Socialnämnden den 3 juni

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sida
2015-06-03
1(14)
Kommunhuset, kl 16:00 – 17:30
Plats och tid
Beslutande
Ledamöter
Eric Henriksson, S
Håkan Larsson, S
Martina Nilsson, C
Sickan Persson, S
Berit Carlsson, S
Nicklas Hartwig, S
Åsa Törnkvist, FP
Övriga deltagare
Ersättare
Tjänstemän/ övriga deltagare
Kjell Handfast, tf socialchef, Gunilla Larsson, ekonom,Nina
Tåhlin, enhetschef ÄO, och Ulrik Hollman, IFO-chef
Personalföreträdare
Utses att justera
Åsa Törnkvist, FP
Justeringens plats och tid
Kommunkontoret, 2015-06-08, kl 14:00
Underskrifter
Paragrafer
Sekreterare
Kjell Handfast
Ordförande
Eric Henriksson, S
Justerande
Åsa Törnkvist, FP
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Förvaringsplats för protokollet
Socialnämnden
2015-06-03
Datum för nedta2015-06-08
gande
Kommunledningskontoret
2015-06-30
Underskrift
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
59-69
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sida
2(14)
Godkännande av föredragningslista
Socialnämnden beslutar att ta upp dagens ärenden i följande ordning
Sn
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Justerandes sign
Ärende
Rapport av delegationsärende
Kompetensutveckling för tillsvidareanställda inom Åsen HVB
Rapport om förändringar inom sjuksköterskeorganisationen
Budgetuppföljning maj 2015
Åtgärder för budgetbalans
Samverkan med Svenska Migrationscentret
Värdighetsgarantier – äldreomsorgen
Deltagande i Vård- och omsorgscollege
Rapport om oredovisade ärenden
Redovisning av delegeringsbeslut
Socialchefens information
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sn § 59
Rapport av delegationsärende
Ulrik Hollman, IFO-chef, redogör för ett delegerat ärende avseende
ekonomiskt bistånd.
Beslut
Informationen noteras.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
3(14)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 60
2015-06-03
Sida
4(14)
Dnr 15/SOC054-700
Kompetensutveckling för tillsvidareanställda inom
Åsen HVB
Inom Åsen HVB arbetar 16 handledare och en föreståndare. En av handledarna har särskilda arbetsuppgifter som samordnare. Föreståndaren och
samordnaren har socionomexamen. Två handledare har YH-utbildning som
behandlingsassistent, två har universitetsutbildning inom PA resp. sjuksköterska. Tio handledare har högst gymnasieutbildning.
Åsen HVB har en spridd kompetensbas, vilket har både för- och nackdelar.
Idag saknas en gemensam grund att stå på. Bedömningen är att det är nödvändigt att göra en mer omfattande satsning på kompetensutveckling för
tillsvidareanställda vid Åsen HVB, för att säkra kvaliteten i verksamheten.
Nämnden föreslås ge förvaltningen i uppdrag att undersöka utbildningsutbudet utifrån behov i verksamheten, ta fram en mer omfattande kompetensutvecklingsplan samt tillhörande kostnadsberäkning. Planen och kostnadsberäkningen delges sedan nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse datarad den 25 maj 2015
Beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram en plan för kompetensutveckling
med tillhörande kostnadsberäkning för Åsen HVB.
2. Planen och kostnadsberäkning ska delges nämnden för beslut senast i december 2015.
Beslutet expedieras till
Kjell Handfast
Liselotte Siivonen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 61
2015-06-03
Sida
5(14)
Dnr 15/SOC057-700
Rapport om förändringar inom sjuksköterskeorganisationen
Under de senaste åren har det varit svårt att rekrytera sjuksköterskor både
gällande tillsvidareanställningar och kortare vikariat. På grund av detta får
sjuksköterskorna en stor arbetsbelastning. För att underlätta för sjuksköterskorna och bibehålla patientsäkerheten har sedan april 2015 sjuksköterskeorganisationen förstärkts med en undersköterska som främst arbetat förmiddagar. Undersköterskans har då blivit delegerad arbetsuppgifter som i huvudsak har varit omläggningar, blodprovstagningar samt apoteksärenden.
