rutin utredning 11:1 barn

SOCIALFÖRVALTNINGEN
Ansvarig för rutin:
Beslutad (datum och av vem):
Process:
Avdelningschef Individ- och familj
Socialförvaltningens ledningsgrupp,
2013-11-18
handläggning
Upprättad (av vem och datum)
Dnr
Helena Broberg, enhetschef
Giltig till och med:
2014-12-31
Reviderad (av vem och datum)
Rutin utredning 11:1 barn
Rutin utredning 11:1 – barn
Beslutad 2013-11-18
SOCIALFÖRVALTNINGEN
1 Inledning
Av Socialtjänstlagen 11 kap följer att: 1 § Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning
av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt har kommit till nämndens kännedom
och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit fram vid utredning och
som har betydelse för ett ärendes avgörande ska tillvaratas på ett betryggande sätt.
1 a § När en anmälan enligt 1 § rör barn eller unga ska socialnämnden genast göra en
bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning
ska dokumenteras. Beslut att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga
skäl, fattas inom fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut behöver
dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det barn eller den unge som anmälan
avser.
2 § Vid en utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får
nämnden, för bedömningen av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt ta de
kontakter som behövs. Utredningen ska bedrivas så att inte någon onödigt utsätts för skada
eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av
omständigheterna i ärendet. Utredningen ska bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom
fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för
viss tid. Den som berörs av en sådan utredning ska, om inte särskilda skäl talar mot det, genast
underrättas om att en utredning har inletts.
3 § När någon behöver vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett familjehem ska en plan
upprättas för den vård som socialnämnden avser att anordna (vårdplan).

För barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller i ett
familjehem ska en plan upprättas över hur vården ska genomföras
(genomförandeplan).

