Klicka här för att ladda ner kapitel 1

Pedagogisk planering Chapter 1– 5
Syfte
I kapitel 1–5 får eleverna utveckla förmågan att:
•
•
•
•
•
förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
formulera sig och kommunicera i tal och skrift
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang
och delar av världen där engelskan används.
Centralt innehåll från kursplanen i engelska åk 4–6
Kommunikationens innehåll
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
• Åsikter, känslor och erfarenheter.*
• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelskan används.
Lyssna och läsa – reception
• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
• Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Sånger, sagor och dikter.
• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel
att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga
uttryck i det språk som eleverna möter.
• Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat
språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande skrift och tal.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel
omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och
uttryck.
• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, som uttal och intonation, stavning
och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
Det centrala innehållet som har grå text behandlas inte i de här kapitlen.
*
12
Champ 4. Lärarhandledning
Pedagogisk planering Chapter 1– 5
I kapitel 1– 5 utvecklar eleven förmågan att …
... förstå och tolka innehållet i talad engelska genom att:
• lyssna och försöka förstå vad som sägs i klassrummet (samtal, instruktioner, genomgångar, warm up,
etc.)
• lyssna till olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) och muntligt svara på frågor och
reflektera kring innehållet
• lyssna till olika slags hörövningar (presentationer, samtal, dialoger) och svara på frågor och reflektera
kring innehållet
• lyssna till sångerna.
... förstå och tolka innehållet i olika slags texter på engelska genom att:
• läsa olika slags texter (dialog, blogg, inbjudan, berättelse) i textboken och visa på läsförståelse genom
att arbeta med olika läsförståelseuppgifter i övningsboken
• läsa instruktioner i övningsboken
• läsa sångtexter.
... formulera sig i tal genom att:
• samtala om de olika texterna i klassrummet
• träna intonation, betoning och uttal
• delta i interaktionsövningar, presentera sig själv och andra, spela upp dialoger och framföra egna
åsikter
• sjunga.
... formulera sig i skrift genom att:
• med ord, fraser och meningar lösa uppgifter i övningsboken
• skriva en dialog, en presentation av sig själv och andra, en blogg, en festinbjudan och ett e-mejl.
... använda sig av språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, genom att i det vardagliga arbetet få hjälp av läraren att upptäcka och träna dessa.
Vid lyssning:
• Titta på texten. (rubriken, bilder, layout)
• försöka uppfatta eller söka efter viktig information
• ta hjälp av det man förstår och ignorera det som man inte förstår
• ta hjälp av sammanhanget
• dra slutsatser
• sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka? Vad?, När?, Varför?
• använda hjälpmedel (ordlistor, översättningstjänst).
Champ 4. Lärarhandledning
13
Pedagogisk planering Chapter 1– 5
Vid läsning:
• Titta på texten. (rubriken, bilder, layout)
• försöka uppfatta eller söka efter viktig information
• ta hjälp av det man förstår och ignorera det man inte förstår
• ta hjälp av sammanhanget
• dra slutsatser
• sammanfatta med hjälp av frågorna: Vilka?, Var?, Vad?, När?, Varför?
• använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst).
Vid tal:
• härma (säga efter)
• svara på frågor genom att använda frågans ord
• använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord
• visa (använda kroppsspråk, rita…)
• beskriva ord
• förklara ord
• använda en synonym
• tala om något annat.
Vid skrivning:
• härma (skriva av)
• svara på frågor genom att använda frågans ord
• använda en modell men skapa omväxling genom att ändra några ord
• visa (rita)
• beskriva ord
• förklara ord
• använda en synonym
• skriva om något annat
• använda hjälpmedel (ordlista, översättningstjänst).
... Anpassa språket. efter olika syften, mottagare och sammanhang genom att:
• tala/interagera i olika situationer (dialog, presentation)
• skriva olika typer av texter (presentation, blogg, inbjudan, e-mejl)
• reflektera över skillnaden mellan skrift- och talspråk (sammandragningar)
• reflektera över artighetstilltal.
14
Champ 4. Lärarhandledning
Pedagogisk planering Chapter 1– 5
... reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och
delar av världen där engelska används genom att:
• uppmärksamma olika engelska dialekter
• uppmärksamma valutor i engelsktalande länder
• uppmärksamma användningen av Mr, Mrs, Ms och artighetstilltal i engelsktalande länder.
Vad bedöms och hur?
Elevens förmåga att:
• förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
• förstå enkel, tydligt talad engelska i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen
• på ett enkelt och begripligt sätt kunna formulera sig med fraser och meningar i skrift
• muntligt kunna formulera sig med ord och fraser i både presentationer och samtal
• använda sig av strategier för att förstå eller uttrycka sig
• muntligt och skriftligt kunna Anpassa språket. efter olika syften, mottagare och sammanhang
• reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelskan används.
Genom att:
• följa eleverna när de deltar i lektionsarbetet
• bedöma hur eleverna genomför övningarna i kapitel 5 (revision chapter).
Champ 4. Lärarhandledning
15
Kapitelgenomgång Chapter 1
Where are you from?
Song:
We’re all
Champs!
Före läsningen
Where are you from?
Berätta att det finns ljud i engelskan som inte finns i svenskan. Ch uttalas till
exempel [tʃ] och j [dʒ] ; Charlie [ˈtʃɑː.li,], Rachel [reɪtʃl̩ ], Jack [dʒæk] och Joanna
1
Listen to the English names. Then listen again and repeat the names.
Charlie
Ella
Isla
Leah
Lily
Mary
Jack
Aaron
Michael
Joanna
[dʒəʊˈænə].
Rachel
1
Shawn
Tyler
Tick off right or wrong.
right
Det kan vara svårt att uttala de engelska ljuden, därför är det viktigt att redan
från början göra eleverna fonetiskt medvetna och ge dem tillfälle att öva.
Låt eleverna lyssna på och körläsa namnen i warm up-övningen och öva på
uttalet.
Fråga klassen:
CHAPTER
1.
Aaron and Leah meet on the beach.
2.
Aaron is from Florida.
3.
He lives in a house on the beach.
4.
It is a grey house.
5.
It has a balcony.
6.
Leah is from Dublin.
7.
She is in Florida until Sunday.
8.
She is a surfer.
wrong
7
SEVEN
Workbook sid. 7
• Do you know any other English names?
Skriv upp elevernas förslag på tavlan.
Det kan vara roligt att låta eleverna prova att säga sina namn på engelska.
• How do you say your name in English?
Introducera texten
Titta på bilden på sidan 7 i textboken och tala med eleverna om vad de ser.
Titta på texten.
• Take a look at the picture, what do you see?
Where are you from?
Om eleverna svarar med enstaka ord, till exempel boy, kan du be dem säga
I see a boy så att de redan från början använder ordet i ett sammanhang.
A boy and a girl meet on a beach in Florida, USA.
5
Om de inte kommer med egna förslag, kan du istället berätta och visa vad
som finns på bilden: This is a boy, This is a girl etc. Fråga slutligen var
texten utspelar sig. Titta på texten. Sökläs.
Aaron
Leah
Aaron
Hi, I’m Aaron.
Hello, I’m Leah.