Sjuksköterskearbetet har fungerat bättre då de blivit avlastade av undersköterskan. Sjuksköterskorna har haft möjlighet att utföra sina ordinarie arbetsuppgifter i ett lugnare tempo.
Då det fortfarande är svårt att rekrytera sjuksköterskor, och ingen förändring
förväntas under närmaste tiden, kommer förstärkning av undersköterskor
fortsätta till och med årsskiftet 2015/2016. En utvärdering kommer då att
genomföras och ett nytt ställningstagandet tas utifrån utvärderingen.
Beslut
1. Informationen noteras.
2. Utvärderingen redovisas vid nämndens decembersammanträde.
Beslutet expedieras till
Kjell Handfast
Nina Tåhlin
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 62
2015-06-03
Sida
6(14)
Dnr 15/SOC022-700
Budgetuppföljning maj 2015
Budgetavvikelse
Socialnämnden
Socialnämnden prognostiserar ett underskott med – 2,3 mkr, oförändrat sedan april månad.
Då nya larm inte kommer införas förrän i slutet av året prognostiserar förvaltningsadministrationen ett överskott med +300 tkr.
Äldreomsorg
Hemtjänsten prognos -300 tkr kvarstår. Fler vårdtunga ärenden har tillkommit och extra personal har satts in. Arbete pågår fortlöpande med omplanering i verksamheten för att få denna mer effektiv.
Björkbacken drar över sin personalbudget och en översyn av schema och
personaltäthet pågår. Prognos -1 000 tkr. Nytt schema under september bör
minska underskottet något.
Sjuksköterskorna prognos förväntas öka på grund av extra kostnader under
sommaren, nu -400 tkr.
LSS-verksamhet
LASS prognostiserar ett underskott på -380 tkr. Detta beror på att det i budget saknas en kund som vi betalar för till Försäkringskassan. Vi har även fått
betala mycket sjuklöner för extern assistans.
LSS har fått flera nya kunder och fler har ansökt om insatser vilket innebär
mer personalkostnader och prognostiserar ett underskott med -270 tkr.
Översyn av LSS-boendena och scheman pågår för att få verksamheten mer
effektiv.
Individ och familjeomsorg
Vi har färre barn placerade under april men kostnaden släpar och finns även
i april. Prognoserna är satta efter de planer som finns för placeringarna plus
ev framtida placeringar. Arbete pågår att starta upp mer stöd på hemmaplan.
Det beräknade överskottet minskar till +100 tkr, beroende på förskjutning av
upphörande och mer insatser på hemmaplan.
Flykting
Sammantaget ett minskat underskott till -500 tkr. Avslutning av externa placering något tidigare och högre intäkter för flyktingmottagande.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sn § 62, forts.
Beslut
Uppföljningen läggs till handlingarna.
Beslutet expedieras till
Ekonomichef
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
7(14)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 63
2015-06-03
Sida
8(14)
Dnr 15/SOC051-700
Åtgärder för budgetbalans
Vid nämndens förra sammanträde beslutades följande:
1. Minst fem personer som fått försörjningsstöd mer än ett år ska få aktiv
hjälp till försörjning på annat sätt.
2. Kvarvarande familjehemplaceringar prövas.
3. Särskild prövning av alla lediga tjänster ska göras. Vakanssättning ska
göras om tjänsten inte oundvikligen kan undvaras. Prövningen görs av förvaltningschef.
4. Ingen minskning av äldreboendeplatserna görs. Förvaltningen ges i uppdrag att ytterligare beskriva konsekvenserna av en minskning.
5. Nedläggning av Resurscenter görs inte. Konsekvenserna bedöms alltför
stora och motverkar andra beslut.
Förvaltningen gavs i uppdrag att mer ingående beskriva konsekvenserna av
att minska äldreboendeplatserna.
