Handhavande instruktion för TravelQ bärbar gasolgrill Generalagent

H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Spara denna manual för kommande behov
Generalagent i Sverige
Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan1, Väla Norra · 254 67 Helsingborg
Tel 042-12 69 50 · Fax 042-12 69 40
www.spismiljo.se
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Generella säkerhetsinstruktioner
TÄNK PÅ!
OBS!
Om det luktar gas:
1. Stäng av all gastillförsel till grillen.
2. Släck alla öppna lågor.
3. Öppna locket.
4. Om lukten kvarstår och gas läcker ut, kontakta
brandkår.
• Hantera gasol och eld med respekt. Tänk på att
alkohol och vissa läkemedel sätter ner omdömet.
• Om du lagar mat med olja ha en brandsläckare typ
BC i närheten, en brandfilt är också bra. Släck aldrig
en fett- eller oljebrand med vatten. Om du själv inte
får kontroll på elden, ring brandkåren.
• Om du lagar mat under bar himmel med olja och det
skulle börja regna, hagla eller snöa. Stäng omgående av och täck grillen. Stäng av gasolen. Försök inte flytta grillen.
• Under tillagning ska grillen placeras på ett jämnt
icke brännbart material.
• Lämna inte grillen utan uppsikt. Håll små barn och
husdjur borta från grillen.
• Placera inte tomma kärl på grillen när den är igång.
Var försiktig när du hanterar mat i kärl på grillen.
• Flytta inte på grillen när den är igång. Låt grillen
svalna till under 45°C innan den flyttas.
Behandla gasol med respekt, felaktigt handhavande
kan orsaka brandrisk med fara för person o egendom.
RISKER VID TILLAGNING!
1. Lämna aldrig grillen utan uppsyn vid användning.
2. Använd inte grillen närmare än 3 m från brännbart
material eller en annan gasolflaska.
3. Använd inte grillen närmare än 7,5 m från brännbara vätskor.
4. Fyll inte kokkärl mer än till max.nivå.
5. Värm aldrig fett eller olja till en temperatur överstigande 200°C. Om olja börjar ryka, stäng omgående av brännaren eller gasolen.
6. Uppvärmd vätska (olja) behåller sin temperatur
långt efter att gasolen stängts av. Rör inte behållaren förrän temperaturen gått under 45°C.
7. Om en brand skulle uppstå, flytta er bort från grillen
och ring brandkåren. Försök aldrig släcka en fetteller oljebrand med vatten.
VARNING!
• Denna produkt är under inga omständigheter avsedd för annat än tillagning och får inte användas
för uppvärmning.
• Felaktig montering kan vara farlig. Använd aldrig
grillen om inte alla delar är på plats. Följ noga
instruktionerna i denna manual.
• Använd inte grillkol eller lavasten i denna grill.
• Låt inte barn använda denna grill.
• Koppla aldrig loss gasolanslutningen när grillen är
igång.
• Använd gärna grillhandskar när du arbetar vid
grillen.
• Se till att inga elsladdar finns i närheten av grillen
under det att den används.
• Grillen är inte avsedd att användas i en husbil, husvagn, van eller annat fordon eller båt.
• Använd den regulator som levereras med din grill.
• Produkten är inte avsedd för professionellt bruk.
• Grillen är avsedd endast för utomhusbruk i ett väl
ventilerat utrymme. Grillen får ej användas i garage
eller i annat tillslutet utrymme.
• Håll ett säkerhetsavstånd på 600 mm under och på
sidorna av grillen till brännbart material.
• Hela grillkroppen blir varm vid användning.
Var noga med att följa ovanstående instruktioner för
er egen säkerhet så att inte brandrisk uppkommer.
Läs noggrant igenom denna manual innan du
börjar att använda din TravelQ.
TravelQ är endast avsedd för utomhusbruk.
Se till att denna manual följer grillen till en eventuell ny ägare.
2
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Uppackning och förberedelse
Gasol instruktion
Börja så här
Anslutning av gasolflaska
Till grillar sålda i Sverige följer med en övergång (fig. 5)
till engångsbehållare för gasol på 440gr alt. 220gr. Vill du
använda TravelQ utan den kopplingen så är det endast en
gasolflaska typ 2000 som passar.
Ta ut alla delarna och gå igenom dom (fig. 1)
Vik ut benen (fig. 2)
Frigör låsningen och öppna locket (fig. 3)
Ta bort förvaringsboxen (fig. 4)
Som alternativ för mer kontinuerligt bruk kan du som
tillval köpa en separat slang med regulator för att koppla
grillen till en stor gasolflaska.
Gasolflaskor av engångsmodell finns hos välsorterade järno bygghandlare och på de flesta stormarknader.
Använd endast gasol till denna grill.