Vård- och genomförandeplanen ska även uppta åtgärder och insatser som andra
huvudmän har ansvar för.
4 § Socialnämnden är skyldig att slutföra en utredning enligt 2 § och fatta beslut i ärendet även
om barnet byter vistelsekommun. Detsamma gäller om en utredning inletts enligt 1 § och
ärendet avser vård av missbrukare. Den nya vistelsekommunen är skyldig att på begäran bistå
med den utredning som socialnämnden kan behöva för att fatta beslut i ärendet. Första stycket
gäller inte om den nya vistelsekommunen samtycker till att ta över utredningen av ärendet eller
om ärendet annars flyttas över.
4 a § Socialnämnden får besluta om uppföljning av ett barns situation när en utredning som
gäller barnets behov av stöd eller skydd avslutats utan beslut om insats. En sådan uppföljning
får ske om barnet, utan att förhållanden som avses i lagen (1990:52) med särskilda
bestämmelser om vård av unga föreligger, bedöms vara i särskilt behov av nämndens stöd eller
skydd men samtycke till sådan åtgärd saknas.
Sid 1
Rutin utredning 11:1 – barn
Beslutad 2013-11-18
SOCIALFÖRVALTNINGEN
2 Definitioner av begrepp
Utredning
En åtgärd som syftar till att, oftast i samråd med den enskilde, fatta
beslut om vilka åtgärder som ska vidtas, att inhämta och analysera
relevant information samt att informera den enskilde om resultat av
åtgärderna. Exempel på utredningar är vårdnadsutredning,
biståndsbedömning, funktionsbedömning och smärtutredning.
Barn
Barn är i betydelsen en människa som inte fyllt arton år.
Vuxen
I betydelsen en människa som fyllt arton år.
Handläggare
Handläggare/socialsekreterare är titeln på en tjänsteman, vars
uppgift är att applicera gällande lagstiftning eller regelverk på
inkommande ärenden. Handläggaren är ansvarig för ett ärende som
handläggs inom socialtjänsten.
Sekretess
Sekretess är beteckningen på att någon information som inte ska
lämnas ut och därför inte blir allmänt tillgänglig. Sekretessbelagd
uppgift innebär tystnadsplikt för den som har eller har fått
befattning om uppgiften. Sekretess kan tillämpas för att skydda stat,
företag, myndighet eller privatperson.
Yttrande
Inhämtning av information från någon i barnets nätverk (referent),
till exempel förskola, skola eller nära anhörig
Referenter
Någon i barnets nätverk som lämnar information om barnets
situation
Bistånd
individuellt behovsprövad insats som beslutas med stöd av
socialtjänstlagen.
Bedömning
åtgärd i form av ett omdöme grundat på samlad information
Skyddsbedömning
åtgärd i form av ett omdöme grundat på samlad information med
fokus på om den enskilde är i behov av akuta åtgärder från nämnden
för att beredas skydd
Kommunicering
Innan ett ärende avgörs ska part i ett ärende underrättas om det som
tillförts ärendet av annan, och bereds tillfälle att yttra sig över det.
Beslut
Ett avgörande i den aktuella frågan. Det slutliga beslutet avgör i
allmänhet sakfrågan i ett ärende.
Sid 2
Rutin utredning 11:1 – barn
Beslutad 2013-11-18
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Delegation
Delegering är att man överlämnar beslutsrätt, det vill säga att man
låter någon annan fatta beslut i ens eget namn. Detta kallas att
beslutet delegeras. Till exempel är högsta beslutande organet i en
kommun dess kommunfullmäktige. Normalt delegerar fullmäktige
många typer av beslut till kommunstyrelsen, som i sin tur kan
delegera beslut till andra grupper eller enskilda personer. Dessa sägs
sedan fatta beslut på delegering. För delegering måste det finnas en
delegeringsordning, av vilken framgår vilka typer av beslut den/de
delegerade kan fatta självständigt.
Utredningsplan
plan som beskriver aktiviteter för att inhämta och analysera
information som behövs för att bedöma den enskildes behov av
insatser.
Förvaltningsrätt
det rättsområde som omfattar myndigheternas skötsel och
förvaltning och deras handläggning av mål och ärenden mellan
myndigheter och enskilda medborgare.
Tingsrätt
är en domstol med första instans. Tingsrätten är den första
domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten
avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis
familjerättsliga mål. Tingsrätten hanterar även olika typer av
ärenden, till exempel adoptioner.
BBIC
BBIC är en förkortning och betyder: Barnets behov i centrum.
BBIC är ett system för handläggning, och dokumentation i den
sociala barnavården. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet
och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska
också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla
kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Systemet har
flera dokument, utredningsplan är ett exempel.
Sid 3
Rutin utredning 11:1 – barn
Beslutad 2013-11-18
SOCIALFÖRVALTNINGEN
3 Mål och syfte
3.1 Syfte
Syftet med rutinen är att skapa rättssäker handläggning vid utredning enligt 11 kap 1 § som rör
barn.
3.2 Mål
Målet med rutinen är att genomförandet av utredningen skall ske på ett enhetligt vis i
verksamheten, och att den skall följa de lagrum som finns kring handläggning av en utredning.
Målet med rutinen är att det ska finnas en individuell prövning i genomförandet av
utredningen.
4 Vem
Rutinen gäller för samtliga medarbetare inom enheten för samlad myndighetsutövning, när
denna form av utredning genomförs.
5 Hur
Under hela utredningsförfarandet ska barnets behov av skydd beaktas, och tas ställning till,
samt tydligt dokumentera skyddsbedömningen.
Under hela utredningsförfarandet gäller att använda sig av Sheirs delaktighetsmodell för att
tydliggöra för dig som socialsekreterare när och hur du möter upp på kraven när det gäller
delaktighet och inflytande.
Socialsekreteraren som fått tilldelat utredningen kontaktar familjen, och bestämmer tid för
möte.
Viktigt att notera, om vårdnadshavaren eller närstående är misstänkt för övergrepp eller
misshandel, och att förundersökningen är i ett känsligt läge och att information till
vårdnadshavare skulle försvåra polisens utredning, är det kunskap/information som
socialtjänsten kan fördröja att lämna till familjen.
Vid första mötet upprättas utredningsplan enligt BBIC. Utredningsplanen ska undertecknas av
socialsekreterare, och familjen. I de fall man inte är överens om utredningsplanen, har
socialtjänsten rätt att utreda utan samtycke, om oron är av den grad att det är befogat. I
utredningsplanen ingår utredningens frågeställningar, vilka utredningssamtal som ska hållas,
vilka uppgifter som begärs in, och vilka tidsramar som gäller för utredningen.
Utredningsplanens syfte är att skapa delaktighet, inflytande och tydlighet för vårdnadshavare
och barn.
Sid 4
Rutin utredning 11:1 – barn
Beslutad 2013-11-18
SOCIALFÖRVALTNINGEN
Vid första mötet upprepas information till familjen om utredningsförfarandet, sekretess, rätten
att överklaga, skillnad mellan SoL och LVU, rätten till offentlig försvarare vid en LVUansökan, rätten till insyn i utredningsmaterial och journal, att klagomål på handläggning kan
lämnas till närmsta chef, Socialstyrelsen eller Justitieombudsmannen.
Informera familjen om att en utredning enligt lag kan fortgå under fyra månader. I de fall
socialsekreteraren gör bedömningen att utredningstiden bör förlängas, kan beslut om detta
fattas enligt delegationsordning. Inom denna utredningstid skall utredningen i sin helhet,
inklusive analys och bedömning, kommuniceras med familjen. Kommuniceringen med barnet
bedöms utifrån barnets ålder och mognadsnivå. I och med kommuniceringen ges familjen
möjlighet att lämna synpunkter på utredningen.
Sid 5