Läs bland annat om följande i nya numret av LKAB:s personaltidning

FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB – NR 7 NOV 2015
125 ÅR AV ENGAGEMANG,
NYTÄNKANDE OCH ANSVAR.
LKAB 1890-2015.
08
14
16
18
LKAB matchar tjänster
Planering minskar kostnader
Veteraner firade trogen tjänst
Energiboost av hälsokickoff
Händelserik
höst i hamnen
Narvik rustar för framtiden
Sid 9-11
jem
o
Hakten
k
n
vi t
FraNu ökarVECKOBLADET
# 7 2015 1
id 2
s
Är du en spara eller slösa?
EN FÖRLUST FÖR LKAB på nästan sju miljarder kronor. Jag måste erkänna att jag har
haft bättre dagar på jobbet än en fredag i oktober då vi berättade om resultatet för det
tredje kvartalet. Men vad innebär det här för dig och mig i LKAB?
Nu ökar vi takten i omställningen av LKAB
A
tt göra en nedskrivning av värdet
på LKAB:s anläggningar var inget
lätt beslut för vår styrelse. Ofta görs
detta i samband med att företag stänger
ner produktion, men så är inte fallet
hos oss. Däremot kan vi konstatera att
vår omvärld förändras snabbt. Priset på
järnmalm har fallit mest av alla råvaror
det senaste året och det har gått snabbt.
Vår marknad är en annan och därmed
försämras våra möjligheter att få ut de
värden vi tidigare räknat med ur våra
investeringar. Våra anläggningar är inte
lika mycket värda som vi tidigare räknat med, och vårt ansvar är att i varje
stund beskriva LKAB så som det ser ut.
Detta leder till en av de största förlus-
terna för LKAB någonsin under våra
125 år. Nedskrivningen sätter fokus
på det besvärliga läge som vi befinner
oss i. Därför är det så viktigt att våra
ansträngningar framåt är på de delar
som vi själva kan påverka – vår egen
kostnadsnivå och insatser som stärker
vår konkurrenskraft. Vi ska därför öka
takten i omställningen av LKAB.
Det är många som bidrar starkt till att
sänka våra kostnader. Det ansvar som
många tar visar att vi kan klara av att
anpassa oss till en förändrad marknad.
Samtidigt gäller det fortsatt att vårda
våra investeringar och vår produktion.
De ”billigaste” tonen är de vi producerar när vi arbetar som bäst. När
våra anläggningar går, när vi slipper
störningar och stopp, och när vi kan
leverera produkter till våra kunder med
högsta kvalitet. Det är när vi får våra
komplicerade processer att fungera
från gruva till kund som vi skapar mest
värde.
Men det räcker inte att spara och minska personal. Vi måste också orka tänka
nytt. Att fortsätta göra innovationslyft
som stärker vår konkurrenskraft. Vi
måste våga fråga oss själva – kan vi
göra arbetet på ett annat och bättre
sätt? Den storskaliga skivrasbrytningen
och Wassarahammaren är sådana
exempel, men vi behöver fler insatser
som lyfter vår konkurrenskraft.
Kommer det att gå då? Kommer vi att
klara detta? Mitt svar är lika självklart
som enkelt. Ja. Det kommer att vara
tufft, vi kommer att få svettas, tänka
nytt, spara, effektivisera och tänka nytt
igen. Men LKAB:s stolta 125-åriga historia visar att vi tagit oss igenom svåra
tider förr och vi kan göra det igen.
Tack på förhand för dina insatser för
att stärka LKAB:s konkurrenskraft.
Gunnar Selberg, postmästare,
Kiruna
SVARAR
Johan Granberg, energiingjör,
Kiruna
– Spara, för att jag
ska kunna köpa
saker när jag vill
det.
FRANK HOJEM, KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR, LKAB
2 VECKOBLADET # 7 2015
FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
OMSLAG: Nya skeppslastaren i Narvik. FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
– Spara. Jag sparar
till att gå ner i arbetstid i framtiden.
– En spara skulle jag
tro. Jag köper aldrig
något innan jag
kollat tio ställen.
…...för den nya invester-
TUMMEN UPP
ingen i Mertainen, en första hjälpen-container för entreprenörer och anställda. Nu finns hjälp om olyckan är framme.
Bärringen före installation.
FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
Nya riktlinjer för
markanvändning
MALMFÄLTEN. LKAB har arbetat fram egna
riktlinjer för markanvändning.
Riktlinjerna, som publiceras på webb och
intranät under vecka 46, ska visa vilket ansvar
bolaget tar vid prospektering, gruvbrytning,
förädling och transport. Syftet är att minska
påverkan på omgivningen.
– Vi har en markpåverkande verksamhet.
Speciellt med pågående samhällsomvandlingar
och öppnandet av nya gruvor i Svappavaarafälten, säger Stina Eriksson, projektledare på
hållbarhetsavdelningen, och tillägger:
– Samhället ska känna ett förtroende för att
vi tar dessa frågor på stort allvar.
FREDRIK BJÖRKENWALL
Vår marknad är en annan och därmed försämras våra möjligheter
att få ut de värden vi tidigare räknat med ur våra investeringar.
Laura Rivanti, IT-ingenjör,
Kiruna
CITATET
”Det sämre marknadsläget innebär att vi måste
fokusera ytterligare på kostnadsminskningar och
effektiviseringar. Det är dock en fortsatt stabil
efterfrågan på våra produkter och framför allt på
vår pellets.”
JAN MOSTRÖM, VD PÅ LKAB
FOTO: FREDRIC ALM
Nu rullar kulorna
KIRUNA. Tidigare i år beslutade LKAB att byta ut
bärringen i KK4. Operationen är nu genomförd.
