LPP Religion Islam, Hinduism och Buddhism De första veckorna

LPP Religion
Islam, Hinduism och Buddhism
De första veckorna under höstterminen kommer vi att arbeta med världsreligionerna islam, hinduism
och buddhism. Vi börjar med en kort repetition av kristendom och judendom för att sedan göra en
fördjupning i de övriga tre religionerna. Du kommer att få ökad förståelse för hur kulturella uttryck
knyts samman med religiösa traditioner och därmed öka din förståelse för hur människors
värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar.
Läroplanen: centralt innehåll som ligger till grund för arbetsområdet


Du kommer att få ta del av religiösa ritualer och levnadsregler inom islam, hinduism och
buddhism och då se likheter och skillnader
Du kommer också att öka din förståelse kring betydelsen av ritualer, levnadsregler och heliga
platser och hur de uttrycks i heliga skrifter
I arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om



Religiösa ritualer och levnadsregler samt heliga platser och rum
Vilka tankegångar som ligger bakom olika levnadsregler och ritualer
Hur religiösa berättelser kan se ut i heliga skrifter
Bedömning: Du ska aktivt delta under lektioner genom att visa att du kan resonera och argumentera
kring frågeställningar som arbetsområdet innehåller. Visa att du kan se likheter och skillnader mellan
de olika religionerna. Visa också att du kan resonera kring källornas användbarhet.
Undervisning: Vi kommer att arbeta med Globenboken där du kommer att läsa om islam, hinduism
och buddhism. Du kommer att lyssna på genomgångar men också arbeta självständigt.
Undervisningen kommer även innehålla en del film samt arbete mer enskilt i texthäfte. Du kommer
att få göra ett grupparbete där du visar att du kan jämföra och se skillnader mellan olika religioner.
Arbetet kommer att avslutas med ett prov där du även visar att du har kunskaper om islam,
buddhism och hinduism.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har grundläggande
kunskaper om några heliga platser
eller rum, ritualer och
levnadsregler som hör till
världsreligionerna och visar det
genom att föra enkla resonemang
om likheter och skillnader mellan
några religioner.
Eleven har goda kunskaper om
några heliga platser eller rum,
ritualer och levnadsregler som hör
till världsreligionerna och visar det
genom att föra utvecklade
resonemang om likheter och
skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda
kunskaper om några heliga platser
eller rum, ritualer och
levnadsregler som hör till
världsreligionerna och visar det
genom att föra välutvecklade
resonemang om likheter och
skillnader mellan några religioner.
Eleven kan också föra enkla
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
vad religioner och andra
livsåskådningar kan betyda för
Eleven kan också föra utvecklade
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
vad religioner och andra
livsåskådningar kan betyda för
olika människor på ett sätt som för
Eleven visar även på enkla
samband mellan konkreta religiösa
uttryck och centrala tankegångar
inom världsreligionerna.
olika människor på ett sätt som till
viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett i
huvudsak fungerande sätt samt
för enkla resonemang om
informationens och källornas
användbarhet.
resonemanget framåt.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett relativt
väl fungerande sätt samt för
utvecklade resonemang om
informationens och källornas
användbarhet.
Eleven kan också föra
välutvecklade och nyanserade
resonemang om hur livsfrågor
skildras i olika sammanhang och
vad religioner och andra
livsåskådningar kan betyda för
olika människor på ett sätt som för
resonemanget framåt och
fördjupar eller breddar det.
Eleven kan söka information om
religioner och andra
livsåskådningar och använder då
olika typer av källor på ett väl
fungerande sätt samt för
välutvecklade resonemang om
informationens och källornas
användbarhet.