OM1414, Omvårdnadsvetenskap B, 150102

Sjuksköterskeprogrammet HT 2014
Kurs:
Omvårdnadsvetenskap B II, klinisk kurs, OM1414
Datum:
2015-01-02
Antal frågor: 5 huvudfrågor.
Lärare:
Maria Hälleberg Nyman (MHN), Anita Ross (AR), Sigrid Odencrants (SO).
INDIVIDUELL TENTAMEN I OMVÅRDNADSVETENSKAP B, OM1414
KOD ………………………………………………………..
Läs följande instruktion till tentamen:

Skriv kodnummer och sidnummer på varje skrivningspapper

Använd separat skrivningspapper för varje fråga. Om inte varje fråga skrivs på separat
skrivningspapper kan rättning fördröjas.

Tentamensfrågorna inlämnas tillsammans med svaren.
Hela skrivningsunderlaget utgör sammantaget underlag för bedömningen U, G, VG
Resultatpoäng: Max 112p, G 67p, VG 100p.
1
1. Omvårdnad vid oklar buksmärta/ ileus, pre- och postoperativ
omvårdnad (30p) (AR)
Du jobbar som sjuksköterska på en vårdavdelning på ett sjukhus där du också är handledare till
en sjuksköterskestudent. Ni har tillsammans hand om Margit, 78 år som sedan ett dygn tillbaka
haft ont i magen.
A) Vilka frågor är relevanta att ställa utifrån hennes smärta, nutrition och elimination? (6p)
B) Beskriv observationer/ undersökningar som ni gör för att samla in objektiva data. (4p)
Margit har varit på röntgen och det har konstaterats att hon har ileus och hon är anmäld för
operation. Hon har haft ont i magen, men har nu fått smärtlindring och det är bättre med smärtan.
Hon har även fått en nasogastrisk sond i avlastande syfte.
C) Vilka förberedelser bör ingå i hennes preoperativa omvårdnad? Beskriv fem åtgärder som
du anser är viktiga och som du som sjuksköterska är ansvarig för. Motivera varför. (10p)
Din kollega har hämtat Margit på den postoperativa avdelningen till din vårdavdelning. Margit
har opererats för ett mekaniskt ileus och operationen har gått bra. Margit har fått generell
anestesi. Operationen blev komplicerad, den tog lång tid och Margit var till att börja med ganska
svårväckt.
D) Beskriv fem viktiga observationer du gör i ett akut postoperativt skede och motivera
varför. (10p)
2
2. Omvårdnad vid stroke (MHN) samt enteral nutrition (AR)
(30 p)
Du får denna rapport inför inläggningen på vårdavdelningen du arbetar på:
Bror Andersson, född 1956. Han vaknade i morse med en svaghet i höger sida. Inkom till
akutmottagningen idag med en högersidig pares. Han är undersökt med CT som inte visar någon
intracerebral blödning. Bror får diagnosen ischemisk stroke. Han är inte aktuell för
trombolysbehandling och EKG är u.a. Tidigare sjukdomar är tablett behandlad hypertoni som
sköts via vc. Bror är gift, har en fru och två vuxna barn. Arbetat som taxichaufför i Kumla där
han och hustrun även bor, i en lägenhet en trappa upp. Nuvarande status är att han inte kan röra
högra benet eller armen. Han är trött och har sluddrigt tal. Patienten har en PVK (perifer
venkateter) där det går NaCl, 1 liter.
A. Vilken bedömning av patientens status är relevant att göra primärt? Beskriv vad som
ingår i status/strokeövervakning. Motivera detta. (10p)
B. Hustrun har följt med maken till vårdavdelningen. Informera kortfattat vad omvårdnaden
kommer att innehålla de första dygnen på avdelningen (subakut fas). Redogör och
motivera kortfattat för dessa omvårdnadsåtgärder. (10p)
En vecka senare har Bror fått en nasogastrisk sond med enteral nutrition. Du ska nu gå in till
Bror och ge honom mat.
C) Vilka observationer och åtgärder är viktigt att du gör i samband med detta? Motivera ditt
svar. (10p)
3
3. Omvårdnad postoperativt vid höftfraktur (12p) (MHN)
Lars Nilson 76 år bor i eget hus, har en enplansvilla i ett mindre samhälle utanför staden. Han har
tidigare klarat matlagning och hushållssysslor själv. Tyngre trädgårdsarbete hjälper barnbarnen
till med när de kommer på besök. Lars har bil och kör kortare sträckor, som till affären. Han har
ett kontaktnät med grannarna där han bor och han brukar handla åt dem ibland.
En morgon, när Lars är i badrummet, ringer telefonen. Lars får bråttom och halkar omkull på
badrumsgolvet. Han lyckas efter en stund nå telefonen som ligger på köksbordet och ringer till
sin dotter. Lars har jätteont, blir orolig och säger till dottern att han tror han har skadat höften.
Dottern ringer efter ambulans.