Sedan ett tag tillbaka är den 192 ton tunga bärringen installerad i kulsinterverket KK4 i Kiruna.
Förlusten blev i storleksordningen 400 000 ton
pellets då verket stod still i dryga fyra veckor.
Bärringsbytet var dock vital för att säkra produktionen.
– Själva planeringen och utfallet har stämt bra
överens med tidsplanen. Det har varit ett väl genomfört arbete, säger Nils Thuuri, avdelningschef
förädlingen i Kiruna.
FREDRIK BJÖRKENWALL
Skyddsombudsdagen firades
KIRUNA. I slutet av oktober
samlades närmare 110 av
LKAB:s skyddsombud från
IF Metall i besöksgruvan i
Kiruna.
De fick bland annat höra
Gustaf Seppelin Solli berätta om Nordkalkolyckan
på SSAB i Luleå och lära sig
mer om mångfaldsgruppens arbete. En intressant och givande dag.
ÅSA HAAPASAARI
VECKOBLADET # 7 2015 3
Med sikte på störningsfri produktion
SVAPPAVAARA. En grundbult i att skapa ett mer produktivt LKAB är programmet
OpEx II. I Svappavaara skapar förbättringsteam möjlighet att producera utan
störningar genom fokus på rutiner och ordning och reda.
TEXT OCH FOTO: ÅSA HAPASAARI
Fem av förbättringsstyrkans åtta deltagare: Susann Wiippola(handledare), Jonas Segerlund, Krister Isaksson, Krister
Persson, Niklas Bergvall och David Alldén. FOTO: JOSEFINE EJEMALM
Förbättringar för ökad kvalitet
MALMBERGET. Flera kloka huvu-
den har slagits samman för en
ökad kvalitet och reducerade
kostnader. Tillsammans har de
knäckt nöten kring hur provberedning av borrkärnor ska
kvalitetssäkras.
Ett förbättringsteam om åtta
engagerade, nytänkande och
ansvarstagande medarbetare
har tillsammans genomfört förbättringar för en ökad kvalitet.
Utifrån frågeställningen;
”vad kan förbättras för en
tillförlitlig krossning och provberedning i provkrossanläggningen utan kontaminering och
spoliering av prover” har hela
100 aktiviteter genomförts.
– Vi behövde göra en kraftsamling för att säkerställa vår
hantering av borrprover. Det
är viktigt för att leverera bra
underlag till produktionen så
att brytningen kan göras så effektiv som möjligt, säger Krister
Persson, underhållstekniker.
Årligen bereds allt mellan 2 000
och 8 000 prover på FoU-stationen i Malmberget. Bolagets
samtliga borrmeter från under-
4 VECKOBLADET # 7 2015
jordsgruvorna hamnar under
luppen, något som framledes
ligger till grund för brytningen.
– När vi påbörjade arbetet
hade vi en viss kontamineringsgrad, det vill säga en viss föroreningsgrad, som vi ville minska.
Vi hade också problem med
stockningar vilket resulterade
i att många prover förstördes,
säger David Alldén.
Därför har insatser för en
bättre anläggning och fungerande rutiner genomförts.
Vi initierade
det här arbetet
eftersom vi såg en stor
förbättringspotential,
inte minst ekonomiskt
Med en bred kompetens och
stort engagemang har problemen kunnat angripas från
flera olika håll genom färgkodade grupper. Och det är just
den breda kompetensen och
olikheterna som visat sig vara
gruppens största styrka.
– Det har varit väldigt roligt
och lärorikt att få arbeta så här.
Vi har fått stor insyn i varandras
arbete, lärt oss mycket av varandra och löst problemen med det
kunnande vi har inom gruppen,
säger Krister Persson som ingått
i mekgruppen.
Efter ett kortare eller längre
produktionsstopp i ett pelletsverk tar det tid innan
verket producerar för fullt
igen. Uppstartstiden är en
stor kostnadspost för LKAB.
Jenny Hagemalm, processingenjör, ansvarar för ett team
som fokuserar på förbättrade uppstartstider.
– Analysarbete har visat
att uppstartstiden inte alltid
beror på hur långt stoppet
varit. Det kan skilja timmar
i uppstartstid mellan samma
typer av stopp, säger Jenny
Hagemalm.
Sedan bilden togs har rummet
städats ur och målats. I framtiden
kommer alla verktyg att ha en
bestämd plats på verktygstavlor
och i plockbackar.
Just nu tas ett förslag till
gemensam uppstartsrutin
fram efter input från operatörerna i Svappavaara. När
alla gör lika blir det lättare
att se mönster i vad som påverkar uppstarten negativt
eller positivt.
Efter intervjuer med operatörer finns både
temperaturangivelser och tidsangivelser i
utkastet till uppstartsrutin. Helena Nilsson är
en av operatörerna i Svappavaara.
Prislappen för förändringsarbetet har landat på omkring
50 000 kronor, en liten investering i sammanhanget.
– Under föregående år hade
vi sex förstörda borrhål vilket
motsvarar omkring 200 prover.
Sedan förbättringsgruppens arbete avslutades för sex månader
sedan har inte ett enda borrhål
gått förlorat, säger David.
Bland flera förbättringsåtgärder
har dammutsuget förbättrats,
tydliga rutiner författats och
krossningsstationen förändrats.
– Nu vet vi vad anläggningen
klarar. Genom tester i början
och i slutet av arbetet kan vi
se att åtgärderna har minimerat kontamineringen mellan
proverna, säger Niklas Bergvall,
metodutvecklare.
