Lönekriterier för lärare

JÖNKÖPINGS KOMMUN
Lönekriterier för lärare
Utbildningsförvaltningen
2015-05-29
Innehåll
Inledning reviderade lönkriterier 2015 ............................................................. 2
Lönekriterier för lärare ..................................................................................... 3
Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö ....................................... 3
Individanpassning, variation och utmaningar ............................................... 3
Tydlighet i mål, innehåll och struktur ............................................................ 3
Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet ................................. 3
Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik .................................... 3
Grad av utförande ........................................................................................... 4
Exempel frågeställningar................................................................................. 5
Trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö: .............................................. 5
Individanpassning, variation och utmaningar: .............................................. 5
Tydlighet i mål, innehåll och struktur: ........................................................... 6
Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet: ................................ 6
Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik: ................................... 6
1
Inledning reviderade lönkriterier 2015
Jönköpings kommun vill i dessa lönekriterier lyfta fram betydelsen av hur läraren agerar, vilken
typ av sammanhang och undervisningssituationer läraren skapar. Detta ska därmed också
återspeglas i våra lönekriterier för lärare där relationen mellan det pedagogiska uppdraget och
individens prestationer tydligt ska framgå. Detta handlar ytterst om att utveckla och säkerställa
kopplingen mellan mål, uppdrag, arbetsprestation, resultat och lön och därmed också
möjligheten att kunna påverka sin egen löneutveckling.
Goda relationer mellan lärare och barn/elever och höga förväntningar från lärarens sida på
samtliga barn/elever har visat sig ha påvisbar betydelse för ett framgångsrikt
undervisningssammanhang. Andra viktiga faktorer är lärarens förmåga att fokusera på vad som
är väsentligt i undervisningen, och att barn/elever ges regelbunden återkoppling.
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade faktorer som i
högst grad påverkar barns och elevers utveckling och lärande. Framgångsrika lärare har goda
ämneskunskaper och god pedagogisk kompetens och förmåga att balansera dessa så att de
skapar ett sammanhang och en röd tråd för barns/elevers lärande visar forskningen. De kan
anpassa innehåll och metod i undervisningen efter både barns/elevers förutsättningar och den
givna situationen och har tillgång till en bred arsenal av metoder och verktyg att använda i sitt
arbete.
I lärarnas yrkesetiska principer framgår bland annat att ”läraren möter eleverna både som
enskilda individer och som en del av ett kollektiv. Detta förhållande bidrar till läraryrkets
komplexitet och läraren måste finna en balans mellan att se eleverna som individer och som
ett kollektiv.”
Vidare är framgångsrika lärare tveklöst ledare. De skapar struktur i arbetet och kan tydliggöra
för barnen/eleverna både vilka mål man arbetar mot, och vilka ansträngningar som krävs för
att nå målen. Framgångsrika lärare utmanar också barnen/eleverna genom att använda
motivationen som drivkraft och samtidigt koppla undervisningen till barnens/elevernas
erfarenheter. Resultatet blir en undervisningsmiljö som stödjer och strukturerar
barnets/elevens lärande. En miljö där läraren leder barnet/eleven i utvecklingen och lärandet,
gör barnet/eleven delaktig, utmanar och stimulerar genom att variera undervisningen och
sätta mål och förväntningar lite bortom barnets/elevens kunskapshorisont.
2
Lönekriterier för lärare1
Trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö
Lärarens arbete kring en trygg, stödjande och uppmuntrande lärandemiljö kännetecknas av att
läraren skapar en positiv atmosfär, bemöter barnen/eleverna med respekt, samverkar och
samarbetar fortlöpande med barnens/elevernas vårdnadshavare, har positiva förväntningar på
barnen/eleverna och stöttar deras självtillit, skapar motivation inför olika aktiviteter samt
upprätthåller trygghet och studiero.
Individanpassning, variation och utmaningar
Lärarens arbete kring individanpassning, variation och utmaningar kännetecknas av att läraren
i sin undervisning utmanar den till att vara tankemässigt utvecklande, anpassar undervisningen
till barnen/eleverna i gruppen, varierar aktiviteterna och undervisningen, ansvarar för att alla
barn/elever når goda resultat samt att alla barn/elever ges förutsättningar att utvecklas så
långt som möjligt.
Tydlighet i mål, innehåll och struktur
Lärarens arbete kring tydlighet i mål, innehåll och struktur kännetecknas av att läraren
genomför genomtänkta introduktioner, skapar välstrukturerade lärandesammanhang, ger
tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar av desamma samt följer upp att
barnen/eleverna förstått.
Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet
Lärarens arbete kring uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet kännetecknas av
att läraren använder sig av ett processinriktat arbetssätt/formativ bedömning i sin
undervisning, ger barnen/eleverna tillfälle att reflektera över sitt eget lärande och
undervisningen i förhållande till kunskapskrav och nationella mål.
Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik
Lärarens arbete kring utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik kännetecknas av att
läraren, enskilt och gemensamt, analyserar, utvecklar och tar till sig nya kunskaper och
kvaliteter i arbetet, tar ansvar för områden som stödjer hela verksamhetens måluppfyllelse
såsom relevanta förslag till åtgärder för utveckling samt ansvar för gemensamma
utvecklingsinsatser.