Where are you from?
Leah
Aaron
Leah
Aaron
Leah
I’m from Ireland. How about you?
I live here. That’s my house over there.
Really? That green house?
Yeah, with a balcony. And you live in Dublin?
No, Galway.
10
Aaron
Leah
Aaron
Leah
Aaron
CHAPTER
1
On a
beach in
America
How long are you here for?
Until Sunday.
Are you a surfer?
No, I’m not. But I love to swim.
Me too. And surf.
Look, here’s my dad.
Me too.
And surf.
• Where is this? It’s in Florida, USA. It’s in America. It’s on the beach.
SEVEN
Textbook sid. 7
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 7
16
Champ 4. Lärarhandledning
7
2015-01-22 09:13
Kapitelgenomgång Chapter 1
Under läsningen
Lyssna på och läs texten på sidan 7. När ni lyssnat klart ställer du kontrollfrågor. Sökläs. Svara på frågor genom att använda frågans ord.
• What’s the name of the boy? It’s Aron.
• Where is he from? He’s from Florida.
• What does he like? He likes to surf and to swim.
• What’s the name of the girl? It’s Leah.
• Where is she from? She’s from Galway, Ireland.
• What does she like? She likes to swim.
Lyft fram ord som kan vara svåra att uttala: hi, how, that, there, with.
Körläs texten mening för mening. Låt eleverna sedan läsa texten i par, fånga
upp ord som är svåra att uttala och träna på dessa när alla läst färdigt.
Visa sedan eleverna de sammandragna formerna som finns i texten (I’m,
that’s, here’s) och berätta att det är exempel på talspråk, ett mer informellt
sätt att uttrycka sig på. Anpassa språket.
Avsluta med att befästa kapitlets fraser genom att fråga eleverna några
frågor.
• I’m Therése. Who are you?
• I’m from Sweden. Where are you from?
• I live in Sundsvall. Where do you live?
Champ 4. Lärarhandledning
17
Kapitelgenomgång Chapter 1
Efter läsningen
Where are you from?
1
Eleverna läser påståendena på sidan 7 i textbook och avgör om de är rätt
eller fel. Sökläs.
Charlie
Ella
Isla
Leah
Lily
Mary
Jack
Aaron
Michael
Rachel
1
2
3
Här lyssnar eleverna på fem presentationer och parar ihop namn, stad och
hobby. Gå först igenom alla ord en gång innan avlyssning, så att eleverna
hör uttalet på engelska. Lyssna sedan på hörövningen. Söklyssna.
1.
Aaron and Leah meet on the beach.
2.
Aaron is from Florida.
3.
He lives in a house on the beach.
4.
It is a grey house.
5.
It has a balcony.
6.
Leah is from Dublin.
7.
She is in Florida until Sunday.
8.
She is a surfer.
wrong
SEVEN
7
NINE
9
Workbook sid. 7
2
4
3
Find a word in the text for:
1.
a colour
2.
a day in a week
3.
Aaron
4.
Leah
5.
a place where you live
6.
sand near water
7.
a sportsman/sportswoman
8.
a father
8
!"#
Listen and match names with cities and hobbies. Draw lines.
5
Eleverna planerar och förbereder sig för att muntligt presentera sig själva.
De kan titta på Aarons pratbubblor för att få inspiration. Låt eleverna sitta
i smågrupper och berätta om sig själva. De som vill får presentera sig för
klassen. De elever som är osäkra kan förbereda sig med manuskort.
Använd en modell.
Tyler
right
Här skriver eleverna slutet på meningen som Aaron säger. De kan ta hjälp av
sidan 7 i textbook. Sökläs.
Shawn
Tick off right or wrong.
Eleverna listar ut vilket ord som menas med synonymen eller beskrivningen.
Alla ord som söks finns i texten på sidan 7 i textbook.
1
Listen to the English names. Then listen again and repeat the names.
Joanna
CHAPTER
Mary
Dublin
Jack
London
dancing
surfing
Joanna
Glasgow
football
Charlie
New York
gaming
Lily
Sydney
tennis
EIGHT
Workbook sid. 8
4
Look at the text. Write down what Aaron says.
2. I’m from …
1. I’m …
4. That’s …
3. I live …
6. Here’s …
5. I love to …
5
Work in groups. Present yourself.
Don’t forget to
sing the song.
Workbook sid. 9
18
Champ 4. Lärarhandledning
Kapitelgenomgång Chapter 1
Här får eleverna reflektera över formellt och informellt språk. Påminn dem om
vad ni pratat om tidigare i samband med text­genomgången och låt dem lösa
uppgiften själva. Anpassa språket.
Compare the sentences.
s
Here’s my dad. – Here is my dad.
s
I’m Aaron. – I am Aaron
Vad lägger du märke till?
När tror du man använder Here’s, He’s, She’s och I’m?
6
Write like in the example.
That’s =
$%&'()(*+
2.
Here’s =
,-.-()(
3.
He’s =
4.
She’s =
5.
I’m =
1.
6
Eleverna får öva på regeln kring sammandragning.
Where is the USA and where is Ireland?
Name three cities in each country.
Look at a map
of the world.
10
TEN
Workbook sid. 10
Ge eleverna en karta eller låt dem söka fram en på internet. Sedan försöker
de lokalisera var i världen USA och Irland ligger. När de funnit länderna letar
de efter och skriver tre städer i varje land. Låt dem sedan sitta ner i par och
jämföra vilka städer de valt. Kanske upptäcker de att de har valt samma
städer på Irland, men olika i USA och kan reflektera över vad detta beror på.
Champ 4. Lärarhandledning
19
Kapitelgenomgång Chapter 2
Song:
Hi and hello
How are you?
Före läsningen
How are you?
Eleverna arbetar i par och antecknar hälsnings- och avskedsfraser som de
känner till sedan tidigare. Fråga vad de har för förslag och anteckna dem på
tavlan. Be sedan eleverna gå runt i klassrummet och hälsa på varandra.
CHAPTER
2
Work in pairs. Write down words and phrases to say hello and goodbye.
Hello!
1A
• Let’s mingle and use the words for hello and goodbye.
Fill in the missing words.
Mr Hope
Hi. How
Leah
Mr Hope
Låt eleverna fundera på om det är någon skillnad på hälsningsorden. Till vem
och när använder man de olika fraserna? Anpassa språket.
Goodbye!
you?
, thanks. And
Not too
1B
Aaron
OK, Dad. Well,
Leah
Bye, bye, Aaron.
?
,
Look Aaron,
.
for lunch. Nice to
you Leah.
Leah. See you
.
Work in pairs. Act out the dialogue in exercise 1A.
Det står i texten att Aaron och Leah möts på en strand i Florida,
USA. Finns något mer i texten som visar att de är i USA?
ELEVEN
Introducera texten
Titta på sidorna 8–9. Fråga eleverna vad de ser på bilden. Titta på texten.
11
Workbook sid. 11
CHAPTER
2
• What do you see in the picture? I see ... trees, a towel, an ice
cream, a chair, a ball, a dog, girls, boys etc.
How are you?
On a
beach in
America
5
De svar du får på svenska, säger du på engelska och ber eleven säga efter.
