Balanspost & Lön 2/2015

BALANSPOST & Lön
Rantalainens kund- och intressenttidning
2 • 2015
Rantalainen expanderade till Västra Finland
Rantalainen och de regionala andelsbankerna inledde ett samarbete inom ekonomiförvaltningstjänster när Rantalainen i början av året
köpte bokföringsbyråenheterna vid
fyra regionala andelsbanker i Sydvästra och Västra Finland.
Bokföringsbyråenheterna som Rantalainen
förvärvade tillhör bankkoncernerna Lounaismaan Osuuspankki, Andelsbanken Raseborg, Lounaisrannikon Osuuspankki och
Länsi-Suomen Osuuspankki. Serviceenheternas sammanlagda omsättning uppgår till
4,4 miljoner euro och de har 75 anställda.
Bokföringsbyråenheterna har över 1 500
kunder. Enheterna är verksamma på tio orter från Hangö till Raumo.
För att underlätta företagsarrangemangen
grundades två nya bolag under varumärket
Rantalainen, Rantalainen Ab Sydväst (Rantalainen Oy Lounais-Suomi) och Rantalai-
nen Oy Länsi-Suomi, i vilka andelsbankerna blir minoritetsaktieägare med en andel
på 40 procent.
Jukka Hulkkonen, verkställande direktör
för Lounaismaan Osuuspankki, säger att redovisningstjänsterna inte hör till bankernas
centrala affärsområde.
- Vi behövde en kompetent samarbetspartner för att utveckla och erbjuda våra nuvarande och nya kunder mer omfattande och
sakkunniga ekonomiförvaltningstjänster.
En partner med mänskligt ansikte
Andelsbankerna litar på Rantalainens förmåga att tillgodose den ökade efterfrågan
på elektroniska ekonomiförvaltningstjänster och krävande experttjänster.
Enligt Rantalainens koncerndirektör Antti Rantalainen kan en stor redovisningsbyrå
bättre dra nytta av den tekniska utvecklingen
och investera i elektroniska system än en liten byrå och således erbjuda även små kunder kostnadseffektiva elektroniska tjänster.
Verkställande direktören för Länsi-Suomen Osuuspankki, Simo Kauppi, säger att
bankerna tillsammans kartlade olika alternativ till samarbetspartner och valde Rantalainen Yhtiöt eftersom bolagets verksamhetsmodell, som betonar ett regionalt partnerskap med ansikte, passar bra ihop med andelsbankernas värderingar.
Kauppi betonar att företagsarrangemanget även främjar de anställdas yrkesutveckling.
Personalen övergår i de nya bolagens tjänst
som gamla arbetstagare. Kundernas kontaktpersoner förblir oförändrade.
Företagsaffären är den största för Rantalainenkoncernen genom tiderna. Tack vare affären blir Rantalainen den tredje största bokföringsbyråkedjan i Finland. Rantalainen är också det största familjeföretaget i
branschen och sysselsätter nästan 450 personer på 28 olika orter i Södra, Västra och Östra Finland. Bolaget strävar efter en årlig tillväxt på över tio procent som uppnås huvudsakligen genom företagsförvärv.
Hur gynnas kunden
då bokföringsbyrån växer?
En stor bokföringsbyrå kan betjäna sina kunder med större kompetens, effektivare och mångsidigare,
samt axla sitt ansvar bättre än en
liten byrå.
Många faktorer som gäller verksamhetens effektivitet, kvalitet och riskhantering talar för
tillväxt i en bokföringsbyrå. Detta är till nytta
för kunderna, oavsett deras storlek.
Till exempel en övergång till elektronisk
ekonomiförvaltning förutsätter att också
små företag kan skicka elektroniska fakturor och dokument till sina kunder och till
olika myndigheter.
En stor bokföringsbyrå kan dra nytta av
den tekniska utvecklingen och investera i
elektroniska system betydligt bättre än en
liten aktör och kan därför erbjuda också mindre kunder elektroniska tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.
Man har redan länge talat om elektroniska
tjänster, men det är först på senare tid som
stora aktörer, såsom myndigheter, har börjat
kräva att kommunikationen med dem sker
elektroniskt, exempelvis när det gäller försäljningsfakturor.
Större ansvarstagare
Bokföringsbyråns storlek har betydelse när
företaget söker en partner inom ekonomiförvaltning som de avser att dela ansvaret
för bokföringen och löneberäkningen med.
