Brott mot barn

Brott
mot barn
Om hur våldsutsatta barn drabbas när
förundersökningen drar ut på tiden
© 2015 Rädda Barnen
Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren
Foto: Mostphotos AB
Barnen på bilderna har ingen koppling till innehållet i rapporten.
Formgivning: Linda Askervall/Downtown Creations
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg
Tel: 08-698 90 00
[email protected]
www.räddabarnen.se
Sammanfattning
UTREDNINGAR SOM rör brott mot barn ska utredas skyndsamt och Rädda Barnen vill
visa på vilka konsekvenser det kan få för barn när så inte sker. Genom upprepade granskningar
av Åklagarmyndighetens årsstatistik har vi haft möjlighet att följa förändringar över tid. Årets
granskning visar att den genomsnittliga handläggningstiden för polis- och åklagares förundersökning minskar. Liksom tidigare år, ser vi dock stora skillnader och brister runt om i landet.
Barnets utveckling, självbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av brottet i sig utan också av
de följdverkningar en utdragen process och ett uteblivet stöd för med sig. Barnet blir dubbelt
belastat. För att våldsutsatta barn ska kunna få det skydd och det stöd som de behöver och
har rätt till finns behov av skärpningar av lagen och dess tillämpning. De polisdistrikt och
åklagarkammare som år efter år halkar efter behöver granskas särskilt och åtgärder skjutas till
för att komma till rätta med bristerna.
Faktaruta för barn om rapporten
När polisen får in en anmälan om att ett barn blivit utsatt för våld (t ex misshandel,
rån eller sexuella övergrepp) säger lagen att det ska utredas snabbt. Det får inte ta
mer än tre månader för polis och åklagare att bli klara med sin utredning. Efter att
utredningen är klar och om det finns tillräckliga bevis, kan åklagaren besluta om att
väcka åtal. Det betyder att det blir upp till domstolen att avgöra om det går att döma
den som är misstänkt för brottet till någon form av straff, t ex fängelse.
Den här rapporten visar att på många håll i Sverige får barn utsatta för våld vänta
mycket längre tid än tre månader. Många barn får också vänta länge innan de överhuvudtaget får berätta för en polis om händelsen.Vår rapport visar att risken är stor
att barnet mår dåligt under väntetiden. För att kunna skydda barnet och ge barnet
stöd och hjälp är det viktigt att alla vuxna t ex föräldrar, polis, socialtjänst, BUP och
förskola/skola samarbetar och kommer fram till en lösning som är bra för barnet.
Rädda Barnen vill att:
•
•
•
•
lla barn ska skyddas från våld.
A
De barn som varit utsatta för brott ska få skydd, stöd och hjälp.
Polis och åklagare följer lagen och att en utredning får ta som mest tre månader.
D
et blir lag på att barn ska få bli hörda av polis senast inom två veckor när de
misstänks vara utsatta för brott.
• Vuxna tar sitt ansvar för att berätta och förklara så att barnet förstår vad som händer
och vad som kommer att hända under polisutredningen och tiden därefter. Kom ihåg
att du har rätt att fråga på nytt om det är något du inte förstår.
Vill du veta mer om dina rättigheter, om vad som händer när ett barn blir
utsatt för ett brott gå in på www.jagvillveta.se eller på www.raddabarnen.se
3
Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i rapporten.
Innehållsförteckning
Sammanfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Faktaruta för barn om rapporten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bakgrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Vad säger lagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Behov av lagändringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Rättigheter för barn som utsätts för våldsbrott . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
En skyndsam handläggning är en förutsättning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
En lång handläggningstid försämrar möjligheten att skydda barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
En lång handläggningstid försämrar barnets förtroende för rättsväsendet . . . . . . . . . . . . 10
En lång handläggningstid försämrar kvaliteten på utredningarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
En lång handläggningstid omöjliggör eller försvårar behandlingsinsatser . . . . . . . . . . . . . . 13
Polis och åklagares handläggningstider . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Våldsbrott mot barn ska utredas inom 90 dagar . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Barnet bör höras inom två veckor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Lagföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vikten av samverkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vikten av information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Satsningar inom Åklagarmyndigheten ger resultat . . . . . . . . . . . . . 19
Rädda Barnens slutsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Rädda Barnens krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Källor och förtydliganden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Bilagor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
5
Bakgrund
1979 VAR SVERIGE det första land i världen som införde ett förbud mot all kroppslig
bestraffning eller annan kränkande behandling av barn och detta förbud har idag ett starkt
stöd i Sverige. Fram till år 2000 minskade andelen barn som själva uppgav att de blivit
slagna av sina föräldrar.
Men samtidigt har antalet polisanmälningar om misshandel av barn successivt ökat under
många år. Särskilt anmärkningsvärd är den stora ökningen av polisanmälda misshandelsbrott mot barn 0-6 år. 2014 ökade dessa anmälningar med 15 procent1. Olika studier visar på
att det framförallt handlar om en minskad tolerans mot barnmisshandel i samhället och en
ökad benägenhet att anmäla till socialtjänst eller polis vid misstanke om att ett barn är utsatt
för våld eller övergrepp2 . Oavsett om ökningen beror på att fler anmäler misshandel eller
att misshandeln faktiskt ökar, så måste en beredskap finnas för att möta barnens behov och
tillgodose deras rättigheter.
För femte gången 3 följer Rädda Barnen upp på vilket sätt polis och åklagare4 lever upp till
lagens krav på att utreda misstänkt barnmisshandel skyndsamt och senast inom 90 dagar.