JOSEFINE EJEMALM
Thomas Määttä tycker att ordning
och reda ger en bättre arbetsmiljö.
I verkstaden i Svappavaaras anrikningsverk
– Målet med rutinen är att få bättre kontroll på uppstart. Hur lång tid tar den, varför
tar det den tiden och vad kan vi förbättra, säger Jenny Hagemalm.
OpEx II baseras på ett etablerat leankoncept för industrin. I leankonceptet
kallas ordning och reda även för 5S. OpEx II rullas ut stegvis i koncernen med
start i produktion och logistik.
skapar ett förbättringsteam ordning och reda för
mekanikernas specialverktyg. I rummet de jobbar i
samlades tidigare saker som
inte användes.
– Av sju pallar har vi
kvar en med specialverktyg
och förnödenheter som
mekanikerna använder
ofta, säger Thomas Määttä,
sektionschef och ansvarig
för förbättringsteamet.
Med ordning och reda har
var sak sin plats. Arbetet
blir effektivare och mindre
personberoende.
VECKOBLADET # 7 2015 5
Vad mer inverkar på priset?
– Fraktkostnaden på haven
påverkar också priset. Just nu är
oljepriset lågt och det är billigt
att frakta järnmalm med båtar
ute i världen.
Veckobladet – en uppskattad
personaltidning
Vilka konkurrensfördelar har
LKAB?
V
– Vi är stora i vår nisch med tillverkning av pellets som håller
hög kvalitet. Vår hemmamarknad är Europa och där har vi en
geografisk närhetsfördel.
”Vi gör en objektiv bedömning av marknadsläget”, säger Mathias Jarlbring,
ansvarig för LKAB:s marknadsanalysfunktion. FOTO: MARITHA MOSSBERG
Analysera marknaden
är ett stort pussel
LKAB. Att ställa prognoser för
järnmalmsmarknaden har flera
ingredienser. I stora drag handlar det om att blicka bakåt och
framåt, samtidigt. Därefter
görs en så objektiv bedömning
som möjligt av marknadsläget.
Mathias Jarlbring är ansvarig
för LKAB:s marknadsanalysfunktion. Genom att analysera
mycket stora mängder information beskriver han och hans
kollegor det aktuella marknadsläget.
Hur kommer ni fram till läget
på marknaden?
– Vi följer konkurrenternas
utbud, efterfrågan på järnmalm, prisutvecklingen och
stålmarknaden. Vi tittar även
på kundernas kunder, som
bil- och byggindustrin. Vi följer
produkttrenderna och vad som
kan konkurrera med pellets
och vad som efterfrågas ur kvalitetssynpunkt. Helhetsbilden
skapar vi oss genom att lägga
ett pussel av alla pusselbitarna.
4,8
6 VECKOBLADET # 7 2015
av totalt 6 ger ni
läsare i betyg till
Veckobladet.
Hur ser det allmänna marknadsläget ut idag?
– Det är ett överutbud av
järnmalm på marknaden vilket
har pressat ner priset. Stålindustrin har en överkapacitet
och Kinas ekonomi som varit
dragloket börjar nu bromsa in.
Det gäller för marknaden att
hitta balansen och det kommer
nog ta ett tag.
Kina är världens största konsument av järnmalm idag. Blir
Indien nästa stora kund?
– Nej, inte på samma sätt som
Kina. Ingen annan marknad
kommer spela samma roll som
Kina gjort de senaste tio åren.
Indien har egen järnmalm av
relativt god kvalitet vilket gör
att deras importbehov förmodligen inte blir lika stort. Kina
kommer fortfarande ha en hög
konsumtion av järnmalm även
om tillväxten nu planat ut.
De så kallade mogna marknaderna, Europa, Mellanöstern
och Nordafrika (MENA) bedöms
ha en fortsatt försiktig tillväxt i
stålefterfrågan.
Vad efterfrågas ur kvalitetssynpunkt?
– Våra kunder efterfrågar en
hög och jämn kvalitet och stabil
leveranssäkerhet. LKAB har en
liten men stabil kundkrets, vi
byter sällan kunder.
Hur ser marknaden ut för järnmalm om fem år?
– Fortsatt låg prisnivå, inga
stora förändringar som det ser
ut idag.
Vad kan vi göra för att vara
konkurrenskraftiga?
– Vi måste sänka våra kostnader
och bibehålla kvaliteten på våra
produkter. Leveranssäkerheten
måste öka. Det är nödvändigt
att maximera produktionen i
våra pelletsverk och hålla en
hög och jämn nivå.
Vad kan vi lära av historien?
– Att marknaden är cyklisk. Nu
är vi en svacka. Det kommer
bättre tider senare men det är
svårt att säga exakt när.
MARITHA MOSSBERG
Vi måste sänka våra
kostnader och bibehålla
kvaliteten på våra
produkter
8 000
tusen ton järnmalmspellets per timme lastar nya
skeppslastaren i Narvik.
Första hjälpen-container i Mertainen.
FOTO: JOSEFINE EJEMALM
En container
fylld med
första hjälpen
SVAPPAVAARA. På LKAB går säkerheten
först. Säkerheten är viktigare än allt
annat och därför investerar tillväxtprojekten i Mertainen i en första
hjälpen- container.
– Om olyckan skulle vara framme
har vi möjlighet att agera snabbt,
säger Emil Olsson, projektledare vid
tillväxtprojekt nya gruvor.
På initiativ av Perrti Vanha finns
numera en första hjälpen-container
på plats i Mertainen. Därmed har
samtliga medarbetare möjlighet att
bistå med en första hjälp i händelse av
en olycka.