A. Beskriv vilka observationer som görs akut för att bedöma om det är en misstänkt
höftfraktur? (3p)
Lars kommer så småningom till ortopedavdelningen med diagnosticerad cervikal höftfraktur på
höger sida och har opererats enligt sedvanliga rutiner. Lars får belasta frakturen. Det akuta
postoperativa förloppet har gått bra.
B. Vilka tänkbara postoperativa komplikationer kan uppstå längre fram efter operationen
och som du bör vara uppmärksam på (4p)
Dagen efter ska Lars komma upp och stå bredvid sängen, men Lars vill inte, utan vill vänta några
dagar tills han mår bättre.
C. Hur kan du motivera Lars till mobilisering? (5p)
4
4. Omvårdnad vid hjärtsjukdom (14p) (AR)
Anna Lindskog, 63 år, har sedan 3 år angina pectoris. Hon medicineras med buckalpreparat vid
akuta besvär. Hon bor ensam i ett litet radhus, arbetar deltid på COOP, är aktiv i
bostadsrättsföreningen och hjälper ofta en granne som är rullstolsburen. Hon går stavgång några
gånger i veckan, är noga med vad hon äter och vilken typ av mat det är. Hon har barn i ett
mindre samhälle 5 mil härifrån, hon ställer ofta upp och passar barnbarnen. Ibland kan det bli lite
stressigt. En förmiddag när hon är ute och går, passerar hon precis grannen när Anna får ont i
bröstet. Symtomen förbättras inte trots intag av tabletterna. Hon ber grannen om hjälp med att
ringa sjukvårdsupplysningen, 1177 och ambulans tillkallas. Anna kommer snabbt till sjukhus för
vård på hjärtavdelningen och du har omvårdnadsansvar för Anna.
A) Vilka observationer och kontroller gör du för att övervaka Annas tillstånd? Motivera dina
svar. (4p)
B) Beskriv och motivera val av tre omvårdnadsåtgärder utifrån Annas situation. (6p)
Efter en vecka på sjukhus, där hon genomgått behandling av hjärtinfart med PCI (percutan
koronar intervention), är Anna på väg hem igen. Det har också konstaterats att Anna har lindrig
hjärtsvikt (NYHA-klass II), vilket innebär att Anna har en lätt begränsning av fysisk aktivitet och
vid större belastningar får hon symtom med andfåddhet, hjärtklappning eller angina. Hon känner
sig trött och medtagen och är lite orolig över att komma hem. Före hemgång har sjuksköterskan
planerat ett informations-/ undervisningssamtal med Anna om vad hon behöver tänka på nu när
hon kommer hem.
C) Vad anser du att sjuksköterskan ska ta upp under samtalet? Ge fyra förslag (4p).
5
5. Omvårdnad vid akut andningssjukdom och diabetes (26 p) (SO)
Göran, 63 år, har under någon vecka haft feber, hosta och ökad slemproduktion. Hostan, som är
produktiv med slem och ibland blodblandad, har blivit besvärlig. Han är påverkad av
andningssvårigheter, är ångestfylld och har ont i bröstet när han andas. Göran bor tillsammans
med sin hustru, eftersom hon inte jobbar har de ofta hand om barnbarnen när de är sjuka – de
”vabbar” istället för att deras son skall göra det. Göran jobbar som säljare, det är svårt att vara
hemma från jobbet men tillslut orkar han inte jobba och måste sjukskriva sig.
Göran är 84 cm lång, väger 98 kg, har ett BMI på 29 och midja/höftkvot över 1. Han motionerar
sällan, lite fotboll med barnbarnen och promenader ibland. Han har även en kostbehandlad typ 2
diabetes och medicinerar för höga blodfetter. Sedan tidigare har han läkemedel för inhalation
mot andningsbesvär, astma har de sagt på VC.
Han kommer till avdelningen via akutmottagningen. Han får enkelrum och efter rutinmässiga
inkomstprover planerar du den specifika omvårdnaden av Göran.
A. Vilka kontroller planerar och genomför du med anledning av hans andningssvårigheter?
(1p/kontroll + 1p/motivation till kontroll =10 p)
B. Vilka åtgärder planerar och genomför du med anledning av hans andningssvårigheter?
(1p/åtgärd + 1p/motivation till åtgärd =10 p)
Efter några dagar med behandling av hans andningsbesvär (bl a kortison) kontrolleras hans
blodsocker som nu ligger högre än vanligt, 22 mmol/l. Han får då tillfälligtvis snabbverkande
insulin enligt ordination. Göran är orolig över sitt förhöjda blodsocker.
C. Du får i uppgift att ge honom enkla kostråd, vad han bör undvika nu för att höja
blodsockret ytterligare (2p).
D. Du får även ta ställning till hur ofta blodsockret bör kontrolleras och motivera varför.(2)
E. Ge även två förslag på andra observationer du kan göra med tanke på hans förhöjda
blodsocker. (2p)
6
7