Bakgrunden till att Rädda Barnen började följa upp handläggningstider vid misstänkt barnmisshandel var att vi under en period fick kontakt med många barn som fått vänta alldeles för
länge på att polisen skulle utreda den misshandel de misstänktes vara utsatta för. I extremfallen hade barn väntat upp till ett år på ett första polisförhör. Detta trots att lagstiftningen
tydligt säger att brott mot barn ska prioriteras och utredas snabbt. De barn vi träffade for
väldigt illa under väntetiden. Vi ville ta reda på om för långa handläggningstider hos polis
och åklagare var ett utbrett problem. Dessvärre visade det sig att så var fallet.
2010 släppte Rädda Barnen en rapport 5 som uppmärksammade att polis och åklagare inte
utreder misstänkt barnmisshandel i tid och därmed inte följer den lagstiftning som finns.
Åklagarmyndighetens egen statistik visade att tidsfristen bara hölls i hälften av de polisanmälda fallen. Med tidsfrist menas tiden från att det att det finns en skäligen misstänkt för
brottet till beslut i åtalsfrågan.
Vad säger lagen
LAGSTIFTNINGEN i Sverige ger goda förutsättningar att utreda barnmisshandel snabbt
och tar särskild hänsyn till barns utsatta situation. I Brottsbalken behandlas misshandel av
barn på samma sätt som misshandel mot vuxna. Det finns en särskild straffskärpningsgrund
i Brottsbalken som tillämpas när brottet varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos ett
barn i förhållande till sina föräldrar eller annan närstående6.
6
Vid misstanke om att ett barn utsatts för brott ska förundersökningen enligt 2 § första
stycket i Förundersökningskungörelsen (Fuk § 2a) bedrivas särskilt skyndsamt:
• o
m brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid och
• det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader
Förundersökningen ska vara avslutad och beslut fattat i åtalsfrågan så snart det kan ske och
senast inom tre månader efter den tidpunkt då det finns någon som är skäligen misstänkt
för brottet. Såväl Rikspolisstyrelsen som Åklagarmyndigheten rekommenderar att ett första
barnförhör hålls senast inom två veckor efter det att en förundersökning inletts.
Behov av lagändringar
NATIONELLA SAMORDNAREN mot våld i nära relationer föreslår i sitt betänkande,
Våld i nära relationer – en folkhälsofråga 7 att det ska införas en sammanhållen tidsfrist för hela
rättsprocessen, för såväl förundersökningen som domstolens handläggning. I Rädda Barnens
remissvar ställer vi oss bakom detta och efterfrågar effektiviseringsåtgärder som ska förmå
alla berörda parter i rättssystemet att hålla en sådan sammanhållen tidsfrist.
Rädda Barnen vill att Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens rekommendation, om
att barn ska höras av polis senast inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott,
ska bli lagstadgad. Nationella samordnaren mot våld i nära relationer8 menar att ett införande
av en lagstadgad frist för ett första barnförhör kan få konsekvenser för utredningens kvalitet.
Rädda Barnen anser dock att en skärpning av gällande rekommendation kan genomföras
utan att det sker på bekostnad av kvalitet.
I Rädda Barnens yttrande över departementspromemorian ”Skyndsamhetskrav och tidsfrister i
ärenden med unga misstänkta och unga målsägande9” föreslår vi att skyndsamhetskravet ska gälla
även vid barnpornografibrott samt egenmäktighet med barn. Rädda Barnen anser att det är
principen om barnets bästa som ska vara utgångspunkt. Vi menar också att barnpornografibrottets nuvarande placering i det kapitel som avser brott mot allmän ordning är fel och
missvisande. Enligt Rädda Barnen ska övergreppsbilder mot barn betraktas som ett brott
riktat mot barnet och där barnet blir målsägande. På liknande sätt anser Rädda Barnen att
också egenmäktighet med barn ska omfattas av skyndsamhetskravet. Ett beslut om vårdnad,
boende och umgänge ska baseras på vad som är bäst för barnet och om en förälder eller
annan sätter sig över det beslutet genom att föra bort barnet kan det få allvarliga konsekvenser
för det enskilda barnet. Ur ett barn- och skyddsperspektiv är det därför viktigt att även egenmäktighet med barn utreds snabbt.
7
Rättigheter för barn som
utsätts för våldsbrott
FN:S KONVENTION om barnets rättigheter gäller för alla barn i Sverige. Några av
artiklarna i konventionen är särskilt aktuella för barn som misstänks vara utsatta för brott:
Artikel 1 Ett barn – det är varje människa under 18 år.
Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3 Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.
Artikel 12 Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.
När domstolar och myndigheter behandlar fall som rör barnet skall barnet höras
och barnets intresse ska komma i första rummet. Barnets rätt till tankefrihet,
samvetsfrihet och religionsfrihet ska respekteras.
Artikel 19 Barnet har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och mot
vanvård eller utnyttjande av föräldrar och andra vårdnadshavare.
Artikel 34 Barnet har rätt att skyddas mot alla former av sexuella övergrepp och
mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
Artikel 39 Barnet som blivit offer för vanvård, utnyttjande, försummelse, tortyr,
väpnade konflikter eller annan omänsklig behandling har rätt till rehabilitering och
social återanpassning.
En skyndsam handläggning
är en förutsättning
EN LÅNG handläggningstid kan innebära stora påfrestningar för alla som är inblandade.
När en misstanke om brott mot barn polisanmäls medför det ofta en kris för barnet och
andra runt omkring. För föräldrarna kan det till exempel innebära att stark vrede riktas mot
den som utsatt barnet för brottet, sorg över vad barnets utsatts för, stor oro för att barnet
tagit skada och skuldkänslor över att inte kunnat skydda barnet. När någon i familjen är
misstänkt blir det än mer komplicerat. Misstankarna kan innebära separationer och avbrutna
relationer. För barnet känns all väntan ofta mycket lång. Många beskriver hur allting stannar
upp fram till dess att de får besked om det anmälda leder till åtal eller inte. En lång väntan
kan påverka hela barnets vardag; skolgång, fritidsintressen familj- och kamratrelationer.