1
Med lärare avses lärare i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola,
gymnasiesärskola samt kulturskola.
3
Grad av utförande
1.
2.
3.
4.
5.
Läraren arbetar
Läraren arbetar väl
Läraren utför ett väl och utvecklande arbete
Läraren arbetar mycket väl och utvecklat
Läraren utför ett utmärkt och mycket väl utvecklat arbete
Trygg, stödjande och
uppmuntrande
lärmiljö
5
4
3
Utveckling av sin
egen, kollegors och
yrkets praktik
2
1
Individanpassning,
variation och
utmaningar
0
Uppföljning,
återkoppling och
reflektion över
lärandet
Tydlighet i mål,
innehåll och struktur
4
Exempel frågeställningar
Trygg, stödjande och uppmuntrande lärmiljö:
1. Hur tar detta sig uttryck i din yrkesutövning?
2. Hur arbetar du med att fånga och uppmuntra barnens/elevernas nyfikenhet och
intresse?
3. Berätta om hur du leder barnens/elevernas lärande så att varje barn/elev känner lust
och glädje i lärandet, gör framsteg och övervinner svårigheter.
4. Hur syns ditt engagemang för barnens/elevernas lärande och utveckling, vilja att ta
ansvar, förmåga att arbeta samt utveckla sitt självförtroende?
5. Hur kommunicerar och klargör du för elever och föräldrar vilka rättigheter och
skyldigheter elever och vårdnadshavare har och vilka krav skolan ställer?
6. Berätta om hur ditt förhållningssätt till barnen/eleverna konkret tar sig uttryck (ex
bemöta med respekt, höga förväntningar).
7. Hur arbetar du medvetet för att skapa en lärmiljö tillsammans med barnen/eleverna
och med andra vuxna som karaktäriseras av demokratiska värderingar, arbetsro och
arbetsglädje?
8. Vilka eventuella hinder kan finnas och hur gör du för att förebygga eller hantera dessa?
Individanpassning, variation och utmaningar:
1. Hur tar detta sig uttryck i din yrkesutövning?
2. Vad i din undervisning bidrar till en ökad grad av anpassning, variation och
utmaningar?
3. Beskriv hur du i din undervisning utgår från barnets/elevens förutsättningar, behov
och tänkande, dvs hur du genom detta tar den lärandes perspektiv?
4. Hur arbetar du med att fånga och uppmuntra barnens/elevernas nyfikenhet och
intresse?
5. Berätta om hur du leder barnens/elevernas lärande så att varje barn/elev känner lust
och glädje i lärandet, gör framsteg och övervinner svårigheter.
6. Hur ser du på och arbetar konkret med olika undervisningsstrategier och
lärandeformer?
7. Hur arbetar du med att precisera mål, välja och organisera läraktiviteter och
utvärderingsmetoder – ett arbete som kräver insikt och känsla för goda bedömningar
och avvägningar.
8. Vilka eventuella hinder kan finnas och hur gör du för att förebygga eller hantera dessa?
5
Tydlighet i mål, innehåll och struktur:
1. Hur tar detta sig uttryck i din yrkesutövning?
2. Hur klargör du aktuella mål och kunskapskrav för barn/elev/vårdnadshavare?
3. Hur hanterar du situationer när du upptäcker att barnen/eleverna tappar intresset
eller inte förstår?
4. Hur arbetar du med att precisera mål, välja och organisera läraktiviteter och
utvärderingsmetoder – ett arbete som kräver insikt och känsla för goda bedömningar
och avvägningar.
5. Vilka eventuella hinder kan finnas och hur gör du för att förebygga eller hantera dessa?
Uppföljning, återkoppling och reflektion över lärandet:
1. Hur tar detta sig uttryck i din yrkesutövning?
2. Hur arbetar du med att följa upp och synliggöra varje barns/elevs utveckling och
lärande?
3. Hur har du uppsikt över barnens/elevernas eventuella problem med lärandet och hur
observerar du deras grad av förståelse och framåtskridande? Hur ger du relevant och
användbar återkoppling?
4. Hur arbetar du med att precisera mål, välja och organisera läraktiviteter och
utvärderingsmetoder – ett arbete som kräver insikt och känsla för goda bedömningar
och avvägningar.
5. Vilka eventuella hinder kan finnas och hur gör du för att förebygga eller hantera dessa?
Utveckling av sin egen, kollegors och yrkets praktik:
1. Hur tar detta sig uttryck i din yrkesutövning?
2. Berätta om ditt samarbete med andra medarbetare.
3. Vilken del och roll har du förskolans/skolans utvecklingsarbete (lära av varandra,
utbyta erfarenheter och idéer)?
4. Vilka förslag till åtgärder för utveckling har du lyft fram?
5. Hur medvetet arbetar du med ditt eget professionella kvalitetsarbete, dvs hur följer du
upp och utvärderar din undervisning, samt genom iakttagelse och analys genomför
relevanta åtgärder för att utveckla ditt arbete?
6. Hur följer du aktuell skoldebatt och tar del av forskningsbaserad kunskap? Informerar
du även andra om det du tagit del av?
7. Hur syns din vetenskapliga förankring och ditt vetenskapliga förhållningssätt i din
undervisning?
8. Vilka eventuella hinder kan finnas och hur gör du för att förebygga eller hantera dessa?
6