Nyhetsbrev om kreditgarantier september 2015

1(4)
Datum
2015-09-16
Boverket informerar om kreditgarantier
Foto: Franz Feldmanis
Boverket utökar sin rådgivningsfunktion
Boverket har enligt sin instruktion till uppgift att erbjuda marknadskompletterande rådgivning kring finansiering av bostäder till mindre och medelstora
byggherrar. Vi arbetar just nu med att komplettera den befintliga informationen
med en ny enkel modell på webbplatsen. Där ska byggherren på ett enkelt sätt
bland annat kunna testa sin kalkyl för att se om projektet är lönsamt på längre
sikt. Modellen ska även förenkla för byggherrarna att ansöka om en preliminär
bedömning av möjligheterna till kreditgaranti. Den förbättrade rådgivningsfunktionen beräknas vara på plats runt årsskiftet.
Box 534, 371 23 Karlskrona
Besök: Drottninggatan 18
Tel: 0455-35 30 00
Fax: 0455-35 31 00
E-post: [email protected]
Webbplats: www.boverket.se
2(4)
Boverkets avgifter
Den 1 februari 2015 införde Boverket en ny avgiftsmodell. Boverket ska enligt
förordning (2011:211) om utlåning och garantier göra en bedömning av statens
risk och utifrån denna ta ut en avgift motsvarande statens förväntade förlust.
Avgiften beror på riskerna i det specifika projektet och utgår först när Boverket
och låntagaren tecknat avtal om en garanti. Det är sex faktorer som styr
avgiften:






Region
Läge på orten
Garantins inomläge
Kreditbedömning låntagare
Säkerheter för lånet
Garantitid/lyftplan
För garantier under byggtiden betalas avgiften som en upfront avgift. Exakt
summa i kronor beror på hur lång byggtiden är samt hur lyftplanen för krediten
är fördelad. Avgiften återbetalas inte även om garantin sägs upp i förtid.
För garantier efter färdigställande betalas avgiften i procent av det garanterade
beloppet i förskott ett år i taget. Om garantin sägs upp i förtid återbetalas
avgiften för återstående tid innevarande år.
Utveckling av kreditgarantier
Boverket arbetar löpande med en produktutveckling för att möta marknadens
krav och utveckling. Under hösten kommer arbetet att intensifieras. Några
problemområden som vi uppmärksammat rör säkerhet för lån framförallt för
brf-produktion, schablonvärdets nivå i förhållande till produktionskostnaden,
ombyggnad/renovering/energiåtgärder, ökad kunskap för byggherrar/större
konkurrens banker. Exakt vad arbetet kommer att utmynna i vet vi inte i
dagsläget.
Har du idéer om hur kreditgarantier skulle kunna användas för att bli ett bättre
instrument för ett ökat bostadsbyggande? Kontakta oss på
[email protected]
3(4)
Boverkets anordnar diskussionsträffar
Under våren anordnade Boverket ett flertal möten för information och
diskussion och nu bjuder vi in till träffar på ytterligare orter. Vi kommer att
informera om dagens kreditgarantier, hur vi arbetar samt vad som är på gång.
Vi ser också träffarna som ett bra tillfälle att få ta del av era tankar och idéer.
Boverket arbetar med en löpande produktutveckling för att möta marknadens
krav och utveckling. Vilka möjligheter ser ni med kreditgarantier? Upplever ni
i dag att kreditgarantin är ett hjälpmedel för att stödja er kreditgivning vid
ny- och ombyggnad av bostäder? Vilka förändringar ser ni behövs för att
kreditgarantier skulle bli ett hjälpmedel för er att medverka i fler ny- och
ombyggnadsprojekt?
Under hösten anordnar vi träffar i Jönköping 13 oktober,
Norrköping 10 november, Örebro 11 november,
Gävle 25 november samt Sundsvall 26 november.
Se separat inbjudan för program och anmälan. Mer information
hittar du också på Boverkets webbplats: www.boverket.se/kreditgarantier
Vi planerar även träffar i Umeå och Luleå. Vid intresse för dessa, anmäl
dig till [email protected] så återkommer vi om lämplig tidpunkt.
Nya stöd för att främja bland annat bostadsbyggande
Regeringen har aviserat nya stödformer för att främja bland annat bostadsbyggande.
Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder
och bostäder för studerande.
Regeringen har remitterat en förordning om ett investeringsstöd på
3,2 miljarder per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och
billiga hyresrätter. Investeringsstödet är en av flera bostadspolitiska åtgärder
som regeringen föreslår för att uppnå målet om minst 250 000 bostäder
till 2020. Stöd är föreslaget att gälla nybyggnation som påbörjas från
den 25 mars 2015, och är anpassat utifrån kostnadslägen i olika regioner.
Stödet kommer att vara särskilt högt för bostadsytor upp till 35 m2 och innefattar krav på energieffektivitet, rimliga hyror och att lägenheterna förmedlas på
4(4)
ett öppet sätt. Investeringsstödet beräknas att räcka till ungefär 15 000 nya
hyresrätter per år. Sista svarsdag på remissen är den 5 oktober 2015.
Statsbidrag för att rusta upp skollokaler
Regeringen har beslutat om en statsbidragsförordning för att rusta upp skollokaler. Fram till 2018 har drygt en miljard kronor avsatts till ändamålet. Syftet
är att förbättra lärmiljön, t.ex. lokalernas utformning, att förbättra arbetsmiljön,
t.ex. luft, ljud mm samt att minska miljöpåverkan, t.ex. minskad energi- eller
vattenanvändning. Bidrag lämnas med högst 25 procent av totalkostnaden för
de bidragsberättigade åtgärderna. Åtgärderna måste totalt kosta mer än
100 000 kr. Stödet träder i kraft 1 november 2015.
Övriga stöd
Regeringen har utöver ovanstående aviserat stöd med fokus på:



Stimulans till kommuner för ökat byggande och effektiviserad handläggning
Energieffektivisering av miljonprogrammet
Stöd till byggande av äldrebostäder.
Hur dessa stöd kommer att utformas och när de kommer att träda i kraft vet vi
dock inte ännu.
Om nyhetsbrevet
Det här är ett nyhetsbrev från Boverket. Informationen har fokus på
kreditgarantier, men kan även innehålla sådant som kan vara intressant inom
finansiering och bostadsbyggande. Informationen går ut till alla banker samt
till byggherrar runt om i landet. Brevet skickas i första hand via e-post. Får du
det idag med brev och vill ha det med e-post nästa gång, vänligen skicka dina
kontaktuppgifter till: [email protected]