8
”Plötsligt skulle jag bo någon annanstans.
Jag undrar ofta på hur min lillebror har det.”
Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i rapporten.
Flicka, 10 år som är placerad i ett familjehem utifrån misstankar om sexuella övergrepp. Efter polisanmälan dröjde
det 9 månader innan hon kallas till ett första barnförhör.
Barn som utsatts för misshandel har rätt till upprättelse och ett starkt rättskydd. Den statistik
från Brottsförebyggande rådet som redovisas årligen har sedan flera år tillbaka visat på en
stadig uppgång när det gäller antalet polisanmälda barnmisshandelsfall. Det ökade antalet
polisanmälningar är oroväckande. Samtidigt vittnar dessa anmälningar om att vi har ett samhälle som ser och agerar när barn far illa, genom att anmäla till socialtjänst och/eller polis.
”Förutom barnets förhörsutsaga så löper all stödbevisning,
såsom skador och tillhyggen, med tiden att ha gått förlorad.
Det är avgörande detaljer i ett barns berättelse som man
skulle kunna kontrollera och säkra vid ett snabbt agerande.”
Polis verksam i Barnahus
Barnmisshandel är ofta en dold problematik som barnet själv inte berättar om av olika skäl.
Möjligheten till skydd och upprättelse för barnet finns i vissa fall endast genom att genom
att någon utomstående uppmärksammar situationen och berättar om sin oro. Utgångspunkten
i vårt samhälle måste därför vara en tro på en socialtjänst och ett rättsväsende som värnar
om barns rättigheter och agerar till skydd och stöd för våldsutsatta barn.
En lång handläggningstid försämrar möjligheten att skydda barn
Våld mot barn är en stor risk vad gäller fysisk och psykisk ohälsa – under hela livet. När ett
barn är utsatt för brott av sin egen omsorgsperson är barnet extra skyddslöst. Andra insatser
blir ofta verkningslösa om barnet fortsätter att utsättas för våld eller hot. För många barn
brister skyddet under utredningstiden. Det är inte ovanligt att en mängd olika utredningar
och flera olika rättsprocesser pågår samtidigt. Alltför ofta saknas samordning. Under brottsutredningen händer det att nya anmälningar kommer in till socialtjänsten och polisen. Ofta
pågår parallellt en familjerättslig utredning om boende, vårdnad och umgänge. Sammantaget
kan allt detta bli obegripligt för barnet.
En lång handläggningstid försämrar förtroendet för rättsväsendet
För ett barn kan väntetiden fram till dess att de ska få berätta för polisen kännas oändligt
lång. Några av de barn vi möter har aldrig tidigare fått möjlighet att berätta sin historia för
någon utomstående. En del barn har berättat, men har blivit ifrågasatta eller inte tagna på
allvar. I vissa fall läggs utredningen ner utan att barnet har fått möjlighet att berätta om sina
upplevelser, trots anmälningar och vittnen.
”Kommer du att lura mig till att träffa min pappa?”
Flicka, 6 år, som går i behandling hos Rädda Barnen. Hon har för alla
myndigheter berättat om sina upplevelser av våld. Hon har inte
blivit lyssnad på och har ingen tillit till professionella.
10
”Det känns som att livet stannar upp”
Pojke, 14 år som varit utsatt för våld under sin uppväxt,
som nu bor på skyddat boende och som har fått utstå
långa väntetider under rättsprocessen.
En lång handläggningstid försämrar kvaliteten på utredningarna
Brottsutredningar, sociala barnavårdsutredningar och familjerättsliga utredningar utgör
grunden för samhällets möjlighet att skydda barn mot fortsatt våld. Dessa utredningar
hänger ihop. Om den första inte fungerar som den ska, eller om samverkan brister riskerar
barnet att bli utan skydd och stöd. Långa väntetider vid en myndighet får negativa konsekvenser för andra utredningar.
Barnets motivation att berätta riskerar att försvinna i takt med att tiden går och efter att
ha behövt upprepa samma sak om och om igen för olika personer. Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det önskvärt att polisen hör barnet först. Genom Barnahus ges möjlighet till
medhörning, vilket innebär att t ex socialtjänsten kan sitta med och lyssna i ett intilliggande
rum. Socialtjänsten kan på så sätt följa polisens samtal med barnet, ställa kompletterande
frågor och direkt göra en bedömning av om barnet är i behov av omedelbart skydd, genom
att t ex placeras i ett jourhem. Socialtjänsten kan dock inte vänta med att göra en skyddsbedömning eller med att inleda en utredning kring barnets behov av stöd, även om polisens
barnförhör drar ut på tiden. Det medför att socialtjänstens utredning kan försvåra polisens
brottsplatsundersökning, till exempel genom att en misstänkt nära anhörig blir förvarnad.
När en förälder är misstänkt för brott utser tingsrätten en särskild företrädare som övertar
vissa av vårdnadshavarens uppgifter i brottsutredningen. Den särskilda företrädaren kan ge
tillåtelse till barnförhör hos polisen och till genomförande av en rättsmedicinsk undersökning.
Barnet kan då hämtas in till barnförhör utan att en misstänkt förälder informeras i förväg,
ofta i sällskap av till exempel personal från skola eller förskola. Om vårdnadshavaren själv
är misstänkt för brottet och får kännedom om att barnet kommer att höras av polis finns
en risk att barnet utsätts för olika former av påtryckningar. Hot, mutor eller vädjanden kan
försvåra situationen för barnet och leda till att barnet inte berättar om det brott det utsatts för.