10
Aaron
Mr Hope
Leah
Mr Hope
Aaron
Mr Hope
Leah
Mr Hope
Aaron
Leah
Dad, this is Leah.
Oh? Hi. How are you?
Fine, thanks. And you?
Not too bad, thank you. Can’t complain. Nice weather.
Leah is Irish, Dad.
Really? So you’re from Ireland?
Yes, I’m from Galway.
Right. Look, Aaron, time for lunch.
Nice to meet you, Leah.
OK, Dad. Well, bye Leah. See you later.
Bye, bye, Aaron.
Låt eleverna gissa vem mannen på bilden är. Påminn om hur texten slutade i
kapitel 1 om de behöver hjälp. Dra slutsatser.
Girl
Man
Oh, sorry!
It’s all right. I like ice cream.
• Who’s the man Aaron and Leah are talking to? It’s Aaron’s dad.
8
EIGHT
Textbook sid. 8
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 8
20
Champ 4. Lärarhandledning
2015-01-22 09:13
Kapitelgenomgång Chapter 2
Under läsningen
Lyssna på och läs dialog 1 och ställ kontrollfrågor. Sökläs.
• Why does Aaron need to go home? It’s time for lunch.
• How do they say hello and good bye in this text? Hi, Bye, bye.
Lyssna på och läs dialog 2, 3 och 4 och ställ kontrollfrågor. Sökläs. Dra
slutsatser.
• Why does the girl say oh, sorry? She drops ice cream on the man’s
stomach.
• What does Alex want to eat and drink? He wants an ice cream,
chocolate and vanilla.
• What does his mom want? She wants a coffee.
Träna på skillnaden i uttal mellan v [v] vanilla och w [w] weather, well, would,
what. Träna även på uttalet av ch [tʃ] chocolate.
Ms Williams
5
Alex
Ms Williams
Alex
Ms Williams
Alex
Would you like a Coke,
Alex?
No, thanks, Mom.
An ice cream?
Yes, please.
What flavor would you like?
Chocolate and vanilla, please.
ICE CREAM
COLD DRINKS
Good boy!
10
At the counter
Ms Williams An ice cream – chocolate and
vanilla – and a coffee.
Man
That’s six dollars, please.
Ms Williams Here you are.
Man
Thank you, ma’am.
NINE
Textbook sid. 9
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 9
9
2015-01-22 09:13
Körläs mening för mening. Låt eleverna sedan läsa texten i par. Fånga upp ord
som eleverna har svårt att uttala och körläs dessa gemensamt. Kapitel 2 är
en text som lämpar sig bra för dramatisering. Dela upp klassen i smågrupper
och öva in dialogerna. Låt eleverna sedan spela upp dem. Uppmuntra dem att
leva sig in i rollerna.
Eftersom texten utspelar sig i USA är det amerikansk engelska eleverna
möter. Det kan vara värt att notera stavningen av vissa ord till exempel ordet
flavor. Den brittiska stavningen för samma ord är flavour. Påpeka även skillnaden mellan mum och mom. Mom är amerikansk engelska och mum är brittisk
engelska. Reflektera över kulturella företeelser.
Gå igenom några olika artighetsuttryck från texten och fråga eleverna om de
vet när man använder dem.
• When do you say oh, sorry (p. 8 line 12), no, thanks (p. 9 line 3),
yes, please (p. 9 line 5), thank you (p. 9 line 12)?
Fråga eleverna vad de kan för artighetsord på sitt eget språk? Reflektera
över kulturella företeelser.
Champ 4. Lärarhandledning
21
Kapitelgenomgång Chapter 2
Här passar det även bra att ta upp vad förkortningarna Mr, Ms, Mrs betyder
och hur de används. Reflektera över kulturella företeelser.
Förklara för eleverna att det finns två olika titlar för fru/fröken, beroende
på om man är gift, ogift eller har okänt civiltillstånd Mrs (Misses) och Ms
(Miss). Idag använder man oftare och oftare Ms för alla kvinnor. Detta eftersom den civila statusen inte är relevant att berätta om i sin titel.
Elever i engelsktalande länder tilltalar inte sina lärare med förnamn utan
med Mr eller Ms samt efternamnet, till exempel Mr Smith can you help me,
please.
Ms Williams tilltalas Ma’am i texten. Berätta att Ma’am betyder ungefär ’frun’
och är ett ord man använder i artighetssyfte till någon man inte känner så väl,
till exempel i en affär.
Befäst artighetsfraserna genom att fråga frågor som eleverna svarar Yes,
please eller No, thank you på, till exempel:
• Would you like some coffee?
• Would you like an ice cream?
22
Champ 4. Lärarhandledning
Kapitelgenomgång Chapter 2
Efter läsningen
How are you?
CHAPTER
1 A
2
Eleverna fyller i luckorna med ord från texten. Sökläs.
Work in pairs. Write down words and phrases to say hello and goodbye.
Hello!
Goodbye!
1 B
1A
Fill in the missing words.
Mr Hope
Hi. How
Leah
, thanks. And
Mr Hope
Not too
Aaron
OK, Dad. Well,
Leah
Bye, bye, Aaron.
?
,
.
Look Aaron,
1B
Eleverna arbetar två och två och spelar upp dialogen i övning 1A. Låt de som
vill spela upp för klassen.
you?
for lunch. Nice to
you Leah.
Leah. See you
.
Work in pairs. Act out the dialogue in exercise 1A.
Det står i texten att Aaron och Leah möts på en strand i Florida,
USA. Finns något mer i texten som visar att de är i USA?
ELEVEN
11
I den här övningen får eleverna leta efter bevis för att dialogen utspelar sig i
USA. Leta ledtrådar. Reflektera över kulturella företeelser.
Workbook sid. 11
2
Put the sentences in the correct order from 1-7.
Thank you.
Vanilla, please.
Here you are.
Hello, can I help you?
That’s three dollars.
What flavor?
2
Yes, an ice cream, please.
Eleverna numrerar meningarna, så att det blir en fungerande dialog. Uppmana dem att försöka på egen hand, utan att titta i boken.
3A Listen and match the dialogues with the phrases.
3B
Bye, bye.
Yes, please.
Sorry!
Nice to meet you.
Listen again. Who is talking? Draw lines between the correct pairs.
Mr Taylor
Ms Jones
Jack
Shawn
I den här hörövningen får eleverna höra fyra dialoger. De lyssnar först efter
vissa artighetsuttryck. De får sedan lyssna en gång till och parar då ihop vem
som talar med vem. Söklyssna.
Ella
Rachel
12
3 A+B.
Michael
Mr Black
TWELVE
Workbook sid. 12
4
Write a dialogue.
5
Act out the dialogue in exercise 4.
Här skriver eleverna en dialog där ord och uttryck från kapitel 2 ingår (till
exempel yes, please och no, thank you). För att eleverna ska komma igång
lättare kan du föra en dialog med klassen och be dem komma med förslag
på ord och fraser som de kan använda i övningen. Skriv gärna upp idéerna
på tavlan. Tipsa dem om att man kan byta ut mat och smaker i dialogen.
Använd en modell.
Note!
You say Yes, please
and No, thank you.
