ÅR 9 3ème HT -15

ÅR 9 3ème
HT -15
Välkommen till undervisningen i franska. Under lektionerna kommer du att arbeta med att
utveckla ordförråd och grammatik genom att, lyssna på franska (cd och film), utveckla ditt tal
genom att göra par- och dramaövningar samt muntliga presentationer och lära dig läsa och
skriva texter om vardagsnära ämnen. Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma
kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella
företeelser i länder där språket talas.
Kapitel 1
Une fugue: Vi lär oss ord och fraser som har med resande att göra. Fakta om la
Martinique och andra franska öar i Karibiska havet.
Grammatik: repetition ( presens av être och avoir, faire, passé composé av
regelbundna verb er, ir och re- verb)
Kapitel 3
Le visiteur inattendu: Vi lär oss berätta om vår vardag i dåtid, beskriva ett
badrum.
Grammatik: reflexiva verb i passé composé+ rep av reflexiva verb i presens
Travail individuel Tema La Suède, vi lär oss beskriva och berätta om Sverige på franska
Vecka 44:
Les vacances d’automne
Kapitel 4
Mes souvenirs d’école. Vi lär oss berätta om vad vi brukade göra när vi var små
Grammatik: bilda och använda ”imparfait” imperfekt och några tidsuttryck.
Muntliga övningar, med mera
Tema kärlek och dikt
Vecka 52: Vacances de Noël
Aicha Badrane
JOYEUX NOËL
LPP Franska HT 15
Syften för ämnet
Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges
förutsättningar att utveckla sin förmåga att
Kopplingar till läroplan
Mspr2 förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
Mspr2 formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Mspr2 använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Mspr2 anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Mspr2 reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika
sammanhang och delar av världen där språket används.
Dessa förmågor tränar vi genom att:
läsa och lyssna på olika texter t.ex. skönlitterära texter, faktatexter, texter från läroboken,
dialoger etc.
skriva egna texter av olika slag t.ex. brev, berättelser, presentationer.
delta i samtal och bidra till att föra samtalet vidare.
arbeta med språkets uppbyggnad t.ex. grammatik, ordföljd, fraser.
lyssna på talad franska från olika delar av världen och från olika medier t.ex. internet.
muntligt berätta, beskriva och presentera saker inom olika ämnesområden.
Bedömning - Jag bedömer, på vilket sätt ?
Du kan uttrycka dig i skrift.
Du kan förstå vad andra säger.
Du kan förstå innehållet i en text.
Du kan uttrycka dig i tal och delta i samtal.
Vad ligger till grund för bedömningarna?
Lektionsarbete (ansvar, samarbete med andra, m.m.)
läxförhör
diagnoser
prov
presentationer
dialoger
Bonne chance
Aicha Badrane