I en brottsutredning är tiden en oerhört viktig faktor. Barnets förhörsutsaga riskerar att
påverkas radikalt till det sämre när de inte får komma till tals så snart som möjligt efter
anmält brott. I vissa fall finns det goda skäl till att utredningen tar längre tid. Långa handläggningstider kan bero på att fallet är komplicerat och att parallella utredningar drar ut på
tiden. Ju längre tiden går blir dock möjligheten att säkra bevis allt mindre och för barnet blir
det allt svårare att minnas vad som hänt.
11
”Nu har jag börjat se ljuset i tunneln och förstått
att jag faktiskt kan börja ta makt över mitt liv”
Barnet på bilden har ingen koppling till innehållet i rapporten.
Pojke, 16 år, som känner lättnad över att rättsprocessen är över.
För familjerättens utredningar som rör frågor om vårdnad, boende och umgänge utgör den
information som tas in från andra myndigheter en viktig del. När det finns misstankar om
brott mot barn är förundersökningen, en eventuell dom och barnavårdsutredningen viktiga
informationskällor. Finns det brister i brottsutredningen så får det konsekvenser för den
familjerättsliga utredningen.
”Hittills har mitt liv bara handlat om överlevnad”
Pojke, 15 år, som levt i utsatthet och nu funnit en trygg plats att bo på
som möjliggör att han kan börja i behandling hos Rädda Barnen.
En lång handläggningstid omöjliggör eller försvårar behandlingsinsatser
Erfarenheten från Rädda Barnen visar att en lång utredningstid kraftigt försvårar barns
möjlighet till återhämtning och bearbetning. Innan den rättsliga processen fått ett avslut
handlar behandlingen ibland enbart om hjälp att stå ut. Barnets psykiska mående hinner
förvärras och symptom kan bli kroniska innan beslut om åtal fattas eller rättegång hålls.
Först när ett beslut eller dom finns blir det möjligt för barnet att gå vidare.
Det händer också att barnet blir helt utan stöd under väntetiden. Tyvärr är Rädda Barnens
erfarenhet att alltför många BUP-mottagningar drar slutsatsen att en pågående utredning och
en komplex social situation är skäl för att inte erbjuda barnet något stöd alls under pågående
utredningsprocess. Många barn beskriver att väntetiden är som att leva i ett vakuum, där
barnet är uppfyllt av det inträffade och av oro över vad som ska hända. Trots detta förväntas
barnet kunna prestera och fungera som vanligt.
En uppföljning av stöd- och behandlingsinsatser till barn och föräldrar som varit aktuella på
Barnahus Gävleborg som heter ”Vad hände med barnen?10” visar på stora brister i det stöd
som erbjuds barnen efter avslutad kontakt med Barnahus. Studien visar att endast ett fåtal
barn blir föremål för bedömning av eventuell traumatisering. Insatser som erbjuds är sällan
direkt inriktade på att bearbeta upplevelser av våld. Ärenden slussas inte heller vidare till
primärvårdens första linje.
13
Polis och åklagares
handläggningstider
2010 GENOMFÖRDE Rädda Barnen en första granskning av hur polis och åklagare11 lever
upp till lagens krav på att utreda misstänkt barnmisshandel skyndsamt. Då konstaterades att
hälften av förundersökningarna om misshandel eller grov misshandel mot barn 0-15 år överskred tidsfristen12 . Rädda Barnen inkluderar i årets granskning våldsbrott (misshandels- och
sexualbrott samt rån) mot barn 0-17 år. En tillbakablick visar att det skett en positiv utveckling
och att handläggningstiden blir allt kortare. 2014 var den genomsnittliga genomströmningstiden för misstänkta våldsbrott mot barn 0-17 år 79 dagar (se Tabell 1). Det förekommer dock
fortfarande stora skillnader mellan åklagarkammare runt om i landet. I Karlstad är den
genomsnittliga handläggningstiden 50 dagar jämfört med Norrköping som har 112 dagar.
Se vidare bilaga 1.
Tabell 1. Antal inkomna brottsmisstankar avseende våldsbrott mot barn
0-17 år. Genomströmningstid (tiden för förundersökning) i dagar.
År
Antal inkomna
brottsmisstankar13
Genomströmningstid
Anmälan – beslut14
Genomströmningstid
Anmälan-beslut
2010
25 977
107
73
2011
27 342
92
62
2012
24 444
83
54
2013
24 307
84
54
2014
27 816
79
46
14
(Medelvärde i dagar)
(Median i dagar)
Våldsbrott mot barn
ska utredas inom 90 dagar
FRÅN ÅR 2012 har Rädda Barnen, utöver att redovisa statistik över medel- och median-
värden för genomströmningstider gällande misstänkt barnmisshandel, även följt upp i vilken
utsträckning polis och åklagare klarar att hålla den lagstadgade tidsfristen på 90 dagar från
det att det finns en skäligen misstänkt. I tidigare utgivna rapporter har Rädda Barnen belyst
i vilken utsträckning åklagarkamrarna håller den lagstadgade tidsfristen enligt Fuk § 2 a15
genom att granska den statistik som förs manuellt inom respektive åklagarkammare. Då den
manuellt förda statistiken är mindre tillförlitlig som källa, väljer vi i år att lyfta fram den
statistik som förs automatiskt i Åklagarmyndighetens system och som anger antalet brottsmisstankar från att det finns en skäligen misstänkt till beslut. Brottstyperna16 som utgör urvalet
för denna rapports granskning överensstämmer med de brottstyper som omfattas av skyndsamhetskravet enligt Fuk § 2a och ger därmed en god fingervisning om i vilken utsträckning
åklagarkamrarna klarar att utreda brottsmisstankar mot barn enligt den lagstadgade fristen,
dvs inom 90 dagar17, från att det finns en skäligen misstänkt. Se vidare bilaga 2.