En summarisk beskrivning görs i tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2015.
Av denna framgår att rent ekonomiskt så kan en sådan åtgärd ge minskade
kostnader med i storlekordningen 2 miljoner kronor. Sannolikt så kan det
uppstå kostnader i andra delar av organisationen.
Innan ett ställningstagande görs avseende platsantal förordas att en totalöversyn görs för hela äldreomsorgen. Ett antal olika frågor bör belysas för att
möjliggöra ett beslut.
Noteras att den nu gällande äldreomsorgsplanen avser åren 2012-2015, vilket innebär att det bör göras en ny plan, där bedömningar görs om vilka behovs som finns för äldreomsorgen den närmaste åren.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 26 maj 2015
Beslut
1. Förvaltningen ges i uppdrag att presentera en äldreomsorgsplan vid
nämndens sammanträde i december.
2. Redovisningen överlämnas till kommunstyrelsen
Beslutet expedieras till
Socialchef och enhetschefer ÄO
Ekonomichef
Kommunstyrelsen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 64
2015-06-03
Sida
9(14)
Dnr 15/SOC029-700
Samverkan med Svenska Migrationscentret
Kommunstyrelsen beslutade den 9 februari 2015 att ge Socialnämnden i
uppdrag att utreda möjligheterna till en eventuell samverkan med Svenska
Migrationscentret.
Svenska Migrationscentret i Karlstad är ett nationellt institut för migrationsforskning och kulturellt utbyte. Sedan 2011 har Svenska Migrationscentret
och Riksarkivet samarbetat för att främja svensk migrationsforskning.
Svenska Migrationscentret vill samverka lokalt på varje ort med kommunen
och Arbetsförmedlingen. Deras ambition är att verka för att hjälpa kulturarvsaktörer, det kan vara arkiv eller föreningar, med digitalisering och
kommunikation av kulturarvsmaterial.
Den förfrågan som ställts till kommunen är om kommunen är intresserad av
att etablera ett samarbete. Den kommunala kostnaden är 65000 per person
och år som finns inom det tänkta avtalet.
Erbjudandet från Svenska Migrationscentret riktar sig till en grupp som har
svårt att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. De personer som tillhör
målgruppen kommer med stor sannolikhet att bli kvar i en anställning inom
Migrationscentret, vilket innebär att den kommunala kostnaden kommar att
löpa över tid.
Möjligheten att finansiera från försörjningsstödkontot begränsas bland annat
av att det inte är någon självklarhet att det är personer med försörjningsstöd
som erbjuds anställning.
En risk med att gå vidare mot ett avtal är att det pågår flera projekt av olika
slag och att administration och samordning inte står i rimlig proportion till
resultatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2015
Beslut
Socialnämnden förslår kommunstyrelsen att inte teckna avtal med Svenska
Migrationscentret
Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen
Socialchefen
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 65
2015-06-03
Sida
10(14)
Dnr 12/SOC073-730
Värdighetsgarantier för äldreomsorgen
För att enskilde ska veta vad han/hon kan förvänta sig av äldreomsorgen finns
värdighetsgarantier för en rad tjänster.
Värdighetsgarantierna bygger på den nationella värdegrunden som handlar om
den enskildes rättigheter till att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
Socialnämnden beslutade i november 2012 om värdighetsgarantier för
äldreomsorgen.
En revidering har nu gjorts. Innehållet har rent sakligt inte förändrats
så mycket, men struktur och tydlighet har förändrats.
För varje garanti beskrivs kort innebörden och sedan anges vad garantin innebär.
Garantierna är inte utformade så att någon form av ersättningen eller
kompensation ska utgå om garantin inte kan hållas.
