KSAu 2015-02-16 - Surahammars kommun

SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Plats och tid
Kommunkontoret, Surahammar
Måndagen den 16 februari 2015, klockan 08.00 – 09.30
Beslutande
Tobias Nordlander (S) ordförande
Johanna Skottman (S)
Chatarina Ståhl (S)
Erkki Visti (C)
Urban Olsson (Fp)
Övriga deltagande
Frank Pfeiler, Kommunchef
Marie Andersson, Assistent
Christina Sandin, Ekonomichef
Sabine Dahlstedt, Samhällsbyggnadschef
Utses att justera
Justeringens
tid och plats
Kommunkontoret, Surahammar
Måndag 16 februari kl. 17.30
Paragrafer
Underskrifter
Sekreterare
...............................................................................
Marie Andersson
Ordförande
...............................................................................
Tobias Nordlander
Justerande
...............................................................................
Chatarina Ståhl
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Utdragsbestyrkande
2015-02-16 – 2015-03-10
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
2 (11)
Ks Au § 4
Dnr: 2015.0018 041
Budgetprocessen 2016
Förslag till budgetprocess för år 2016 redovisas i bilaga. Processen bygger på samma metodik som
budgetarbetena avseende åren 2014 samt 2015, dvs med basen i en tydlig rambudgetmodell.
Budgetprocessen består av 15 väldefinierade steg, start den 2/3 och avslut den 30/11
BILAGA:
Budgetprocessen 2016
Arbetsutskottet beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att genomföra budgetprocessen för år 2016 i enlighet med upprättat förslag
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
3 (11)
Ks Au § 5
Dnr: 2014.0020 042
Resultat 2014, kommunstyrelsen
Preliminärt resultat för år 2014 föreligger för den del av kommunens ekonomi som hanteras av
kommunstyrelsen.
Arbetsutskottet beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att godkänna genomgång av preliminärt resultat för kommunstyrelsen avseende räkenskapsåret 2014.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
4 (11)
Ks Au § 6
Dnr: 2015.0021 000
Kommunens firmateckning
Principerna för kommunens firmateckning regleras i § 21 i det av kommunfullmäktige fastställda reglementet
för kommunstyrelsen.
Kontrakt samt köpebrev avseende försäljning av tomtmark för bostads- samt näringsändamål inom ramen för
beslut om pris och övriga villkor i fullmäktige, styrelse eller nämnd undertecknas av
Tobias Nordlander, Johanna Skottman eller Erkki Visti i samtliga fall med kontrasignatur av Frank Pfeiler,
Christina Sandin eller Sabine Dahlstedt.
Arrendeavtal undertecknas av Frank Pfeiler, Christina Sandin eller Sabine Dalhstedt två i förening.
Markupplåtelseavtal för ledningsrätt undertecknas av Frank Pfeiler, Christina Sandin eller Sabine Dahlstedt
två i förening.
Köpehandlingar, kontrakt och avtal för inköp på högst 5 prisbasbelopp undertecknas av Lars Väänänen, Frank
Pfeiler, Christina Sandin, Sabine Dahlstedt ,Conny Ström, Martina Nordin, två i förening.
Övriga kontrakt och avtal som följer på beslut i nämnd (ej kommunstyrelsen) undertecknas av Lars Väänänen,
Frank Pfeiler, Conny Ström, Martina Nordin, Sabine Dahlstedt, Ingrid Bertilsson eller Christina Sandin två i
förening.
Handlingar för anbudsinfordran undertecknas av Lars Väänänen med Frank Pfeiler eller Christina Sandin som
ersättare.
Tilldelningsbeslut vid upphandling undertecknas av Lars Väänänen med Frank Pfeiler eller Christina Sandin
som ersättare.
Beslut om förlängning av gällande upphandlings- eller ramupphandlingsavtal i sammanlagt högst 2 år
undertecknas av Lars Väänänen med Frank Pfeiler eller Christina Sandin som ersättare.
Beslut om att delta i ramupphandlingar undertecknas av Lars Väänänen med Frank Pfeiler eller Christina
Sandin som ersättare.
Ramupphandlingskontrakt undertecknas av Lars Väänänen med Frank Pfeiler eller Christina Sandin som
ersättare.
Kvitton, bankanvisningar, postanvisningar samt checkar ska undertecknas av Solveig Kelloaho, Anja Visti,
Anna-Karin Nordensten, Seerwan Boya ,Christina Sandin, Carola Bagge, två i förening.
Handlingar rörande omplacering av lån samt placering av likvida medel undertecknas av Christina Sandin med
kontrasignatur av Anna-Karin Nordensten, Seerwan Boya Solveig Kelloaho eller Carola Bagge.
Hyreskontrakt för verksamhetslokaler undertecknas av Lars Väänänen, Frank Pfeiler, Conny Ström, Martina
Nordin, Christina Sandin eller Sabine Dahlstedt två i förening.
Forts. sid 5
Forts. § 6
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
5 (11)
Hyreskontrakt för bostäder undertecknas av Lars Väänänen, Solveig Kelloaho, Carola Bagge, Anna- Karin
Nordensten, Seerwan Boya eller Christina Sandin två i förening.
Leasingavtal tecknas av Lars Väänänen, Frank Pfeiler, Christina Sandin två i förening.
Främmande checkar samt erhållna bankgiroutbetalningsuppdrag, postväxlar, postanvisningar och
utbetalningskort får inte uttagas kontant eller användas som betalningsmedel utan ska insättas på kommunens
bank- eller postgiro.
