Plats och tid Melleruds kommunkontor, –––––

MELLERUDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-03-31
sida
1(10)
Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 – 12.15, i
Skållerudrummet.
Tid och plats
Beslutande
Ledamöter
Michael Melby, ordf.
Daniel Jensen, vice ordf.
Kerstin Lindberg
Christina Andersson
Karin Nodin
Marianne Larsson
Märta Collén
Övriga närvarande
Ersättare
Kristoffer Nilsson
Eva Larsson
Anita Augustsson
(S)
(KD)
(S)
(C)
(C)
(M)
(MP)
(S)
(S)
(KIM)
Thomas Jubell, socialchef § 36-39
Patrik Högfelt, ekonom § 35
Anna-Karin Sandberg, förvaltningssekreterare
Sölvie Linder, sektorschef Vård och omsorg § 32-36
Carina Fors, MAS § 34
Cecilia Niklasson, personalchef § 38
Ingmar Johansson, kommunchef § 38
Tjänstemän
Utses att justera
Justerare
Christina Andersson (C)
Justeringens plats och tid
Melleruds kommunkontor den 2 april 2015, klockan 08.00
Justerade paragrafer
§§ 32 - 39
Underskrifter
..............................................................................................
Sekreterare
Anna-Karin Sandberg
Ordförande
............................................................................................................................. .................
Michael Melby
Justerande
..............................................................................................................................................
Christina Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Datum då anslaget sätts upp
2015-04-02
Datum då anslaget tas ned
2015-04-24
Förvaringsplats för protokollet
Kommunkontoret
Underskrift
........................................................................................................
Anna-Karin Sandberg
Utdragsbestyrkande
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
Innehållsförteckning
§ 32
Rapporter
§ 33
Delegeringsärenden
§ 34
Patientsäkerhetsberättelse
§ 35
Verksamhetsuppföljning
§ 36
Uppdrag ökad sysselsättningsgrad
§ 37
Redovisning av vidtagna åtgärder till IVO angående tillsyn av sociala
barnutredningar och förhandsbedömningar
§ 38
Presentation av ny personalchef och information om pågående
arbetsmiljöarbetet samt personalförsörjningsplan
§ 39
Information
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
sida
2
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
§ 32
Rapporter
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby, Daniel Jensen, Christina Andersson
17/3 Socialnämndens utskott
31/3 extra utskott
Michael Melby, Daniel Jensen
17/3 Socialnämndens presidie
25/3 KPR/KHR
Michael Melby
10/3 ordförandebeslut
17/3 polsam
26/3 kostnad per brukare
USD
samordningsförbundet
Marianne Larsson och Christina Andersson
11/3
13/3
20/3
30/3
Justerandes sign
Verksamhetsbesök gruppbostäder LSS Magasins- och Rostocksgatan
Verksamhetsbesök Stöd och service Vallmogatan och Stjärnans korttids
Linnégatan, Långgatan och Gårdens gruppbostäder
gruppbostaden Karolinen och PD Lundgrensgatan
Utdragsbestyrkande
sida
3
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
4
§ 33
Delegeringsärenden
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän enligt en av nämnden antagen delegeringsordning. Besluten ska
anmälas till socialnämnden. Redovisningen innebär inte att socialnämnden får
ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan nämnden återkalla
lämnad delegering.
Beskrivning av ärendet
Följande delegeringsbeslut redovisas vid dagens sammanträde.
Vård och omsorg samt Stöd och service
Anmälan enligt Lex Maria
Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 3 mars 2015. Bifall överklagad ersättning för
personlig assistans.
Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 15 mars 2015. Avslag överklagan.
Bistånd i hemvård, ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och insatser enligt
LSS, mars 2015.
Socialchefsbeslut om avstängning och uppsägning.
Individ och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd och familjerätt för februari 2015.
Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 5 mars 2015. Avslagen överklagan.
Dom förvaltningsrätten i Göteborg den 5 mars 2015. Avslagen överklagan.
Protokoll Vänersborgs Tingsrätt 20 mars 2015 särskild förordnad vårdnadshavare.
