Tentamen

Tentamen
Kursens namn: BMLV A, grundläggande patientnära analyser och klinisk fysiologisk metodik
Kurskod: BL 1006
Kursansvarig: Rolf Pettersson
Datum 131204
Skrivtid 180 minuter
Totalpoäng: 50 poäng
Siw Lunander fråga 1-3
40 poäng
Rolf Pettersson fråga 4-5
10 poäng
Godkänd
60 % av totala poängen
Väl godkänd 85 % av totala poängen
OBS ! Ange svaren till respektive lärare på separata skrivningspapper
Skriv kodnr på varje ark du lämnar in
Börja varje nytt examinationsavsnitt på nytt ark
Skriv endast på ena sidan av arket
Frågeformuläret får behållas av studenten
Tentamensåterlämning:
Hjälpmedel: Linjal och miniräknare
Lycka till !
Fråga 1
Totalt 12 poäng
Du har flera patienter som kommit till vårdcentralen där du arbetar. Du tar EKG på dem. Beskriv vad du
ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Vid pappershastighet 50 mm/s motsvarar varje (svag) mm-ruta på kopian motsvarar 0.02 s. De grövre 5
mm-rutorna alltså 0.1 s.





Hjärtfrekvens
Grundrytmen
Regelbundet/oregelbundet?
Mätvärden
Omdöme
Tolka de tre medföljande EKG registreringarna 1, 2 och 3
4 poäng per EKG registrering
EKG 1
EKG 2
EKG 3
Fråga 2
totalt 18 poäng
Du har flera patienter som kommit till vårdcentralen där du arbetar. Du tar EKG på dem. Beskriv
vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa rytmregistreringar. Hur påverkas
patienterna av sina arytmier. Samt fråga F och G
Pappershastighet 25 mm/s
Varje (svag) mm-ruta på kopian motsvarar 0.04 s. De grövre 5 mm-rutorna alltså 0.2 s.
Remsorna är ca 6 s registreringstid.




Impulsursprung för grundrytmen (de ”vanligaste” slagen), p-våg, pq-tid.
Hjärtfrekvens
Regelbundet/oregelbundet?
Ev. extraslag; vilken typ?
A
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
3 poäng
B
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
3 poäng
C
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
3 poäng
D
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
3 poäng
E
Beskriv vad du ser och vilka kriterier du använder för att tolka dessa registreringar.
Hur påverkas patienterna av sina arytmier.
3 poäng
F
Det kommer en ”kändis” till EKG mottagningen, personen tar EKG och åker sedan tillbaka till
avdelningen. Är det ok att du går in och läser patientens journal? Motivera ditt svar.
2 poäng
G
Hur registreras arytmiregistreringar, ange två olika situationer.
1 poäng
Fråga 3
Totalt 10 poäng
A
1. Tre patienter genomgår lungfunktionsmätningar på fysiologiska kliniken.
Patient A har diagnosen kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)och har utvecklat
emfysem.
Patient B har diagnosen astma bronkiale.
Patient C har diagnosen lungfibros.
Vilka värden förändras mest och vad händer med värdena efter bronkdilatation för
respektive patient?
6p
B
Rita en flödevolymkurva
Patienten har följande mätvärden
VK 5 liter
PEF/MEF 620 l/min
Det finns tecken på perifer obstruktivitet, markera var det syns på kurvan.
FEV 1.0 är normal
FEV % 85
FIV % 95
4p
Rolf Pettersson
Totalt 10 poäng
5. Vilken information ger du till en patient om hur insamling (lämnande) av ett urinprov
går till som du sedan skall undersöka med testremsa, välj man eller kvinna.
2p
6. Gamla mor Anna har fått en läkartid på vårdcentralen kl 14.15.
2p
Vid urinanalysen hittar du leukocyter motsvarande 1 arbiträr enh. på teststickan,
dock inga andra fynd. Vad tyder fyndet på eller hur kan fyndet möjligen förklaras.
7. På vilket sätt kan man förvissa sig om att det är en ven och inte en artär som
man riskerar att punktera när man tar ett blodprov i armen.
1p
8. Du arbetar på en vårdcentral och dina föräldrars granne kommer för provtagning av Hb.
Ett Hb-värdet visar104g/lL och det andra 124g/L.
A. Vad kan de olika resultaten bero på? Ge två möjliga orsaker.
2p
B. Hur löser du problemet med de olika Hb-värdena?
1p
9..På kvällen träffas ni igen hos dina föräldrar. Är det ok att du börjar prata om
att ni träffats på vårdcentralen? Motivera ditt svar.
2p