– Det här är ett jättebra initiativ som
visar på stort engagemang, nytänkande och ansvar, säger Emil Olsson.
I augusti anlände den kompletta
containern som innehåller allt ifrån
ögondusch till bår. Samtliga medarbetare har fått information om containern och därmed är hjälpen aldrig
långt borta.
– Lyckligtvis har den inte kommit
till nytta mer än att vi har fyllt på med
plåster, säger Emil Olsson.
JOSEFINE EJEMALM
eckobladets redaktion har
varit på turné. Vi har besökt
Kiruna, Malmberget, Svappavaara och Narvik och genomfört
en enkätundersökning om LKAB:s
personaltidning. Besöken har lett
till många bra dialoger med er, våra
läsare. Vi har mottagit både ris och
ros, mestadels ros ska tilläggas,
förbättringsförslag och glada tillrop
längs vägen. Alla era synpunkter är
viktiga pusselbitar i vårt arbete att
göra LKAB:s personaltidning så bra
som möjligt.
Att Veckobladet omfamnas med
värme fick vi bevis på genom den
enkätundersökning vi genomförde.
Av 232 svar är snittbetyget 4,8 av
totalt 6. Det visar en stor kundnöjdhet och att vårt hårda arbete lönar
sig. Att göra en tidning som passar
alla kräver kreativitet och mod, men
utan nyhetstips står vi handfallna.
Alla tips är välkomna.
Vi kan väl alla
ha som mål att
tillsammans göra
Veckobladet till
Sveriges bästa
personaltidning
Idag är 89 procent av läsarna nöjda
med innehållet, medan 11 procent
önskar en viss förändring. Vi är inte
nöjda förrän vi har nått 100 procent.
Det ska vi göra med hjälp av er.
En sammanfattning av enkätsvaren,
ort för ort, finns att läsa på Arena via
följande länk:
http://arena/Organisation/Communications/Pages/Har-ar-vinnarna-i-enkatundersokningen-.aspx
Tillsammans på redaktionen ska
vi utvärdera vår personaltidning
utifrån era synpunkter och se hur vi
kan förändra och förbättra tidningen.
Vi kan väl alla ha som mål att tillsammans göra Veckobladet till Sveriges bästa personaltidning? Fortsätt
att tycka till, kom med synpunkter,
hjälp oss att utveckla och förbättra
tidningen. Nu har vi kommit en bit
på vägen.
Johanna Fogman, Redaktör
VECKOBLADET # 7 2015 7
En händelserik
höst i hamnen
Ett trettiotal tjänstemän har tackat ja till individuella pensionslösningar. FOTO: FREDRIC ALM
LKAB matchar tjänster
LKAB. Under november pågår
diskussioner mellan LKAB och
fackförbunden om matchningar mot andra befattningar
för medarbetare som blir
övertaliga i LKAB:s nya organisation.
LKAB ska minska sin personalstyrka med 400 tjänster innan
slutet av första kvartalet 2016.
Arbetet inleddes våren 2015.
För närvarande diskuterar de
fackliga representanterna och
bolaget matchningar mot andra befattningar. Matchningen
innebär att en tjänsteman
som blivit övertalig i LKAB:s
nya organisation erbjuds en
befattning på annat ställe
i organisationen. Under de
närmaste veckorna kommer
medarbetare som erbjudits
ny befattning få träffa sin nya
chef för att ställa frågor och
få information om tjänsten.
Dessa befattningar ryms inom
ramen för LKAB:s nya förhandlade organisation.
Pensionsdialogerna avslutades i oktober och ett trettiotal
tjänstemän har tackat ja till individuella pensionslösningar.
Dessa medarbetare kommer
att gå i pension från december
2015 till mars 2016.
TINA BENSON
Minusresultat kräver ökad omställningstakt
LKAB. LKAB:s delårsrapport
för det tredje kvartalet 2015
redovisade ett negativt
resultat. Orsaken är en nedskrivning av anläggningstillgångar på 7,1 miljarder
kronor före skatt.
Nedskrivningen omfattar LKAB:s
järnmalmsverkesamhet, inklusive logistik och hamnar.
– Det sämre marknadsläget
innebär att vi måste fokusera
ytterligare på kostnadsminskningar och effektiviseringar. Det
är dock en fortsatt stabil efterfrågan på våra produkter och framför allt vår pellets. Strategin med
8 VECKOBLADET # 7 2015
att maximera pelletsproduktionen kvarstår därmed, säger Jan
Moström, vd och koncernchef.
Bolaget ökar nu takten i
omställningsarbetet där fokus
framåt är förbättrad produktivitet, lägre kostnader och att leva
upp till kundernas kvalitetskrav. De planerade personalneddragningarna genomförs
fullt ut och alla verksamheter
kommer att göra kostnadsbesparingar. LKAB:s åtagande
och ansvar för samhällsomvandlingarna i Malmfälten är
oförändrat.
TINA BENSON
NARVIK. Investeringspaketet om totalt 4,2 miljarder kronor
i Narvik väntar på sina sista pusselbitar under nästa år.
Veckobladet har besökt hamnen för en uppdatering.
TEXT OCH FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
Delårsrapporten
hittar du på
www.lkab.com
Jan Moström presenterade sin första
delårsrapport som vd för LKAB.
FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
VECKOBLADET # 7 2015 9
Sedan år 2009 genomförs ett
omfattande investeringsprogram i bolagets största hamn i
Narvik. Först ut var det slutna
silosystemet Sila 2000 som
med sina 60 meter djupa lager
gör att malmtåget kan lossas
på sex minuter blankt. Ett
system som kostade 1,7 miljarder svenska kronor. Efter det
har bland annat nya schakt
tillkommit men också ny lastningsstation för tillsatsmineraler, nya bandtransportörer
och ett omfattande modifieringspaket av hela hamnen.