Handlingar till tingsrätt, länsrätt, kammarrätt, hovrätt eller annan rättsinstans undertecknas av Tobias
Nordlander, Johanna Skottman eller Erkki Visti med kontrasignatur av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler,
Christina Sandin, Conny Ström, Martina Nordin, Sabine Dahlstedt eller Ingrid Bertilsson.
Oaktat ovanstående ska andra köpehandlingar, avtal och kontrakt än ovan samt lån och borgensförbindelser
och övriga rättsligen bindande handlingar som beslutas av kommunstyrelsen undertecknas av Tobias
Nordlander, Johanna Skottman eller Erkki Visti med kontrasignatur av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler,
Christina Sandin, Conny Ström, Martina Nordin, Sabine Dahlstedt eller Ingrid Bertilsson.
Förutom vad som stadgas ovan äger Tobias Nordlander, Johanna Skottman eller Erkki Visti med
kontrasignatur av någon av tjänstemännen Frank Pfeiler, Christina Sandin, Conny Ström, Martina Nordin,
Sabine Dahlstedt eller Ingrid Bertilsson underteckna alla typer handlingar för kommunens räkning.
Arbetsutskottet beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till kommunens firmateckning
_____
Ks Au § 7
Justerandes sign.
Dnr: 2014.0227 000
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
6 (11)
Revisionsrapport föreningsbidrag, yttrande
Kommunens revisorer har för yttrande överlämnat rapport över granskning av kommunens hantering av
föreningsbidrag. Eftersom föreningsbidrag ligger inom ansvarsområdet för barn- och bildningsnämnden har
även de fått rapporten för yttrande.
Kommunstyrelsens yttrande avgränsar sig till de områden som berör styrelsens ansvar enligt gällande
reglemente.
BILAGA:
Revisionsrapport föreningsbidrag
Yttrande över revisionsrapport föreningsbidrag
Arbetsutskottet beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
7 (11)
Ks Au § 8
Dnr: 2014.0211 005
Medborgarförslag- Samlingslokal i Ramnäs
Marie Poikkeus har inkommit med medborgarförslag angående avsaknad av samlingslokal för unga och gamla
i Ramnäs.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
BILAGA:
Medborgarförslag – Samlingslokal i Ramnäs
Yttrande över medborgarförslag
Arbetsutskottet beslutar
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till bilagt yttrande är medborgarförslaget besvarat.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
8 (11)
Ks Au § 9
Dnr: 2014.0226 005
Medborgarförslag – Buller fritt/Tyst område
Anders Wittur har inkommit med medborgarförslag ”Buller fritt/Tyst område”. Förslaget är att upprätta ett
”buller fritt område” alternativt ”tyst område” för den relativt opåverkade naturen i skogarna runt Lisjö.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
BILAGA:
Medborgarförslag – Bullerfritt/Tyst område
Arbetsutskottet beslutar
att överlämna medborgarförslaget till Bygg- och Miljönämnden för beredning och förslag till yttrande.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
9 (11)
Ks Au § 10
Dnr: 2014.0079 004
Motion “Utegym“- yttrande
Zdenka Mardetko (V) har lämnat en motion med yrkandet ”att det uppförs utegym på lämpliga platser i alla
orter i kommunen”.
I bilaga finns förslag till yttrande och beslut rörande motionen ”Utegym”.
BILAGA:
Motion ”Utegym”
Yttrande över motion ”Utegym”
Arbetsutskottet beslutar
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
10 (11)
Ks Au § 11
Dnr: 2014.0018 004
Motion ”Yrkesintroduktion” - yttrande
Erkki Visti, Magnus Åstrand samt Marianne Lundström, samtliga centerpartiet, har lämnat en motion
benämnd ”satsa på yrkesintroduktion för ungdomar”.
I bilaga finns förslag till yttrande och beslut rörande motionen ”satsa på yrkesintroduktion”.
BILAGA:
Motion yrkesintroduktion
Yttrande över motion ”yrkesintroduktion”
Arbetsutskottet beslutar
föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta
att med hänvisning till bilagt yttrande är motionen besvarad.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande
SURAHAMMARS KOMMUN
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
2015-02-16
Sida
11 (11)
Ks Au § 12
Dnr:
Skidlekplats i Surahammar
Föreningen SSOK önskar uppföra en sk ”skidlekplats” i anslutning till elljusspåret i Surahammar. En
skidlekplats är en öppen yta, gärna med några kullar, på vilken banor för skidträning kan göras. Ytan kräver
belysning för att kunna användas på kvällstid. Då det blir en öppen belyst yta kommer den under den snöfria
perioden att kunna användas av alla för många ändamål.
Den tänkta ytan, ca 25*75 m, är idag bevuxen med sly. Man planerar att genomföra relativt omfattande
åtgärder i form röjning, dränering etc.
Som finansiering planerar föreningen att använda egna medel förutom stöd från olika organisationer och
sponsorpengar.
Eftersom skidlekplatsen planeras att anläggas på kommunal mark måste man ha ett markupplåtelseavtal med
kommunen.
BILAGA
Projektplan – Skidlekplats Surahammars SOK
Arbetsutskottet beslutar
rekommendera kommunstyrelsen besluta
att kommunen ställer sig positiv till att aktuellt område upplåts för uppförande av skidlekplats,
att uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till markupplåtelseavtal med Surahammars SOK.
_____
Justerandes sign.
Utdragsbestyrkande