Endast en tillräckligt stor serviceenhet inom ekonomiförvaltning kan bygga upp ett
system med ersättare så att man smärtfritt
under alla omständigheter kan sköta kundföretagens förpliktelser gentemot myndigheter och andra intressenter.
Också de ständigt växande kompetenskraven inom ekonomiförvaltningen talar
för stordriftsfördelar.
I en större bokföringsbyrå kan personalen fortbilda sig och specialisera sig på olika
branscher och experttjänster bättre än i små
enheter. Samtidigt kan vi erbjuda förmånlig
fortbildning inom ekonomiförvaltning även
till våra kunder.
Rantalainenkoncernen sätter alltid kundens bästa i främsta rummet. Därför kommer våra kunder också i fortsättningen att
ha en egen ansvarig person som är väl bevandrad i kundens verksamhet och behov.
Mer sting i företagens ägararrangemang
Rantalainen utvidgar sina tjänster inom företagens ägararrangemang genom att förvärva en andel av Aronia
Group Oy, som har specialiserat sig på sådana tjänster. Samarbetet med Aronia ger Rantalainen ännu bättre
möjligheter att hjälpa sina kunder både vid expandering och avveckling av affärsverksamhet.
Bild: Paula Lehto
Rantalainen Yhtiöt har förvärvat en betydande andel av Helsingforsbaserade Aronia
Group Oy. Genom sitt delägarskap stärker
Rantalainen sina expertresurser med anknytning till företagens ägararrangemang.
Aronias tjänster omfattar värdebestämning av företag, köp- och säljuppdrag gällande företag samt generationsväxlingar. Aronia, som grundades 2000, har genomfört
över 500 företagsarrangemang huvudsakligen i små och medelstora företag.
- För oss är ägararrangemang inte enbart
tekniska. Vi bryr oss också om människorna bakom arrangemangen, intygar Aronias
grundande delägare Lars Lindholm (till höger) och verkställande direktör Leif Backman.
Rantalainens koncerndirektör Antti Rantalainen säger att samarbetet med Aronia
ger Rantalainen ännu bättre möjligheter att
hjälpa sina kunder både vid expandering och
avveckling av affärsverksamhet.
Enligt honom stöds kundernas utveckling
av sin affärsverksamhet också av information
om företag som är till salu. - Våra kunder
förväntar sig att vi tar initiativ.
Han säger att Rantalainen inte bara är intresserat av att försäljaren lyckas, utan även
av att köparen är framgångsrik med sitt nya
företag.
- Vi vill vara så nära våra kunder som möjligt också när företagets ägare och andra beslutsfattare byts ut.
Bevara och förnya
Samarbetet mellan Rantalainen och Aronia
inleddes då båda ville göra det lättare för företagare att hitta någon som tar över företaget efter dem.
- En stor del av företagarna i små och medelstora företag är äldre och bara ett fåtal har
någon i sin närmaste krets som kan ta över.
Ur samhällets synpunkt vore det emellertid viktigt att bevara befintlig affärsverksamhet och även få företag att förnyas genom företagsarrangemang, säger Aronias grundare
och delägare Lars Lindholm.
Han säger att Aronia också eftersträvar tillväxt.
- Vi behövde en effektivare distributionskanal för våra högklassiga analysprodukter
och verksamhetsmodeller som vi utvecklat
för företagsarrangemang.
Rantalainen Yhtiöts erfarenhet av tiotusentals bokföringsbyråkunder visar att företagare ofta i onödan skjuter upp generationsväxlingar inom familjen. Det kan vara
svårt för företagaren att ens tala med någon
om att stiga åt sidan.
- En utomstående expert kan hjälpa till
med att lösa den låsta situationen så att den
yngre generationen snabbare får grepp om
företagandet, säger Antti Rantalainen.
Fler verksamhetsställen
- Genom Aronia får Rantalainens egna experter stöd av ett tiotal nya experter som besitter en djup och omfattande erfarenhet av
små och medelstora företags ägararrangemang, berättar Leif Backman.
”Ur samhällets synvinkel
vore det viktigt att bevara
befintlig affärsverksamhet
och även få företag att förnyas
genom företagsarrangemang.”
