Husguide till PDF

Alfred Nobels Allé 8
Kortfakta
Adress: Alfred Nobels Allé 8
Anläggninsnummer: A0198001
Byggår:
Arkitekt:
Allmänt
Husansvar
Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus Stockholm AB med Karolinska Institutet som
hyresgäst.
Med denna husguide vill vi ge information om husets funktioner på ett lättläst sätt.
Vi hoppas att Ni trivs i Era lokaler.
Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta vår ansvarige förvaltare.
Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på anslagstavlan vid huvudentrén.
Felanmälan
Felanmälan ska i första hand ske via www.akademiskahus.se där Ni klickar på Felanmälan. I
kolumnen här till höger finns en genväg till denna byggnads felanmälan. Klicka då på Felanmälan
med skiftnyckelsymbolen framför.
Akuta fel kan ske dygnet runt på telefon 070-5716883. Se även informationsbroschyren
”Felanmälan” vid huvudentrén.
Ange rumsnumret vid felanmälan. Se utsida dörr alternativt vägg.
Sida 1
Vid verksamhetsrelaterade fel kontakta Institutionen.
Parkering och kommunikationer
Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns vid Alfred Nobels Allé 12 och 23. Garageplatser finns att
hyra inom byggnaden.
Närmaste pendeltågsstation är Flemingsberg.
För övriga allmänna kommunikationer se SL-upplysningen på www.sl.se.
Avfallshantering
I byggnaden finns lokala miljöstationer utplacerade där du ska sortera följande avfall:
- Batterier och småelektronik
- Färgat glas
- Ofärgat glas
- Hushållsavfall
- Hårda plastförpackningar
- Metallförpackningar
- Övrigt lådan
- Wellpapp
I din papperskorg slänger du brännbart avfall så som plastpåsar, pennor, CD-rom m.m. Matavfall
slänger du i kök eller pentry.
Kontorspapper sorteras lokalt.
Använda tonerkassetter återsänds till leverantören.
Ljuskällor och elektronikskrot sorterar du i byggnadens återvinningsrum.
Se gärna Källsorteringsbroschyr.
Information till funktionsnedsatta
Sida 2
Allmänt
Fram till och med år 2010 pågår en omfattande förbättring av tillgängligheten i samtliga
Akademiska hus byggnader på området.
Bilparkering
Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till byggnaden.
Entré
Huvudentrén vid Alfred Nobels Allé 8 är försedd med ramp och automatisk dörröppnare.
Entrén vid Blickagången 7 ligger markplan och har automatisk dörröppnare.
Hiss
Alla verksamhetsplan kan nås med rullstol.
Hörsal
Vissa hörsalar har tillgång till teleslinga och har avsedd plats för rullstolsburna.
WC
Det finns toalett anpassad för funktionsnedsatta i huset.
Brandskydd och säkerhet
Automatiskt brandlarm
I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm.
Signal till utrymning ges via talat meddelande och ringklocka inom de husdelar som behöver
utrymmas. Normalt berörs inte hela byggnaden.
Utlöst larm går direkt till SOS Alarm och Akademiska Hus.
Brand som inte kan släckas med utplacerade handbrandsläckare ska larmas via telefon 112.
Sida 3
Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.
Du kan manuellt utlösa utrymningslarmet med hjälp av tryckknappar i anslutning till
utrymningsvägarna.
Brandceller
Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje
brandcell avgränsas av brandklassade väggar och dörrar.
Dörrar i brandcellsgränser stängs automatiskt för att hindra spridning av rök och får aldrig spärras
med kil eller annat.
Du kan också stänga dörrarna manuellt via en tryckknapp märkt ”branddörrstängare”.
Sprinkler
Huset är försett med en vattensprinkleranläggning på plan 3, 4, 5 och delar av plan 6.
Utlöst sprinklerlarm går direkt till SOS Alarm och Akademiska Hus.
Ett
sprinklerhuvud
brister
vid
för
hög
värme
och
sprinklervatten
strömmar
ut.
Sprinkleranläggningen kan endast stängas av ansvarig driftpersonal.
Utrymning
Sida 4
Utrym enligt skyltar och utrymningsplaner.
Hissar får inte användas vid brand.
Återsamlingsplats är på parkeringen mittemot huvudentrén.
Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i
varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:
RÄDDA – VARNA – LARMA – SLÄCK
- Rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker.
- Varna andra som kan vara i fara.
- Larma räddningstjänsten genom att ringa 112.
- Släck branden om det är möjligt.
Trygghetslarm
I vilrum samt på handikapptoaletter finns trygghetslarm.
Utlöst larm indikeras lokalt med ljud och ljus i korridor utanför rummet varför det är viktigt att du
som hör eller ser detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp.
Larm återställs lokalt i rummet.
Nödsignal hiss
Om hissen stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 15
sekunder.
