Att vara förberedd om stormen kommer… deltagande i

2015-01-09
Att vara förberedd om
stormen kommer… deltagande i
och effekter av ledarledda
grupper för föräldrar med äldre barn och tonåringar
Anders Broberg & Elin Alfredsson
[email protected]
[email protected]
Psykologiska Institutionen
Göteborgs Universitet
www.gu.se
Vilka kommuner och program deltog
•
•
•
•
Tjörn
Ale
Borås
Göteborg
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
•
•
•
Majorna/Linné
Askim/Frölunda/Högsbo
Norra Hisingen
Centrum
Angered
Lundby
Härryda
Kungsbacka
Mölndal
Varberg
Halmstad
Lund
Eskilstuna
Ängelholm
Riktade grupper
• LFT
• KOMET
Universella grupper
• Aktivt Föräldraskap (A/F)
• Connect
• COPE
www.gu.se
1
2015-01-09
Syfte – att undersöka:
• Vad föräldrar känner till om det stöd kommunen erbjuder?
• Vilka typer av stöd föräldrar ”i allmänhet” önskar sig?
• Hur representativa för ”föräldrar i allmänhet” de föräldrar
är som deltar i universella föräldragrupper
• Föräldrarnas uppfattning om de grupper de deltagit i och
deras effekt
• Ungdomarnas uppfattning om förälderns uppfostringsstil
och eget psykiskt mående
• Eventuella skillnader mellan
– Universella och riktade grupper
– Föräldrars och barns uppfattning om eventuell förändring
www.gu.se
Målgrupp – föräldrar till 10 - 17-åringar
Telefonintervju ca. 15 min + Enkät till föräldrar som
accepterade det
• Vad föräldrar känner till om det stöd kommunen erbjuder?
• Vilka typer av stöd föräldrar ”i allmänhet” önskar sig?
• Hur representativa för ”föräldrar i allmänhet” är de föräldrar som deltar i föräldragrupp
Uppföljning av föräldragrupper (≈ 300 föräldrar)
Enkäter till föräldrarna & till deras barn
T1 – gruppstart, T2 – gruppens slut, T3 – ett år efter gruppstart
• Föräldrarnas uppfattning om sig själva, sitt barn och de grupper de deltagit i
• Ungdomarnas uppfattning om förälderns uppfostringsstil och eget psykiskt mående
• Eventuella skillnader mellan
– Universella och riktade grupper
– Föräldrars och barns uppfattning om eventuell förändring
www.gu.se
2
2015-01-09
Har du deltagit i ledarledd
föräldragrupp?
Nej
Deltagit tidigare
Deltar för närvarande
628
211
72 %
24 %
36
4%
www.gu.se
Om du blev erbjuden föräldragrupp,
skulle du tacka ja?
Nej
Kanske
Ja
Antal
364
237
272
Andel
42 %
27 %
31 %
www.gu.se
3
2015-01-09
För vilken åldersgrupp är någon
form av föräldrastöd viktigast?
Barnets ålder
Andel
0 – 11 mån
19 %
1 – 5 år
13 %
6 – 9 år
19 %
10 – 12 år
19 %
13 – 17 år
63 %
48 % angav enbart åldern 13 – 17 år som viktigast
www.gu.se
”Om du fick önska fritt, vad skulle du vilja att det fanns för
stöd för föräldrar här i kommunen?”
Typ av stöd
Inget behov, inga förslag, nöjd
Universellt stöd
Andel
35 %
40 %
”Föreläsningar/seminarier”, ”Nätverk/lokal”, ”Hemsida”, Föräldratelefon”,
”Ledarledda föräldragrupper” (9 %), ”Mer/bättre/mer lättillgänglig information
Riktat stöd
21 %
”Professionellt stöd”, Bättre hjälp/stöd i skolan”,
”Stöd ang. alkohol/droger/internet”
Annat (”Mer av allt” ”Annat”)
6%
www.gu.se
4
2015-01-09
Slutsatser
• Väldigt få föräldrar (4 %) till äldre barn/tonåringar deltar i
ledarledda föräldragrupper
• En majoritet av föräldrarna säger sig inte känna till att
kommunen erbjuder föräldragrupper
• En majoritet av föräldrarna anger denna åldersgrupp som
den viktigaste vad gäller föräldrastöd
• En majoritet av föräldrarna har förslag på stöd, men förslagen
är väldigt olika
• Brett utbud av föräldrastöd – inte alla ägg i samma korg!
• Viktigt med informativ föräldrahemsida som är lätt att hitta
www.gu.se
Vilka föräldrar söker sig till universellt erbjudna
föräldragrupper?