Var försiktig så du inte skadar gängan när du skruvar dit
gasoflaskan. Använd inte skiftnyckel när du drar åt kopplingen, den kan skada regulator kopplingen och förorsaka
ett läckage.
Fig 5
3
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Upptändning
6) Grillen kan tändas med tändsticka om det inte kommer någon gnista. 1) Öppna locket.
2) Kontrollera att reglaget är avstängt.
(Tryck in reglaget och vrid medurs för att
kontrollera att reglaget är på OFF)
3) Tryck in reglaget för brännaren och vrid till läget
HI/START
(fig. 7).
4) Tryck på en röda gnisttändaren ett antal gånger,
det ska klicka varje gång (fig. 8).
5) Kontrollera att grillen tänds genom att titta ner genom grillgallret där du ska se flammor.
(a) Först, ta loss tändstickshållaren från sitt fäste
(fig. 9).
(b) Tryck dit en tändsticka i hållaren (fig. 10)
(c) Håll hållaren med den tända tändstickan nära brännaren och vrid sakta på reglaget (fig. 11).
(d) Justera till önskad värmenivå.
Om grillen inte tänds vrid av reglaget till läge OFF
och vänta 5 minuter så att gasen luftas bort innan du
försöker igen.
VARNING! Om inte locket är öppet när grillen
tänds eller att man inte väntar 5 minuter med
att tända grillen igen, efter ett första misslyckat
försök, kan otända gaser flamma upp och i värsta
fall orsaka allvarliga skador.
Avstängning
Tryck in och vrid reglaget medsols till OFF läge (fig.
12).
4
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Läckage test
TÄNK PÅ!
Gör läckagetest även om grillen har används och
satts ihop hos återförsäljaren.
Att ALDRIG använda en öppen låga att testa
läckage med. Se till att det inte är någon eld eller
gnistor i närheten när du läckage testar. Det kan
orsaka allvarliga olyckor på person och egendom.
Använd en såpvatten lösning som du penslar på
anslutningen. Se till att reglaget är satt i OFF läge
och släpp på gasen. Ett läckage visar sig i form av
bubblor.
Att ALDRIG förvara reserv gasolflaskor under eller i
närheten av grillen.
1) Test av anslutningen till gasolflaskan (fig. 13).
När testet är genomfört, stäng av gasen och skölj av
anslutningen med vatten. Vissa lösningar kan vara
korrosiva.
Att ALLTID kontrollera för läckage varje gång du
förändrar en gasanslutning, ex efter ett byte. Alla fabriksmonterade gasanslutningar har noggrant testats
för läckage och brännaren har flamtestats. Men som
en extra säkerhet bör du testa samtliga anslutningar
innan du använder grillen första gången. En anslutning kan ha skadats eller lossnat i transporten.
Att ALDRIG tända grillen under en läckagetest.
Användning
Förbered grillen enligt anvisning på sidan 2 och tänd
grillen enligt anvisning på sidan 3.
Förvärm grillen:
Tänd grillen och stäng locket. Vrid brännar reglaget till
HI/START
läget. Förvärm grillen i 5 - 10 minuter
(beroende på hur varmt det är ute och vindförhållanden). När grillen är förvärmd vrider du brännar
reglaget till LOW läget.
VARNING! Om det finns ett läckage i anslutningen
(fig.13), ta bort gasolflaskan. Tänd inte grillen. Pröva
med en annan flaska och testa igen för läckage med
en såpvattenlösning. Om läckaget kvarstår efter att
anslutningen dragits åt, stäng av gasen.
Vind- och väderförhållanden kan kräva en justering av
reglaget för att få korrekt temperatur i grillen.
Om det finns ett läckage i anslutningen av gasolflaskan, stäng av gasen och ANVÄND INTE GRILLEN
igen förrän felet är åtgärdat.
Om grillen slocknar under tillagningen, öppna locket,
vrid av brännaren och vänta 5 minuter innan du tänder den igen.
2) Regelbunden läckage kontroll:
Efter att grillen inte används under en period bör du
göra följande för din egen säkerhet.
Fettuppsamling:
Köttsaft och fett samlas upp i dropptråget på undersidan av grillen. Engångsinsatser till dropptråget finns
som tillbehör.
a. Kontrollera att brännaren brinner på ett korrekt
sätt (fig. 15). Rengör brännaren om nödvändigt, följ särskild anvisning för detta.
b. Kontrollera samtliga gasanslutningar för läckage.
VARNING! Kontrollera dropptråget och botten på grillen innan användning så att det inte blivit en ansamling av fett. Avlägsna fettuppsamlingar för att undvika
brand.
Flytta inte grillen när den används eller är varm.
5
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Rengöring
Underhåll
Stäng av gasen och låt grillen svalna innan du rengör
den.