Han tillträdde som Aronias verkställande
direktör och nya delägare i april. Backman är
serieföretagare med över 23 års erfarenhet av
att utveckla och utöka försäljningen och affärsverksamheten inom små och medelstora företag. Aronia är det sjätte företaget där
han är en av ägarna.
Aronia har lokaler på Kalevagatan i Helsingfors. Samarbetet med Rantalainen innebär att Aronias nätverk av verksamhetsställen kompletteras med ytterligare fjorton orter i Södra Finland.
Mer information: aronia.fi
Aronia Group Oy
• Expertföretag som specialiserat sig
på ägararrangemang, företagsförvärv
och generationsväxlingar i små och medelstora företag.
•Grundat 2000.
• Ägs av Lars och Sammy Lindholm,
Jarkko Saukkola och Jyrki Kiuru samt
de nya delägarna Leif Backman och
Rantalainen Yhtiöt.
•Åtta anställda.
• Verksamt på 15 orter i Södra Finland.
Utgivare Rantalainen Yhtiöt/Tilipalvelu Rantalainen Oy Chefredaktörer Kimmo Martikainen [email protected] och Tina Grabber [email protected] Svensk översättning Maris Multilingual Layout Futuuri Oy Tryck Kirjapaino Markprint Oy ISSN
2342-9496 (print) ISSN 2342-950X (online) Adresskälla Tilipalvelu Rantalai­nen Oy:s kundregister. Adressändringar [email protected] Läs tidningen på nätet rantalainen.fi Ge respons och artikel­önskemål [email protected] Tidningen utkommer tre gån­
ger per år. Nästa tidning utkommer i september 2015. Tidnin­gens papper har producerats på ett sätt som sparar energi, vatten och naturresurser. Tidningens innehåll får varken helt eller delvis kopieras utan utgivarens skriftliga tillstånd.
BALANSPOST & Lön 2 • 2015
2
Utseendet och marknadsföringsnamnet för
alla bokföringsbyråer som ingår i Rantalainenkoncernen ändras till varumärket Rantalainen före slutet av året.
Styrelseledamot Elna Kyllönen från
Rantalainen Yhtiöt säger att man vill
förena alla Rantalainens enheter under ett
gemensamt varumärke så att det är lättare
att identifiera dem som samma högklassiga
ekonomiförvaltningspartner.
- Via företagsförvärv har vi fått starka lokala varumärken som har varit värdefulla i sin
region. Nu har koncernen emellertid redan
vuxit sig så stor att vi upplever att det är viktigt att förena de olika enheterna med Rantalainens serviceproduktion, säger hon.
Rantalainen har även förenhetligat bland
annat servicekvaliteten på samma sätt genom
att samordna de olika enheternas arbetsredskap och -sätt.
Rantalainen Yhtiöt har genom företagsförvärv vuxit kraftigt under de senaste åren
och är nu den tredje största bokföringsbyråkedjan i Finland. Rantalainen Yhtiöt har 37
verksamhetsställen på 28 orter i Södra, Västra och Östra Finland och sysselsätter 450
personer.
Kyllönen säger också att koncernens personal på olika orter lär sig att hänföra till sig
själva som Rantalainenmedarbetare.
- Hittills har det stora antalet bolag med
olika namn varit förvirrande för människor
både utanför och inom koncernen. Hädanefter presenterar sig personalen som Rantalainenanställda i Lahtis, Hyvinge, Kouvola
eller Hangö osv.
Varumärkesreformen påverkar inte lokalernas placering eller telefonnumren. Även
kundernas kontaktpersoner förblir oförändrade. Däremot får lokalerna, webbsidor-
Bild: Rantalainen Yhtiöt
Från och med början av nästa år
är vårt varumärke Rantalainen
Rantalainen Yhtiöts nuvarande visuella
utsee­nde skapades för ett par år sedan.
na, kuverten, utomhusreklamen och annat
marknadsföringsmaterial ett gemensamt visuellt utseende inom hela koncernen.
Alla Rantalainenanställdas e-postadresser
ändras före utgången av året till formatet [email protected] Kontaktpersonerna inom bokföringen och löneadministrationen informerar separat sina egna kunder om förändringarna.
Begränsning av ovanligt långa betalningstider
I avtal mellan företag får betalningstiden hädanefter överskrida trettio dagar endast om
företagen separat har kommit överens om
detta. Hittills har gränsen varit sextio dagar.