Fortfarande svetsas och hamras det friskt mellan väggarna
i diverse anläggningsprojekt.
– Vi gör det här för att kvalitetssäkra och öka flexibiliteten. Till exempel kommer
den nya skeppslastaren arbeta
parallellt med den gamla
maskinen. På så vis blir vi
inte stående om den ena får
ett driftstopp, säger Jacob
Steinmo, vd för LKAB Norge.
Bjørn Tore Dahlberg utför besiktning vid anläggningsarbetena. ”Trevligt när vädret är vackert.”, säger han.
Narviks hamn är mycket djup och isfri året om vilket
alltid gjort den till en idealisk plats för många och stora
utskeppningar.
I stort sett har
projekten gått
friktionsfritt.
BJØRNAR BENDIKSEN,
PROJEKTCHEF.
Ett tätt nät av bandtransportörer i kombination med behovet av noggrann precision i anläggningsarbetet ger projekten en rejäl utmaning. ”Det är snävt och det
är tajt och saker ska sitta på millimetern.”, säger Bjørnar Bendiksen, projektchef.
Den nya skeppslastaren kommer tas i bruk första kvartalet
2016 och har en kapacitet om 8 000 ton järnmalmspellets
per timme alternativt 11 000 ton fines. Den är hela 160
meter lång och väger 1 700 ton.
10 VECKOBLADET # 7 2015
Siktesstationen kläs i samma roströda kulör som resten
av byggnaderna i LKAB:s hamn i Narvik. En stor vinst i nya
stationer är den starkt förbättrade arbetsmiljön för medarbetare.
Investeringar på över 4,2 miljarder genomförs sedan
2009 i Narviks hamn, många av anläggningarna är helt
nya med kraftigt förbättrad arbetsmiljö som bonus.
I siktesstationen speglar den vita målarfärgen tusentals
svetsloppor från anläggningsarbetena. Skanska är entreprenörerna bakom. Arbetet avslutas nästa år.
Den nya bandtransportören tar en skarp sväng från hamnen
till siktesstationen för att lasta på tillsatsmineraler från
båtarna som med tåg tar mineralerna vidare till anrikningsverken i Malmfälten.
Morten Olsen är projektledare på LKAB
Malmtrafikk där man
bland annat breddat
bangården så att
två-tre tåg samtidigt
kan köra in jämfört
med ett tåg innan.
”Anledningen är att
öka flexibiliteten för
en höjd produktionskapacitet.”, säger
Morten Olsen.
Siktesstationen ingår i ett projektpaket om att kvalitetssäkra
malmleveranserna som inleddes ifjol och investeringen är
strax över 800 miljoner svenska kronor. FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
VECKOBLADET # 7 2015 11
JENNY REDO ATT LEDA
DEN NYA VERKSAMHETEN I MERTAINEN
SVAPPAVAARA. Från skolans värld till gruvan. Resan kan tyckas märklig, men i grunden handlar
hennes vardag fortfarande om att leda en grupp människor. Denna gång ett gäng gruvarbetare i ett
nystartat dagbrott. Jenny Oja Fjordell är ny produktionschef i dagbrottsgruvan Mertainen.
1matik
– Jag är utbildad lärare inom mate3– Jag har aldrig tidigare jobbat i ett
och naturkunskap och har unHur hamnade du på LKAB?
Vilka utmaningar står du inför i
ditt nya jobb?
dagbrott. Jag måste lära mig procesdervisat i 18 år, både på högstadiet och
sen, de delar som bygger upp ett
gymnasiet. Jag trivdes jättebra med
dagbrott. Pusselbitarna börjar att falla
undervisningen och eleverna, men det
på plats. Även som lärare var jag en
var dags att göra något annat. Jag har
typ av ledare, men det här jobbet blir
alltid sneglat mot gruvbranschen och
en utmaning med allt vad det innebär.
tyckt att det verkar spännande. Jag
Att nu vara chef för vuxna männbestämde mig för att söka in på
iskor är också en utmaning.
en utbildning i bergteknik via
Lapplands KommunalförVad tycker du om
bund. Jag fick göra min
LKAB Berg & Betong
praktik på LKAB. Efter
som arbetsgivare?
Det känns otroligt
praktiken fick jag ett
– LKAB Berg & Betong är
vikariat på avdelningen
spännande att få vara
ett mindre bolag i den
för mätteknik. Det var
med från scratch och
stora koncernen. Väldigt
en otroligt lärorik tid
familjärt och positivt. Vi
se hur en ny gruva
och jag trivdes verkligen
har en bra överblick på allt
växer fram.
med dem som jobbade där.
som händer och jobbar tajt
Då jag bara hade ett vikariat
ihop.
Det är en mindre skuta
sökte jag en tillsvidaretjänst
att ratta. Vi har kortare beslutsvägar
till LKAB Berg & Betong som produkoch vår organisation känns smidig.
tionschef i den nya dagbrottsgruvan i
Det är en jättebra arbetsgivare, de
Mertainen. Jag fick jobbet och började
värnar om personalen även om det är
här den 1 september i år.
tuffa tider. Det är ett stort plus.
4
2 – Jobbet som produktionschef
innebär produktionsledning och perVad innebär din nya roll?
sonalansvar, ett kombinerat kontorsoch produktionsjobb. Jag kommer
att vara ute mycket i produktionen
och har ansvar för krossoperatörerna,
laddarna och borrarna. Det känns
otroligt spännande att få vara med
från scratch och se hur en ny gruva
växer fram.