Write and draw a comic strip.
Don’t forget to
sing the song.
THIRTEEN
Workbook sid. 13
4
13
5
Avsluta arbetet med att låta eleverna spela upp dialogerna för varandra.
Använd en modell.
Eleverna ritar och skriver en kort serie där ord och fraser från kapitlet ingår.
Uppmuntra dem att skriva så utförligt som möjligt. Häng gärna upp serierna
på väggen i klassrummet, så att klasskamraterna kan ta del av resultatet.
Använd hjälpmedel.
Champ 4. Lärarhandledning
23
Kapitelgenomgång Chapter 3
My Blog
Song:
Count to
twelve
Före läsningen
CHAPTER
3
Eleverna tittar på bilden och berättar för en kamrat vilket familjeord som
passar till vilken person. Uppmana dem att använda exempelmeningen.
Uppmärksamma eleverna på att flera ord kan höra till samma person på
bilden, mamman kan till exempel vara både mum och woman. Ett ord kan
också användas flera gånger, granny är ju till exempel även woman.
daughter
granny
14
grandad
man
woman
brother
father
mum
girl
dad
son
mother
FOURTEEN
Workbook sid. 14
CHAPTER
!"#$%"#&
3
*.%(-(0%0
step-mother
step-father
step-sister
step-brother
half-sister
half-brother
sister
boy
!"#$%&'(
)!'*+,
mum, mom, mummy, mother
dad, daddy, father
sister
brother
granny, grandma, grandmother
grandad, grandpa, grandfather
Match word and person.
Say like this: This is a …
)-*(./0
När alla är klara går ni gemensamt igenom svaren. Förklara att mormor/farmor,
morfar/farfar heter samma sak på engelska. Om klassen önskar kan du gå
igenom fler familjeord.
My blog
Introducera texten
10
Titta på bloggen på sidan 10–11 i textbook. Titta på texten.
• Look at the pictures and the text. What kind of text do you think
this is? It’s a blog.
Fråga klassen om de brukar läsa bloggar. Fråga även om någon kan förklara
vad en blogg är.
• Do you read blogs? Which ones?
• What can you read about in a blog? You can for example read
about a person, about his/her friends, life, interests etc.
Fråga vad de tror att den här bloggen handlar om. Sökläs. Titta på texten.
• Who is this blog about? It is about Lily.
• What do you think Lily writes about? She writes about her family,
her house, her cat, her dog etc.
24
Champ 4. Lärarhandledning
TEN
Textbook sid. 10
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 10
2015-01-22 09:13
Kapitelgenomgång Chapter 3
Under läsningen
Lyssna på och läs texten och ställ sedan kontrollfrågor. Sökläs.
• How many people are there in Lily’s family? There are five people
in Lily’s family.
• Is Lily’s mum a pilot? No, she’s a police officer.
• How old is Lily’s brother? He’s seven years old.
• Who is Ella? She’s Lily’s sister.
Låt eleverna bikupeläsa (buzz read) texten, se sidan 7. Gå runt och lyssna på
intonation, betoning och uttal hos eleverna. Arbeta vidare med uttalet där det
behövs.
they’re both cute. I love them! That’s true.
We’re five in my family.
We live in a flat.
My mum’s a police officer and my dad’s a programmer.
Animals? No, sorry! I’m allergic.
My brother’s seven, and my little sister Ella’s four and
My mum, Mary, is a pilot.
We’re (we are) eight people in my family.
I’m (I am) Lily Brown.
Konstatera att det finns tre olika sätt att säga är och att det är personen
(subjektet) som styr vilket ord för är som man använder.
15
So, this is my family.
My little sister, Ella, is only four. I love her. She’s so cute!
I love my dog, my cat and my horse.
Not true? No, you’re right. It’s not, I’m afraid.
10
My dad, John, is a football player with Arsenal.
My brother, Tyler, is a rock star. He’s great!
house with a big swimming pool and a skateboard park.
We’re eight in my family.
My mum, Mary, is a pilot.
I’m Lily Brown. I’m eleven and I’m from London. I live in an old
5
Hello!
My blog
I samband med textgenomgången bör du göra eleverna uppmärksamma på
verbet be i presens. Skriv följande meningar på tavlan och fråga hur man
säger är på engelska.
ELEVEN
Textbook sid. 11
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 11
11
2015-01-22 09:13
Förklara att a och an betyder samma sak. Skriv sedan upp några av orden
som finns i texten, med obestämd artikel, och låt eleverna fundera på när
man använder a respektive an. Om ingen elev kommer på regeln så kan du
skriva engelskans fem vokaler (AIEOU) på tavlan. Då brukar de se mönstret.
Förklara att ord som börjar på vokalljud lättare binds ihop med an, låt eleverna prova att säga an old house och a old house. Det blir tydligt att man
får ett större flyt i språket när man säger rätt. Det är viktigt att betona att det
handlar om vokalljudet och inte om bokstaven i början av ordet, till exempel
an hour, a yellow house.
Befäst några av fraserna genom att fråga eleverna följande:
• I’m Eric, who are you?
• I’m 10 years old, how old are you?
• I’m from Alingsås, where’re you from?
Champ 4. Lärarhandledning
25
Kapitelgenomgång Chapter 3
Efter läsningen
1A
1 A
Tick off right or wrong.
right
Eleverna läser påståendena och avgör om de är sanna eller falska. Sökläs.
1.
Lily is ten.
2.
She is from London.
3.
Her dad is a police officer.
4.
Her sister Ella is five.
5.
Lily is allergic.
wrong
1 B Correct the sentences that are wrong.
1 B
Här rättar eleverna meningarna som var fel i övning 1A.
2
Fill in the crossword.
Lily is ten blir istället Lily is eleven.
Her dad is a police officer blir istället Her dad is a programmer.
2
FIFTEEN
15
SEVENTEEN
17
Workbook sid. 15
Eleverna övar på några av kapitlets ord genom att lösa ordflätan.
3
L
3
Här letar eleverna efter orden one–twelve. Låt gärna en elev skriva upp
orden på tavlan som stöd för klassen innan de gör övningen.
4
Låt eleverna mingla i klassrummet och fråga fem klasskamrater vad de har
för telefonnummer. Ett tips är att eleverna antecknar sina egna telefon­
nummer innan de börjar. Uppmana dem att använda de meningar som finns
med i exemplet. Använd en modell.
4
?
?
16
Don’t forget to
sing the song.
Find the numbers 1–12. Circle them.
E
L
E
V
E
N
T
A
P
O
L
O
R
O
F
I
V
W
E
V
T
W
O
K
E
O
A
W
T
W
K
R
O
W
E
R
T
E
N
O
W
U
N
I
O
A
T
O
W
S
R
E
G
E
L
H
S
L
S
S
M
O
H
I
U
R
H
V
N
I
N
E
T
L
Y
E
Y
E
O
X
O
C
A
O
N
E
A
M
F
A
S
E
V
E
N
T
M
A
E
Ask some classmates about their telephone numbers.