Med undantag av avtalsförpliktelsen gällande betalningstider som överskrider trettio dagar har betalningstiden inte begränsats
i lagstiftningen. I övrigt kan företagen fritt
komma överens om betalningstiderna för sina fordringar.
Riksdagen godkände i början av mars en
ändring gällande betalningstiden i femte pa-
ragrafen i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal. Lagändringen träder i kraft
ännu under våren, genast efter att presidenten har stadfäst den.
Förnyelsen gynnar medelstora och små företag, vars kassaflöde har lidit av de förlängda
betalningstiderna mellan företag.
Av de företag som besvarade företagsbarometern för små och medelstora företag hösten 2013 hade närmare hälften varit tvungna att godkänna betalningstider på över 30
dagar. Långa betalningstider var vanligast in-
om industrin.
Utdragna betalningstider har ansetts vara
ett sätt för stora företag att effektivisera sin
penninghantering. Fördröjd betalning fun­
gerar som gratis finansiering för företaget.
Företagarna i Finland poängterar att det
måste finnas en uttrycklig överenskommelse om betalningstider som överskrider 30 dagar. Ett ensidigt meddelande av den ena parten eller till exempel en anteckning om betalningsvillkor i köpvillkor av standardformat uppfyller inte det lagstadgade kravet på
ett uttryckligt avtal.
Beställarens utredningsskyldighet utökas
Beställarens utredningsskyldighet utökas till
att omfatta företagshälsovården. Dessutom
kommer ändringar att göras i utredningen
av uppgifter gällande avtalspartners beskattning och pensionsförsäkring. Försummelseavgifterna stiger och en förhöjd försummelseavgift införs inom alla branscher.
Ändringarna av lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar som godkändes av riksdagen i mars är avsedda att träda i
kraft i början av september.
Efter att ändringarna har verkställts til�lämpas lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar på underleveransavtal vars pris utan mervärdesskatt är 9 000 euro eller mer. Tidigare var gränsen 7 500 euro. Lagen tillämpas även på hyrd arbetskraft
när arbetet varar i minst tio dagar.
Företagshälsovården ska utredas
En nyhet är att beställaren ska utreda att av-
talspartnern har ordnat företagshälsovård för
sina arbetstagare.
En tillräcklig utredning är ett avtal om företagshälsovård som presenteras för beställaren eller en skriftlig utredning av underleverantören där det åtminstone framgår var
underleverantören har för avsikt att ordna
arbetstagarnas företagshälsovård.
Beställarens utredningsskyldighet har också gjorts lättare genom att beställaren nu själv
kan kontrollera avtalspartnerns beskattningsuppgifter i det offentliga skatteskuldsregistret. Ett skatteskuldsintyg behövs endast om underleverantören har en registrerad skatteskuld.
Beställaren ska också försäkra sig om att
de tillfälliga arbetstagare som avtalspartnern
har skickat till Finland har ett A1-intyg utfärdat i avgångslandet där det framgår att arbetstagaren omfattas av avgångslandets socialskydd.
3
Konsultativ tjänsteman Jan Hjelt vid arbets- och näringsministeriet säger att utredningarna enligt lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar måste genomföras innan avtalet ingås. A1-intygen kan dock
skaffas senast innan arbetet inleds.
- Vid byggverksamhet ska emellertid
A1-intyg för utländska arbetstagare levereras till beställaren även under avtalsperioden alltid när arbetstagare byts, säger han.
Dessutom ska beställaren skriftligen informera sin utländska partner om vilken instans i Finland som ger råd om och övervakar lagstiftningen gällande utländsk arbetskraft. Avtalspartner ska i sin tur informera sina arbetstagare.
För försummelse att skaffa eller tillhandahålla information kan en försummelseavgift
på 2 000–20 000 euro påföras. Den förhöjda försummelseavgiften 20 000−65 000 euro gäller nu alla branscher.
BALANSPOST & Lön 2 • 2015
Småföretagens bokslutsbyråkrati minskar
Revideringen av bokföringslagen
medför lättnader i de allra minsta företagens bokslutsförpliktelser.
Om reformarbetsgruppens förslag
verkställs kan rörelseidkare helt avstå från att upprätta bokslut från
och med början av nästa år.
Arbetsgruppen som har utrett revisionen av
bokföringslagen föreslår att föreningar och
stiftelser i mikroklassen om de så önskar även
kan välja att upprätta ett bokföringstekniskt
enklare bokslut enligt betalningsprincipen.