Tabellen nedan visar att Norrköpings åklagarkammare klarar att utreda inom 90 dagar i endast
knappt hälften av fallen.
Åklagarkammare i landet som bäst klarar att utreda inom 90 dagar:
Karlstad 83 % av brottsmisstankarna utreds inom 90 dagar från skäligen misstänkt
Jönköping 79 %
Kalmar
77 %
Skövde 76 %
Uddevalla 74 %
Åklagarkammare i landet som sämst klarar att utreda inom 90 dagar:
Norrköping 48 % av brottsmisstankarna utreds inom 90 dagar från skäligen misstänkt.
Västerås
50 %
Örebro
52 %
Sundsvall 54 %
Falun
55 %
15
Barnet bör höras inom
två veckor
FÖRHÖR MED våldsutsatta barn ska planeras och genomföras skyndsamt. Åklagarmyndig-
heten och Rikspolisstyrelsen rekommenderar att ett första barnförhör ska hållas inom två
veckor från det att beslut om att inleda en förundersökning har fattats. Endast i undantagsfall
och då det finns särskilda skäl kan förhöret hållas senare. Rädda Barnens och Linköpings
universitets kvalitetsgranskning18 av Sveriges Barnahus visar att 30 procent av verksamheterna
håller tvåveckorsgränsen för förhör. Återigen förekommer stora skillnader i landet. Rädda
Barnen har erfarenhet av att det kan dröja månader innan barnet kallas till ett första förhör.
Långa handläggningstider kan i enstaka fall bero på att fallet är komplicerat och att de olika
utredningsinsatserna tar tid (alternativt att barnet inte finns kvar i landet). Men det vanliga
är att inga utredningsinsatser alls sker under väntetiden. Och det främsta skäl som polis- och
åklagarmyndigheten anger till att tidsfrister inte hålls är resursbrist.
”Från anmälan till ett första barnförhör tog det i genomsnitt 57 dagar under 2014. Från januari till mars 2015 är
snittet 70 dagar. Det har med andra ord blivit sämre”
Barnahus Norrort
Åklagaren som är förundersökningsledare bör alltid vara med t ex genom medhörning.
Rädda Barnens och Linköpings universitets kvalitetsgranskning19 av Sveriges Barnahus visar att
nära hälften av verksamheterna brister när det gäller åklagarens delaktighet vid barnförhöret.
Polisen erbjuder utbildning i tre steg riktat till utredare av brott mot barn; i förhörsmetodik,
om barnförhör samt en påfyllnadsutbildning. Kvalitetsgranskningen visar att några av Barnahusen har erfarna barnförhörsledare där alla har genomgått utbildningen i sin helhet. 30 procent
av verksamheterna följer dock inte alls riktlinjerna vad gäller utbildning.
Översikt av ett ärende i rättsprocessen
Domstolsförhandling.
Fällande eller friande
dom.
Beslut av åklagare:
• Åtal
• Ej åtal
Skäligen misstänkt
identifierad.
Frist på 90 dagar
börjar gälla.
Anmälan om brottsmisstanke till polis
och åklagare.
16
Lagföring
ÅKLAGARMYNDIGHETENS årsredovisning visar att endast 32 procent av alla brotts-
misstankar gällande vålds- och sexualbrott samt rån mot barn blev lagförda 2014. Lagföring
avser här beslut om åtal, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande.
Bilden nedan åskådliggör att endast en liten andel brott leder till uppklaring i domstol. Det
finns i dagsläget inget enkelt sätt att hämta ut statistik för andelen brott som når en uppklaring
i domstol. Detta försvårar möjligheten att granska i vilken utsträckning barn som utsatts för
brott får upprättelse i en juridisk mening. Rädda Barnen anser att detta är en brist som behöver
ses över och vi välkomnar även studier och forskning för att synliggöra problematiken.
En mindre andel brottsmisstankar klaras upp.
27 816
inkomna brottsmisstankar
30%
leder till åtal
?
leder till
fällande
dom
Vikten av samverkan
NÄR MISSTANKE OM misshandel uppstår behöver myndigheterna samråda och samplanera
sina insatser, det sker på många håll idag inom ramen för Barnahus. Syftet med Barnahus är
att i en trygg, barnvänlig miljö låta barn som misstänks vara utsatta för våldsbrott stå i centrum
för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte
behöva upprepa sin historia för flera personer. Rädda Barnen har varit en starkt pådrivande
aktör i uppbyggnaden av Barnahus i Sverige. Ett väl fungerande Barnahus kan beskrivas som
en helhetslösning som innebär ökade förutsättningar för att barns rättigheter tillgodoses och
för att utredningar bedrivs effektivt.
I Rädda Barnens och Linköpings universitets kvalitetsgranskning20 av Barnahus i Sverige
uppger nio av 23 Barnahus (40 procent) att de både hinner höra barnet inom två veckor
efter beslut om förundersökning och lyckas hålla sig inom den lagstadgade tidsfristen om
90 dagar. Sju Barnahus (30 procent) har stora problem att hålla tidsfristerna vilket medför
brister i samverkan och får negativa konsekvenser för barnen. Kvalitetsgranskningen ser
17
inget samband mellan det faktum att det finns ett Barnahus och att tidsfristen hålls. Barnahus
finns inom åklagarkammare som har såväl de längsta som de kortaste handläggningstiderna.
De Barnahus som hinner utreda brott i tid beskriver dock att det har stor betydelse för barnen,
föräldrarna och professionella runt barnet. Vid en skyndsam handläggning upplever professionella att barnet lättare kan berätta om det som hänt under förhöret och att det blir mycket
lättare att tillgodose eventuella skyddsbehov.
