Årsmöte 2015 Protokoll BackenH pa3 - Backen

BACKEN-HORSVASS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
LJUSTERÖ, ÖSTERÅKERS KOMMUN
Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 10 maj 2015. kl. 13.00, vid Sjöboden,
Ängsvik, Ljusterö
Närvarande: 19 fastigheter, 218 andelar för sektion 1 och 2 fastigheter, 10,5 andelar för
sektion 2.
§1. Styrelsens ordförande Niklas Damm öppnade 2015 års föreningsstämma för Backen-Horsvass
samfällighetsförening och hälsade de närvarande välkomna.
§2. Sittande blir Ordföranden Niklas Damm som stämmoordförande och sekreterare.Carina
Eyoma
§3. Till stämmans justeringsmän och rösträknare valdes med acklamation Susanna Wanander och
Harry Kumpalainen
§4. Röstlängden fastställdes genom upprop och noteringar om avgivna fullmakter. Rösträknarna
fastslog följande närvaro som även framgår av förteckning fogad till originalprotokollet:
Sektion I: 218 andelar (totala antalet andelar: 518).
Sektion II: 10,5 andelar (totala antalet andelar: 85).
Stämman godkände med acklamation röstlängden.
§5. Den föreslagna dagordningen godkändes med acklamation.
§6. Konstaterades att stämman var utlyst i stadgeenlig tid, via brev, e-post och hemsida samt på
anslagstavlan.
§7. Styrelsens berättelse och ekonomiska redovisning var utsänd med kallelsen.
Revisionsberättelsen föreslog fastställande av balans o resultaträkning,samt biföll styrelsens
förslag till vinstdisposition och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen. Balans och resultat räkning
fastställdes enligt revisors förslag. Vägansvariga kommer att vara Harry Kumpulainen och Ola
Eijnarsson. Frilans är Ingmar Ravudd som hjälper till vid behov. Vägansvariga kontrollerar att
arbetet blir utfört enligt utlovat. Klagomål kom på att arbetet som entreprenören ska utföra inte
görs. Ingmar pratar med entreprenören (Rydman) och ser till att han utför det som har utlovats.
Det diskuterades om ett byte av entreprenör skulle vara av intresse. Det har undersökts tidigare
och inte lyckats.
§8. Stämman biföll med acklamation revisorns förslag om ansvarsfrihet för styrelsen för
verksamhetsåret 2015.
§9. Inga motioner hade inkommit före motionstidens utgång.
§10 Styrelsens förslag om ugifts- och inkomststat för sektion I för år 2015 godkändes med
acklamation av stämman. Föreslagen budget 100.000 SEK.
§11Styrelsens förslag om ugifts- och inkomststat för sektion II på för år 2015 godkändes med
acklamation av stämman.Föreslagen budget 28.000 SEK.
§12. Debiteringslängder för sektionerna I och II finns tillgängliga för granskning hos ordföranden
Niklas Damm samt på webben inom två veckor. Vi har ett förebehåll för att eventuellt utdebitera
vid behov.
BACKEN-HORSVASS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING
LJUSTERÖ, ÖSTERÅKERS KOMMUN
§13. Till styrelseledamöter för en tid av ett år omvaldes valberedningens förslag med acklamation
Mattias Ollert ledamot, Karin Söderlund kassör och Linda Tedin sekreterare.
§14. Till styrelseordförande valdes med acklamation Niklas Damm på ett år.
§15. Vid val av styrelsesuppleanter för ett år omvaldes på valberedningens förslag Anna Salaneck
och Andreas Söderlund, stämman beslöt med acklamation i enlighet härmed.
§16. Stämman omvalde med acklamation Peter Vikander till revisor och Kersin Ryding till
revisorssuppleant för en tid om 1 år.
§17. Stämman valde med acklamation Sanna Wanander och Elisabeth Wallin till valberedning för
en tid om 1 år.
§18 Övriga frågor.
-
Klagomål från Inga Allard , hon är missnöjd med sin väg. Rydman kommer att ordna det på
sektion 2.
Vad gäller vid trummor i diken, vi ansvarar själva för det vid vår egen infart.
§19. Stämmoprotokollet anslås på hemsidan och skickas ut på mail inom två veckor senast 24
maj.
§20. Ordföranden förklarade 2015 års stämma avslutad och tackade samtliga de deltagande.
Medlemmarna tackade styrelsen och dess ordförande för arbetet under det gångna året.
Ljusterö den 10 maj 2015
Vid protokollet:
Carina Eyoma
Ordförande:
Niklas Damm
Justeras:
Susanna Wanander
Elisabet Wallin