12 VECKOBLADET # 7 2015
5oss.–OmJagjagtänker
att vi alla har det i
känner att någon tror på
Vad betyder ENA för dig?
mig och ger mig ansvar, då föder det
ett engagemang och ett nytänkande
hos mig. Jag törs tänka utanför boxen
och vågar ta eget ansvar. Jag vill göra
mitt allra bästa. Ansvar ger ringar på
vattnet.
JOHANNA FOGMAN
Namn: Jenny Oja
Fjordell.
Ålder: 43 år.
Bor: Hus i Kiruna.
Familj: Man och
två döttrar, 17 och
6 år.
Bakgrund:
Lärarutbildning
inom matte och
naturkunskap på
universitet och en
ettårig bergteknikutbildning.
Fritidsintressen: Musik/sång,
sticka, friluftsliv,
stugan i Saittarova och arken
på Torneträsk.
Gillar: Blodpalt.
Gillar inte:
Selleri.
Tre ord som
beskriver mig:
Positiv, ödmjuk
och envis.
ENGAGERAD
FOTO: JOHANNA FOGMAN
VECKOBLADET # 7 2015 13
Vi undviker
onödiga
valutaväxlingar och
transaktionskostnader
ANSVAR
Kulorna rullar, och nu ökar även kontrollen av LKAB:s pengaflöden. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
Planering minskar kostnader
LKAB. LKAB har startat ett
koncernövergripande Cash
Management-program med
uppdraget att effektivisera valutaflöden och kapitalbindning.
– En god planering leder
till minskade kostnader och
finansiella risker, säger Daniel
Rosenfors, Cash Manager på
LKAB.
LKAB-koncernen får mer än
140 000 leverantörsfakturor
årligen och betalningar sker i
flertalet valutor. Samtidigt har
LKAB stora försäljningsvolymer i framförallt
dollar. Ett bra
prognosverktyg
av både intäkter
och utgifter i
samtliga valutor
gör att kassan
och
valutasäkringar
nu
kan
plaDaniel Rosenfors är LKAB:s Cash
Manager. Han jobbar bland annat med
att se till att LKAB har pengar i rätt
valuta vid rätt tillfälle.
FOTO: JOSEFINE EJEMALM
14 VECKOBLADET # 7 2015
neras i god tid tillsammans
med LKAB:s internbank.
– LKAB ska ha pengar i rätt
valuta vid rätt tillfälle. Det ska
inte vara en överraskning när
det kommer fakturor, oavsett
valuta, säger Daniel Rosenfors.
nosverktyget uppfyller vi nu
LKAB:s finanspolicy som styr
och ligger till grund för arbetet
på LKAB Treasury Center,
säger Daniel Rosenfors.
Om du som privatperson ska
ring av LKAB:s kapitalbindning, pengar som är bundna i
verksamheten. Allt som har ett
värde i produktionen eller är
placerat i lager kräver att LKAB
ligger ute med pengar.
– Vi kommer att tillsammans med verksamheten se
över inköpsprocessen och
beteenden, säger Daniel Rosenfors.
växla pengar till en annan
valuta jämför du vem som ger
bäst pris. Gör du detta i god tid
kan du planera och säkerställa
att du får så mycket som möjligt för dina pengar. Samma
sak gör en Cash Manager fast
med väldigt stora belopp. En
tillgång av en valuta i en del
av koncernen kan nyttjas i en
annan del av koncernen där
samma valuta behövs.
– Vi kan därmed undvika
onödiga valutaväxlingar och
bankens transaktionskostnader, säger han.
Den rådande marknaden och
den investeringstakt LKAB
har äter snabbt upp befintlig
kassa och kräver en långsiktig
planering för att säkerställa att
pengar alltid finns på kontot.
Det kan till exempel handla
om planering av externa lån.
– Med införandet av prog-
Cash Management-programmet innefattar också optime-
LKAB satsar nu i ett nystartat
projekt på kortare betaltider
till företagets leverantörer
med hjälp av en finansieringslösning. Detta kallas Supply
Chain Financing och tanken
är att både minska LKAB:s och
leverantörernas kapitalbindning. Några av framgångsfaktorerna är att andelen korrekta godsmottagningar och
inköpsordrar ökar samt att
godkännandeprocesser sker
snabbt.
KAJSA LINDMARK
Samtliga verktyg och utrustning rengörs noggrant efter avslutat arbetsmoment varav de senare ställs på sin plats inne i förrådet. Besparingspotentialen,
förutom ökad livslängd, är dyrbar tid.
Fredrik ”Frekko” Mickelsson-Skaulu
upplever en stor förbättring sedan
LKAB börjat arbeta med processoptimeringen.
Processoptimering
– en framgångssaga
KIRUNA. Utan fungerande
människor – inga fungerande
maskiner. Symbiosen är
A och O för att eliminera
kostsamma incidenter och på
underhållsavdelningen i KK2
i Kiruna har arbetet kommit
långt.
Det är tidig morgon hos
underhållsteamet intill KK2.
På tavlan lägger underhållsledaren Jeanette Berggren
upp röda fästlappar innehållande arbetsmoment. Färgen
markerar att risk för skada på
människa eller maskin finns.
– Det här är ärenden som
kommit under natten som vi
behöver ta itu med snarast.
De gula och gröna lapparna
är däremot underhållsarbete
som vi vet att vi behöver göra
men där ingen akut risk finns,
säger Jeanette Berggren.