Vikten av information
RÄDDA BARNENS erfarenhet är att informationen som lämnas till barnet under processens
gång många gånger blir bristfällig. I vissa fall överlämnas ansvaret för att informera barnet till
barnets förälder. Vissa föräldrar klarar detta bra, men för andra blir det en omöjlig uppgift.
För att kunna ge rätt information krävs att man har tillräcklig kunskap om hur rättssystemet
fungerar. I de fall där barnet misstänks vara utsatt för våld från en nära anhörig kan situationen
ofta bli komplicerad. I vissa fall pågår en familjerättslig utredning parallellt med brottsutredningen
vilket kan bli ett dilemma. Å ena sidan finns en förväntan på föräldern att informera barnet om
brottsutredningen, å andra sidan finns en förmaning om att inte tala illa om den andra föräldern.
Alltför många barn lämnas ensamma med att hantera situationen och med att hitta svar på
sina frågor. Det är därför viktigt att ansvaret för att lämna information till barnet ytterst
vilar på de professionella runt barnet. Information behöver ges om hur en förundersökning
går till, om var, när och hur och av vem beslut fattas och inte minst om de rättigheter barnet
har. Informationen behöver anpassas efter barnets individuella förutsättningar att ta emot
den. Ofta behöver den ges vid upprepade tillfällen.
Nationellt kunskapscentrum om våld mot barn
HÖSTEN 2014 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att låta statliga lärosäten ansöka om
att få inrätta ett nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Om
regeringen under 2015 beslutar i enlighet med Socialstyrelsens förslag kommer detta kunskapscentrum placeras inom Linköpings universitet och få namnet Barnafrid. Barnafrid kommer
b l a att fokusera på förebyggande arbete och metodutveckling för hur man tidigt upptäcker
övergrepp och ger stöd till våldsutsatta barn. Rädda Barnen välkomnar ett nationellt centrum
med förhoppning om att det ska komma att innebära stora förbättringar för våldsutsatta barn.
Vidare önskar Rädda Barnen att ett nationellt centrum av detta slag får en tydlig koppling till
Barnahus, med ansvar för certifiering, uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna.
18
”Jag väntade och väntade på att jag skulle fylla
tolv för då sa alla att man skulle börja lyssna på
mig. Sedan fyllde jag tolv och ingenting hände”
Flicka, 16 år, som växt upp i en svår vårdnadstvist
Satsningar inom Åklagarmyndigheten ger resultat
SEDAN NÅGRA ÅR tillbaka har Åklagarmyndigheten haft som ett särskilt prioriterat mål
att kvaliteten i handläggningen av brottmål ska vara hög och jämn över riket samt att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. För att nå målet har särskilda åtgärder vidtagits, bland annat
att prioritera områdena brott mot barn där lagstadgad frist gäller, sexualbrott och våld i nära
relationer. Enligt Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för 2015 anges att dessa områden
även fortsättningsvis ska prioriteras särskilt.
Rädda Barnen ser positivt på att dessa satsningar fortsätter inom Åklagarmyndigheten.
Genom att den genomsnittliga tiden från att anmälan inkommit till dess att beslut fattats
kontinuerligt minskat, kan man konstatera att dessa satsningar haft en god effekt. Men
ytterligare insatser krävs.
Rädda Barnens slutsats
GENOM DENNA RAPPORT vill Rädda Barnen visa på vikten av att utredningar som rör
brott mot barn utreds skyndsamt och på vilka konsekvenser det kan få för barn när så inte sker.
Genom upprepade granskningar får vi möjlighet att följa förändringar över tid. Årets granskning visar att det går i rätt riktning genom att den genomsnittliga handläggningstiden minskar.
Liksom tidigare år, ser vi dock stora skillnader och brister runt om i landet. Vad beror det på
att skillnaderna kvarstår år efter år? Vi anser också att det är en allvarlig brist att det inte finns
någon fullt ut tillförlitlig friststatistik som gör att det går att följa huruvida skyndsamhetskravet
följs eller inte. Om det inte går att kontrollera om den lagstadgade fristen hålls blir lagen uddlös.
Det är oroväckande att ett stort antal brottsmisstankar aldrig blir lagförda. För de ärenden
som sedan går vidare till domstol vet vi att det kan bli ytterligare långa väntetider. Dessutom
är det en stor andel av dessa ärenden som inte leder till en fällande dom. När en rättsprocess
slutligen får ett avslut, men där det inte lett fram till en fällande dom, kan således en mycket
lång väntan övergå i en utebliven upprättelse för det barn som blivit utsatt.
19
Med andra ord kan det i vissa fall passera flera år från en polisanmäld brottsmisstanke till en
avslutad rättsprocess. Det är en lång tid och en stor del av ett barns liv. I vissa fall förväntas
barnet prestera och fungera som vanligt under tiden, i andra fall sänks omgivningens krav
på barnet på ett sådant sätt att t ex rätten till utbildning blir lidande. Barnets framtidsutsikter
försämras. Barnets utveckling, självbild och psykiska hälsa påverkas inte bara av brottet i
sig utan också av de följdverkningar en utdragen process och ett uteblivet stöd för med sig.
Barnet blir dubbelt belastat.