En talförbindelse upprättas då via nödtelefonen med bemannad hissjourfirma som omedelbart
vidtar åtgärder.
Larm från aktiverad nödsignal i hiss vidarekopplas både till Akademiska Hus och hissjourfirma för
undsättning av de nödställda.
Utanför larmad hiss ljuder en siren med ett pulserande ljud.
Sida 5
Entréer och tillträde
Adresser
Besöks- och postadress:
Alfred Nobels Allé 8, 141 52 Huddinge
Leveransadress och godsmottagning:
Alfred Nobels Allé 8 B
Kortläsare
Byggnaden är försedd med ett centralt tidsstyrt kortläsarsystem.
Passerkort och nycklar administreras av Karolinska Institutet och förlust av dessa ska anmälas
omgående.
Tänk på säkerheten och försök informera Dig om en okänd besökare har ett legitimt ärende i huset.
Vilrum
Låst vilrum för studenter finns på plan 1. Kontakta institutionen för nyckel.
Bevakning och Inbrott
Bevakning av området utförs av vaktbolag engagerat av Karolinska Institutet.
Telefon till vaktbolag: 08-657 62 00.
Byggnaden har inbrottslarm.
Larm vidarekopplas till vaktbolag engagerat av Karolinska Institutet som gör en omedelbar
utryckning.
El och belysning
Elektriska och magnetiska fält
För att minimera elektriska och magnetiska fält är elinstallationen utförd med separerade neutraloch skyddsledare dvs. ett TN-S system, vilket även kallas 5-ledarsystem.
Sida 6
Användarens utrustning måste vara anpassat till ett 5-ledarsystem för att inte störa övrig
elinstallation. Vid upphandling och installation av utrustning ska krav ställas på anpassning till 5ledarsystem.
Alla ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande.
El, telefoni och data
Elcentraler finns i låsta utrymmen på varje våningsplan. Vid strömavbrott eller utlöst säkring måste
felet rättas till innan kraftförsörjningen åter är i funktion. Kontakta Akademiska Hus vid
upprepade strömavbrott.
Eluttag märkta ”data” är avsedda endast för datorer och får inte användas för andra ändamål.
För inkoppling av tele- och datautrustning, kontakta Institutionens tele- respektive dataansvarig.
Tänk på energiförbrukningen och stäng av din dator vid arbetsdagens slut.
Belysning
Belysning i korridorer och allmänna utrymmen är tidsstyrd. Utöver inställd tid tänds belysningen
av närvarogivare och släcks igen efter inställd tid. Ett fåtal armaturer är alltid tända, s.k.
ledbelysning.
Ytterbelysning styrs automatiskt via tidur.
Övrig belysning tänds och släcks manuellt via tryckknappar.
VVS
Rumsklimat
Vissa rum är utrustade med komfortkyla.
Du kan själv påverka rumstemperaturen +/- 3°C via en rumsregulator. Mittläget är inställt på
normaltemperatur ca 21°C. Vrids reglaget mot plus ökar värmen och mot minus minskar den.
Kyla erhålls när diod lyser grön.
Spar energi genom att vrida ner rumsregulatorn till mittläget, om ingen kommer att vistas i
Sida 7
rummet under flera dagar.
Tänk på att ändrad temperatur kan ta ett tag att slå igenom pga. byggnadens värmetröghet.
Forcerad ventilation
I vissa rum kan luftflödet ökas via en tryckknapp med timerfunktion. Efter inställd tid återgår
luftflödet automatiskt till normal drift.
Laboratorium
Laboratorielokalerna är försedda med ventilerade arbetsplatser avsedda för olika skyddsnivåer
t.ex. dragskåp, LAF- och dragbänkar m.m.
Tryckluftsuttag finns på varje lab.
Avjoniserat vatten finns att tillgå inom lab. zon.
Tänk på att hushålla med avjoniserat vatten.
Markiser
På fasader mot öst och väst finns markiser som styrs automatiskt via sol- och vindgivare.
Övriga markiser kan du manövrera manuellt via tryckknappar alternativt brytare. ᴀ倀椀氀 upp ᴀ på
tryckknapparna höjer markiserna och ᴀ瀀椀氀 ner ᴀ sänker dem. På brytaren betyder ᴀ渀攀搠ᴀ att markisen
sänks och ”upp” att den höjs. Vid stark vind går markisen automatiskt upp igen.
Solskyddsgardiner
För taklanterniner på plan 6 och fasad mot Alfred Nobels Allé 8 finns solskyddsgardiner för att
avskärma solinstrålning.
Solskyddsgardinerna styrs via en tryckknapp där
ᴀ瀀椀氀 upp ᴀ höjer gardinen till dess ändläge,
mittknappen stannar gardinen i önskat läge och ”pil ner” sänker gardinen till dess ändläge.
Sida 8