Målet är 90 procent planerat
underhåll, 10 procent akuta
med siktet inställt på att röja
bort så mycket produktionsbortfall som möjligt. Därför
är en del i optimering att
identifiera vilka områden
som ofta blir röda samt att
underhållsledarna planerar
åtta timmars arbetsdag för
medarbetarna som annat än i
undantagsfall stannar kvar på
samma område en vecka för
rutinens skull.
– Flera avdelningar har
börjat knacka på dörren för
att få göra besök och se hur vi
jobbar. Det är ett kvitto på att
det fungerar bra och människor trivs, säger Stefan Tano,
produktionschef.
Teamet påbörjade optimeringsresan för cirka två år
sedan och Fredrik ”Frekko”
Mickelsson-Skaulu, underhållsledare, säger att skillnaden är
stor.
– Förr sköt man mycket från
höften. Idag finns struktur,
ordning och planering och det
gör arbetsvardagen lättare för
alla och verken mår bättre,
säger han och får medhåll av
Stefan Tano.
– En annan bonus är självklart också att vi lyckats spara
in ordentligt på främmande
tjänster. Det känns riktigt bra,
säger Stefan Tano.
FREDRIK BJÖRKENWALL
Stefan Tano har arbetat hos LKAB
ända sedan 1980-talet och säger att
arbetet med ordning och reda aldrig
varit så utvecklat som nu.
Jeanette Berggren klistrar upp de
akuta underhållsarbetena som inkommit under natten. På detta vis vet
alla medarbetare vad som ska göras
och prioritet på olika ärenden.
FOTO: FREDRIK BJÖRKENWALL
VECKOBLADET # 7 2015 15
Stefan Backefalk och Göran
Hansson. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
Roger Klemo.
FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
FOTO: FREDRIC ALM OCH RÚNAR
GUDMUNDSSON
Jan Moström, vd på LKAB, hälsade veteranerna välkomna till festen.
FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
Glada och förväntansfulla 25- och 40-åringar. FOTO: FREDRIC ALM
Robert Nyberg tar emot en ros
av Grete Solvang Stoltz.
FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
Veteraner firade en
lång och trogen tjänst
GÄLLIVARE. Receptet för en
lyckad fest? Blanda ett gäng
veteraner med olika årgång,
bjud på god mat och underhållning. Den 9-10 oktober
firades LKAB:s 25- och
40-åringar på Quality Hotel i
Gällivare.
– Ledningen tycker att det är
viktigt att uppmärksamma de
kollegor som har varit bolaget
trogna under lång tid. Där-
Bertil Larsson med sällskap. FOTO: FREDRIC ALM
16 VECKOBLADET # 7 2015
för har vi valt att genomföra
veteranfesten trots att LKAB
befinner sig i ett pressat marknadsläge, säger Grete Solvang
Stoltz, LKAB:s personaldirektör.
På årets veteranfest firades
LKAB:are som anställdes under
åren 1974, 1975, 1989 och 1990.
Totalt har LKAB 179 stycken
25-åringar och 135 stycken
40-åringar. Under festlighe-
Lars-Göran Johansson.
FOTO: FREDRIC ALM
terna roades veteranerna av
coverbandet Smalare än Thord,
magikern Claes Danell, rockabillybandet Dog house rockers
och DJ Ove Lindbäck. Framåt
småtimmarna serverades i sedvanlig ordning varm korv med
bröd och festis. Grattis och
tack, säger vi till alla veteraner
som har varit och fortfarande
är bolaget trogna!
Veteranerna skakar hand med vd Jan Moström.
FOTO: FREDRIC ALM
Nils Thuuri tar sig en svängom.
FOTO: FREDRIC ALM
JOHANNA FOGMAN
Matti Petäjäniemi och Gudrun Uvén
Petäjäniemi. FOTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
Det bjöds på festlig mat. F OTO: G. RÚNAR GUDMUNDSSON
VECKOBLADET # 7 2015 17
Kickoff för hälsan
SVAPPAVAARA. Under tre dagar i oktober var
företagshälsovården på turné i Malmfälten.
Medarbetare i Malmberget, Kiruna och Svappavaara passade på att kolla upp träningsutbud,
fundera över sina frukostvanor, prova hörselkåpor och kontrollera sina blodvärden.
Företagshälsovården arbetar för att förhindra
arbetsrelaterad ohälsa. För att medarbetarna på
egen hand ska kunna förebygga skador och sjuk-
domar är det viktigt att känna till vilket uppdrag
företagshälsovården har och vad som erbjuds.
– På hälsokickoffen har vi chans att visa vad
LKAB erbjuder sina medarbetare genom företagshälsovården och LKAB Fritid. Vi passar också
på att lyfta fram aktuella fokusområden – i år
har vi med personlig skyddsutrustning, säger
Johanna Nordin, avdelningschef för medicinsk
företagshälsovård.
TINA BENSON
SOVRAT
Bidra till Sovrat!
Maila: [email protected] Ring: 0771-76 00 00.
Tack!
När jag nu blir pensionär efter 47 år på LKAB vill jag
tacka alla arbetskamrater och arbetsledning för
uppvaktningen med presenter, blommor och fest.
Bernt Sundberg
Efter många år på LKAB ger jag mig iväg mot nya
äventyr. Jag har alltid varit stolt över att vara en del av
LKAB. Stort tack till alla fantastiska människor jag har
haft förmånen att arbeta med.
Roger Strålberg
Tack arbetskamrater för all uppvaktning med blommor, presenter och tal vid min pensionering. Jag vill
även tacka alla övriga i företaget jag har lärt känna
under min tid på LKAB.
Göran Hansson
Tack för uppvaktningen i samband med min
50-årsdag.