Say like this: – What’s your telephone number?
s It’s 070-621 23 44 [oh-seven-oh-six-two-one-two-three-four-four]
Name
Telephone number
SIXTEEN
Workbook sid. 16
Compare the sentences.
s
s
s
Låt eleverna upptäcka att det finns tre olika sätt att säga är på engelska och
det är personen som utför något (subjektet) som bestämmer vilket ord man
använder. Eleverna kan till exempel svara så här: Det finns tre ord för är. Efter
I heter det am, efter we are och efter she is.
) am a rock star.
7E are from England.
3HE is my sister.
Vad betyder de kursiverade orden? Vad lägger du märke till?
5
Write sentences. Look at the example.
You
He
We
It
I
is
are
am
They
She
at home
.
ver y nic
e.
hungry.
smart
.
13 yea
rs old.
Tom’s
sister.
tired.
/-(&.-(&'(%"0-1
5
Här bildar eleverna meningar och övar på att använda presens av verbet be.
Workbook sid. 17
26
Champ 4. Lärarhandledning
Kapitelgenomgång Chapter 3
Read the words.
a house
an old house
a big ice cream
a book
a cat
an ice cream
an apple
an egg
a fish
an insect
Eleverna funderar på hur man använder obestämd artikel, a/an. Eleverna kan
till exempel svara så här:
an ice cream
A använder man framför konsonantljud, an har man framför vokalljud.
a big ice cream
När använder man a och när använder man an?
6
1.
7
18
Betona att det handlar om vokalljudet och inte om bokstaven i början av
ordet, till exempel an hour, a yellow house.
Write a or an.
guitar
4.
arm
2.
animal
5.
football
3.
sister
6.
elephant
6
Listen to Emma and fill in the missing words.
1.
Emma is
2.
Her mum’s name is
years old.
3.
Her dad is called
4.
She has
5.
The twins are
.
Eleverna fyller i luckorna med a eller an.
.
brothers and
sisters.
years old.
EIGHTEEN
7
Workbook sid. 18
8
9
Work in groups.
Your group is your family.
Present your family to the other groups.
Say like this: We are … in my family. This is my …
Look at My blog
on page 11 in your
textbook for inspiration.
Write a blog.
!"#$%&'(
)!'*+,
)-*(./0
Eleverna lyssnar till en presentation och fyller i orden som saknas i meningarna.
Låt eleverna titta på meningarna i boken innan de lyssnar, så de vet vad de ska
vara uppmärksamma på. Söklyssna.
*.%(-(0%0
8
Dela in klassen i grupper och låt dem spela familjer. Eleverna turas om att
presentera sin familj för varandra, det är viktigt att alla är delaktiga. Uppmana
eleverna att använda exempelmeningarna som finns i uppgiften. Använd en
modell.
Draw a picture of a family. Write about them.
NINETEEN
Workbook sid. 19
Champ 4_WB_chapter 1-10.indd 19
19
2015-02-02 10:31
9
Här skriver eleverna en egen blogg, låt dem inspireras av A blog på sidorna
10–11 i Textbook. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd
en synonym.
Eleverna ritar en fiktiv familj och skriver sedan en presentation av dem.
Kontrollera att de förstår hur man använder his/her innan de börjar
övningen. Du kan till exempel skriva: This is my mum, her name is … som
exempelmening. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd en
synonym.
Champ 4. Lärarhandledning
27
Kapitelgenomgång Chapter 4
Song:
Colour song
Party time
Före läsningen
CHAPTER
4
Titta på tröjorna och be eleverna beskriva dem. Uppmana dem att använda
exempelmeningen: This T-shirt is … (black, white, red, blue, green, yellow, brown, purple, orange, pink).
Party time!
What colours are the T-shirts? Describe them.
Say like this: This T-shirt is white and blue.
Hjälp eleverna att uttala orden rätt. Purple [’pɜ:p l] och orange [’ɒr ɪndʒ] är två
ord som kan vara svåra att uttala.
1
Fråga sedan eleverna:
• What colours are you wearing today?
Låt eleverna använda uttrycket I’m wearing … today.
20
Complete the sentences.
1.
The party begins at
2.
The party ends at
3.
At the party you can eat
4.
The party is at (address)
5.
It is a party because it is
TWENTY
Workbook sid. 20
Introducera texten
Titta på inbjudan på sidan 12. Titta på texten.
• Take a look at page 12, what is this?
Invitation är ett svårt ord. Säger eleverna inbjudningskort, kan du bekräfta
detta och säga: That’s correct, it’s an invitation to a party, a fancy dress
party. Fortsätt att tala om bilden. Titta på texten. Dra slutsatser.
CHAPTER
4
Party time!
my
You’re invit ed to
y!
fancy dres s part
When?
Why?
Where?
How?
What?
Saturday, the 1st
5 p.m. to 9 p.m.
It’s my birthday!
October,
7 Albion Road
Come as you like!
rn,
dancing, popco
Music, games,
.
and soft drinks
crisps, hamburgers
Welc ome!
Melissa
• What is a fancy dress party?
• What are the people in the picture dressed up like? A lion, a pig,
a banana, a pirate, a rabbit, a mouse, batman, etc.
Melissa
Oliver
Melissa
Oliver
Hi, Oliver. Please, come inside.
Hi. Happy birthday!
Thank you. You look great, Oliver!
Yeah, but I feel stupid.
A lion, in swimming trunks!
Holly
There’s Shawn.
He’s not dressed up at all.
Hmm, just jeans and a yellow T-shirt …
but I like his blinking belt.
5
Megan
12 TWELVE
Textbook sid. 12
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 12
28
Champ 4. Lärarhandledning
2015-01-22 09:13
Kapitelgenomgång Chapter 4
Under läsningen
Låt eleverna lyssna på och läsa hela texten.
Be eleverna leta efter ord för klädesplagg i texten. Ta hjälp av det du redan vet.
• How many words for clothes can you find in the text? Swimming
trunks, jeans, t-shirt, belt, skirt, hoodie, socks, shoes.
Fråga eleverna om de kan några andra klädesplagg på engelska. Ta hjälp av
det du redan vet.
• Do you know any other words for clothes in English?
Skriv förslagen på tavlan.
Träna på följande uttal: [dʒ] just jeans, [j] yellow, [l] (tjockt l) like, please,
Oliver, feel, lion, blinking belt, girl, cool.
Lyssna på texten en gång till, mening för mening, och låt eleverna läsa efter.
Därefter läser de texten i par.
Jack
Matt
Visa hur man bildar regelbunden plural genom att, till exempel ta av en sko
och säg: I’ve got one shoe. Skriv shoe på tavlan. Sätt på skon igen och säg
I’ve got two shoes. Skriv shoes på tavlan. Be eleverna förklara varför det heter shoe – shoes. Skriv exempelmeningen I see … på tavlan och låt eleverna
ge olika exempel, till exempel I see five books. Kontrollera att de lägger till –s
vid plural.
Who’s that girl in a black
skirt and a red hoodie?
It’s not a girl. It’s Adam.
Pink socks and pink shoes. Cool.
There’s
Shawn.
Cool.
THIRTEEN
Textbook sid. 13
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 13
13
2015-01-22 09:13
Avsluta med att befästa färgerna och kläderna genom att berätta vad du
har på dig.
• Today I’m wearing ...(a green dress and black tights ...)