Jämfört med föräldrar och barn i motsvarande ålder ”i allmänhet”:
• Relativt få föräldrar till äldre tonåringar
• Fler arbetslösa/långtidssjukskrivna föräldrar
• Barnen mer kontakt hälso-/sjukvård ang. psykisk hälsa senaste året
• Föräldrarna i större utsträckning separerade
Föräldrarna uppgav
• Fler symptom på egen nedstämdhet och oro
• En mer negativ attityd till sitt eget föräldraskap
• Fler känslomässiga utbrott
• Fler psykiatriska symtom hos barnet
• Att barnen var mindre öppna gentemot dem
www.gu.se
5
2015-01-09
”Vad var det viktigaste skälet till att du
anmälde dig till föräldragruppen?”
• Kunskap, förståelse och färdigheter (30 %)
• Främjande och förebyggande (24 %)*
• Stärka och utveckla föräldrarollen (21 %)
• Identifierade problem (22 %)
• Övrigt 4 %
www.gu.se
Effekter av de ledarledda
föräldragrupperna
Baserat på föräldrars respektive barns skattningar:
T1 = vid gruppstart
T2 = när gruppen slutade (ett par månader senare)
T3 = ett år efter gruppstart
www.gu.se
6
2015-01-09
Symptom på depression och ångest hos föräldrar
16
14
12
Riktade
10
Universella
8
6
4
T1
T2
T3
www.gu.se
Negativa attityder till det egna föräldraskapet
4
3,5
3
Riktade
Universella
2,5
2
1,5
T1
T2
T3
www.gu.se
7
2015-01-09
Barnens psykiatriska symptom enligt föräldrarna
14
12
10
Riktade
8
Universella
Norm
6
4
2
T1
T2
T3
www.gu.se
Barnens egen skattning av psykiatriska symptom
14
13
12
11
Riktade
10
Universella
9
Norm
8
7
6
T1
T2
T3
www.gu.se
8
2015-01-09
Tonåringarna (14-17 år) i de universella grupperna
30
28
26
24
22
20
Generellt välbefinnande
18
Självförtroende
16
14
12
10
T1
T2
T3
www.gu.se
Barnens upplevelse av föräldern som
en Trygg Bas (7-gradig skala)
6
5,5
5
Universella, mamma
4,5
Universella, pappa
Riktade, mamma
4
Riktade, pappa
3,5
3
T1
T2
T3
www.gu.se
9
2015-01-09
Familjeklimat
Demokratiskt ”I den här familjen respekterar man och lyssnar på varandras
åsikter. Familjemedlemmarna diskuterar och bestämmer tillsammans. Alla kan
påverka besluten.”
Auktoritärt ”I den här familjen bestämmer föräldrarna det mesta. Det är
bara de som kan påverka besluten.”
Låt gå ”Här finns inga direkta regler. Familjemedlemmarna gör som de själva
vill. Var och en fattar sina egna beslut, utan att behöva fråga andra i familjen vad
de tycker.”
Kaotiskt ”I den här familjen har det inträffat förändringar och föräldrarna kan
inte bestämma längre. Deras åsikter och makt har tappat betydelse, och barnen
fattar sina egna beslut.”
www.gu.se
Familjeklimat enligt föräldrar
80%
70%
60%
50%
Universella
40%
Riktade
30%
20%
10%
0%
Demokratiskt Auktoritärt
Låt gå
Kaotiskt
www.gu.se
10
2015-01-09
Familjeklimat enligt barnen
80%
70%
60%
50%
Universella
40%
Riktade
30%
20%
10%
0%
Demokratiskt Auktoritärt
Låt gå
Kaotiskt
www.gu.se
Fler resultat enligt föräldrarna
• Föräldrastress
• Instrumentellt föräldraskap
• Känslomässiga utbrott
• Försök till förståelse
www.gu.se
11
2015-01-09
Slutsatser
• Föräldrar till barn 10 - 17 år anser att föräldrastöd till denna
åldersgrupp är viktigt och har flera olika önskemål.
• Majoriteten känner inte till att det erbjuds ledarledda
föräldragrupper i kommunen
• Föräldrar som anmäler sig till universellt erbjudna föräldragrupper gör det för att de behöver det
• Föräldrar är nöjda med den grupp de deltagit i och skulle
rekommendera den till andra föräldrar
• Ledarledda föräldragrupper har positiva effekter på både barn
och föräldrar
• Ett brett utbud behövs, lägg inte alla ägg i en korg!
www.gu.se
För mer information…
http://www.folkhalsomyndigheten.se
OBS Ny fullständig slutrapport inkl.
ettårsuppföljning i början på 2015
[email protected] 031-786 59 52
[email protected]
www.gu.se
12