Socialchefsbeslut om avstängning.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
§ 34
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
Dnr SN 2015/062.770
Patientsäkerhetsberättelse
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
MAS redovisar patientsäkerhetsberättelse för 2014 inklusive sammanställning av
avvikelser, klagomål och synpunkter samt Lex Sarah.
Önskvärt hade varit en tidsplan för införande av något IT-baserat
verksamhetssystem för kvalitetsuppföljningar.
Beslutsunderlag
Patientsäkerhetsberättelse 2014 med bilagor.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
5
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
§ 35
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
Dnr SN 2015/031.042
Verksamhetsuppföljning
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har i uppdrag att redovisa en prognos över bedömt helårsutfall vid
nämndens sammanträden. Prognosen uppdateras efter varje månads utgång.
Förvaltningschefen har i uppdrag att vidta åtgärder eller föreslå åtgärder för att
bedriva verksamheten inom budgetram.
Beslutsunderlag
Prognos efter februari 2015 redovisas senast vid sammanträdet.
Statistik februari 2015.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
6
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
§ 36
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
7
Dnr SN 2011/133.020
Uppdrag ökad sysselsättningsgrad
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen och beslutar om fortsatt beredning.
Socialchefen får i uppdrag att utreda och återrapportera hur det kan genomföras på
sammanträdet i juni.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika personalutskott har beslutat ge
socialnämnden i uppdrag att ta beslut om att erbjuda ökad sysselsättningsgrad till
tillsvidareanställda enligt den så kallade Skållerudsmodellen. Försöksperioden
upphör den 31 mar 2015.
Beslutsunderlag
KSAU sammanträdesprotokoll den 10 mars 2015 § 75.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
§ 37
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
8
Dnr SN 2014/164.705
Redovisning av vidtagna åtgärder till IVO angående tillsyn av
sociala barnutredningar och förhandsbedömningar.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar redovisningen enligt tjänsteskrivelsen från enhetschef
myndighetsenheten efter vissa korringerar.
Socialchefen får i uppdrag att bereda förändringar som föreslagits av
socialnämnden för godkännande av ordförande tillsammans med en ledamot.
Sammanfattning av ärendet
Sammantaget kan sägas att IVO har haft fog för sin kritik. Ett förbättringsarbete
har påbörjats utifrån de synpunkter som IVO har lämnat.
Förvaltning och kommunledning är i högsta grad involverade i arbetet med att få en
dräglig arbetssituation för personalen. En arbetsgrupp finns med representanter
från alla nivåer och arbetet pågår med stöd av företagshälsovården, att ta fram en
handlingsplan för det fortsatta arbetet. Parallellt med detta pågår rekrytering och
fortsatt anställning av konsulter.
Socialtjänsten i Mellerud har en svår arbetsuppgift att vända den nedåtgående
trenden men i dagsläget finns förutsättningar för arbetet då situationen följs med
största uppmärksamhet på alla nivåer.
Beslutsunderlag
Svar till IVO daterat den 2 mars 2015.
Beslut från IVO daterat den 19 december 2014.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
MELLERUDS KOMMUN
Socialnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2015-03-31
sida
9
§ 38
Presentation av ny personalchef och information om pågående
arbetsmiljöarbete samt personalförsörjningsplan
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet
Personalchefen deltar och föredrar tillsammans med kommunchefen på
sammanträdet. Bland annat i syfte att klargöra ansvarsfördelning vad gäller
arbetsmiljö och personalfrågor.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
MELLERUDS KOMMUN
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-03-31
§ 39
Information
Socialnämndens beslut
Socialnämnden godkänner informationen.
Sammanfattning av ärendet







Justerandes sign
Bokslutsdialog 2014
Budgetprocess 2016
Rutin för NPÖ
Meddelande om tillsyn Gården
Kunskapsstöd funktionshinder
Kommunfullmäktiges protokoll § 13
Verksamhetsberättelse LSS team Dalsland
Utdragsbestyrkande
sida
10