Läs mer om utbildningen här!

Svenska som andraspråk med
inriktning mot hälso- och sjukvård
för utlandsrekryterade läkare.
Distanskurs med regelbundna fysiska träffar
Utbildningens syfte och mål
Kursens övergripande mål är att utbilda
utlandsrekryterade läkare i svenska på en sådan nivå
att deltagaren utan svårigheter ska kunna bemästra det
talade och skrivna språket. Deltagaren ska också ges
en överblick och förståelse för det svenska samhället,
arbetslivet och den svenska kulturen i allmänhet, hälsooch sjukvårdssystemet i synnerhet.
Förväntat studieresultat
Deltagarna förväntas börja på A1 (nybörjare) för att
under kurstiden uppnå B2 enligt Europarådets nivåskala.
Kursfakta
Kurs 1:
6 månader med möjlighet till individuell förlängning
till 8 månader. Helfart. Omfattningen är:
•
•
300 klocktimmar lärarledd distansundervisning
(vilket ger 3 klocktimmar lärarledd distansutbildning,
4 dagar i veckan under 6 månader)
75 timmar lärarledd undervisning på fysiska
träffar (vilket ger 25 tillfällen utspritt under 6
månader)
•
Övrig tid är det självstudier med uppgifter
Kurs 2:
3 månader med möjlighet till individuell förlängning
till 4 månader. Helfart. Omfattningen är:
•
Totalt 150 klocktimmar lärarledd
distansundervisning (vilket ger 3 klocktimmar
lärarledd distansutbildning, 4 dagar i veckan under 3
månader)
•
36 timmar lärarledd undervisning på fysiska
träffar (vilket ger 12 tillfällen utspritt under 3
månader)
•
Övrig tid är det självstudier med uppgifter
Antal kursdeltagare:
Max antal deltagare är 8
Kursstarter:
Aktuella kursstarter hittar ni i Kurskatalogen
Mål:
Efter fullgjord kurs: Nivå B2 enligt Europarådets
nivåskala.
Medföljare
Medföljare ses som en vanlig deltagare men utifrån
individen sker en anpassning när det är mycket
sjukvårdssvenska.
Pedagogiska distansverktyg:
Deltagarna får tillgång till dator eller annan enhet
som bäst stödjer den aktuella kursen under kursens
tidsomfattning.
Kostnad:
Aktuell kostnad hittar ni i Kurskatalogen
Innehåll
Utgångspunkten i undervisningen är Europarådets
modell med följande områden: hörförståelse,
läsförståelse, samtal-muntlig interaktion, muntlig
presentation samt skriftlig färdighet. Eftersom deltagaren
är nybörjare kommer det även läggas extra kraft på uttal,
prosodi och grammatik under hela utbildningsperioden.
Kursen är indelad i fyra moduler. Arbetsrelaterad såväl
som yrkesspecifik språkundervisning kommer att
genomsyra samtliga moduler men intensifieras under
utbildningens andra hälft då deltagaren får fokusera på
utökat ordförråd med fackspråkliga termer. De tränar
även muntlig kommunikation inför möten med kollegor,
patienter och anhöriga.
Vidare kommer deltagaren att träna skriftliga färdigheter
för att kunna skriva journaler och anamneser. I
samband med yrkesspecifik språkundervisning kommer
det att användas autentiskt material för att träna
medicinalterminologin men även för att ge en inblick i
svensk sjukvård.
Svenskt samhälle och kultur kommer även att involveras
i undervisningen då deltagaren ska få en så bred bild av
Sverige som möjligt.
Undervisningsform
Undervisningen kommer att bedrivas
kontrastrikt där deltagarna får reflektera över
skillnader/likheter i språk, samhälle och
arbetsliv. Deltagarna förväntas ta ansvar för
och reflektera kring sin egen språkinlärning.
Undervisningen kommer i huvudsak att bedrivas
på distans med regelbundna fysiska träffar.
De system som används är Outlook Mail, Lync,
Ping Pong och Office 365. VGR Folkhögskolor
tillhandahåller alla pedagogiska distansverktyg.
Kursupplägg
Modul 1
Utbildningen inleds med en intensivkurs
med språkligt fokus. Utöver det ges även en
introduktion till svensk kultur, samhälle och
arbetsliv.
Modul 2
Deltagarna får en fördjupning i det svenska
språket samt i svensk kultur, samhälle
och arbetsliv. Parallellt ges även mer
sjukvårdsinriktade studier.
Modul 3
Fördjupning i svenska språket samt i svensk
kultur och samhällsliv. Undervisningen
integreras med yrkesspecifika inslag.
Modul 4
Vidare fördjupning i svenska språket samt i
svensk kultur och samhällsliv. Undervisningen
integreras med intensifierade yrkesspecifika
inslag.
Kursledare
Alla lärare har erfarenhet från undervisning i Svenska som andraspråk och
sjukvårdssvenska. Som minimikrav har de utbildning och behörighet att
undervisa Svenska som andraspråk upp till nivå B2 – 60p.
Övrig relevant kompetens tas in vid behov.
Kontinuerlig bedömning och examination
Individuell bedömning och återkoppling sker regelbundet under kursens gång.
Ett yrkesspecifikt test i Svenska som andraspråk nivå B2 genomförs i slutet av
utbildningen. Testet består av åtta delar och innefattar:
•
Läsförståelse – närläsning/sökläsning
•
Hörförståelse – detalj/övergripande
•
Rapportskrivning
•
Muntlig diskussion/interaktion
•
Dokumentera talspråk (testar hörförståelse, förmåga att sammanfatta, rikta
en text till tänkt mottagare)
Anmälan
Anmälan sker via kurskatalogen.
http://www.vgregion.se/sprak
Kontakt
Jenny Lundgren
Koordinator
Koncernstab HR - Kompetensförsörjning
070-311 39 83
[email protected]
Tobias T Johansson
Koordinator
Folkhögskoleförvaltningen
076-145 02 89
[email protected]