PM - Geoteknisk undersökning med fokus på ras och skred

1(4)
Platsbesök
Carolina Westdahl
010-452 35 28
Murarbo
Venngarn 1:17
2015-04-09
Rev. 2015-04-22
PM- Geoteknisk beskrivning med fokus på ras och skred
På uppdrag av Caterina Kullman vid Lexher AB genomfördes ett platsbesök på fastigheten Venngarn
1:17, Sigtuna kommun, den 9 april 2015. Fastigheten är belägen strax intill väg 263, ca 4 km norr om
Sigtuna.
Underlag som användes inför platsbesöket var:
 Jordartskarta, www.sgu.se
 Detaljplan för bostäder vid Murarbo omfattande fastigheten Venngarn 1:17 i Sigtuna
kommun, Stockholms län daterad november 2014 av Stadsbyggnadskontoret
 Rapport ”Avloppsutredning Venngarn 1:17” daterad 2014-10-24, utförd av Tyréns AB
 ”Översiktlig hydrogeologisk utredning Venngarn 1:17” daterad 2013-05-06, utförd av Tyréns
AB
 PM Miljöteknisk markundersökning ”Venngarn 1:17, Sigtuna kommun” daterad 2013-08-14,
utförd av Bjerking
 Plankarta tillhörande detaljplanen daterad 2015-04-02
Figur 1. Utdrag från jordartskartan, källa www.sgu.se. Markerat läge för fastigheten och den nya tillfartvägen
är endast ungefärliga.
Enligt jordartskartan förkommer lera, sandig morän samt berg i dagen inom fastigheten, se Figur 1.
Jordartkartan stämmer väl överrens med iakttagelserna på plats.
Inom fastigheten finns två utfyllnader, se Figur 2. Utfyllnad A, se Figur 3, som är belägen närmast
ladan, i den östra delen av fastigheten, är utmärkt på plankartan. Utfyllnaden är mellan 40-50 m lång
2(4)
och ca 10-13 m bredd, tjockleken bedöms vara 2 m i väst och ca 0,5 m i öst. Eftersom marken framför
utfyllnaden stiger åt öster, blir utfyllnadstjockleken succesivt mindre åt öster.
Utfyllnad B, se Figur 4, som är belägen närmst väg 263, är inte utmärkt på plankartan. Utfyllnaden går
parallellt med väg 263 ca 13 m från vägmitt. Längden på utfyllnaden bedöms vara ca 50-60 m och
bredden ca 8 m, tjockleken bedöms vara ca 1 m i väst och ca 0,5 m i öst. Även här stiger marken mot
öster, vilket leder till att utfyllnadstjockleken blir successivt mindre åt öster.
För båda utfyllnaderna består kanterna mot befintlig infartsväg och väg 263 av gräsbeklädda slänter
med block (block = större än 20 cm). Dessa block utgörs av naturliga block och inte av sprängsten.
Innanför kanterna är materialet okänt. Materialet till utfyllnaden skulle kunna vara taget från tomten.
Figur 2. Utdrag från plankartan
3(4)
Figur 3. Utfyllnad A, närmast ladan
Figur 4. Utfyllnad B, närmast väg 263
4(4)
Fastighetens högsta punkt är belägen i den norra delen av fastigheten, strax norr om torpet. Marken
sluttar från högpunkten mot sydväst, mot väg 263, till en början med brantare lutning som sedan
flackar ut.
Marken på tomten består omväxlande av skogsmark, ängsmark, grusad plan yta samt berg i dagen. Vid
försök med att sticka ner geologkäppen kom käppen som mest ner 0,5 m på något enstaka ställe. Vid
försöken som utfördes påträffades endast mulljord.
Vid platsbesöket bedömdes att ingen risk för ras eller skred föreligger. Inga vattendrag påträffades vid
fastigheten. Endast ett mindre dike (ca 0,1 m djup), från en brunn, påträffades i den östa delen av
fastigheten.
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med högst tvåvåningshus. Grundläggning kan komma att
ske på berg vilket medför att sprängning kan bli aktuellt.
Slutsats
Vid platsbesöket bedömdes att ingen risk för ras eller skred föreligger.
Inga hinder bedöms föreligga för byggnation på fastigheten, dock kan grundläggningen komma att
variera mellan de olika byggnaderna. Vid fortsatt projektering bör därför sondering och/eller
provtagning utföras för att bedöma djupet till fastbotten/morän samt lerans hållfasthet.
Med vänlig hälsning
Tyréns AB
Region Mitt
Geotekniker
Tyréns AB
Sturegatan 4
784 31 Borlänge
Besök: Sturegatan 4
Tel: 010-452 35 28
Fax: 010-452 39 52
www.tyrens.se
Säte: Stockholm
Org.Nr: 556194-7986