Svensk lagstiftning är tydlig när det gäller våld, övergrepp och försummelse som drabbar barn
i deras närmiljö och den visar att sådana missförhållanden inte är en privat angelägenhet för
familjen. En tidig insats från samhällets sida kan vara livsavgörande för de barn som utsätts för
våld och andra övergrepp. Svensk lagstiftning ger idag goda möjligheter att bekämpa övergrepp
som riktas mot barn och vi vill se en skärpning av dess tillämpning. Att följa upp handläggningstider gällande brott mot barn är ett sätt att bevaka våldsutsatta barns rättigheter. Det finns, som
redogjorts i denna rapport, många skäl till att brott mot barn bör utredas skyndsamt. Att utreda
vålds- och sexualbrott mot barn kan vara svårt, vilket i vissa fall kan förklara längre utredningstider. Samtidigt är det oacceptabelt när våldsutsatta barn får vänta oskäligt länge. Det strider
mot såväl artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter som mot svensk lagstiftning.
Det är dock inte enbart handläggningstiderna som spelar roll – kvaliteten i utredningar av
brott mot barn är minst lika viktig. Anmälningsplikt, brottsutredning, socialtjänstens barnavårdsutredning och familjerättslig utredning bygger grunden för möjligheten att motverka
förekomst av våld och för att skydda barn mot upprepad våldsutsatthet. Det individuella
bemötandet och samverkan mellan de olika aktörerna är central för att tillgodose våldsutsatta
barns rättigheter före, under och efter rättsprocessen.
De brister vi ser ställer krav på mångfasetterade lösningar. Det räcker inte att ha ett väl
utvecklat, genomtänkt, rättssäkert arbete och ett gott bemötande inom en verksamhet om
sedan nästa instans vidtar åtgärder eller fattar beslut som bortser från barnets rättigheter.
Alla verksamheter vars beslut och insatser påverkar barns villkor, behöver ha barnets bästa
i fokus. Kedjan måste vara hel.
En lång handläggningstid:
• försämrar möjligheten att skydda barn.
• försämrar barnets förtroende för rättsväsendet och vuxenvärlden i stort.
• försämrar kvaliteten på utredningarna.
• försvårar eller omöjliggör behandlingsinsatser.
• innebär stora påfrestningar på barn och föräldrar och i förlängningen ökade
kostnader för samhället.
20
Rädda Barnens krav
Rädda Barnen kräver att:
• polis och åklagare följer den lagstiftning som finns och utreder brott mot
barn skyndsamt
• Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens rekommendation, om att barn ska
höras av polis senast inom två veckor när de misstänks vara utsatta för brott,
blir lagstadgad.
• samverkan mellan berörda myndigheter prioriteras för att säkerställa både ett
bra bemötande av barnet och en hög kvalitet på förundersökningarna.
• barns rätt att komma till tals och få information tillgodoses. Information behöver
ges av professionella, ibland vid flera tillfällen och vara anpassad efter barnets
individuella förutsättningar.
• alla våldsutsatta barn i Sverige får tillgång till Barnahus som uppfyller kraven på
god kvalitet.
• n ationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, som
utses under 2015, får en tydlig koppling till Barnahus, med ansvar för certifiering,
uppföljning och kvalitetssäkring av verksamheterna.
• a tt barnets rätt till skydd, stöd och rehabilitering tillgodoses såväl före, under
som efter brottsutredning och rättsprocess.
• skyndsamhetskravet om att förundersökningen ska slutföras inom 90 dagar ska
gälla även för barnpornografibrott och brottet egenmäktighet med barn.
• regeringen noga följer utvecklingen av handläggningstider inom rättssystemet
och överväger om det är möjligt att ytterligare minska tidsfristen för handläggning
av brott mot barn, utan att det sker på bekostnad av kvaliteten i utredningarna.
• förslaget om en sammanhållen tidsfrist för hela rättskedjan genomförs i praktiken.
21
Källor och förtydliganden
1. Statistik avseende 2014 hämtad från Brottsförebyggande rådet (Brå)
2. K
roppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige – en nationell kartläggning 2011; Jansson et al. Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Karlstad Universitet;
(2011)Brå-rapport 2011:16; Den polisanmälda barnmisshandeln – utvecklingen
fram till 2009. Brottsförebyggande rådet (2011)
3. B
rott mot vuxna går före. Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt
barnmisshandel 2009. Å. Landberg (2010)
Brott mot vuxna går före – en uppföljning. Polis och åklagares handläggningstider
vid misstänkt barnmisshandel 2010. Å. Landberg (2011)
Brott mot vuxna går före. Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt
barnmisshandel 2011. Å. Landberg (2012)
Brott mot barn går före – om man bor i rätt del av landet! Å. Landberg (2013)
4. D
en redovisade statistiken är hämtad från Åklagarmyndigheten och visar tiden från
att en anmälan registreras hos Åklagarmyndigheten till ett beslut i åtalsfrågan.
5. B
rott mot vuxna går före. Polis och åklagares handläggningstider vid misstänkt
barnmisshandel 2009. Å. Landberg (2010)
6. E nligt 3 kap 5 § Brottsbalken döms den som tillfogar en annan person kroppsskada,
sjukdom eller smärta eller försätter honom i vanmakt eller något annat sådant tillstånd för misshandel till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter
eller fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt döms personen för grov misshandel till fängelse i lägst ett år och högst tio år.
7. V
åld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. (2014)
SOU 2014:49
8. V
åld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. (2014)
SOU 2014:49
9. S kyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande, DS 2013:30; Justitiedepartementet (2013)
10. U
ppföljning av stöd- och behandlingsinsatser till barn och föräldrar som varit aktuella
på Barnahus Gävleborg ”Vad hände med barnen?” K. Gustafsson, FoU rapport 2014:4.
FoU Välfärd, Region Gävleborg (2014)
22
11. D
en redovisade statistiken är hämtad från Åklagarmyndigheten och visar därmed tiden
från att en anmälan registreras hos Åklagarmyndigheten till ett beslut i åtalsfrågan.