Beslut
1. De reviderade värdighetsgarantierna fastställs.
2. Förvaltningen ges i uppdrag att skapa en plan för uppföljning
Beslutet expedieras till
Kjell Handfast
Barbro Strandell
Nina Tåhlin
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
Sn § 66
2015-06-03
Dnr 15/SOC055-700
Deltagande i Vård- och omsorgscollege
Munkfors kommun har sedan cirka fem år deltagit i Vård- och omsorgs college. VO-college är en bred samverkan mellan utbildare och
arbetsliv, för att garantera en god kvalité i utbildning för anställning
inom vård och omsorgssektorn.
Munkfors kommun åtar sig att erbjuda praktikplatser och se till att det
finns utbildade handledare. Kostnaderna är dels den arbetstid som
handledarna avsätter för handledarutbildning och den tid som ges till
praktikanter. Kostnaderna för deltagandet i VO-college har hittills varit marginellt.
Den nuvarande kvalitetsstämpeln gäller fram till årsskiftet 2015/2016
och det krävs nytt inför 2016.
Region Värmland blir värdskapsorganisation och VO-college kommer
därmed att fungera som tidigare, även under den kommande tre åren.
För att kunna vara med och påverka utbildnings innehåll och därmed
få ”rätt” utbildad personal är det viktigt att Munkfors kommun även
fortsättningsvis är med i VO-college.
Kostnaden, som kan bli storleksordningen 5000 kronor/år, är relevant
i förhållande till vad ett deltagande beräknas ge.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 25 maj 2015.
Beslut
Munkfors kommun fortsätter delta i VO-college under åren 2016-2018.
Beslutet expedieras till
Helen Hagström Region Värmland
Kjell Handfast
Anna Hedlund
Nina Tåhlin
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sida
11(14)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sida
12(14)
Sn § 67
Rapport om oredovisade ärenden
Två ärenden som nämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra under
våren har inte redovisats.
1. Uppdrag att redovisa en plan för ledningssystemet. Det skulle vara klart i
maj, men har inte kunnat prioriteras.
2. Utvärdering av avtalet med Samhall skulle enligt nämndens beslut redovisas i junisammanträdet, vilket inte har varit möjligt.
Orsaken till fördröjningarna är i allt väsentligt tidsbrist. Andra och i vissa
fall även oplanerade uppgifter har varit nödvändiga att prioritera före de
nämnda uppdragen.
Ytterligare ärenden som lämnats som uppdrag utan att tidsangivelse angetts
är följande:
 Riktlinjer för äldreomsorgen
 Riktlinjer för LSS
 Boendestruktur LSS
Beslut
Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa uppdragen senast till sammanträdet
i september.
Beslutet expedieras till
Kjell Handfast
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sida
13(14)
Sn § 68
Redovisning av delegeringsbeslut
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut skall
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla
lämnad delegering.
Redovisade delegeringsbeslut
Ekonomiärenden april 2015
Utredning- och behandling april 2015
Äldreomsorgen april 2015
Delegat
IFO-handläggarna
IFO-handläggarna
Biståndsbedömarna
Beslut
Redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll den 3 juni
2015 godkänns.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Socialnämnden
2015-06-03
Sida
14(14)
Sn § 69
Socialchefens information
• Beslut från IVO
• Om avgifter för resor till och från daglig verksamhet
• Om platssituationen på särskilt boende, just nu ingen kö
• Om utökade aktiviteter på Björkdungen
• Om studiebesök från Lindsborg, USA på Björkdungen
• Om magsjuka, framförallt på Björkbacken
• Om nytt anläggningsboende för asylsökande
• Om tillfällig lösning av LSS-handläggningen
• Om den ansträngda situationen på sjukhusen och vad det kan betyda för
kommunen
• Om personalsituationen på IFO, få i tjänst, några på ingång, bättre klimat
• Om sjuksköterskesituationen, ansträngt, beslut om extrapengar för att lösa
sommaren
• Sjukskrivningar inom Kommunrehab är avslutade
• Anna Hedlund blir kvar under hösten som tf LSS-chef
• Ny chef för hemtjänsten är klar: Linda Tolliner
• Information från socialchefsträff
• Lägesbeskrivning avseende gemensam myndighetsnämnd
Beslut
Informationen noteras.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande