§ -2, BILDN-KS 2015-09-14 17:00

§ -2, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
Möteskallelse
Måndagen den 14.9.2015 kl. 17.00, Kulturbyrån, Storgatan 10
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Brita Brännbacka-Brunell, ordförande
Sauli Isokoski, viceordförande
Gunni-Maj Granholm
Aykut Saka
Kristina Saari
Olavi Tiala
Marita Salmu
Övriga deltagare
Peter Boström, stadsstyrelsens ordförande
Christina Helsing, stadsstyrelsens representant
Anne Ekstrand, stadsdirektörens ersättare
Annica Haldin, bildningsnämndens ordförande
Jan Levander, bildningsdirektör
Leif Storbjörk, biblioteksdirektör
Guy Björklund, museichef
Marja-Leena Pitkäaho, kultursekreterare
Vendla Fagerudd, ungdomsfullmäktiges representant
Ärenden
Enligt bifogade föredragningslista.
Enligt uppdrag:
Brita Brännbacka-Brunell
ordförande
Personliga ersättare
Harald Wester
Sture Liljeqvist
Christel Sandell
Mona Vikström
Nils Karlström
Monica Wenman
Ellen Strömberg
§ 29, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 30, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Protokolljusterarna väljs bland de närvarande ledamöterna.
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
ANMÄLNINGSÄRENDEN
Stadsbiblioteket:
Upphandling av tidningar och tidskrifter till Stadsbiblioteket: Stadsbiblioteket / Staden Jakobstad har via stadens
upphandlingsenhet gått med i den av Kuntahankinnat ordnade
upphandlingen av tidningar och tidskrifter, för åren 2016-2019
KL-Kuntahankintojen lehtitilaukset puitejärjestelyyn 2016-2019.
(http://www.kuntahankinnat.fi/fi/sopimukset)
Undervisnings- och kulturministeriet: Brev 2.9.2015.
OKM/14/691/2015. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens
specialuppgifter och verksamhetsutveckling
Bilaga § 31
Kulturbyrån:
Finland 100 år (2017): Kultursekreterare Marja-Leena
Pitkäaho utnämnd (Stadsstyrelsen 02.03.2015 § 102) till Jakobstads representant i Österbottens samordningsnätverk.
Jakobs Dagar 2015: Folkdräktspick-nick, Pertti Palm, Alamaa.
Spotlight 2015: Trollkonstnär Robert Jägerhorn. Ett samarbete
mellan Stadsbiblioteket och Kulturbyrån.
Projektansökan (Leader):Projektansökan Kulturell mångfald i
Jakobstad inskickad till Aktion Österbotten.
Svenska dagen 6.11: Traditionell fest vid Svenska Gården.
Sibeliuskonsert 22.11: Laulu-Jaakot och Kulturbyrån ordnar i
samarbete en Sibelius-konsert i Schaumansalen, (Sibelius 150årsjubileum 2015).
Tre systrar och en berättelse, Wasa Teater 26.11: Teaterresa, 100 platser bokade/Kulturbyrån.
Spektakeldagen 28.11: En hela familjens dag för att uppmärksamma Barnkonventionens dag 2015. Samarbete mellan barnkonstskolan Balatako och Kulturbyrån.
Självständighetsdagen 6.12: Traditionell fest.
Museiverksamheten:
Höstens utställningsverksamhet. Programmet delas ut och
presenteras vid mötet.
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
Årets barnevenemang 2015 ”Cirkus”.
Förslag
Föredragande tjänsteman, museichefen:
Antecknas för kännedom.
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 / §:s bilaga: Bilaga § 31/Bildn-ks 14.9.2014
Bildn-ks
Sivl-kj
§
14.9.2015
31
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 / §:s bilaga: Bilaga § 31/Bildn-ks 14.9.2014
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 / §:s bilaga: Bilaga § 31/Bildn-ks 14.9.2014
§ 31, BILDN-KS 2015-09-14 17:00 / §:s bilaga: Bilaga § 31/Bildn-ks 14.9.2014
§ 32, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
ANKOMNA BREV
Museiverket
Ärende JAKOBSTAD, arkeologiska undersökningar av Jakobstads torgparkering, MV/16/05.0100/2015. Utlåtande
3.2.2015:
”Enligt en preliminär redovisning av Arkeologiska fälttjänster på
basis av undersökningarna föreligger inte mera enligt lagen om
fornminnen (295/1963) något hinder för byggandet av Torgparkering.”
Förslag
Föredragande tjänsteman, museichefen:
Antecknas för kännedom.
§ 33, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
TJÄNSTEMANNABESLUT
Museichefen har gjort tjänstemannabeslut under juni - september månader 2015 enligt bifogad bilaga:
Bilaga § 33
Förslag
Föredragande tjänsteman, museichefen:
Antecknas för kännedom.
§ 34, BILDN-KS 2015-09-14 17:00
UBV: 710/2015
VAL AV UPPVAKTNINGSKONST ÅR 2015
Traditionsenligt uppvaktar Staden Jakobstad sin personal som
varit i tjänst 20, 30 eller 40 år med grafik. I praktiken har kulturbyrån begärt in förslag till uppvaktningsgrafik och kultursektionen har därefter valt ut ett verk som Personalbyrån har löst in
och betalat.
Regelverket för uppvaktningskonsttävlingen uppdaterades i januari 2015 (Bildningsnämndens kultursektion 22.1.2015 § 6).
Tävlingstiden är årligen 1.4–31.8 och deltagare är bildkonstnärer bosatta i Österbotten, Mellersta Österbotten och SydÖsterbotten. De godkända teknikerna är metallgrafik, träsnitt,
linoleumsnitt, litografi och serigrafi (silkscreen). Motivet är fritt
för konstnären. Tävlingsbidragen bedöms anonyma. I utvärderingen fäster man uppmärksamhet vid konstverkets förverkligande samt nivån på det artistiska och tekniska kunnandet.
Kulturbyrån har informerat om tävlingen via olika kanaler till
bildkonstnärer bosatta i Österbotten, Mellersta Österbotten och
Sydösterbotten.
Förslagen till uppvaktningskonst finns på förhand till påseende
på kulturbyrån.
Kultursekreteraren:
Kultursektionen bedömer förslagen anonyma och väljer det
vinnande grafikverket samt ett grafikverk i reserv.
Förslag
Föredragande tjänsteman, museichefen:
Torde godkännas.