Nerijus Bilevicius Personutredning

~.,KAH . \b
27. Aug, 2015 13: 42
$
Krlmlnälvården
In:,
Nr. 509 1
Sid 1(0)
2015 -08- 2 7
Nr.. ,., .,~
s.
YTTRANDE enligt lagen (1991 :2041)
\ 0 , ., 1 ,.., ') om sarskild personutredning i brottmål
\ tOL.- - ~ tJ r;f--' m.m.
•J "'"'J-"'..·~.., .. ,., ... .... _ Uiredning kl~rdalum
Akt bil.........."1:,/).
'2015-08-27
......................
'
Verks8mliet~s11111e
Håktad
Frivården Skövde
~
Pereonufradning
B=~~:
n
Ja
N
nnnn
~~~~
SKARABORGS
TINGSRÄTT
jMålenhet 2
Yttrande enligl5 kap. 9 § Clirotdnlngen och avser liden e er
INKOM: 2015-08-27
MÅLNR: B 1902-15
AKTBIL: 65
Kl
~
Komplelterand'e periSonulredningly!tranda
O Avser tiden efter
Domstol som mottagit tidigare personutredningsyttrande
Mottagare
Mål nr
AM hr
Domstol
B 1902/15
AM-81 2 87-lS
Skaraborgs tr
P9rson uppglfter1 tolkbehov
lPer<Jonnummer
Efternamn cell roma.nn
Bilevioius, Nerijus
800303-0000
Gatuadress, postnr och ort
JT61efoo
Blombergs säteri 531 95
KÄLLBY
lTolkbaho.,r, ~pråk
Legitimation upp';lsadlkllnd på !1110I!t ~ilfl
X
Ja
D
Nej
Kommentar F:r1 häktad.
Litauska
Den mrsstänkte har inte kommit på kallelser
Den misstänkte har inta velat medverka i utredningen
RoglonNerksamhetsstalle
Regi onVäst
BcX-IB9&ökS-/PoSlad(OSS
Box69
Telefon/Fax
077·22 60 600
S;f Helena,ga!an B
Frivården ~kövcfe
541 22 SI<ÖVDE
0500-74 52 59
KV06311 wr2. 2013.04
27. Aug. 2015 13:42
s.
Nr.5091
2
Sid 2(6)
~- Krimipa:lvården
YTTRANDE enligt lagen (1991:2041)
om sarskild personutredning i brottmål
m.m.
Ulredrting klar daWI'I'I
2015-08-27
800303-0000
Bedöm11ing i påiöljdsfrågan
Ne:rijua Bilevicius är en 35-å:.;ig man från Litauom som är !lliaatänkt för
mord mm. utifrån begärt yttrande har frivården genomfört en risk- och
behovsbedömning och funnit följande;
Bilevicius är en tidigare ostraffad man som inte förekommer i
rikspolisstyrelsens belastningsregister. Han är gift sedan tre år tillbaka
och lever tillsammans med sin hustru samt yngre bror i en lägenhet om tre (3)
rum och kök. Bilevicius har sedan är 2010 varit i Sverige för att arbeta och
påbörjade år 2013 sin nuvarande anställning vid Blomberg säteri. Hans
arbetsuppgifter består främst av byggnadsarbete och han arbetar heltid.
Bilevicius upplever att han har en stabil social situation med trygg ekonomi
utan lån och skulder. Han uppger vidare att hans fysiska och psykiska hälsa
är god, och har således ingen kontakt med sjukvården. Bilevicius förnekar
användning av narkotika, och uppger att han dricker alkohol endast vid
särskilda tillfällen. Han beskriver att han haft goda uppväxtvillkor utan
missförhållanden i form av våld och/eller missbruk. I Sverige är Bilevicius~s
umgänge begränsat till arbetskamrater samt till hustrun och brodern, I
Litauen har han sina föräldrar som han besöke~· regelbundet.
I utl'edningen har Frivården inte funnit någon känd historia av antisocialt
beteende i fO>'ffi av tidigare samhällsingripanden. Bilevicius ger ett lugnt och
samlat intryck. Det framkommer ingenting som tyder på ett mönster av
aggressivitet, någon spännings- eller lustsökande personlighet, impulsivitet
eller annat gränsöverskridande beteende. Bilevicius har heller inte uttryckt
några kriminella tankemönater eller attityder/ värderingar som stödjer
kriminalitet. Därtill har han inget känt antisocialt umgänge,
Bilevicius förnekar aktuell brottsmisstanke.
AV det som framkommit i utredningen har inga riskhöjande faktorer för
kriminalitet eller övervakningsbehov kunnat identifieras,
Inställning, päföljdsförslag och ev. föreskriftar
Bilevicius förnekar aktuell brottsmisstanke.
För unga under 21 år
~
Ja
YUrande från socialtjänst bör inhämtas
D
Samtyckt till att medlingssamordnars får ta kontakt
D
N•J
EJ aktuellt
D D
27. Aug, 2015 13:42
Nr. 5091
S. 3
Sid 3(6)
~ Kriminalvården
YTTRANDE
enligt lagen (1991:2041)
om särskild personutredning i brottmål
m. m.
lHfednlng klar datum
2015-08-27
800303-0000
Sammanfattning
Ja
övervakningsbehov finns
Försleg till övervakare (namn)
D
Ja
Förslag om föreskrift
Särskild behandlingsplan bilägges
Utredningen har kommunicerats
Ansvarig ulredare (underskrift)
D
D
0
Ja
Lämplig för samhällstjänst
[ill
samtyckt till samhllllstjllnst
D
D
D
§ 7-intyg bör lnhäm tas
Förutsättning för frivårdspåföljd saknas
Titel
Frivårdsinspektör
NamnfQrlydliganda
Tl{el
Kriminalvårdsinspektör
PIA DAHLEN
Narnnförtyd!igancte
27. Aug. 2015 13:42
Nr.5091
s. 4
Sid 4(6)
@Kriminalvården
YTTRANDE enligt lagen (1991:2041)
om särskild personutredning l brottmål
m.m.
U!rednlng krm· datum
2015-08-27
800303-0000
UTREDNING
Underlag
!R]
D
D
D
D
D
till utredningen
Klientens uppgifter
ASI/ADAD
D
j
Kriminalvårdans journal
5
AUDIT 2
D
Referenstagning med myndighetlvårdgivare
DUDIT 3
[Z(]
Extern<J referenser
SARA'
D
Extern utredare
Extern utredare, namn och te/nr
Annat
1 AddlcUon sevsr!ty Index. lnS!tutYlMilöt alt bMör'r'la insateb~;~hov inom olika livsområden
som Mr Mt))band mad krlmltralilet ADAD (At;Jola~ofOJht Drug Abu5e Dillr;mosls) är
mol.Svatand!'J inalrlin'lant anpassat för unga upp till 21 ~r-
2 AlooiJol Use Disorder lcfentificaUon Test. Sål!nlngsfornml3:r for Jaenunaring av alkohormrssbtoklbaroanda.
3 Drug Uaa Disordar ldantificl;lHon Teet, S(\!lniflgf.iformultl.r för bedömning av narkollkamlssbruklberoande..
4 :':lpousal Ass au n Risk ~ii:e.ssmenl. ChMklll'il:a för riskfaktorer Vid
partn~rvt'ilt;l
(msos våld mollwlnna).
S l Kriminatvårdens journalingår verkstaHighetsplanerlng, Mslul, dag:anlm':!<ningar, atudiadf,liWrrui!:fllatioll,
palfenijournak domar, tld/gare personl!l(tldnlngar, yttfa!'ldfln samt räU&psy!<ia(riek' utredning m.m.
Familj/relationer/umgänge/barn under 18 år
Bilevicius är född och uppvuxen i staden !'anevezys i Litauen. Han växte upp
tillsammans med sina båda föräldrar och en yngre bror. Vid 14-års ålder
O.yttade han till sin mormor för att komma närrnare skolan. Där stannade han i
fyra år, innan han så småningom, flyttade hernifrån.
Bilevicius beekriver sina uppväxtvillkor som goda. Det förelåg inga
missförhållanden i forrn av missbruk och/eller våld. Han upplevde sin barnoch ungdomstid som trygg och förutsägbar.
Vid 21 års ålder blev han själv pappa åt en liten flicka som idag har fyllt
14 år, De första åren hade Bilevicius kontakt med dottern men den upphörde
med tiden. Nu har det gått flera år sedan han senast såg henne och han är
osäker på var hon befinner sig.
Bilevicius är gift med en litauisk kvinna ~edan tre (3) år tillbaka men paret
har haft sällakap längre än så, ytterligare ett par år. Paret bor l Sverige
sedan år 2010, tillsammans med
Bilevicius's yngre bror. Bilevici1.1s berättar att hans umgänge i Sverige är
begränsat till arbetskamrater liksom till hustrun och brodern. I ovrigt har
han fortfarande god kontakt med sina föräldrar som han ofta ringer och
besöker ett par gånger per år.
Bostad
Bilevicius bor tillsammans med sin hustru och yngre bror i ett hus som hans
arbetsgivare äger. Huset ornfattar fyra (4)
lägenheter varav Bilevicius och
hans hustru samt bror bor i en. Lägenheten utgörs av tre (3) rum och kök.
Bilevicius har inga hyresutgifter.
Nr. 5091
27. Aug, 2015 13:43
å
s
s.
5
Sid 5(6)
YTTRANDE enligt lagen (1991:2041)
Kriniina:lvår&m
om särskild personutredning l brottmål
m.m.
Utredning klar Oalum
800303-0000
Utbildning/sysselsättning/ekonomi
I Litauen har ·:ailevioius genomgått grundskolan och gymnasiestV-dier (12) år.
Efter studenten flyttade han till Kannas (till ett studentboendel för att
påbörja universitetsstudier tned inriktning på skogsvård. Däremot valde han
att avsluta dessa i förtid och började istället arbeta. Till att börja med
arbetade han som chaufför men tortsatte sedan inom byggbranschen. Bilevicius
berättar att han är självlärd och att han gör det mesta som byggarbete
innebär.
År 2005 reste Bilevicius till England för att arbeta där. Han s.tannade i fyra
(4) år innan han återvände till Litauen år 2009. År 2010 reste han till
Sverige efter ett jobberbjudande på ett litauiskt byggföretag. De första tre
åren arbetade Bilevicius huvudsakligen utanför Göteborg
för att därefter påbörja si t t nuvarande a~·bete i Blomberg. Bilevicius
berättar att han arbetar sex (6) dagar i veckan och tjänar ca 25,000
kronor/månad. Han utför allt som byggarbete innebät' och arbetar enbart på
arbetsgivarens gård. Han trivs med sysslorna oc<h upplever att hans ekonomiska
situation är god, Bilevicius har inga skulder eller lån.
Fritid
Bilevic<ius är intresserad av fiske. Därtill läser han gärna böcker, ser på
film och spelar dataspel.
Fysisk häIsa
Bilevicius uppger att han är fysiskt frisk. Han har ingen kontakt med den
somatiska vården.
Psykisk hälsa
Bile:l.vicius uppger att han hans psykil'!ka hälsa är god. Han har aldrig haft
kontakt med psykiatrin. Dåremot upplever han nuvarande situation, att han är
misstänkt för brott, som oroande och stressande.
Alkohol
Bilevicius uppger att han har en sparsam alkoholkonsumtion. Han dricker
alkohol vid särskilda tillfällen som t ex på fester, högtider m m. Han
berättar att han arbetar sex (6) dagar i veckan varpå dessa tillfällen blir
få.
Narkotika
Bilevic<ius uppger att han aldrig prövat narkotika.
Spel
Bilevicius uppger att han inte spelar om pengar,
Nr. 5091
27. Aug. 2015 13:43
f3
YTTRANDE
Kriminalvården
s.
6
Sid 6(6)
enligt lagen (1991:2041)
om särskild personutredning i brottmål
m.m.
Ulredning klar datum
2015·08-27
800303-0000
Kriminalitet
Bilevicius förekommer inte tidigare i svenskt belastningsregister. Han säger
att han aldrig varit i klammeri med rättvisan i hemlandet heller, förutom en
gång i sin ungdom då polisen fick avetyra ett b>:åk mellan honom och en annan
man. Bilevicius berättar att bråket var ett missförstånd och således inte
ledde till något åtal,
Registerutdrag och referenser
MigrE~tionelferl(e!
Bilevicius fÖ:t"ekommer inte i Migrationsverkets register.
Övriga fflrl'lfantar
Samtal med Arne Jönsson (arbetsgivare)
2015~08-26.
Arne Jönsson berättar att Bilevicius är anställd hos honom (på hans företag)
sedan två och ett halvt år tillbaka. A11ställningen fÖranleddes av en
provanställning som föll väl ut. Jönsson beskriver Bilevicius som a:t"betsam,
punktlig, noggrann och fantastiskt duktig. Han har presenterat många bra
lösningar på konstruktioner och samarbetet mellan Bilevicius och Jönsson har
varit tätt och dagligt. Med tiden har Jönsson och Bileviciue även blivit goda
vänner, liksom hans hust:t'U och bror. Bileviciue med fru och bror, bor nära
Jönsson i ett hug som han äger.
Jönsson har aldrig upplevt Bileviciue som våldsam eller aggressiv. Han har
alltid varit lugn, sansad och hjälpsan1 och bemött Jönseon och andra kollegor
med vänlighet. Jönseon uppger att han enkom har superlativ att säga om
Bilevicius, Han har aldrig erfarit att Bilevicius druckit alkohol till
berusning och/eller misstänkt bruk/användning av narkotika eller andra
beroendeframkallande medel. Jönsson är, liksom övriga kollegor, helt
oförstående över situationen som uppstått. Jönsson är djupt, djupt berörd
över det som hänt.