BC™ 30 trådlös backkamera

1 Ställ fordonet med en sida nära och i linje med en
BC™ 30 trådlös
backkamera
Användarhandbok
trottoarkant, infart eller linjerna i en parkeringsruta.
Du kan till exempel ställa fordonet i mitten av en
parkeringsruta och sedan köra framåt till nästa
parkeringsruta. På så sätt kan du använda
parkeringsrutelinjerna bakom fordonet som referenspunkter
för inriktningen.
Trottoarkanten, infarten eller parkeringsrutans linjer ska vara
väl synliga på enheten.
2 På huvudmenyn väljer du Inställningar > Backkamera.
3 Välj den kamera du vill justera och välj Guidelinjer > Justera
guidelinjer.
4 Använd pilarna i hörnen på skärmen för att flytta guidelinjerna
så att de matchar vinkeln och positionen för trottoarkanten,
infarten eller parkeringsrutans linjer.
Guidelinjerna ska visas precis ovanpå dina referenspunkter.
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Spela upp video från den trådlösa kameran
Innan du kan spela upp video från den trådlösa kameran måste
du installera kameran, sändaren och mottagarkabeln. Mer
information finns i installationsinstruktionerna till din trådlösa
kamera.
GPS-enheten visar video från dina ihopparade trådlösa kameror
på olika sätt beroende på hur kamerasändaren är ansluten till
ström.
1 Välj ett alternativ för att visa video:
• Om sändaren är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga i fordonets backväxel.
Enheten visar automatiskt bilden från backkameran.
• Om sändaren är ansluten till en varsellampa eller en
annan konstant 12 V-likströmskälla ska du välja
på
enheten för att visa video från backkameran.
2 Välj ett alternativ för att återuppta normal enhetsdrift:
• Om sändaren är ansluten till en backlampa
(rekommenderas) ska du lägga ur fordonets backväxel.
Enheten återgår automatiskt till normal drift.
• Om sändaren är ansluten till en varsellampa eller en
annan konstant 12 V-likströmskälla ska du välja
på
enheten för att återgå till normal drift.
Guidelinjer
MEDDELANDE
Guidelinjefunktionen är endast avsedd att användas som
information och referens. Du ansvarar för att vara fortsatt
uppmärksam på din omgivning.
Guidelinjerna ger en ungefärlig översikt av fordonets körväg vid
backning. För att guidelinjerna ska kunna ge en så korrekt
referens som möjligt måste du justera dem för varje
backkamera. Du bör inte använda guidelinjefunktionen om du
inte har justerat guidelinjerna.
Ställa in guidelinjerna
För bästa referens ska guidelinjerna riktas in i linje med
fordonets ytterkanter. Du ska justera guidelinjerna separat för
varje backkamera.
Mars 2015
5 Använd pilarna i mitten på skärmen för att flytta guidelinjerna
uppåt eller nedåt.
Den röda delen av guidelinjerna ska riktas in mot den bakre
delen av fordonet.
6 Om det behövs ställer du fordonet med den andra sidan nära
och i linje med en trottoarkant, infart eller parkeringsrutelinjer
och upprepar inriktningsprocessen.
Du bör hålla guidelinjerna symmetriska, även om fordonet
inte befinner sig i perfekt linje med trottoarkanten, infarten
eller parkeringsrutans linjer.
7 Välj när justeringen är klar.
Visa och dölja vägledningslinjer
1 Från kameravyn väljer du > Guidelinjer.
2 Markera eller avmarkera kryssrutan Visa guidelinjer.
Återställa justering
Du kan återställa guidelinjerna till standardjusteringen.
1 Välj Inställningar > Backkamera.
2 Välj den kamera du vill justera och välj Guidelinjer >
Återställ.
Flera kameror
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa kameror med
mottagarkabeln till BC 30. Du kan till exempel para ihop en
backkamera som sitter i fordonet med en annan backkamera
som sitter på en släpvagn. Från kameravisningen kan du gå
igenom videosändningen från alla ihopparade kameror. Du kan
ändra ordningen för hur kameror visas när du byter kamera.
Information om hur du parar ihop flera kameror finns i
användarhandboken till BC 30 trådlös backkamera.
Para ihop en sändare med mottagarkabeln
Du kan para ihop upp till fyra trådlösa kameror med
mottagarkabeln till BC 30. Om kameran, sändaren och
mottagarkabeln låg i samma paket vid leverans har de parats
ihop på fabriken. Om sändaren och mottagarkabeln är rätt
installerade och du inte kan ta emot video på GPS-enheten kan
du manuellt para ihop sändaren och mottagarkabeln igen.
1 Välj ett alternativ:
• Aktivera fordonets parkeringsläge.
Tryckt i Taiwan
190-01838-39_0A
• Stäng av den konstanta strömkällan som sändaren är
ansluten till.
2 Slå på GPS-enheten som är ansluten till mottagarkabeln.
3 På GPS-enheten väljer du Inställningar > Backkamera >
Lägg till ny kamera.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Byta kamera
Sändar- och mottagarkabelns
temperaturintervall
Från -20 till 70 °C (från -4 till
158 °F)
Mottagarkabelns ingångsspänning
Från 10 till 24 V
Mottagarkabelns säkring
2 A, 250 V
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Du kan gå igenom video från alla ihopparade kameror.
Från kameravyn väljer du .
Videon från nästa kamera visas och kameranamnet visas
längst upp på skärmen.
Byta kameraordning
Du kan ändra ordningen för hur kameror visas när du byter
kamera.
1 Välj Inställningar > Backkamera.
2 Välj en kamera.
3 Välj Ange standardkamera.
En lista med ihopparade kameror visas.
4 Dra varje kamera till önskad plats i listan.
När du byter kamera från kameravyn visas kamerorna i den
angivna ordningen, uppifrån och ned. Kameran överst i listan
är standardkamera och visas först varje gång kameravyn
visas.
Byta namn på en kamera
Du kan ändra namnet som visas ovanför en kamera i
kameravyn. Du bör använda ett beskrivande namn som klart
identifierar kamerans placering.
1 Välj Inställningar > Backkamera.
2 Välj en kamera.
3 Välj Byt namn.
Ta bort en ihopparad kamera
Om du redan har parat ihop fyra kameror med din BC 30
mottagarkabel måste du ta bort en ihopparad kamera innan du
kan para ihop en ny.
1 Välj Inställningar > Backkamera.
2 Välj en kamera.
3 Välj Ta bort ihopparning.
Bilaga
Specifikationer
Kamerans och sändarens
ingångsspänning
Från 9 till 28 V likström
Sändarens säkring
500 mA, snabb säkring
Kamerans och sändarens
strömförbrukning
150 mA vid 12 V likström
Kamerans och sändarens
vattentäthetsrankning
IEC 60529 IPX7*
Kameratemperaturområde
Från -40 till 85 °C (från -40 till
185 °F)
Garmin och Garmin logotypen är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och i andra länder. BC™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag.
De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
www.garmin.com/support