Be sedan eleverna berätta vad de har på sig för den som sitter bredvid.
Använd en modell.
• Tell your classmate what you are wearing today.
Champ 4. Lärarhandledning
29
Kapitelgenomgång Chapter 4
Efter läsningen
CHAPTER
1
4
Eleverna avslutar meningarna med hjälp av texten på inbjudningskortet, sidan
12 i textbook. Sökläs.
What colours are the T-shirts? Describe them.
Say like this: This T-shirt is white and blue.
2
Genom att titta på bild och text på sidorna 12–13 i textbook försöker eleverna lista ut vem som är vem. Ta hjälp av sammanhanget. Leta ledtrådar. Dra
slutsatser.
1
20
Party time!
Complete the sentences.
1.
The party begins at
2.
The party ends at
3.
At the party you can eat
4.
The party is at (address)
5.
It is a party because it is
TWENTY
Workbook sid. 20
3
Eleverna arbetar i par och berättar om tre anledningar till varför de skulle vilja
gå på maskerad.
2
Match name and picture.
Melissa
Oliver
Shawn
Jack
Holly
4
Adam
Eleverna skriver de engelska orden för klädesplaggen på bilderna.
3
4
Work in pairs. Discuss why you would like to go to the fancy dress party.
Say like this: I’d like to go to the fancy dress party because …
Write down the English words.
5
2&3
I den här hörövningen får eleverna lyssna på fyra dialoger i ett varuhus. De
antecknar vad personerna köper. Söklyssna. Ta hjälp av det du förstår.
Låt eleverna reflektera över hur språket låter när de olika personerna talar
engelska. Kan de lista ut varifrån personerna kommer? Reflektera över
kulturella företeelser.
Look up
Clothes on page 65
in your textbook.
TWENTY-ONE
Workbook sid. 21
5
Listen to people shopping at the department store.
Match the people with the clothes and draw lines. One of them gets nothing.
• Listen to the English accents. Do you think they sound the same?
Where do you think Jason and his dad are from? Where do you
think Nick and Tom are from?
Jason
Cathy
Nick
Compare the sentences.
s
)VE GOT one dog.
s
)VE GOT three dogs.
Vad lägger du märke till?
Här får eleverna reflektera över hur man bildar regelbunden plural på
substantiv (-s).
6
22
Find five words in the plural on pages 12-13 in the textbook.
TWENTY-TWO
Workbook sid. 22
6
Eleverna läser sidorna 12–13 i textbook och letar efter fem substantiv som
står i pluralform (games, crisps, hamburgers, softdrinks, socks, shoes). De
kanske skriver jeans och trunks, förklara då att orden slutar på -s för att de
alltid står i plural.
30
Champ 4. Lärarhandledning
Tom
21
Kapitelgenomgång Chapter 4
7
7
Eleverna tittar på bilden och skriver vilka och hur många klädesplagg de ser.
Uppmärksamma dem på att de ska använda pluralformen av substantivet.
Write down what you see.
8
Work in pairs. Colour one scarecrow each.
Describe your scarecrows. Say like this:
My scarecrow is wearing a black …
Listen to your classmate and colour one
scarecrow.
TWENTY-THREE
23
Workbook sid. 23
9
10
1.
Here is my dad.
2.
I am Mary.
,-.-8+(0#(9&91(
That is Tyler.
4.
He is a rock star.
5.
Here is Ella.
6.
She is my sister.
7.
You are cute, Ella!
8.
It is my family.
9.
We are eight in my family.
We
2.
Only Leah
3.
I
4.
all thirsty.
hungry.
thirsty too.
you hungry?
5.
Jason
6.
And where
Remember that Leah
is a she, Julie is a she
and Jason is a he.
not there.
Julie?
Don’t forget to
sing the song.
24
10
Eleverna repeterar presens av verbet be. Uppmärksamma den gröna pratbubblan intill uppgiften på sidan 24. Påminn om att verbet finns på fliken på
bokens pärm.
Fill in the gaps with am, are or is.
1.
9
Eleverna repeterar sammandragna former.
Write as you speak.
3.
8
Eleverna arbetar i par. Först färglägger de den ena fågelskrämman.
Sedan turas de om att muntligt beskriva för varandra hur den färglagda
fågelskrämman ser ut. Kamraten målar enligt beskrivning. När de är klara
jämför de sina bilder för att se om de har uppfattat instruk­tionerna rätt.
Använd en modell.
4"5.($6+%*.'+7
11
Eleverna fyller i rätt frågeord i luckan.
TWENTY-FOUR
Workbook sid. 24
11
12
1.
are you from?
2.
long are you here for?
When?
Why?
Where?
England.
How?
What?
Who?
Until Friday.
3.
is Oliver yellow?
He’s a lion!
4.
is the party?
It’s on Saturday.
5.
is that girl?
It’s my sister.
6.
is her name?
Linda.
Fill in the right words.
12
Eleverna skriver en egen inbjudan. Melissas inbjudan på sidan 12 i textbook
kan fungera som modell, men uppmuntra dem att gärna skapa något alldeles
eget och unikt. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet.
Draw and write an invitation to a party.
Work in pairs. Look at the picture on pages 12-13 in the textbook. Write a dialogue
between any two people in the picture. Act it out.
TWENTY-FIVE
25
Eleverna arbetar i par och skriver en dialog mellan två personer som befinner
sig på Melissas maskerad. När de skrivit klart, får de öva och sedan spela
upp sin dialog. Använd en modell. Beskriv ordet. Förklara ordet.
Workbook sid. 25
Champ 4. Lärarhandledning
31
Kapitelgenomgång Chapter 5
Becky and Henry
Song:
I’m a Champ
Det här kapitlet är ett repetitionskapitel i vilket eleverna får visa att de har
utvecklat förmågorna och befäst de språkliga företeelserna som de har
arbetat med i kapitel 1–4. Meningen är att eleverna ska arbeta med kapitlets
text och uppgifter relativt självständigt och därefter göra självbedömningen. I
självbedömningen får de reflektera över vad de lärt sig och kan samt behöver
utveckla.
Före läsningen
Be eleverna slå upp sidorna 14–15 i textbook och låt dem förutspå vad
texten ska handla om. Ge dem tips på vilka strategier de kan använda sig av.
Titta på texten.
• Before we listen to the text, I want you to guess what this text is
about. Look at the title and the pictures to get some clues, you
can even skim through the text.
5
Hi, I’m Henry Champ.
And this is my daughter Becky.
We’re from Manchester, England.
Becky is eleven. She’s a very clever
girl and I’m very proud of her.
10
Under läsningen
15
14
Lyssna på och läs texten och fråga sedan eleverna om det är något som är
oklart, om det är något de inte förstår.
Hello, I’m Becky.
This is my dad, Henry.
He’s a caretaker.
He’s very nice and I love him.
But he’s also a bit crazy.
Look here.
But Dad! All my things are dirty!
My favourite T-shirt, with an eagle on it,
you know, my blue jeans, my yellow skirt,
my green jacket and my new white socks.
And my hoodie! What colour is it now, Dad?
FOURTEEN
Textbook sid. 14
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 14
2015-01-22 09:13
• Is there anything we need to clarify before we continue?
Här kan eleverna komma med egna förlag på ord och uttryck som de inte
förstår. Om de inte gör det, gå igenom några ord som kan vara svåra att
förstå till exempel: clever, proud, caretaker, dirty, eagle, PT (personal
trainer), stupid.
Hello, I’m Becky.
This is my dad, Henry.
He’s a caretaker.
He’s very nice and I love him.
But he’s also a bit crazy.
Look here.
Låt eleverna arbeta i grupper och läsa texten högt. Lyssna på intonation,
betoning och uttal av ord och gå gemensamt igenom det som eleverna
behöver öva mer på.
5
10
15
Henry
Good morning, Becky. How are you today?
Becky
Henry
Becky
Fine, thanks.
More tea?
No, thanks. Time for school.
PT
Good afternoon, Mr Champ.
Henry
PT
Can I help you?
Yes, I can’t get this down.
No problem.
Henry
Tom
Henry
Alice
Henry
Good afternoon, Tom.
Afternoon, Henry. Oh, look out!
Oh dear. So sorry, Alice.
It’s all right.
I feel so stupid.
Alice
You’re not stupid, Henry.
You’re just a bit clumsy.
FIFTEEN
Påminn om att de inte behöver kunna betydelsen av alla ord för att förstå
helheten. De behöver även bli medvetna om att allt inte står i texten, att de
ibland måste använda olika strategier. Leta ledtrådar. Ta hjälp av det du
förstår. Ta hjälp av sammanhanget. Dra slutsatser. Titta på ordet. Ta hjälp av
den del av ordet som du förstår. Använd hjälpmedel.
32
Champ 4. Lärarhandledning
Textbook sid. 15
Champ 4_INLAGA_TB_96sidor.indd 15
15
2015-01-22 09:13
Kapitelgenomgång Chapter 5
Efter läsningen
1
2
1
Answer the questions.
1.
Where are Henry and Becky from?
2.
What is Henry’s profession?
3.
How old is Becky?
4.
Who is a bit crazy?
5.
Why is Becky upset?
Eleverna svarar på läsförståelsefrågor. I den sista frågan ingår ordet upset
och profession. De orden har de troligtvis inte mött än. Eleverna kan kanske
förstå dem med hjälp av sammahanget eller så kan de slå upp dem, de finns
i den alfabetiska ordlistan. Sökläs. Dra slutsatser. Använd hjälpmedel.
Listen to the conversation between Henry and Becky.
Answer the questions.
1.
What is Henry’s new phone number? :;<
2.
What is Becky going to wear at the party?
a white
black
pink
2
26
Eleverna lyssnar på ett samtal mellan Becky och Henry och besvarar
frågorna. De ska uppfatta siffror och klädesplagg. Söklyssna.
TWENTY-SIX
Workbook sid. 26
3
3
Work in pairs. Look at the pictures and act out.
Eleverna arbetar parvis och spelar upp tre olika dialoger. De använder hälsningsfraser i olika sammanhang och till olika personer. Låt dem få förbereda
sig en kort stund. Låt dem sedan interagera och improvisera. Anpassa språket.
Visa. Förklara ordet. Beskriv ordet. Använd en synonym. Tala om något annat.
4 A
TWENTY-SEVEN
Workbook sid. 27
4A Write a presentation of yourself and your family.
27
Här skriver eleverna ett e-mejl till Becky, där de berättar om sig själva och
om sin familj. Uppmana dem att skriva så mycket som möjligt. Använd
hjälpmedel. Beskriv ordet. Förklara ordet. Använd en synonym.
4 B
Eleverna arbetar i grupper och läser upp sina e-mejl (från övning 4A) för
varandra.
Don’t forget to
sing the song.
4B Work in groups of four. Read your text to your classmates.
28
TWENTY-EIGHT
Workbook sid. 28
Champ 4. Lärarhandledning
33
Kapitelgenomgång Chapter 5
Chapter 1–4.
Vocabulary
and grammar.
1
1.
Låt alla elever göra övning 1 i Do you remember. Den testar om eleverna
förstår några av de nyckelfraser som de har mött i kaptiel 1–5. Därefter följer
olika övningar på ordfält och grammatik. Dessa övningar är främst till för de
elever som behöver träna lite mer.
How are you?
2.
Oh, sorry!
Fine, thanks.
3.
Here you are!
I’m a student.
It’s all right.
And you?
Thank you.
Would you like an ice cream?
4.
How old are you?
Yes, I can.
I’m ten.
Yes, please.
I’m a girl.
Yes, I know.
5.
2
Where are you from?
I’m thirsty.
6.
How long are you here for?
I’m eleven.
Two metres.
I’m fine.
Until Friday.
I’m from Sweden.
No, thanks.
Write questions to the answers.
1.
?
I’m from Sweden.
2.
?
I’m ten years old.
3.
?
It’s my mum.
4.
?
He’s at work.
5.
?
On Saturdays.
6.
?
My favourite hobby
is dancing.
TWENTY-NINE
29
r
ke
ke
a sä
r
ke
r
sä
ke
eo
sk
Sä
sä
an
G
Förmågor
Hur pass säker känner du dig på följande påståenden?
r
Workbook sid. 29
O
Eleverna svarar först på hur de tycker att det gick att arbeta med förmågorna
läsa, höra, skriva och tala. Sedan får de avgöra om de tycker att de kan de
språkliga företeelserna som de har arbetat med. Denna avstämning fungerar
även som en påminnelse om vad de har arbetat med. Slutligen får de fundera
över vilka språkliga strategier som de använder vid olika tillfällen.
Tick off the correct answers.
Lit
1– 5
Jag kan läsa och förstå texten om Henry och Becky.
Jag förstår hörövningen om Henry och Becky.
Jag kan presentera mig själv och andra personer skriftligt.
Jag kan presentera mig själv och andra muntligt.
Språkliga företeelser
Sätt ett kryss i cirkeln om du vet vad följande ord betyder och kan använda dem:
Om du känner att du
behöver öva mer, gå till
Do you remember
på sidan 29.
one sock –
two socks
a/an
who
why
what
when
how
I’m
you’re
he’s
she’s
it’s
we’re
they’re
here’s
that’s
there’s
Språkliga strategier
Skriv färdigt meningarna.
När jag inte riktigt förstår det jag läser eller hör, så
När jag inte kommer på ett ord eller uttryck när jag talar eller skriver, så
THIRTY-ONE
Workbook sid. 31
34
Champ 4. Lärarhandledning
31
Kopieringsunderlag Chapter 1– 5
Bingo
Sidan 38
Varje elev få var sin bingobricka. De skriver slumpvis in nio nummer mellan 1–12 i rutorna. Läraren eller en
elev ropar ut nummer i valfri ordning. De elever som har numret som ropas ut på sin bricka kryssar för det. När
alla nummer på brickan är förkryssade (eller när eleverna får en rad förkryssad, ni väljer själva) ropar de bingo!
Utroparen ber då eleven läsa upp vilka nummer som är förkryssade.
En variant på bingo är att läsa upp meningar med nummer, till exempel You are ten years old. Då får eleverna
höra ordet i ett sammanhang.