Låt grillen svalna minst 1 timme innan du gör något
underhåll på den.
Se till att alla reglage är avstängda och ta bort gasolflaskan från grillen.
Utvändiga ytor:
Använd ett milt diskmedel eller såpvatten lösning för
rengöring, Skölj av med vatten.
Följer du följande råd och anvisningar regelbundet
kommer du att få glädje av din TravelQ under många
år framöver:
Använd INTE ungsrengöring, slipande rengöringsmedel, rengöringsmedel innehållande citrusprodukter
eller scottssvampar o dyl för rengöring av grillens yta.
• Håll utsidan ren.
• Använd varmt såpvatten lösning eller milt diskmedel
till rengöring. Använd ALDRIG ett lättantändligt eller
slipande rengöringsmedel.
• Luftinsläppet (fig. 14) får inte skadas. Håll reglage,
brännaren och luftvägar rena.
Grillgaller:
Använd en rengöringsborste för grillgaller eller ta vid
behov bort gallret och tvätta av det i varmt såpvatten
lösning eller med ett milt diskmedel och skölj sedan.
Dropptråg:
Engångsinsatser finns som tillbehör. Du kan också
klä insidan av tråget med ungsfolie.
Rengör dropptråget i varmt såpvatten lösning eller
med ett milt diskmedel och skölj.
Signaler på blockering av luftvägar är:
1) Lukt av gas samtidigt som lågorna är svaga och
gulaktiga.
2) Grillen kommer inte upp i temperatur.
3) Grillen värmer ojämnt.
4) Brännaren tänder inte.
Insidan av grillen:
Borsta bort allt skräp från brännaren.
VARNING! Om inte ovanstående fel åtgärdas kan det
orsaka en brandrisk och skada person och egendom.
VIDGA INTE HÅLEN I BRÄNNAREN.
• Spindlar och insekter kan bygga bo i vid brännaren
(fig. 14). Detta kan skada grillen och göra den osäker
att använda. Använd en kraftig piprensare att rengöra
hålen med eller tryckluft att blåsa bort partiklar och
lös smuts med.
• Sotavlagringar kan orsaka brand. Rengör brännaren
i varmt såpvatten eller milt diskmedel om du upptäcker sotavlagringar.
• Om grillen stått ute och blivit våt skall den torka i
minst 30 minuter innan den får användas.
Tvätta av insidan med varm såpvatten lösning eller
med ett milt diskmedel, skölj med vatten.
Insidan av locket:
När locket är varmt kan man torka bort fett med hushållspapper. Fettpåbyggnad i locket liknar färgflagor.
Använd inte rengöringsmedel som innehåller syra,
alkohol eller andra brandfarliga lösningsmedel.
VAR UPPMÄRKSAM! I miljöer med salta vindar
(nära havet) kan korrosion uppträda fortare än normalt. Kontrollera din grill oftare i sådana miljöer och
reparera ev. fel omedelbart.
6
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Montering brännarrör:
Flambild
Brännaren i din TravelQ har blivit fabriksinställt för
att få en korrekt luft- och gasblandning. Den korrekta
flamman ska se ut som i fig. 15.
1) Grillen måste vara avstängd och kall.
2) Skruva bort gasolflaskan från grillen.
3) Öppna locket.
4) Ta bort grillgallret.
5) Lossa de skruvar som håller brännarröret och ta
bort dom och brickorna (fig. 17).
6) Lyft försiktigt ur brännarröret. Rengör röret enligt
särskild instruktion eller byt ut det.
7) Sätt tillbaka brännarröret i omvänd ordning.
Om inte flambilden är samma över hela brännaren,
rengör brännaren enligt följande:
Rengöring av brännarröret:
Stäng av gastillförseln. Ta bort brännarröret (se
anvisning för montering brännarrör). Lys in i brännarröret med en ficklampa. Rengör insidan med en styv
ståltråd, en uträtad ståltrådshängare fungerar bra
(fig.16).
VIKTIGT!
Öppningen på brännaren (1) måste passas in korrekt mot ventil anslutningen (2), se fig. 18, och hålen
i brännaren (A) ska linjera med gnisttändaren (B), se
fig. 19.
Kontrollera brännaröppningen och anslutningen
(fig.18) på insidan i bakkant på grillen. Använd en
mjuk stålborste till utsidan av brännaren och se till att
inga hål är tilltäppta.
VARNING! Var försiktig vid rengöring så att inte hålen
i brännarröret förstoras eller demoleras.
VARNING! Följs inte ovanstående instruktioner kan
det orsaka brand med allvarliga skador som följd.
7
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Felsökning
Funktion av gnisttändare
Om gnisttändare slutar att fungera pröva med att
tända grillen med en tändsticka. Tänds grillen då, ska
du kontrollera tändsystemet.