Lars Erkki
1890
Tack till alla för uppvaktning och fest i samband med
min pensionsavgång.
Tord Engström
Det hände på LKAB
Jana Bjuhr läser av vågen som mäter fett- och muskelmassa.
Många passade på att kontrollera blodvärde och blodsocker när
företagshälsovården hade hälsokickoff i Svappavaara.
3-5/11: Minings ledardagar i Malmberget.
2/11: Bildutställning 125-årsjubileum i Narvik.
29/10: LKAB:s nya Service desk startar sin
verksamhet.
23/10: LKAB:s delårsrapport för tredje kvartalet
2015 publicerades.
22/10: KK4 stoppas på grund av tegelutfall i kiln.
15/10: Premiär ny forskning- och utvecklingsfilm.
15/10: LKAB upplåter mark för flyktingboende i
Kiruna.
9-10/10: Veteranfest i Gällivare.
2015
LKAB:s historia
hänger ihop med
Malmfältens historia.
Utvecklingen av företaget
och samhällena har gått hand i hand.
Boken om LKAB är en berättelse om
välfärdsbygge i både medgång och motgång.
Den finns att beställa
hos din lokala bokhandel.
Lediga jobb:
Lediga jobb inom koncernen finns publicerade via
följande länk:http://www.lkab.com/sv/Karriar/
För närvarande söker LKAB bland annat:
Mekaniker, fasta anläggningar under Produktionstekniker, Kiruna.
För oss som jobbar i LKAB. Utges av LKAB:s kommunikationsenhet,
Box 952, 971 28 Luleå. Citera oss gärna, men ange källan.
Vet du hur mycket socker du får i dig till frukost?
18 VECKOBLADET # 7 2015
Joanna Kumpula, Erika Andersdotter och Ida Niia
letade svar på tipsrundans frågor om kost, LKAB fritid
och arbetsmiljö. FOTO: TINA BENSON
Johanna
Fogman
0980 – 714 75
070 – 342 14 75
Maritha
Mossberg
0970 – 766 44
073 – 074 36 45
Fredrik
Björkenwall
0980 – 715 44
072 – 526 15 44
Kajsa
Lindmark
0970 – 767 78
070 – 363 55 70
Tina
Benson
0980 – 710 85
070 – 342 10 85
Erika
Lindblad
0980 – 712 41
072 – 524 12 41
Josefine
Ejemalm
0980 – 649 10
070 – 673 49 10
Åsa
Haapasaari
0980 – 714 29
070 – 342 14 29
Utkommer 18/12
Manusstopp 10/12
Anders
Lindberg
0980 – 783 55
072 – 717 83 55
E-post: [email protected] Internet: www.lkab.com Ansvarig utgivare: Frank Hojem Produktion: YOURS Tryck: Lule Grafiska och Nortrykk Miljömärkt:
VECKOBLADET # 7 2015 19
RÅMALM, TUSEN TON
Period 1 jan - 31 oktober
2014
2015
2014
KIRUNA
FÖRÄDLINGSVERK
2014
2015
PELLETSVERK BUV............................ 2 791
PELLETSVERK MK3 ........................... 2 631
ANRIKNINGSVERK ANR .................... 1 613
2 910
2 410
1 502
NARVIK
21 140
19 779
LULEÅ
TOTALT
FÖRÄDLINGSVERK
91,3%
PRODUKTKVALITET
LEVERANSER
PERIOD 1 JAN - 31 OKTOBER
KVALITETSMÅL 96%
BERÄKNAD
BELÖNING*
Ackumulerat september. Kr
ARBETSMILJÖ | KVALITET | PRODUKTION
Värdena för arbetsmiljö, kvalitet och produktion
avser moderbolag och anslutna dotterbolag
6 022
5 972
MALMBERGET SVAPPAVAARA
MALMBERGET, TUSEN TON
Period 1 jan - 31 oktober
15 118
13 806
1 700
3 210
13 536
14 177
23 323
22 360
2015
LEVERANSER, TUSEN TON
Period 1 jan - 2 november
5 605
KIRUNA, TUSEN TON
2014
Period 1 jan - 31 oktober
2015
PELLETSVERK KK2 .................... 2 816
PELLETSVERK KK3 .................... 3 668
PELLETSVERK KK4 .................... 4 529
ANRIKNINGSVERK SPECIAL ........ 490
3 033
3 483
3 444
243
SVAPPAVAAARA, TUSEN TON
PELLETSVERK SK....................... 2 672
2 952
59
(Helårsutfall)
39
2015
48
2014
ARBETSMILJÖ, LKAB-KONCERNEN
Antal olyckor med frånvaro.
Period: 1 jan - 31 oktober
Utfall september. Kr
275
*Belöningen utfaller endast om bolaget går med vinst under året.
KOMMENTARER
Period 19 oktober - 1 november
1. Brist på körvägar, fullt framåt, bergbrist,
försenad uppstart efter FU, systemproblem, häng.
2. Ombyggnation RK-3, kulrullningsproblem.
3. Tegelutfall.
4. Lastplatsbrist, seismiska problem.
5. Rågodsbrist, haveri sikt.
6. Rågodsbrist.
NORRA, TUSEN TON
RÅMALM
PELLETSVERK KK2
PELLETSVERK KK3
PELLETSVERK KK4
SVAPPAVAARA
SPECIALPRODUKTER
-52.0 1
12.5
- 9.9 2
-60.1 3
0,0
0,0
SÖDRA, TUSEN TON
RÅMALM (MPBO)
FINES (MAF)
MAC-X
PELLETVERK BUV
PELLETSVERK MK3
-9.24
-9.85
0.0
-3.26
-22.26