Om bingo är en uppskattad aktivitet i klassrummet, kan man också spela med ord från ordfälten family (chapter 3),
clothes (chapter 4), och colours (chapter 4), se listor med ord på sidan 37 eller låt klassen samla ord på tavlan som
de sedan väljer ifrån.
WH-questions
Sidan 39
Eleverna läser e-mejlet och besvarar frågorna.
Facit: 1. This e-mail is for Leah’s Granny and Grandad. 2. Leah is in Florida. 3. The weather is nice, hot and sunny. 4. The hotel is called
the Pink Flamingos because it is pink. 5. Leah is home on Sunday.
Spot the difference
Sidan 40
Eleverna arbetar i par, en har kort A och en har kort B. De ska inte visa bilderna för varandra. De interagerar
genom att turas om att beskriva bilderna för varandra och ska på så sätt hitta sju olikheter mellan bilderna.
Facit: Oliver’s shorts, Shawn’s T-shirt and trousers, Adam’s skirt, hoodie and shoes, Melissa’s dress.
Board game - The classroom
Sidorna 41–43
Eleverna spelar spel med ordfältet the classroom. Det är bra att låta eleverna arbeta med och lära sig vad orden i
klassrummet heter på engelska eftersom att det hjäper dem att använda engelskan som arbetsspråk under engelsklektionerna.
Förberedelser
Kopiera upp spelplanen i A3 och bildkorten. Kopiera helst i färg (färgerna används istället för tärning, men
mönstret runt rutorna och korten fungerar lika bra, se nedan). Laminera gärna korten så att materialet kan
användas flera gånger. Be eleverna leta fram saker som de kan använda som spelpjäser.
Champ 4. Lärarhandledning
35
Kopieringsunderlag Chapter 1– 5
Spelinstruktioner
Lägg spelplanen mitt på bordet och placera spelpjäserna på startrutan. Lägg korten i en hög med bildsidan nedåt
vid sidan av spelplanen.
Eleverna tar i tur och ordning upp ett kort och säger vad saken på kortet heter på engelska. Om det är rätt får
eleven flytta fram till den första rutan på spelplanen som har samma färg som kortets bakgrund. Det vill säga har
kortet en blå bakgrund, flyttar spelaren fram sin spelpjäs till den första, blåa rutan på spelplanen. (Om spel­planen
och korten inte är i färg så används mönstret på kortet som vägvisare i stället färgen.) Om spelaren inte vet vad
saken på kortet heter på engelska flyttar spelaren inte sin spelpjäs. Det använda kortet läggs i botten av korthögen
och turen går över till nästa deltagare. Hamnar spelaren på en ruta med en pil, får han/hon flytta sin spelpjäs till
rutan som pilen pekar på. Spelet fortsätter på samma sätt tills någon av deltagarna når mål, och vinner.
Pictionary/Word game
Sidan 44
Pictionary/Word game består av kort med substantiv som eleverna har mött i kapitel 1–5. När eleverna arbetar
med pictionary eller Word game så repeterar de alltså de substantiven från kapitel 1–5.
Förberedelser
Kopiera upp korten och laminera dem. Se till att det finns tillgång till en klocka eller telefon för tidtagning. Dela
in klassen i lag.
Pictionary
Spelinstruktioner
Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En spelare från ett av lagen tar upp ett kort och ritar sedan det ord som
står på kortet på tavlan, lagkompisarna gissar vilket ord det är. Om de inte gissar rätt inom en minut, går chansen
över till motståndarlagen. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och turen går vidare till nästa lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort har vunnit. Ett annat sätt att spela pictionary är att spela i grupper. En ritar och de andra gissar. Den som gissar rätt får
poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma antal som det finns grupper.
Word game
Spelinstruktioner
Lägg korten i en hög med textsidan neråt. En elev tar upp ett kort och beskriver ordet som står på kortet. Om det
till exempel står rabbit på kortet, kan eleven säga: This is a pet, it has long ears and it is white, black or brown.
It likes carrots. Laget har en minut på sig att beskriva och gissa vilket ord som beskrivs. Om de inte gissar rätt,
går chansen över till motståndarlaget. Det lag som gissar rätt vinner poängen (kortet) och turen går över till nästa
spelare/lag. Spelet fortsätter på samma sätt tills alla korten är slut. Laget med flest kort har vunnit. Ett annat sätt att spela word game är att spela i grupper. En elev beskriver ordet som står på kortet och de andra
gissar. Den elev som gissar rätt får kortet och poängen. Här krävs det att man har kopierat upp korten i samma
antal som det finns grupper.
36
Champ 4. Lärarhandledning
Kopieringsunderlag Chapter 1– 5
Ord till bingo
Numbers
Family words
Colours
Clothes
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
man
woman
boy
girl
dad
mum
father
mother
brother
sister
son
daughter
grandad
granny
red
blue
green
pink
brown
orange
yellow
grey
purple
white
scarf
hat
tunic
top
trousers
pants
sweater
jacket
shirt
belt
boots
shorts
socks
wellies
gloves
jumper
mittens
coat
cap
dress
hoodie
swimming trunks
swimsuit
underwear
jeans
pyjamas
wolly hat
bra
skirt
trainers
shoes
T-shirt
jeans
skirt
Champ 4. Lärarhandledning
37
Bingo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
38
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
&
Wh-questions
Read the e-mail and answer the questions.
______________________________________________________________________________
Hi Granny and Grandad!
How are you? I’m fine.
We’re on holiday in Florida. The weather is nice, it’s hot and sunny.
It’s really hot, so I eat ice cream every day.
My favourite flavour is chocolate. We are at a hotel
called The Pink Flamingos.
It’s a big place with a swimming pool and a gym. It’s called The
Pink Flamingos, because it’s pink.
We go to the beach every day, to play in the sand and swim in the sea. Sometimes we see
dolphins.
They’re so cute!
We’re here until Sunday, so I’ll see you on Monday!
Now it’s time for lunch, hamburgers and chips. YUMMY!
See you!
Love,
Leah
Questions
1.Who is this e-mail for?
_________________________________________________________________________________
2.Where is Leah?
_________________________________________________________________________________
3.What is the weather like?
_________________________________________________________________________________
4.Why is the hotel called The Pink Flamingos?
_________________________________________________________________________________
5.When is Leah home again?
_________________________________________________________________________________
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
39
Spot the difference
A Take turns and describe your picture. Find seven differences. Circle them.
Example:
– Adam is wearing pink socks.
• Yes, he’s wearing .../No, he’s wearing ...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B Take turns and describe your picture. Find seven differences. Circle them.
Example:
– Adam is wearing pink socks.
• Yes, he’s wearing .../No, he’s wearing ...
40
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
&
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
41
Board game – The classroom
42
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
Board game – The classroom
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.
43
Pictionary/Word game chapter 1–5
44
beach
pilot
hamburger
boy
football
player
soft drink
girl
brother
lion
house
sister
swimming
trunks
dad
dog
belt
ice cream
cat
skirt
mum
horse
hoodie
coffee
flat
shoe
dollar
road
jacket
family
crisps
school
Chapter 1– 5 Kopiering tillåten. © Sanoma Utbildning AB. Champ 4.