PROBLEM
KONTROLLERA
LÖSNING
Byt gasolflaska. Om
Är gasolflaskan tom? du kan tända grillen
Är tändaren våt?
med en tändsticka,
Tänds grillen med en kontrollera tändaren.
tändsticka?
• Kontrollera att både den vita och svarta kabeln till
tändningen sitter ordentligt fast.
• Kontrollera att tändningen (knappen) går ordentligt
ner och tillbaka när du släpper den.
Brännaren tänder
inte eller flammorna
är låga även vid
HIGH läge.
Är det luft i gasledningen?
Om tändningen fortfarande inte fungerar får du lämna
den för service.
Brännaren brinner
med gul eller orange Är brännarröret eller
flamma och det
ventilen blockerad?
luktar gas.
Förvaring
• När grillen inte används SKALL gasolflaskan
skruvas bort och förvaras på ett säkert sätt. Sätt dit
dammskyddet över anslutningen för gasolflaskan
när grillen inte används (fig. 20).
Uppflamning
Rengör ordentligt
enligt särskild instruktion.
Är brännaren ren?
Rengör ordentligt.
Är gasflödet blockerat?
• Innan användning bör grillen kontrolleras för läckage
och att brännaren och dess delar är oskadade (se
särskilda instruktioner).
• Grillen kan enkelt förvaras upprättstående (fig. 21).
Rengör brännarröret enligt särskild
instruktion.
Är grillgallret fullt av
fastbränt fett?
Är gastrycket lågt?
Flammorna är
ojämna. Flammorna Är det mindre än 1/4
är låga även om
kvar i gasolflaskan o
reglaget är i HIGH
temp. under 4°C?
läge. Flammorna
brinner inte längs
hela brännaren.
Brännaren tänds
inte när tändaren
trycks ner.
Det kan ta upp till 1
minut att tända grillen
efter att gasolflaskan
bytts.
Byt gasolflaska.
Byt till en full gasolflaska.
Kontrollera brännare
och öppningar för
blockering. Justera
reglaget till fullt ON
läge.
Kontrollera att brännaren är på korrekt
Sitter brännarröret för avstånd till gnistlångt från gnisttäntändaren (se särskild
daren?
anvisning)
Flammorna tänds
Är brännarrörets hål
inte ordentligt längs rena och fullt öppna?
hela brännaren.
Rengör brännaren.
Använd ett smalt gem
att rengöra hålen
med.
Är det rent runt brän- Ta bort smuts kring/
Brännaren slocknar. naren?
från brännarens hål.
Om problemet kvarstår och ovanstående inte hjälper
måste grillen lämnas för service.
8
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
Del
Art.Nr
Beskrivning
Antal
Del
Grillgaller
Reglage
Dropptråg
Utvikbara ben
Tändare
Tändar box
Brännare
Gasolflaska (tillbehör)
Grillbotten
Skydd grillframsida
Lock
Lock upphängning
Skydd grillbaksida
Fotplatta
Värme skydd
M5x16mm skruv
M3x8mm skruv
Hållare grillgaller
Låsfjäder
9
Art.Nr
Beskrivning
Lös låssprint pinne
Fjäder till lös låssprint pinne
Skydd handtag höger
Skydd handtag vänster
Handtag övre del
Handtag nedre del
Låsning handtag
Distansbricka övre handtag
Låspinne övre handtag
Låspinne A
Låspinne B
Regulator o ventil kit
Övre cylinder skydd
Nedre cylinder skydd
Hållare gasolflaska
Ventil skydd
Tändsticks hållare
M5x12mm skruv
Förvaringsbox
Antal
H a n d h a v a n d e i n s t r u k t i o n f ö r Tr a v e l Q b ä r b a r g a s o l g r i l l
TravelQ Bärbar Gasolgrill
Limited Warranty / Begränsad garanti
ALLA FRAKSKADOR SKALL ANMÄLAS TILL FRAKTBOLAGET. SKADOR SOM UPPSTÅTT
UNDER FRAKT OCH SOM UPPTÄCKS I ETT SENARE SKEDE ERSÄTTS INOM RIMLIG TID.
FRAKTKOSTNAD FÖR GARANTIDELAR TÄCKS ENDAST UNDER SEX (6) MÅNADER.
5 År
Gjutna delar på locket - ej färg
Rostfria brännare - perforation
3 År
Lock handtag - fel i tillverkning
1 År
Övriga komponenter
Under år ett erhålls reservdelar utan kostnad. Från år 2 till 5 erhålls
reservdelar till en kostnad av 50% på gällande reservprislista.
Kontakta i första hand din återförsäljare i garantiärenden.
10