Bakgrunden till arbetsgruppens förslag
är EU:s bokslutsdirektiv, som borde sättas i
kraft i medlemsländerna från och med början
av nästa år. Lättnaderna skulle således gälla
räkenskapsperioder som inleds 2016.
En av arbetsgruppens medlemmar, Senior Fellow Anders Tallberg från Hanken &
SSE Executive Education, säger att man har
slopat en del krav som gäller småföretagarnas
noter till bokslutet.
- Små- och mikroföretag behöver till exempel inte längre bifoga balansspecifikationer till bokslutet. De behöver inte heller specificera sina periodiserings- och värderingsprinciper i en not om de inte avviker från de
principer som följs i vanliga fall.
Mikroföretagen kommer dessutom att få
en skyddshamn. Det innebär att man inte kan
avkräva ett mikroföretag tilläggsinformation
ens för att säkerställa en korrekt bild, om företaget redan har lämnat in de noter som förordningen kräver.
Tallberg anser att den ökade väsentligheten
i bokslutsprinciperna är en betydande lättnad
Så här lättar bokslutsbördan
• Rörelseidkare befrias från att upprätta bokslut.
• Organisationer i mikroklassen tillåts upprätta ett enklare bokslut enligt betalningsprincipen.
• Storleksgränserna för småföretag höjs så att de omfattar 96–98 procent
av företagen i Finland.
• Bokslutsbestämmelserna för små- och mikroföretag har samlats i en egen
förordning där bokslutskraven är lätta att hitta.
• Små- och mikroföretag får använda förkortade bokslutsscheman och kraven
gällande noter till bokslutet har gallrats.
• Mikroföretag¹ kan inte avkrävas tilläggsinformation ens för att säkerställa
en korrekt bild om företaget har tillhandahållit de bokslutsuppgifter som
förutsätts i förordningen.
• Småföretagskoncerner behöver inte upprätta koncernbokslut.
¹ Balansomslutningen högst 350 000 euro, omsättningen högst 700 000 euro och antalet anställda högst 10.
DALSBRUK
Kolabacksvägen 4, 25900 Dalsbruk
010 324 3230, [email protected]
EKENÄS
Stationsvägen 1, k-vån., 10600 Ekenäs
010 324 3220, [email protected]
HANGÖ
Berggatan 21, 10900 Hangö
010 324 3280, [email protected]
HELSINGFORS, KAMPEN
Rantalainen Oy Helsinki
Salomongatan 17 A 6 vån., 0100 Helsingfors
010 321 6801, [email protected]
KARIS
Köpmansgatan 6, II vån., 10300 Karis
010 324 3230, [email protected]
för företag av alla storlekar.
- Med väsentligheten som grund kan man
i bokslutet utelämna all information som inte har någon betydelse för att mottagaren ska
få rätt bild av företaget. Sådan information
kan till exempel vara periodisering av kostnader mellan olika räkenskapsperioder eller
inventering av lager och värdering för bokslutet, säger han.
Bokslut varje månad
Enligt verkställande direktören för Rantalainen Oy i Helsingfors, Risto Iivonen, tvingar arbetsgruppens förslag bokföringsbyråerna
att utveckla sin månadsrapportering.
- Hittills har det varit allmän praxis bland
bokföringsbyråerna att upprätta månadsbokföring och en gång per år göra en stor ansträngning för att upprätta ett bokslut, som
är det egentliga beviset på hur det går för företaget.
Enligt Iivonen är det fråga om en stor förändring av tankesättet inom hela redovisningsbranschen, vars verksamhet – inklusive rapporteringen – i högre grad har styrts
av formaliteter och myndighetsbehov än av
kundernas behov.
- När man har väntat till bokslutet med att
utreda situationen har det kunnat orsaka kraftiga variationer i ett litet företags resultat, säger han.
Iivonen anser att kunderna i stället för ett
enda bokslut förtjänar tolv månadsrapporter på bokslutsnivå per år. Vid sidan av uppdaterad rapportering utvecklar Rantalainen
branschspecifik rapportering som tar hänsyn
till särdragen inom företagets bransch.
KIMITO
Arkadiavägen 5, 25700 Kimito
010 324 3230, [email protected]
BORGÅ
Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy
Mannerheimgatan 20, 06100 Borgå
019 536 440, [email protected]