägarna försökt få en uppfattning
om problemets utbredning och orsak. Vi har funnit att det finns många olika orsaker till rinnande ögon.
Trånga tårkanaler, allergi och felställda ögonlock är några av de diagnoser som framkommit.
Hud
Utdrag RAS:”Problem med klåda finns i rasen. Hundar med klåda på grund av allergi, klåda som
det ej gått att diagnostisera eller med uttalad klåda bör ej gå i avel”.
Eftersom klåda hos hund inte bara är väldigt jobbigt för den drabbade hunden utan också för dess
ägare, kommer avelskommittén under de närmaste åren att intensifiera arbetet med att få in information
om utbredning och orsaker till klåda. Vi uppmanar alla som har erfarenhet av klåda, dess orsak och ev.
behandling att kontakta avelskommitté
Under 2014 har inrapporterats ett fall var av följande:
Allergi
Cushings
Hjärtfel
Juvenil cellulit.
Kryptorchid
Monorschid
Leg Phertes
Pyometa – Livmoder inflammation
SA - Sebaceous Adenitis, talgkörtel inflammation.
Syringomyeli
Syringomyelia beskriver ett tillstånd, där vätskefyllda ihåligheter bildas i ryggmärgen. Dessa kallas
syrinxer och orsakar neurologiska symptom, vanligen stark smärta och skolios.
Meritering
Utdrag ur RAS.
" Hund i avel bör vara officiellt kvalitetsbedömd
minst en gång efter 24 månaders ålder."
Utvärdering 2008: Totalt har 153 hundar använts i avel under 2008 och 63 av dem har aldrig
meriterats på utställning, vilket är drygt 40 %.
Utvärdering 2009: Totalt har 155 hundar använts i avel under 2009 och 56 av dem har aldrig
meriterats på utställning, vilket är drygt 36 %.
Utvärdering 2010: Totalt har 148 hundar använts i avel under 2010 och 64 av dem har aldrig
meriterats på utställning, vilket är drygt 43 %.
Utvärdering 2011: Av totalt 75 kullar 2011 var det 44 kullar med båda föräldrarna meriterade = 58,6%.
Det var 16 kullar med en förälder meriterad = 21,4% och 15 kullar med ingen förälder meriterad = 20 %
Utvärdering 2012: Av dom 76 kullarna hade 53,7% båda föräldrarna meriterade, 26,3% hade en
förälder meriterad och i 20% var ingen förälder meriterad.
Utvärdering 2013:
Uvärdering 2013: Av dom 57 kullarna hade 56% båda föräldrarna meriterade, 23% hade en förälder
meriterad och i 21% var ingen förälder meriterad.
Utvärdering 2014: Av totalt 54 kullar hade 56% är båda föräldradjuren meriterade. 35% hade en
förälder meriterad och i 9% var ingen förälder meriterad.
Svenska Championat under 2014, svenskregistrerade.
SE UCH Fido De Larus SE55026/2011
SE UCH Petit Ami´s Arran SE12062/20012
SE UCH Bafilis Mohito SE60347/2011
SE UCH SE V-14 Frittmi's Callie Rose SE27651/2012
SE UCH Three Black Points Bossa-Nova S47903/2007
SE UCH Bafilis Sangria SE60342/2011
SE UCH Hardy-Flap's Midnight Temptation SE42020/2012
SE UCH Petit Ami's Eyecatcher SE42177/2012
SE UCH Pobe-S Knock Your Socks Off SE61468/2011
SE UCH Bichebos Awesome Arctic SE53824/2012
SE UCH Frittmi's Blazing Jazz Rock SE27649/2012
SE UCH Groomlines Ready To Rumble SE52394/2011
SE UCH Jitterbop Promises In The Air SE15676/2012
SE UCH Pobe-S Jewel Of Hope SE61462/2011E
SE UCH Frittmi's Blazing Jazz Rock SE27649/2012
SE UCH Royal Frise Glory SE12887/2013
Rallylydnadsdiplom.
RLD F RLD N Guldtassens Café Macchiato S45098/2008
Ny titel: RLD N ( Rallylydnadsdiplom fortsättning)
Avslutande kommentarer:
Bichon Frisé Ringen arbetar för att hålla rasen frisk och sund med en bra mentalitet samt behålla det
rastypiska hos rasen.
I detta arbete är det viktigt att alla uppfödare, hanhundsägare och den som funderar på att föda upp
bichoner lägger ner tid, arbete och engagemang för att vi ska bibehålla och bevara rasen på bästa sätt.
RAS (rasspecifika avelsstrategier) samt övriga dokument som är viktiga för rasen
(ögonrekommendationer, rasstandard, registreringskrav, mm) ska man vara väl insatt i och arbeta efter.
Dessutom ska man ha god kunskap om de regler och policy som styr uppfödning/avel från SKK
(Svenska kennelklubben) och SDHK (Svenska dvärghundsklubben). SKK:s regler och
rekommendationer finns sammanställda i häftet Avel, vilket kan beställas från SKK. SDHK:s avelspolicy
finns att läsa på deras hemsida.
Hälsa är en viktig aspekt och rasen har sedan 2005 01.01. registreringskrav vad gäller ögon och
knän och undersökningarna skall vara utförda innan parningstillfället.
Men en bichon är inte bara ögon och knän. Det är många fler saker som är viktiga att söka information
och ha kunskap om. Dels för rasen i stort och dels för den enskilde avelshunden.
I avelsrapporten läggs stor vikt vid den data som finns tillgänglig hos SKK, eftersom man här kan se
vad som händer i rasen idag och även vad som skett sedan några år tillbaka i tiden. Information
kommer också delvis från försäkringsbolagens statistik/data.
Mycket information finns också hos uppfödare, hanhundsägare och den enskilda
bichonägaren. Det är naturligtvis en mycket viktig information för rasklubben att få ta del av
och som vi tacksamt tar emot.
Slutord
Avelsrapporten innehåller mycket material, såväl siffror som text. Trots ett idogt granskande för att få allt så korrekt som
möjligt, så kan det bli fel. Om Du hittar felaktigheter – kontakta avelskommitten.