12. S tatistik hämtades från Åklagarmyndighetens årsredovisning 2009 och avsåg polisanmäld misshandel och grov misshandel mot barn under 15 år under 2009. Totalt
omfattades 8220 brottsmisstankar där den genomsnittliga genomströmningstiden
från anmälan till beslut var 130 dagar och med en median på 90 dagar.
13. D
e brottsmisstankar Rädda Barnen valt att lyfta rör våldsbrott mot barn 0-17 år.
Exempel på brottstyper är misshandel, grov misshandel, rån, försök till våldtäkt,
fullbordad våldtäkt, sexuellt ofredande.
14. A
vser tiden från när anmälan inkom till Åklagarmyndigheten till beslut i åtalsfrågan
d.v.s. väckt åtal, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande.
15. V
id misstanke om att ett barn utsatts för brott ska förundersökningen bedrivas
särskilt skyndsamt om brottet riktats mot målsägandens liv, hälsa, frihet eller frid
och det för brottet är föreskrivet fängelse i mer än sex månader.
16. E xempel på brottstyper är misshandel, grov misshandel, rån, försök till våldtäkt,
fullbordad våldtäkt, sexuellt ofredande.
17. D
en automatiskt genererade statistik som blir belyst i rapporten går inte att likställa
med den s.k. friststatistiken fullt ut då urvalet kan innehålla brottsmisstankar som inte
omfattas av skyndsamhetskravet enligt Fuk § 2 a. I vissa fall finns godtagbara skäl till
att utredningen tar längre tid än den lagstadgade fristen, till exempel när personer
som behöver höras är sjuka eller befinner sig utomlands. Om det finns ett beslut om
att förlänga fristen framgår inte av den statistik som här redovisas. De genomströmningstider som granskas i rapporten utgår från enskilda brottsmisstankar medan den
manuellt förda friststatistiken utgår från varje enskild målsägande oavsett antalet
brottsmisstankar som omfattas av målet, dvs en frist/målsägande. Sammanfattningsvis
är Rädda Barnens bedömning att den automatiskt genererade statistiken, som visar
andelen utredda brottsmisstankar inom 90 dagar, är mer tillförlitlig att använda. Men
under förutsättning att det finns en medvetenhet om att denna statistik i någon mån
kan omfatta ärenden där det inte löper en lagstadgad frist
18. Inuti ett Barnahus – En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter; Å. Landberg,
C-G Svedin. Rädda Barnen och Linköpings universitet (2013)
19. Inuti ett Barnahus – En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter; Å. Landberg,
C-G Svedin. Rädda Barnen och Linköpings universitet (2013)
20. Inuti ett Barnahus – En kvalitetsgranskning av 23 svenska verksamheter; Å. Landberg,
C-G. Svedin. Rädda Barnen och Linköpings universitet (2013)
23
Bilaga 1. A
ntal brottsmisstankar och genomströmningstid (tiden för förundersökning)
avseende våldsbrott (misshandels- och sexualbrott samt rån) mot barn 0-17 år
under 2014 uppdelat per åklagarkammare
Åklagarkammare
Inkomna brottsmisstankar
Genomströmningstid:
Anmälan – beslut
(Medelvärde i dagar)
Genomströmningstid:
Anmälan-beslut
(Median i dagar)
2014
2013
2014
2014
Karlstad
551
59
50
21
Jönköping
748
48
54
35
Helsingborg
2229
49
55
28
Uppsala
839
68
57
29
Västerort
2173
85
61
37
Kalmar
631
85
66
40
Gävle
740
58
68
42
Södra Skåne
1289
55
70
29
Skövde
644
71
71
46
Nyköping
494
69
72
59
Borås
696
94
74
46
Söderort
904
83
75
53
Karlskrona
240
78
79
37
Umeå
475
97
79
63
Luleå
439
102
80
50
Södertörn
1728
102
81
53
Linköping
697
51
82
31
City
1099
87
83
46
Malmö
1595
89
84
44
Östersund
344
68
87
59
Växjö
375
92
88
69
Kristianstad
482
99
88
56
Halmstad
496
98
89
61
Göteborg
1341
95
90
61
Uddevalla
707
111
90
51
Norrort
1633
81
93
56
Örebro
764
90
99
66
Falun
834
108
100
76
Eskilstuna
358
103
101
60
Sundsvall
706
97
102
66
Västerås
893
102
110
85
Norrköping
641
85
112
81
27816
84
79
46
Totalt:
Källa: Åklagarmyndigheten
24
Bilaga 2. A
ndel brottsmisstankar, i procent, som utreds inom 90 dagar från det att det
finns en skäligen misstänkt uppdelat per åklagarkammare. Avser våldsbrott
(misshandels- och sexualbrott samt rån) mot barn 0-17 år, 2014.
Åklagarkammare
Karlstad
83 %
Jönköping
79 %
Kalmar
77 %
Skövde
76 %
Uddevalla
74 %
Helsingborg
73 %
Uppsala
73 %
Karlskrona
72 %
Nyköping
71 %
Linköping
71 %
Södra Skåne
71 %
Umeå
71 %
Gävle
70 %
Söderort
70 %
Östersund
70 %
Borås
69 %
Västerort
69 %
Södertörn
66 %
Göteborg
66 %
City
65 %
Luleå
64 %
Malmö
64 %
Halmstad
62 %
Norrort
60 %
Kristianstad
60 %
Eskilstuna
59 %
Växjö
57 %
Falun
55 %
Sundsvall
54 %
Örebro
52 %
Västerås
50 %
Norrköping
48 %
Totalt:
66 %
Källa: Åklagarmyndigheten
25
Rädda Barnen
107 88 Stockholm
Tel: 08-698 90 00
Besöksadress: Landsvägen 39, Sundbyberg
www.räddabarnen.se
[email protected]
Plus/Bankgiro: 90 2003-3