Kallelse 2015-02

Kallelse/föredragningslista
2015-02-16
1 av 2
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-02-16
Plats och tid:
Kallade:
Underrättade:
Vid förhinder:
Information:
Sammanträdesrum Duvan/Höken, Eriksövägen 27, Vaxholm, kl. 18:30
Ledamöter, utbildningschef och vidtalade tjänstemän
Ersättare
Meddela ersättare och nämndens sekreterare.
Ärendena har delats in i A- och B-ärenden. Detta innebär att de ärenden som
är markerade med A inte kommer att föredras och att de ärenden som är
markerade med B kommer att föredras under sammanträdet. Vid frågor om
A-ärenden, kontakta gärna förvaltningen innan sammanträdet.
Ärende Beskrivning
1
Föredragande
Protokollet justeras den 23 februari 2015
Förslag justerare: Bertil Jansson (S)
Föredragningslistan fastställs
2
A Detaljbudget 2015 (information)
Ulrika Strandberg, Karin
Parberg
3
B Årsbokslut 2014 (beslut)
Ulrika Strandberg
4
A Utskott 2015 (beslut)
Michael Baumgarten (FP)
5
B Inbjudan till möte med skolledare, förvaltning och
förtroendevalda inför strategidag 2015 (beslut)
Michael Baumgarten (FP)
6
B Kontaktpolitiker 2015 (beslut)
Michael Baumgarten (FP),
Carmen Holm
7
B Vaxholms stads elevundersökning i jämförelse med andra
kommuner (information)
Jennie Falk Eriksson
8
B Revisionsrapport avseende FN:s barnkonvention
(information)
Jennie Falk Eriksson
Post: 185 83 Vaxholm
Besök: Eriksövägen 27
Telefon: 08-541 708 00
Fax: 08-541 331 74
E-post: [email protected]
Webb: www.vaxholm.se
1
Org nr: 212000-2908
Plusgiro: 165411-0
Kallelse/föredragningslista
2015-02-16
2 av 2
9
B Lokalresursplanering för förskolor och skolor i Vaxholms
stad (information)
Ulrika Strandberg
10
B Digital agenda - tillgänglighet av digitala verktyg i
undervisning (beslut)
Louise Furness, Ulrika
Strandberg
11
A Revidering av riktlinjer för Vaxholms kulturskola (beslut)
Jennie Falk Eriksson
12
A Revidering av riktlinjerna för förskola och skolbarnomsorg Carmen Holm
(beslut)
13
A Nytt samverkansavtal Kunskapscentrum Nordost, KCNO
(beslut)
Ulrika Strandberg
14
A Årsbokslut 2014 Kunskapscentrum Nordost, KCNO
(information)
Ulrika Strandberg
15
A Upphandling avseende digital skolutveckling i Vaxholms
stad (beslut)
Ulrika Strandberg, Louise
Furness
16
B Utbildningsförvaltningen informerar
 Projektmedel 2014
 Upphandling avseende tolkförmedlingstjänster
 Rutiner avseende mottagande och skolplacering
för ensamkommande flyktingbarn
Ulrika Strandberg, Carmen
Holm
17
A Utestående uppdrag
Ulrika Strandberg
18
A Redovisning av delegeringsbeslut
Ulrika Strandberg
19
A Redovisning av överklaganden
Carmen Holm
Michael Baumgarten (FP)
Ordförande
Carmen Holm
Sekreterare
2